Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom

7 članov

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je dolžan opraviti najkasneje tri dni pred tem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za prostorsko planiranje in razvoj podeželja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Peter CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec – predsednik odbora

2. Aleksander HUDEJ, Spodnji Razbor 47, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

3. Janez POTOČNIK, Vodriž 9, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

4. Jože KREVH, Šmartno 91, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

5. Milan PETEK, Podgorje 76, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

6. Ivan LEDINEK, Sp. Razbor 24 , 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

7. Anton KOTNIK, Gmajna 61, 2380 Slovenj Gradec, član