Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7 članov

Opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
  • svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih določi svet.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imenovana v naslednji sestavi:

1. Hinko KAŠNIK, Podgorska c. 40, 2380 Slovenj Gradec, predsednik komisije

2. Janez POTOČNIK, Vodriž 9, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu,

3. Nikolaj R. KOLAR, Brda 35 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,

4. mag. Ksandi JAVORNIK, Prešernova ul. 6, 2380 Slovenj Gradec,

5. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,

6. Peter CESAR, Ronkova ulica 44, 2380 Slovenj Gradec,

7. Boris RAJ, mag., Tomšičeva ulica 15, 2380 Slovenj Gradec