Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7 članov

Opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
  • svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih določi svet.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imenovana v naslednji sestavi:

1. Martina ŠISERNIK, Pohorska cesta 35, 2380 Slovenj Gradec – predsednica komisije

2. Janez POTOČNIK, Vodriž 9, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu,

3. Nikolaj R. KOLAR, Brda 35 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,

4. Franc MURKO, Meškova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec,

5. Silvo GROS, Legen 60 b, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,

6. Andrej BREZNIK, Pameče 96 a, 2380 Slovenj Gradec,

7. Peter CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec