Občinska uprava

Občinska uprava

Organizacija in delovno področje občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec je določeno z Odlokom o notranji organizaciji in delovnem področju Mestne občine Slovenj Gradec in ima naslednje notranje organizacijske enote:

  • Urad župana
  • Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve
  • Organ skupne občinske uprave

Naloge delovnih mest so določene v katalogu delovnih mest.

Občinsko upravo vodi:

Darja Vrčkovnik, univ. dipl. ekon., v. d.  direktorice občinske uprave 

Telefon: 02 8812122

Predpisa, ki določata organizacijo občinske uprave:

 

1. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MO SLOVENJ GRADEC (stari)

1a. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MO SLOVENJ GRADEC (novi)

2. PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI MO SLOVENJ GRADEC