Odbor za mladinska vprašanja

7 članov

Odbor obravnava vprašanja povezana z mladino ter spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na mladino. Odbor oblikuje stališča in daje mnenja ter predloge svetu glede usmeritev razvoja aktivnosti, ki se nanašajo na mladino.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju mladinskih vprašanj, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za mladino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela .

Odbor za mladinska vprašanja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Zala KUTIN, Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec – predsednica odbora

2. Zdravko KRAJNC, Gmajna 24, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Boštjan RIGELNIK, Podgorska cesta 122, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Bojan NAVODNIK, Tomšičeva ulica 47, 2380 Slovenj Gradec, član

5. David AŽNOH, Gmajna 27, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Viktorija ALEKSOVSKA, Podgorska cesta 98, 2380 Slovenj Gradec, članica

7. Luka VODOVNIK, Muratova ulica 24 , 2380 Slovenj Gradec, član