Medobčinski inšpektorat Koroške

Medobčinski inšpektorat Koroške

Medobčinski inšpektorat Koroške je organ skupne občinske uprave dvanajstih koroških občin in je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 55/2011 in 58/2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011 in 18/2011, Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2011).

Inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in sicer naloge občinske inšpekcije. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice in inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na naslednjih področjih:

 • varstvo okolja,
 • urejenost naselij,
 • ravnanje z odpadki,
 • ravnanje s plodno zemljo,
 • javne poti in druge prometne površine,
 • zelene in druge javne površine, objekti in naprave,
 • vodni viri, potoki in jarki,
 • oskrba naselij z vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
 • neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
 • pokopališki red,
 • tržni red,
 • zimska služba,
 • izobešanje zastav,
 • druga področja, ki so določena s predpisi občine ustanoviteljice ali s predpisi države.

Sedež inšpektorata:

OBČINA DRAVOGRAD

Trg 4. julija 7
2370 Dravograd

Kontaktne informacije:

e-naslov: medobcinski.inspektorat.koroske@dravograd.si

fax: 02 872 35 74

Vodja inšpektorata:

mag. Jelka KLEMENC, inšpektor svetnik

tel.št.: 02 872 35 85, 031 327 420

e-naslov: jelka.klemenc@dravograd.si

območje dela: Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Mislinja

Inšpektorji:

mag. Janez CEHNER, inšpektor II

tel. št.: 02 872 35 84, 051 320 989

e-naslov: janez.cehner@dravograd.si

območje dela: Občina Ravne na Koroškem,  Občina Dravograd, Občina Črna na Koroškem, Občina Radlje ob Dravi

Nadja Volmajer-Bezjak, univ.dipl.prav., inšpektor III

tel.št.: 02 872 35 71, 070 735 945

e-naslov: nadja.bezjak@dravograd.si

območje dela: Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Muta, Občina Vuzenica, Mestna občina Slovenj Gradec