Referat za občinsko premoženje in gospodarske javne službe

V Referatu za občinsko premoženje in gospodarske javne službe opravljajo:

  • spremljanje stanja na področju urejanja prostora,
  • vodenje predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
  • naloge s področja varstva okolja in ekologije,
  • dajanje potrdil o namenski rabi prostora in informacij o prostorskih izvedbenih pogojih,
  • naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in razpolaganjem ter pridobivanjem nepremičnega stvarnega premoženjem občine,
  • naloge v zvezi s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč in določanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
  • naloge s področja gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
  • naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi, stanovanjskimi ter drugimi prostori v lasti mestne občine,
  • naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih prostorov,
  • druge naloge po odločitvi vodje referata, vodje urada in direktorja občinske uprave.

V Referatu za občinsko premoženje in gospodarske javne službe so zaposleni sodelavci:

 Sašo Blatešič  Podsekretar,  Vodja Referata za občinsko premoženje in gospodarske javne službe 02 8812164
Mitja Ovčjak Višji svetovalec za pripravo projektov 02 8812159
Silva Tomažič Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve  02 8812155
Edita Dolinšek Višja svetovalka za stanovanjske zadeve 02 8812147
Andreja Grobelnik Višja svetovalka za stanovanjske zadeve 02 8812138
Sebastjan Počej Višji referent 02 8812144
Vesna Mazgan Višja svetovalka 02 8812145
Janja Čas administrator V 02 8812166