Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

35. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

V sredo, 17. januarja 2018, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 5 januar 2018
  • Število pogledov: 1945

Z obžalovanjem sporočamo, da je med snemanjem seje prišlo do tehnične okvare enega od zvočnih kanalov, zaradi česar (do odprave napake) del sejne sobe žal ni bil ozvočen. 

 

 

 

DNEVNI RED:

1. Predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

       FN1-Nakup gasilske avtolestve s košaro           FN1-Nakup gasilske avtocisterne  

       FN 1-Nakup nepremičnine        FN1-Nakup opreme      FN1-Vzdrževalna dela na kopališču   

       FN1-Vzdrževanje poslovnih prostorov     FN1-Vzdrževanje stanovanj 

       FN13-Nakup opreme     FN15-Nakup opreme SOOU

        FN26-Etente florale in druge ureditve v mestu  

       FN26-Idejne zasnove in priprava projektov  za obdobje 2014-2020 

       FN26-Projekti - priprava na razpise         FN29-Nakup opreme-turizem  

       FN3-Zavetišče za brezdomce-2. faza    FN3-Kanalizacija Slovenj Gradec

       FN3-Obnova elektro instalacij v KGLU     FN3-Obnova kuhinje in jedilnice Prve OŠ

        FN3-Obnova prostorov na III. OŠ        FN3-Oprema za razvoj gibalnih sposobnosti

        FN3-Sanacija prostorov Zdravstvenega doma in Reševalnega centra Koroške    

         FN3-Sanacija strehe Druge OŠ SG-2. in 3. faza

        FN31-Neplanirano vzdrževanje in obnove na področju šolstva 

        FN31-Sofinanciranje brezžičnega omrežja in IKT opreme

        FN32- Neplanirano vzdrževanje in obnova na področju otroškega varstva

        FN33-Kulturna dediščina     FN34-Ukrepi na področju mul. mobilnosti

        FN34-Investicijski transferi javnih zavodom na področju socialnega varstva

        FN36-JZ Spotur - Nakup opreme     FN36-JZ Spotur- Obnova garderob Športne dvorane

        FN38-JZ Spotur-vzdrževanje in obnova mladina

        FN4-Cesta Legen Lipa    FN4-Kajuhova cesta    FN4-Asfaltiranje parkirišča Pameče

        FN4-Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MO SG

         FN4-Cesta Di Antonio-Konečnik    FN4-Cesta Dobrovska vas 

        FN4-Preplastitev ceste Graška gora - Dobrovski kot      FN4-Cesta Fuks-Mrak in odcep Duler

        FN4-Cesta Grajska vas      FN4-Cesta k stanovanjski zazidavi Ozare     

        FN4-Preplastitev ceste Prevolnik    FN4-Cesta Smonkar     FN4-Cesta Spodnja vas-cerkev      

        FN4-Preplastitev ceste Stari trg      FN4-Rekonstrukcija ceste Gaberke - Velunje

        FN4-Cesta Žabja vas     FN4-Lokalna geodetska služba 

        FN4-Investicijsko vzdrževanje JKP SG     FN4-ČS Center Kidričeva, Cankarjeva

        FN4-Moritoring kakovosti zraka     FN4-Most bazen    FN4-Most Daplast

         FN4-Most Polje-Štibuh    FN4-Neimenovani projekti    FN4-Odmere    FN4-Odškodnine

         FN4-Pločnik Legen    FN4-Izgradnja pločnika Šmartno-Sv. Jurij   FN4-Ureditev pokopališč

         FN4-Projekti rekonstrukcij in protiprašnih zaščit-sofinanciranje 

         FN4-Protiprašna zaščita VS Sele      FN4-Sanacija plazišč v občini

         FN4-Ureditev servisne, kolesarske in pešpoti ob Suhodolnici 

         FN4-Urejanje vodotokov v MOSG     FN43-Komunalna ureditev Krnice 2 del

         FN43-Komunalna ureditev Krnice 3 de

        FN43-Komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare

        FN43-Prostorska dokumentacija   FN43-Komunalna ureditev Sn5C Pameče 

        FN43-Strokovne podlage      FN43-Komunalna ureditev zemljišč z

        FN43-Odkupi zemljišč     FN43-Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah

       FN43-Projekt mreže kolesarskih poti  FN43-Razne komunalne ureditve 

       FN43-Razni projekti, odmere     FN43-Zamenjavs zemljišč

        FN44-Ureditev prometa pred Drugo OŠ SG in Športno dvorano

        FN44-Prometna varstnost   

         FN45-Investicije Kocerod      FN7-MPIK

 

  2. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-  ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4130/PREDLOG-PRORA%C4%8CUNA-MOSG-ZA-LETO-2018

 

3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

4. Premoženjsko pravne zadeve;

 

Dokumenti za prenos