Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA MOSG

  • 21 december 2016
  • Število pogledov: 3104

1. del:

2. del:

1. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

2. Predstavitev Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto

    2017, vključno z uskladitvijo cen skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen

    storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;

    (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.d.)

Uvodna stran  Gradivo

 

3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo

     stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec;

     (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

Predlog odloka  Amandma1  Amandma2   Amandma3

 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu

    poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

Gradivo Amandma1 Amandma2

 

5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne

    Šmartno-Krnice (SC8);

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

Gradivo  Skice

 

6. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Mestni občini Slovenj Gradec;

(predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

Uvodna stran Pravilnik športa Obrazložitev

 

7. Predstavitev projekta »Povežimo Mislinjsko Dolino«;

    (predlagatelj: Urad za pripravo projektov)

Uvodna stran Gradivo

 

8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2016;

    (predlagatelj: Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec)

Gradivo

 

9. Predlog Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 v Mestni

    občini Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

Gradivo 


10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

    - Predlog za imenovanje v.d. direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec;

Gradivo


11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

12. Premoženjsko pravne zadeve;