Občinska uprava

Občinska uprava

Organizacija in delovno področje občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec je določeno z Odlokom o notranji organizaciji in delovnem področju Mestne občine Slovenj Gradec in ima naslednje notranje organizacijske enote:

V okviru oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in finance sta organizirana:

- Referat za proračun in finance in
- Referat za splošne zadeve

V okviru Skupnega organa Koroške sta organizirana:

- Medobčinsko redarstvo
- Medobčinski urad za izvajanje nalog občin

Naloge delovnih mest so določene v katalogu delovnih mest.

Občinsko upravo vodi:

Darja Vrčkovnik, univ. dipl. ekon., direktorica občinske uprave 

Telefon: 02 8812122

Predpisa, ki določata organizacijo občinske uprave:

 

1. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MO SLOVENJ GRADEC 

2. PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI MO SLOVENJ GRADEC