Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo

7 članov

Odbor obravnava vprašanja v zvezi z razvojem podeželja, kmetijstva in gozdarstva, spremlja in daje mnenje ter predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva, ribištva … ter obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju razvoja podeželja, kmetijstva in gozdarstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Ivan GAMS, Legen 137 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, predsednik odbora

2. Zdravko KRAJNC, Gmajna 24, 2380 Slovenj Gradec, član

3. dr. Peter PUNGARTNIK, Sele 14, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Ivan VRANJEK, Turiška vas 20, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

5. Nina SEČKO,  Gradišče 39 a, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Maja MIRKAC, Šmiklavž 19 b, 2381Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

7. Matej SKRIVARNIK, Podgorje 122, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član