Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

6. DOPISNA SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Poteka v času od petka, 17.4.2020 do četrtka, 23.4.2020, do 13. ure

  • 17 april 2020
  • Število pogledov: 135

1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne     

    občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG) – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka  


2. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno

    korist;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Obrazložitev     Predlog sklepa


3. Predlog Sklepa o porabi proračunske rezerve za namene sanacije plazov v Mestni občini 

    Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa 


4. Predlog Sklep o porabi proračunske rezerve za namene ukrepov ob razglasitvi epidemije

     nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19);

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa

        

5. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalne takse za gostinske vrtove od 16.3.2020 do

     30.4.2020;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa 

 

6. Predlog Sklepa o oprostitvi plačevanja najemnine za poslovne prostore MPIK;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    predlog sklepa

 

7. Predlog Sklepa o odpisu najemnine zasebnim gospodarskim družbam, društvom ter   

    samostojnim podjetnikom, ki imajo v najemu poslovne prostore v lasti Mestne občine 

    Slovenj Gradec in sicer od 16.3.2020 do 30.4.2020;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    predlog sklepa

  

8. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

    - Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne

      programe Spotur Slovenj Gradec;

      Predlog sklepa