Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

14. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 3.6.2020

V sredo, 3. 6. 2020, v veliki dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18

  • 22 maj 2020
  • Število pogledov: 121

1. Predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran       zaključni račun


2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine

    Slovenj Gradec za leto 2020 – 1. rebalans;

     (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

      uvodna stran      osnutek odloka


3. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije;

     (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Kocerod d.o.o.)

      uvodna stran      predlog odloka     obrazložitev


4. Predlog Sistemizacije delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec za šolsko

     leto 2020/2021;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Vzgojno varstveni zavod Slovenj 

    Gradec)

 

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2019 ;

      (predlagatelj: Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran      poročilo


6. Osnutek Uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 

    – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku;

      (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

       uvodna stran     osnutek statuta - upb3


7. Letni bazen – predlog za izvedbo po prvotnem projektu;

      (predlagatelj: skupina članic in članov mestnega sveta)

       predlog 


8.  Razprava o sejninah članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ter

       članicam in članom njegovih delovnih teles;

        (predlagatelj: Lista Borisa Raja)

        uvodna stran     predlog sklepov

  

9. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

    a) Predlog za izdajo mnenja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja Osnovne šole Šmartno;

         predlog sklepa

 

    b) Imenovanje članov Sveta Območne izpostave JSKD Slovenj Gradec;

         predlog sklepa


    c) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveno reševalnega centra

          Koroške;

          predlog sklepa         


    d) Predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorice/direktorja Podjetniškega centra

        Slovenj Gradec;

          predlog sklepa


10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

11. Premoženjsko pravne zadeve;