Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

13. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

  • 16 december 2015
  • Število pogledov: 1102

16. december 2015

Dnevni red:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015; (predlagatelj: Urad župana)

2. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016; (predlagatelj: Urad župana)

3. Program opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Slovenj Gradec:

a) Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec;

b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad župana)

4. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec – predlog za skrajšan postopek; (predlagatelj: Urad župana)

5. Predlog odpisa dolgov socialno najbolj ogroženim prebivalcem; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec- predlog za skrajšan postopek; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

8. Predlog Sklepa o izplačilih sejnin predsednikom in članom četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad za proračun, pravne, upravne in operativne zadeve)

9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Sanacija degradiranega industrijskega območja«; (predlagatelj: Urad za pripravo projektov)

10. Novelacija Investicijskega programa Glasbena šola Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad za pripravo projektov)

11. Končno poročilo o prispelih ponudbah za podelitev koncesije storitev za projekt »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele; (predlagatelj: Urad župana)

12. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Predlog za imenovanje odgovornega urednika SGlasnika:

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

14. Premoženjsko pravne zadeve.