Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

11. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 18. 12. 2019

V sredo, 18. decembra 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 6 december 2019
  • Število pogledov: 506

1. del:

2. del:


1. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2019;

    (predlagatelj: Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec)

 

2. Predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov;

    (predlagatelj: župan Mesne občine Slovenj Gradec)

 

3. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran      predlog odloka


4. Seznanitev s Poslovnim načrtom Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto      

    2020, vključno z uskladitvijo cen skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

    obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

    (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

     uvodna stran     Poslovni načrt     Elaborat 1     


5. Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave

    Pod gradom III. faza;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka     skica 1   skica 2    skica 3     skica 4     skica 5      skica 6

                                      skica 7    skica 8     skica 9    skica 10     skica 11

 

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

     stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020; - predlog za obravnavo po 

     skrajšanem  postopku

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka     priloga 1     priloga 1a     priloga 1b      priloga 1c7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v

    Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    predlog sklepa    


8. Prenehanje Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče (JZ KOVIVIS) - Zaključno

    poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja

    (predlagatelj: Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče – v likvidaciji)

 

 

9.  Predlog Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Trajnostna            

      mobilnost«;

     (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

10. Predlog Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev trajnostne

    mobilnosti v mestnem jedru«      

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

11. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

    - Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Koroškega pokrajinskega muzeja;

       Gradivo k tej točki   

  

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

13. Premoženjsko pravne zadeve;