Obvestila v povezavi z lokalnimi volitvami 2018


Pojasnilo Službe za lokalno samoupravo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

 
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj 
primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali 
znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj. 

Služba za lokalno samoupravo

 

          IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV

 

 


NAČINI GLASOVANJA

- Na dan glasovanja

V nedeljo, 18. novembra 2018, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7. do 19. ure.

 


- Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec – v poročni dvorani, v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018, od 7. do 19. ure.


 

- Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, moraj najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti iz tujine, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah lahko volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i.OMNIA)


 

- Glasovanje na domu

Po določbo 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebo zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

 

- Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.