Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (četrtnih in primestnih vaških skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec v naslednji sestavi:

1. Gorazd ULBL, Šmartno pri Slovenj Gradcu 228 d, 2380 Slovenj Gradec, predsednik odbora

2. Matej BLAŽUN, Preseka 1 a, 2380 Slovenj Gradec, član,

3. Renata CIGALE, Pod graščino 14 a, 2380 Slovenj Gradec, članica,

4.Bojana JORDAN, Tomšičeva ulica 80, 2380 Slovenj Gradec, član,

5.Katja KOTNIK PROSENJAK, Gmajna 61, 2380 Slovenj Gradec, članica,

Poslovnik o delu nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec