Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

13. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 11. 3. 2020

V sredo, 11. marca 2020, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 28 februar 2020
  • Število pogledov: 394

1. del:


2. del:1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda

    Zdravstveni reševalni center Ravne na Koroškem - predlog za obravnavo po skrajšanem

    postopku;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Uvodna stran    Osnutek odloka


2. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih         

    komunalnih čistilnih naprav v Mestni občini Slovenj Gradec – predlog za obravnavo po 

     skrajšanem postopku;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek pravilnika      Veljavni pravilnik


3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-

    327, za novi most Daplast;  

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog Sklepa    


4. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Spremembe in dopolnitve statuta


5. Soglasje k povišanju cene socialne oskrbe na domu v Mestni občini Slovenj Gradec, za 

     obdobje od 1.4.2020 dalje;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Koroški dom starostnikov Črneče –

     Dravograd)

     Uvodna stran      Predlog cene


6. Predlog Sklepa o višini šolskih pomoči v letu 2020;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa   


7. Predlog Novelacije Investicijskega programa »Sanacija degradiranega območja Mercator«

    gradnja  zimskega bazena in urbanega parka

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran        Predlog novelacije

  

8. Predlog Sklepa o vključitvi dela prostorov na naslovu Celjska 22 v sistem, določen s 

    Pravilnikom uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji 

     »Stara komunala«

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa 


9. Predstavitev aktivnosti gradnje kotlovnice na lesno biomaso v Slovenj Gradcu;

    (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

     Uvodna stran       Predstavitev


10. Obvestilo o Železnikarjevih priznanjih

      (predlagatelj: Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj)

       Obvestilo plakete         Obvestilo nagrada


11. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

      a) Predlog za imenovanje direktorja/direktorice Kulturnega doma Slovenj Gradec,

           predlog sklepa


      b) Mnenje k imenovanju ravnateljice Prve osnovne šole Slovenj Gradec;

           predlog sklepa


      c) Imenovanje članov Nadzornega sveta Podjetniškega centra Slovenj Gradec;

          predlog sklepa 


12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

13. Premoženjsko pravne zadeve;