Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (mestnih četrti in primestnih vaških skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje mestni svet izmed občanov.
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec v naslednji sestavi:

1. Hinko KAŠNIK, Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec - predsednik odbora

2. Zala KUTIN, Podgorska cesta 94, 2380 Slovenj Gradec,

3. Suzana MLAKAR, Gmajna 20 d, 2380 Slovenj Gradec,

4. Marko LEŠNIK, Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, 

5. Mira KOTNIK, Legen 60 b, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

 

Poslovnik o delu nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec