Gospodarstvo, varstvo okolja in gosp. javne službe

9 članov

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Peter SLEMENIK, Tomaška vas 10 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu– predsednik odbora

2. Franc PEČOVNIK, Pameče 290, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Ivan VRANJEK, Turiška vas 20, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

4. Zala KUTIN, Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, članica

5. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

6. Andrej BREZNIK, Pameče 96 a, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Marija TRETJAK, Gradišče 6, 2380 Slovenj Gradec, članica

8. Samo JANUŠKA, Celjska cesta 36, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Franc HARTMAN, Legenska c. 56 a, 2380 Slovenj Gradec, član