Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino

9 članov

Odbor obravnava vprašanja povezana s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine, spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine ter skrbi za usklajeno delovanje turizma, gostinstva in trgovine.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, gostinstva in trgovine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za razvoj turizma, gostinstvo trgovino pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Danica REPAS, Ob Suhodolnici 8, 2380 Slovenj Gradec, predsednica odbora

2. Aleksander HUDEJ, Spodnji Razbor 47, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

3. Simona ZORMAN, Podgorje 203 , 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, članica

4. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član 

5. Peter CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Lucija FINK, Legen 85, 2380 Slovenj Gradec, članica

7. Nevenka KNEZ, Sele 11, 2380 Slovenj Gradec, članica

8. Aleksander VAJS, Glavni trg 36 a, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Vojka RAŠKO, Muratova ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, članica