Referat za proračun in finance

V referatu za proračun in finance opravljajo:

  • naloge s področja priprave in izvrševanja proračuna ter zaključnega računa v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
  • skrb za nadzor nad izvajanjem financiranja iz proračuna po namenu, obsegu ter dinamiki porabe ter priprava poročil v zvezi z izvajanjem te naloge,
  • dajanje navodil skrbnikom in uporabnikom proračuna za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev ter za gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi,
  • vodenje računovodstva za javne zavode katerih ustanovitelj je občina,
  • druge naloge po odločitvi vodje referata, vodje urada in direktorja občinske uprave.

V referatu za proračun in finace so zaposleni sodelavci:

mag. Irma Pokeršnik Vodja Referata  02 8812132
Lilijana Grešovnik Višja svetovalka za finance 02 8812134
Frančiška Močivnik Svetovalka za proračun 02 8812133
Tanja Vivod Finančnica VII/2-II 02 8812168
Anita Ravnjak Finančnica VI 02 8812140
Maja Vrčkovnik Finančnica VII/2-II 02 8812113
Mateja Pečoler Strokovni sodelavec VI 02 8812136
Valerija Bricman Strokovna sodelavka VII/1
02 8812103