Urad župana

Urad župana

V Uradu župana opravljajo naslednje naloge

Na delovnih mestih, ki so vezana na osebno zaupanje župana, se opravljajo predvsem naloge s področja strategije občine ter druge naloge po odredbi župana.

Na preostalih delovnih mestih se izvajajo naslednje naloge:

 • naloge s področja načrtovanja prostorskega razvoja občine in posegov v prostor,
 • naloge, povezane s pripravo strokovnih podlag in analiz na področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • organiziranje in vodenje postopkov obravnave prostorskih aktov,
 • naloge s področja protokolarnih zadev in mednarodnega sodelovanja,
 • naloge s področja komuniciranja, odnosov z javnostmi in informiranja javnosti,
 • naloge s področja načrtovanja in koordiniranja dela za občinski svet in nadzorni odbor občine ter priprava in izvedba sej občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter sej nadzornega odbora,
 • naloge za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
 • naloge s področja organizacije in informatike,
 • naloge s področja kadrovskega poslovanja občine in upravljanja s kadrovskimi viri,
 • reševanje pritožb zoper odločbe prvostopnega organa,
 • pravna pomoč županu in direktorju občinske uprave,
 • druge naloge po odločitvi župana, vodje urada in direktorja občinske uprave.

 

V Uradu župana so zaposleni sodelavci:

Nicoletta Schifini Počej Tajnica funkcionarja V-I 02 8812119
Rozalija Lužnik Sekretarka za urejanje prostora 02 8812153
Tatjana Špalir Višja svetovalka za občinski svet in volitve 02 8812128
Tanja Jeromel Podsekretarka za kadrovske in pravne zadeve 02 8812129
Dušan Stojanovič Odnosi z javnostmi in medn. sodelovanje 02 8812127
Robert Vrance Razvojni inženir VII/2-II 02 8846284
Anita Jeseničnik Administratorka V 02 8812166