Odgovori na pobude in vprašanja

3. seja občinskega sveta, 13. 2. 2019

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 3. seja občinskega sveta, 13. 2. 2019
Vprašanje:

Danica Repas je povedala, da so se nanjo obrnili prebivalci ČS Štibuh in opozorili, da se na obrežju Suhodolnice precej kruši kamenje. Predlagajo, da se brežina Suhodolnice čim prej uredi.

Odgovor:

Vsa ta vprašanja, ki so jih postavili Danica Repas, Peter Cesar, Albert Kotnik in Zvonka Marhat se nanašajo na vodotoke, katerih upravljalec je podjetje VGP Drava Ptuj.

Predlagamo pa, da se v vsa vprašanja in pobude glede vodotokov zberejo in pošljejo v obravnavo na direkcijo za vode.

Posegi v vodotoke brez soglasja direkcije, oz. upravljavca niso dovoljeni in tudi kaznivi.

Vprašanje:

Danica Repas je nadalje povedala, da prebivalci ČS Štibuh predlagajo tudi, da se na ulici Pot ob Suhodolnici uredi območje »umirjenega prometa«. V prejšnjem mandatu so le to uredili na Muratovi ulici, niso ga pa podaljšali na Pot ob Suhodolnici.

Odgovor:

V skladu s postavljeno prometno signalizacijo na Muratovi ulici in delu ceste od KGZ  do mostu čez Suhodolnico, ki je opredeljeno kot »CONA 30«, v to območje po predpisih spada tudi Pot ob Suhodolnici.

Vprašanje:

Peter Cesar je opozoril, da pri reševanju hudournikov ne smejo pozabiti na hudournik v Starem trgu, to je jarek izpod gradu, kjer se spirajo brežine in je že ogrožen znameniti križev pot. Obstaja potencialna nevarnost, ko bo hudournik narasel, da pride tudi do naplavin. Tudi pri gasilskem domu gre jarek v cevi. Skratka, da bi se izognili poškodbam križevega pota in naplavinam ter zalitju tega območja, bi prosil, da občinske službe to proučijo. Projekt je že izdelan, zagotoviti bi bilo potrebno samo še njegovo izvedbo.

Odgovor:

Odgovor podan pri vprašanju svetnice Danice Repas.

Vprašanje:

Peter Cesar je opozoril, da sta Kajuhova ulica in Ronkova ulica v zelo slabem stanju. Obnova le teh je nujno potrebna.

Odgovor:

Na podlagi razpoložljivih sredstev, ki bodo v proračunu 2019, se bodo sredstva prerazporedila po ČS in VS. Kajuhova in Ronkova ulica sta bili z vaše strani predlagani tudi v predlogu investicij za leto 2019 – v prilogi.

Na podlagi ocene določenih investicij in sredstev, ki bodo na voljo za ČS Polje, bo izvedena tudi posamezna investicija v letu 2019.

Vprašanje:

Boris Raj je prav tako opozoril na slabo stanje Kajuhove in Ronkove ulice.

Odgovor:

Odgovor podan pri vprašanju svetnice Danice Repas.

Vprašanje:

Boris Raj je predlagal, da župan in strokovne službe pristopijo k reorganizaciji občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec.

Odgovor:

Na Mestni občini Slovenj Gradec bomo pristopili k reorganizaciji občinske uprave in svetnicam ter svetnikom v razpravo in potrditev predvidoma že na prihodnji seji predložili nov odlok. 

Vprašanje:

Boris Raj je omenil, da bi bilo potrebno drugače urediti križišče pri Zadrugi v Starem trgu. To križišče je nevarno, saj je semafor samo z dveh strani, zato bi bilo nujno potrebno pristopiti k načrtovanju gradnje krožišča.

Odgovor:

Križišče pri Zadrugi je bilo urejeno že pred leti hkrati z obnovo državne ceste R1/227. Navedeno križišče je uredila takratna Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s projektno dokumentacijo obnove Podgorske ceste (državna cesta R1/227). V primeru, da želimo na stranskih smereh (priključek dveh občinskih cest v naselju) postaviti dodatne semaforje, je to celotni strošek MOSG. Ocenjujemo, da bi za izvedbo potrebovali med 50.000 in 70.000 € (projektna dokumentacija, gradbena dela s postavitvijo dodatnih semaforjev, oprema za krmiljenje semaforja glede na prometni tok, nova krmilna omara z ustreznimi programi ipd.).  Za izgradnjo krožišča pa v tem delu obstaja bolj malo možnosti glede na samo prostorsko omejitev, razen večjih odkupov zemljišč oz. tudi kakšnega objekta.

Vprašanje:

Boris Raj je iznesel pobudo za spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so mu jo posredovali iz Društva upokojencev Slovenj Gradec. Seznanili so ga s problematiko izvajanja 7. člena pravilnika.  Opažajo namreč, da na javnem razpisu prejmejo finančna sredstva izvajalci socialnih programov iz cele Slovenije, tudi tisti, ki v Mestni občini Slovenj Gradec ne izvajajo socialno varstvenih programov. Pridobijo jih zaradi tega, ker je pravilnik tako napisan. Podal je pobudo, da se ta člen spremeni in uredi na način, da bo vezan samo na tiste, ki imajo sedež na območju mestne občine ali tiste, ki delujejo na tem območju.

 

Odgovor:

7. člen Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec določa, da morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa.

Pri pripravi pravilnika smo prijaviteljem želeli  ponuditi enake možnosti za sodelovanje za pridobitev razpisnih sredstev, ne glede na to, ali imajo svoj sedež na področju Mestne občine Slovenj Gradec ali ne. Vodilo komisije za izbor programov, ki bodo sofinancirani na tem področju, se tako nanaša na dejstvo

-          ali izvajalec izvaja programe na področju Mestne občine Slovenj Gradec,

-          ali so v program vključeni občani oziroma občanke Mestne občine Slovenj Gradec.

V kolikor sta izpolnjena oba pogoja, kar izvajalci dodatno dokazujejo tudi naknadno s podanim zaključnim poročilom za izvedene programe, sedež izvajalca v občini po mnenju strokovnih služb ni bistvenega pomena za dodelitev sredstev, ampak dejstvo, da se programi izvajajo za občanke in občane Mestne občine Slovenj Gradec ter na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Vprašanje:

Janez Potočnik je vprašal s kakšnim namenom je Mestna občina  Slovenj Gradec umaknila dražbo zemljišč, ki so bila predvidena za stanovanjsko gradnjo.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je umaknila dve dražbi zemljišč, eno na območju stare Komunale in eno  na območju starega MKC. Območje stare Komunale bi želeli v OPN opredeliti za športno infrastrukturo, saj je to edina možnost, kamor se lahko širi športni center in ni ravno primerno, da bi tam zgradili stanovanjski objekt. Na območju pri starem MKC pa so ugotovili, da je po izdelani urbanistični zasnovi te parcele onemogočen dostop do parcel, ki bi bile za prodajo. Ko bodo to območje urbanistično drugače uredili, bodo opravili dražbo.

 

Vprašanje:

Janez Potočnik je zasledil, da so v podjetju Styria pripravili idejno zasnovo prenove mestnega jedra, zato je predlagal, da bi le to predstavili Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec in Četrtni skupnosti Center.

Odgovor:

V podjetju Styria so pripravili predlog prenove mestnega jedra in je načrtovana zelo moderno. Vendar so strokovne službe mestne občine ugotovile, da bo potrebno v kratkem času v mestnem jedru zamenjati tudi kanalizacijske vode, ki pa v tem projektu niso vključeni. Zato je potrebno projekt dobro proučiti. Odločili so se, da se bodo prijavili na drugi poziv v mesecu septembru 2019. Pred tem pa bodo opravili razgovor tudi s predsedniki četrtnih skupnosti in skupaj ugotovili kateri del mestnega jedra bi bilo najbolj smiselno prenoviti.  

Vprašanje:

Zvonka Marhat je podala pobudo, da Komunala na Brdah pri Šertlovem mostu poglobili rečno strugo. Občani strugo čistijo tudi sami, vendar nimajo strojev in dovoljenja, da bi le to tudi poglobili. Težave s poplavljanjem v spomladanskem času imajo pa že vrsto let.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec bo pobudo posredovala Direkciji za vode, ki je pristojna za tovrstna dela.

Vprašanje:

Branko Smrtnik je vprašal kako daleč je s prodajo bivšega trgovskega centra Zipo in z ureditvijo tega objekta ter okolice.

Odgovor:Območje starega Zipo centra je še vedno v lasti družbe Poslovni sistem Mercator d. d.

Vprašanje:

Branko Smrtnik je vprašal kako je z ureditvijo križišča pri gostilni Murko in izgradnjo krožišča pri TC Špar na Francetovi ulici.

Odgovor:

Križišče Murko je zajeto v projektno nalogo obnove državne ceste G1/4 na odseku od križišča Murko do Otiškega vrha. Gre za državno cesto, ki je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSI), ki bo na podlagi projektne naloge naročila tudi projektno dokumentacijo za celotno obnovo odseka, ki med drugim predvideva tudi izgradnjo krožišča Pameče.

Po nam znanih podatkih DRSI ne načrtuje izgradnje krožišča pri TC Spar. Ob razširitvi TC Spar je bila želja MOSG, da bi lastnik TC Spar, katerega obiskovalci generirajo največ prometa v križišču, del investicije namenil tudi za preureditev križišča in prenovo mostu (podobno kot Merkator, Merkur, Hofer), vendar so lastniki TC Spar to možnost pred leti zavrnili. Namenili so zgolj okoli 6.000 € za preureditev krmilnih programov za semaforizacijo. V tem delu MOSG načrtuje dograditev kolesarskih poti z izgradnjo dodatne brvi za kolesarje in pešce.

Vprašanje:

Branko Smrtnik je opozoril, da na Legnu po Pohorski cesti avtomobili vozijo z veliko hitrostjo, kar je zelo nevarno predvsem za otroke. Predlagal je, da s prometnim znakom omejijo hitrost vožnje oziroma namestijo talne ovire.

Odgovor:

Na Pohorski cesti je omejitev hitrosti 50 km/h, cesta v naselju. V lanskem letu so se dogradile še dodatne površine za pešce, ki povečujejo varnost najšibkejših udeležencev v prometu. Na seji SPV bomo izpostavili navedeno vprašanje, tudi glede možnosti nadzora hitrosti s strani Policije.

Vprašanje:

Urška Štumpfl Prevorčič je izpostavila problematiko ceste Slovenj Gradec – Podgorje. Pred približno tremi meseci so imeli v Podgorju predstavitev obnove te ceste in gradbeno dovoljenje bi moralo biti pridobljeno v letu 2019. Želi povratno informacijo kako projekt poteka, ker se odkup zemljišč še ni pričel in v Podgorju jih skrbi, da bi se spremenil terminski plan.

Odgovor:

Gre za državno cesto, ki je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo, ki tudi vodi celoten postopek investicije. V dogovoru z DRSI in željo MOSG, da se čimprej izvede rekonstrukcija ceste z ureditvijo površin za pešce, na odseku od križišča Raduše do Rogina, je MOSG naročila projektno dokumentacijo. Trenutno na cesti poteka parcelacija za potrebe odkupa zemljišč. Na podlagi izdelane parcelacije, ki naj bi bila končana predvidoma v drugi polovici meseca marca 2019, se bodo pričeli postopki odkupa zemljišč. 

 

Vprašanje:

Albert Kotnik je dodatno pojasnil, da mimo Šertla na Brdah priteče potok iz Pohorja in vsako leto poplavlja. Nujno bi ga bilo potrebno poglobiti.

Odgovor:

Odgovor podan pri vprašanju svetnice Danice Repas.

Vprašanje:

Simon Smolak je zasledil, da je eden izmed članov Državnega sveta podal pobudo, da bi za gasilska vozila bili oproščeni DDV. Predlagal je, da se le to preveri.

Odgovor:

Informacija drži. Vodja interesne skupine g. Milan Ozimič je dne 23.1.2019 predsedniku Državnega sveta g. Alojzu Kovšci poslal »Pobudo v zvezi z oprostitvijo plačila davka na dodano vrednost za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva«, ki naj bi se naslovila na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za obrambo.

 

Odgovor Ministrstva za finance z dne 6.2.2019 vam posredujemo v celoti.

 

Zadeva: Odgovor na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov za oprostitev DDV na gasilsko zaščitno in reševalno opremo za prostovoljna gasilska društva

 

Spoštovani,

v zvezi s prispelo pobudo za oprostitev davka na dodano vrednost za nakup namenskih vozil in opreme, namenjene za gašenje in reševanje ljudi in premoženja, ki bi bila namenjena prostovoljnim gasilskim društvom, posredujemo naslednje pojasnilo.

Najprej je potrebno izpostaviti, da Slovenija ne more prosto uveljavljati posebnih oprostitev davka na dodano vrednost, ampak je pri tem omejena z evropsko zakonodajo, natančneje z Direktivo Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Direktiva predlagane oprostitve DDV ne omogoča. Gasilska oprema namreč ni vključena v seznam dobav blaga in storitev iz Priloge III k direktivi, za katere države članice EU lahko uporabljajo znižano stopnjo DDV.

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) so predmet obdavčitve z DDV dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo, pridobitve blaga znotraj EU in uvoz blaga. Zneski, ki jih davčni zavezanci izplačajo osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne dejavnosti (kamor sodi tudi gasilstvo kot humanitarna dejavnost po zakonu, ki ureja status, organizacijo in naloge gasilstva) in pri tem ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitve, niso predmet DDV.

Trenutno je v Sloveniji uveljavljena splošna stopnja DDV v višini 22 % in nižja, 9,5 % stopnja DDV, ki se uporablja za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1, ki so namenjene zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb končnih potrošnikov (hrana, voda, zdravila, medicinski pripomočki, socialna stanovanja), dobave nekaterih drugih javno pomembnih dobrin (javni prevoz potnikov, dobave knjig in časopisov, vstopnine za kulturne in športne dogodke, avtorske pravice književnikov, skladateljev in izvajalskih umetnikov, kratkotrajni najem hotelskih in počitniških zmogljivosti, uporaba športnih objektov, pogrebne storitve, storitve javne higiene, storitve za uporabo v kmetijstvu) ter nekatere delovno intenzivne storitve, ki se zagotavljajo na lokalni ravni (manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, obnova in popravila zasebnih stanovanj, čiščenje oken in zasebnih gospodinjstev, storitve domačega varstva, frizerske storitve), vključno s pripravo jedi v gostinski dejavnosti ter dobavo lončnic, sadik in rezanega cvetja. Ob tem poudarjamo, da je (nižja) stopnja DDV v skladu z evropsko zakonodajo sistemsko vezana na vrsto blaga ali storitve, ter ne na to, kdo (katera skupina ljudi, organizacija) določeno blago ali storitev nabavlja, oziroma uporablja. Ukrep je tako splošen, namenjen širši javnosti - vsem potrošnikom in ne postavlja v davčno ugodnejši položaj posebne skupine ljudi.

Poleg nižje stopnje so v zakonu (in glede na ureditev v Direktivi o DDV) predvidene nekatere oprostitve plačila DDV za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu. Za gasilske organizacije sta tako (glede na to, da je gasilstvo humanitarna dejavnost in pod pogojem, da ni verjetno, da bi taka obravnava vodila k izkrivljanju konkurence) predvideni oprostitev plačila DDV za storitve, ki jih te organizacije opravijo svojim članom kot povračilo za članarino in oprostitev za dobave blaga in storitev, ki jih te organizacije organizirajo priložnostno v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev ter izključno v svojo lastno korist.

Zaradi splošnih značilnosti delovanja sistema DDV ni mogoče zagotoviti, da bi se gasilska oprema gasilskim organizacijam dobavljala z oprostitvijo DDV, saj bi se s takšno posebno davčno obravnavo na podlagi tega kdo je prejemnik blaga rušilo temeljno načelo davčne nevtralnosti in enake obravnave davčnih zavezancev v zvezi z opravljanjem ekonomske dejavnosti na trgu, v konkretnem primeru dobaviteljev gasilske opreme, ki v okviru oproščenih dobav ne bi mogli uveljavljati odbitka vstopnega DDV.

Na podlagi navedenih razlogov predlagani pobudi ne moremo ugoditi.

 S spoštovanjem,  Natalija Kovač Jereb

Vprašanje:

Martina Šisernik je potrdila, da na Pohorski cesti na Legnu vozijo zelo hitro. O tem so razpravljali na Četrtni skupnosti Legen že v prejšnjem mandatu in našli rešitev z zgraditvijo pločnika še na drugi strani, s prehodom za pešce in osvetlitvijo in tako na ta način poskušali problem oblažiti.

Odgovor:

Odgovor je podan pri vprašanju svetnika Branka Smrtnika.

Vprašanje:

- Samo Januška je podal pobudo za osvetlitev pešpoti med cerkvijo Sv. Elizabete in Gimnazijo  Slovenj Gradcu.

Odgovor:

Za osvetlitev med gimnazijo in cerkvijo se bo preučila možnost postavitve JR.

Vprašanje:

Franjo Murko je opozoril, da na Trgu svobode ne gori 90 % luči.

Odgovor:

Na Trgu svobode gorijo vse luči, verjetno pa je g. Murko imel v mislih luči talne razsvetljave, te so res poškodovane in jih bomo zamenjali. Menjava je že v teku.

Objavljeno:2019-03-20T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 17. 1. 2019

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 2. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 17. 1. 2019
Vprašanje:

Boris Raj je omenil dogajanja o vprašanju tretje razvojne osi in dejal, da sliši mnogo informacij, ki prihajajo s strani ministrstva, DARS-a in drugih.   Sam opaža, da je neka prelomnica, kažejo se pozitivni znaki in volja tistih, ki odločajo.  Predlagal je, da se v ta proces aktivno vključi tudi Mestna občina Slovenj Gradec. Postopki in aktivnosti tako glede izgradnje tretje razvojne osi kot južne obvoznice pa naj strokovne službe predstavijo na seji občinskega sveta, ki mora k temu podati podporo. 

Odgovor:

Župan je v kratkem predstavil aktivnosti in postopke in zagotovil, da bodo le to obravnavali na prihodnji seji občinskega sveta.

Objavljeno:2019-02-01T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

1. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, 18. 12. 2018

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 1. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, 18. 12. 2018
Vprašanje:

Na 1. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki je bila dne 18. decembra 2018, ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2019-01-05T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

43. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 43. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Na 43. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ni bilo podanih pobud in vprašanj. 

Odgovor:
Objavljeno:2018-11-22T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

42. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 42. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je povedal, da je bila pred kratkim v Trobljah na relaciji od picerije DiAntonio proti Škofu do polovice klanca izvedena rekonstrukcija ceste. Cesta naprej proti Serušniku pa je še vedno potrebna korenite obnove. Zato so predstavniki tamkajšnje vaške skupnosti izrazili željo, da bi se v tem delu v nadaljevanju obnove najprej rekonstruiral ter obnovil tisti del cestišča, ki je v tem trenutku v najslabšem, še makadamskem stanju, ker je bil tam asfalt posnet zaradi dotrajanosti. To je v dolžini 600 m. Nato pa še ta vmesni del, ki bo ostal. Predstavniki vaške skupnosti so sporočili, da so tak sklep sprejeli in že posredovali občinski upravi, sedaj pa želijo, da se jih uvrsti v proračun za naslednje leto, kar bi naj že bilo delno usklajeno tudi z občinsko upravo.

Odgovor:

Na mestni občini smo že imeli sestanek s predsedniki četrtnih in vaških skupnosti in stališče VS Gradišče je takšno, da se prioritetno dela na omenjenem odseku. Na mestni občini vedno sledimo tovrstnim predlogom vaških skupnosti in v proračunu 2019 bo to tudi upoštevano.

Vprašanje:

Ivan Gams je dejal, da ima odločbo, s katero je enemu od občanov, ki se ukvarja s kmetijstvom, bila zavrnjena nezahtevna in enostavna gradnja. Obrazložitev Upravne enote je takšna, da občinski podroben prostorski načrt v tem delu ne omenja teh objektov. Se pravi, ta objekt, ki ga je ta kmet želel postaviti, ni naštet v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za njegovo območje, če tudi priloga 1 OPN-ja to omogoča in po logiki  bi ta objekt tja pasal. Verjetno je takih problemov na terenu več in vprašal je kako bodo to reševali.

Odgovor:

Na mestni občini smo zaznali več težav z izvajanjem OPN. Na to nas Upravna enota večkrat opozarja in pogosto pride do drugačnega tolmačenja našega odloka. Omenjena zadeva je ena izmed pomanjkljivosti na kmetijskih zemljiščih, kadar gre za nezahtevne objekte, ki se po zakonu lahko gradijo. Upravna enota v odloku to bere tako, da ne dovoli te gradnje. Razlog je v enem od stavkov, ki je v odloku in se je prikradel v odlok po tem, ko smo dopolnjen osnutek poslali v končna mnenja nosilcem urejanja prostora. Izvajalec pač sedaj pojasnjuje zakaj je do tega prišlo, češ, da je besedilo urejeval in krajšal, da bi ga naredil preprostejšega in jasnejšega. Ampak ravno to je sedaj vzrok za določene težave. Take stvari bodo reševali v postopku sprememb in dopolnitev po skrajšanem postopku. Naročili smo že strokovno podlago. Opravičujemo se občanom za vse težave, ki jih OPN povzroča.  Podobne težave imajo tudi v drugih občinah, ki imajo nov OPN. Zakonodaja je pač prinesla drugačne rešitve, ki smo jih morali zapisati v odlok.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da ponekod prihaja do odmer cest, ampak v bližini teh cest so še služnostne poti, ki so stare 30, 40 ali pa celo 50 let in ne služijo svojemu namenu. Smiselno bi bilo, da se to hkrati ureja. Če nekdo želi staro služnostno pot izbrisati, mora sam vložiti zadevo v proceduro. To je nesmiselno, da je na travniku ali na njivi vrisana služnostna pot, dejansko pa gre cesta mimo te stare služnostne poti. Predlagal je, da se v takim primerih naredi menjava zemljišča, kjer je še to možno.

Odgovor:

Strokovne službe imajo tako praksa, da poskušajo z zamenjavo zemljišč, kjer je to možno.

Vprašanje:

Janez Potočnik je dejal, da se v javnosti zadnje čase pojavlja nezadovoljstvo glede parkiranja tistih, ki prihajajo v bolnišnico ali v Zdravstveni dom Slovenj Gradec. Vprašal je, če so že kdaj razmišljali o tem, da bi v bližini bolnišnice in zdravstvenega doma bila brezplačna parkirana mesta za na primer dve uri, ki se seveda ne bi smela zlorabljati, pač pa bi bila namenjena res tistim, ki jih nujno potrebujejo. Prav tako je predlagal,  da bi bila parkirišča za invalide brezplačna. 

Odgovor:
Vprašanje:Ivan Vranjek je dejal, da je tudi njemu stranka prinesla negativno mnenje glede skladnosti, ki jo je dobila od Mestne občine Slovenj Gradec, gre pa za navadno garažo sredi vasi v velikosti 31 m2.  Stranka je dobila obrazložitev, da se fasada vizualno ne prilagaja osnovnemu objektu in so zato zavrnili vlogo. Menil je, da bi strokovne službe morale to obrazložiti in če je v neskladju samo fasada, naj se uredi, ne pa da stranki pošljejo negativno mnenje o skladnosti. Menil je, da so strokovni sodelavci zaposleni zato, da pomagajo in ne zato, da enostavno rečejo občanom, 
Odgovor:

Nov Zakon o urejanju prostora prinaša to novost, da lokalna skupnost podaja mnenja k vsem gradbenim dovoljenjem na Upravni enoti. Po eni strani je to dobro, ker v postopku lahko vplivajo na dogajanje v prostoru. Po drugi strani je pa seveda to dvojno delo In dvojna odgovornost.

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je omenil Komisijo za ceste. V tem obdobju je opravila svoje delo, opozorila na probleme in predlagal je, ko se bodo formalni postopki osnutka proračuna za leto 2019 končali, da se komisija sestane ter poda mnenja in predloge. Zdi se mu, da bi vendarle bilo potrebno v okviru te skupine nekaj besed spregovoriti. Ta skupina je pripravila vizijo za naslednje leto in lahko bi pripravila še dodatne predloge. Omenil je, da so v tem mandatu probleme, ki so se pojavljali občankam in občanom, reševali ažurno. Menil je, da je bila ta komisija imenovana utemeljeno in se je njena vrednost pokazala tudi pri pripravi proračunov.

 

Odgovor:
Objavljeno:2018-10-25T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

41. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 41. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boris Raj je omenil, da imajo v investicijskem planu za ČS Polje za letošnje leto načrtovane tri investicije. Do sedaj ni zasledil nobenih aktivnosti in se že sprašujejo ali bo to ugasnilo, ker se približujejo volitve. Želel bi odgovor ali bodo začeli z izgradnjo mostu pri Domu starostnikov, ali bodo začeli s preplastitvijo ceste na Kajuhovi ulici in ali bodo izdelali  en meter široko pešpot, za katero so se dogovorili.

Odgovor:

Vse investicije, ki so načrtovane v proračunu, se bodo v letošnjem letu izvedle, je pa res, da so nekatere v zamiku. Tako tudi navedene investicije predhodnika.  

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril , da je za težje gibljive ljudi dostop do vhoda Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu precej otežen. Zdaj je potrebno prositi varnostnika, da odpre zapornico in se lahko z avtomobilom peljejo do vhoda. Pred glavnim vhodom je pa vedno gneča. Tam so reševalna služba in tudi drugi ljudje. Menil je, da bi le to bilo potrebno urediti drugače in predlagal, da se o tem dogovorijo s Splošno bolnišnico.

Odgovor:

Predlog bomo posredovali Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje opomnil, da so imeli precejšnje deževje in zopet so na nekaterih cestah zamašeni propusti in kanali. Te stvari bi morala Komunala sproti odpravljati. Komunala bi morala imeti pregledno službo, ki bi to urejala. Pri vsakem naslednjem deževju voda teče preko cestišča in odnaša pesek. Tisti pesek je denar in to proračunski.

Odgovor:

Komunala Slovenj Gradec se trudi, da pravočasno – preventivno propuste in kanale, se pa zgodi, da nastopi ponovno deževje že pred posegi, trudili se bomo, da do tega ne bo prihajalo.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je vprašal kako daleč je s postopkom za izgradnjo pločnika proti Podgorju.

Odgovor:

Investicijo vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Po zadnjih informacijah je projektna dokumentacija v postopku recenzije, hkrati pa je v teku postopek javnega naročila za izbiro geodetske službe, ki naj bi pričeli z urejanjem katastra glede mej in postopnega odkupa zemljišč. Dogovorjena je tudi javna predstavitev projekta v Podgorju, predvidoma dne 24.10.2018.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nato omenil, da se v Plešivcu pod Uršljo goro prodaja objekt, v katerem prebivajo ljudje. Od zunaj imajo zložena drva, rože so na oknu, iz dimnika se kadi, zvečer gori luč. Vprašal je kakšne obveznosti ima mestna občina do teh stanovalcev.

Odgovor:
Vprašanje:

Aleksander Hudej je omenil prevoz lesa iz območja Uršlje gore. Po tej cesti vsak dan pelje več kot 12 težkih kamionov. Vprašal je kdo bo popravil te ceste, ker so zelo uničene, saj je vsak dan na njih ogromna obremenitev. Vprašal je ali so se strokovne službe pogovarjale z Direkcijo za ceste, da bi s finančnimi sredstvi pomagali sanirati te ceste.  

Odgovor:

Strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec so podale intervencijo na Zavod za gozdove RS, ki je največji lastnik teh gozdov pod Uršljo goro. Največ kamionov odvaža njihov les, so pa na tem območju seveda še tudi drugi zasebni lastniki. To področje je slabo urejeno in glavno breme za vzdrževanje je na mestni občini.

Vprašanje:

Peter Cesar je vprašal kakšna je zasedenost in prodaja parcel ter predvidene dejavnosti v obrtni coni Ozare. Prav je, da tako svetnice in svetniki kot tudi občanke in občani vedo kaj se dogaja v neposredni bližini Slovenj Gradca.

Odgovor:

V obrtni coni Ozare ni več prostih parcel. Gre za poslovno-storitvene in proizvodne dejavnosti posameznih kupcev oz. novih lastnikov zemljišč. Lastniki parcel v Poslovni coni Ozare so: Hemine Wech d.o.o., Troia d.o.o., Abc Breznik d.o.o., Labelprofi d.o.o., Modul d.o.o., Avto Vornšek d.o.o.,  Miheu tehnologije d.o.o., Gams Aleš, NIG d.o.o. in Perger 1757 d.o.o., Medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo, ki je nazadnje kupil parcelo.

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da so ga opozorili, da so ob kolesarski poti nasproti Industrijske cone Pameče večje površine porasle z japonskim dresnikom, menda tudi z ambrozijo. Predlagal je, da strokovne službe opravijo ogled in primerno ukrepajo.

Odgovor:

Japonski dresnik je dolžan odstranjevati na svojem zemljišču vsak lastnik. Komunala redno kosi na javnih površinah, na brežinah pa ga je dolžan odstranjevati koncesionar, v tem primeru VGP Drava.

Vprašanje:

Peter Cesar je nadalje povedal, se stanovalci Sejmiške ceste pritožujejo zaradi hitrosti na tej cesti oziroma neupoštevanja omejitev 30km/h. Nenazadnje je tam tudi šolska pot, ki je opredeljena kot varna.

Odgovor:

Predlog bomo posredovali PP Slovenj Gradec.

Vprašanje:Bojan Navodnik je vprašal kako je z rekonstrukcijo lokalne ceste na Gradišču, s smeri od Škofa do Anželaka. Tam so se začela neka dela, potrem je vse obstalo in je sedaj neurejeno stanje. 
Odgovor:

Velik problem glede prevoznosti omenjene ceste je nastajal ob zimski zmrzali, zato smo na posameznih delih ceste (v sredini med kolesnicami) posneli grbino z asfaltom in ga nadomestili s mletim. Je pa cesta potrebna rekonstrukcije, katero naj VS uvrsti v prioriteto pri letnemu planiranju občine.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je nadalje omenil rekonstrukcijo ceste na Grajski vasi in vprašal zakaj se ne dela v celotni dolžini do grada.

Odgovor:

Za celotno rekonstrukcijo ceste na Grajski vasi ni možno zagotoviti potrebnih finančnih sredstev. Rekonstrukcijo bodo začeli izvajati v mesecu septembru.

Vprašanje:

Jože Krevh je omenil, da se na Krnicah pospešeno gradi pločnik. Verjetno bodo uredili tudi javno razsvetljavo in ob vznožju pločnika živi občan, ki se ukvarja z astronomijo. Verjetno so na občini že dobili njegov dopis,  saj njegov astronomski observatorij leži tik ob omenjenem pločniku in bo neuporaben, če bo razsvetljava tako blizu. Občan prosi,  da bi se od 23. do 5. ure zjutraj ugašale luči.

Odgovor:

Na mestni občini poznamo to pobudo in jo tudi podpiramo. Javno razsvetljavo bomo uredili tako, da jo bo možno izklapljati.

Vprašanje:

Danica Repas je omenila, da je na Podgorski cesti, od odcepa na Muratovi ulici do odcepa proti Starem trgu do Kmetijske zadruge, zelo široka živa meja, ki sega na pločnik. Pešci se težko srečajo, zato je predlagala, da se le to uredi.

Odgovor:

Predlog je posredovan na Medobčinski inšpektorat Koroške.

Vprašanje:

Janez Potočnik je dejal, da si krajani na Brdah na križišču pri Ribiču želijo mini krožišče po zgledu v Podgorju in v Tomaški vasi. Tam je nepregledno križišče in bi le to pripomoglo k bolj počasnemu prometu. Predlagal je, da strokovne službe proučijo možnost ureditve krožišča.

Odgovor:

Križišče kot takšno iz prometno varnostnega vidika ni problematično. Glede predloga o ureditvi v mini krožišče bi bilo zadevo potrebno projektno preveriti, kaj to pomeni glede umestitve v prostor in iz prometnega vidika ter zadevo vključiti v plan investicij.

 

Vprašanje:

Janez Potočnik je nadalje ponovno izpostavil odstranitev droga nedelujoče telefonije v Šmiklavžu.

Odgovor:

Lastnika opuščenega droga bomo pozvali, da odstrani drog.

Objavljeno:2018-10-10T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

40. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 40. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boris Raj je najprej postavil vprašanje glede delovanja komisije v zvezi s problematiko s hmeljem. Vprašal je ali bo še kakšen sestanek te komisije. V časopisu je prebral, da je sklep o odprtju občinskega prostorskega načrta objavljen, pa ni prepričan, da je temu tako. Če je tako, potem bi bilo prav, da so o tem seznanjeni člani te komisije. Sicer pa mora glede te problematike spregovoriti nekaj stavkov na način, da kot svetnik in predlagatelj te teme za obravnavo na občinskem svetu, protestira proti pisanju nekaterih, ki se pač imenujejo, da so hmeljarji. V javnih medijih in tudi sicer po spletu kroži pismo, v katerem izražajo grožnje svetnikom in ostalim, ki bi kakorkoli posegli v to. Zlasti ga pa moti omaleževanje posameznikov in članov civilne iniciative. V tej zvezi mora izraziti svoj protest, nestrinjanje v zvezi s takimi nastopi. Potrebno je vedeti, da ne sam kot občinski svetnik in kot predsednik Četrtne skupnosti Polje ter ne drugi, ki so se zavzemali in se še zavzemajo za ureditev teh vprašanj, ne nastopajo na primitiven ali pa žaljiv način do kogar koli in bodo tak nivo diskusije držali tudi v prihodnje. Tudi ne delajo v privaten interes kogarkoli, pač pa delajo v interesu in s podporo velikega števila občanov.

Odgovor:

Župan se je strinjal s predhodnikom glede nivoja dialoga, ki mu težko rečejo dialog, ampak bolj govorjenje eden mimo drugega in je pravzaprav sam tisti, na katerega leti največ neopravičenih očitkov. Tako je pač stanje javnega diskurza na družbenih omrežjih. Sam ne prispeva k temu, da bi koga spodbujal k zaostrovanju pogovora. Glede dela omenjene komisije, je pa v dilemi. Člane komisije ne obremenjuje s sestankom, ker še nimajo rezultatov monitoringa, nimajo še konkretnih predlogov glede sprememb in dopolnitev prostorskega plana. Izvedena pa je bila okrogla miza. Dejal je, da načrtuje sestanek z Civilno iniciativo, kjer bi se dogovoriti kdo naj pripravi strokovno podlago za spremembe prostorskega načrta. Naročilo za izvedbo meritev ostankov pesticidov pa je tudi v teku. Strokovne službe mestne občine se dogovarjajo z akreditiranimi laboratoriji in izbran izvajalec se bo sestal z Civilno iniciativo in naj skupaj odločijo lokacijo jemanja vzorcev. Predstavniki Civilne iniciative naj bodo prisotni tudi pri sami izvedbi meritev.

Vprašanje:

Boris Raj je nadalje dejal, da je glede na diskusijo na prejšnji seji in glede na debate v zvezi z delovanjem Doma starostnikov Slovenj Gradec, v četrtni skupnosti že prejel vprašanja, če se bo kaj zgodilo z enoto Doma starostnikov v Slovenj Gradcu. Sam si upa trditi, da se ne bo zgodilo in tudi nimajo namenov, da bi se kakorkoli spremenilo. Še enkrat je poudaril svojo oceno, ki jo je podal že na prejšnjem zasedanju občinskega sveta, da ta dom po svoji vsebini deluje zelo dobro. Predlagal je, da na naslednjo sejo občinskega sveta povabijo  direktorja Koroškega doma starostnikov in ga pozovejo, da predstavi svoje delo.

Odgovor:

Strinjamo se, da na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta direktor Doma starostnikov Črneče predstavi delovanje Enote Slovenj Gradec.

Vprašanje:

Boris Raj je omenil tudi most čez Homšnico, ki je načrtovana tudi v proračunu. To so obravnavali tudi na svetu Četrtne skupnosti Polje in o tem seznanili občanke in občane. Vprašal je kdaj se bo začela gradnja tega mostu, ker je to v interesu vseh, da se to zgodi čimprej. 

 

Odgovor:

Most Homšnica je še brez gradbenega dovoljenja in je v fazi pridobivanja.

Vprašanje:Franc Pečovnik je vprašal kdaj se bo pričela izvajati rekonstrukcija reke Mislinje, glede na to, da občani že podpisujejo pogodbe za odstope zemljišč
Odgovor:

Projekt se bo pričel izvajati v letošnjem letu, trenutno so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da se kot občinski svetnik, kot član CIVOZ-a in pa kot občan pridružuje pobudi, ki jo je podal svetnik Boris Raj glede umestitev hmeljišč. Nadalje pa je apeliral, da bi pa v tem času pristopili k ozelenitvi oz. zasaditvi drevja. Čas je primeren in to bi občina lahko storila do jeseni oziroma v letošnji vegetacijski dobi.

Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je nadalje je opozoril na neurejene brežine ob reki Suhodolnici, predvsem na del brežine pod pokopališčem, ki je resnično zaraščen, predvsem pa je zaraščen tisti del, kjer je zasajeno in lahko vse skupaj propade. Skratka neurejene so brežine v neposredni bližini novega mostu v Starem trgu. Prav tako je bil opozorjen na spodkopavanje kamnite obloge struge Suhodolnice na tem delu. Predlagal je, da vodarji to pogledajo, da ne bo nastala večja škoda.

 

Odgovor:Pristojne službe si bodo ogledale in uredile nabrežine ob reku Suhodolnici. 
Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil tudi, da so prodali nekaj parcel na Ozarah. Kot mestnega svetnika in kot občana ga zanima, kaj vse bo na Ozarah. Vprašal je katere parcele so prodali in pa kakšne dejavnosti bodo na tem območju, ob dejstvu, da je tam obrtna cona. 

Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je nadalje dejal, da je že na začetku mandata opozoril, da je še cel kup opuščenih telefonskih kablov po terenu, tako po gozdovih kot tudi po kmetijskih površinah. Ampak v tem času Telekom oz. kdor je pač lastnik na tem področju ni naredil praktično nič. Ponovno je predlagal, da mestna občina  apelira na lastnika teh omrežij, da te kable odstrani.

Odgovor:
Vprašanje:Aleksander Hudej je vprašal kako je z izgradnjo pločnika proti Podgorju.
Odgovor:

Odkupi zemljišč za izgradnjo pločnika proti Podgorju so naročeni in jih že izvajajo. Pričetek del naj bi bil v letu 2019.

Vprašanje:

Ivan Gams je v imenu Vaške skupnosti Legen povedal, da so veseli, ker se pripravljajo protipoplavni ukrepi na reki Mislinji in Homšnici. Istočasno pa opozarjajo, da so problem tudi lokalni hudourniški vodotoki, predvsem ob intenzivnih padavinah. Domačini, ki ob teh potokih živijo, poznajo ta ozka grla, te šibke točke, kjer bi se dalo preventivno ukrepat, da ti mali potočki ne bi več delali velike škode. Zanima na koga se naj obrnejo, ali obstajajo kakšna finančna sredstva, da bi to uredili.

 

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec bo organizirala sestanek s pristojno službo in dogovorili se bodo kakšne so možne rešitve.

Vprašanje:

Janez Potočnik je dejal, da so svetniki po elektronski pošti prejeli pismo Civilne iniciative Civoza-a, kjer jim predsednik sporoča, da bosta na seji stališča predstavila svetnika Peter Cesar in Boris Raj. Tudi sam je velik nasprotnik postavljanja hmeljišč, sploh v bližini naselij. Ampak diskurz javnih razprav na družabnih omrežjih je res na nizkem nivoju. Vprašati se morajo, če morda k temu ne prispevajo tudi sami. Namreč v tem dopisu piše, da je generalna ugotovitev te iniciative, da mestni svet absolutno nič ne naredi in večina puščic in žaljenj je uperjena v župana. Kaj pa je on kriv, če je zakonodaja takšna in če rešitev ni možno doseči čez noč. Vprašati bi se morali kaj je čigava dolžnost in kako zaustaviti in spremeniti ta javni diskurz, ki je res na nizkem nivoju.

 

Odgovor:

Župan je zavrnil očitke, ki so podani v dopisu Civilne iniciative in dejal, da bo predsedniku posredoval tudi odgovor.

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je najprej dejal, da ni pristaš tovrstnih pisanj, ki jih prejemajo zadnje čase, še posebej ob dejstvu, ker nimajo dokazil. Drugo pa je, da v kolikor bi se hotel nekdo resnično pogovarjati z občinskim svetom in jim izrekati raznorazna opažanja in mnenja, je najbrž rešitev, da tematiko uvrstijo na dnevni red. Razna natolcevanja brez argumentiranja ne sprejema in se mu ne zdi smiselno, da na njih bom na takšen način odgovarjajo.

Odgovor:
Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je povedal tudi, da so na Vaški skupnosti Sele-Vrhe že večkrat obravnavali zahtevo občana Petra Hartmana za regulacijo potoka Selčnica. V bistvu na tistem dela ta potok odnaša njegovo zemljišče. Pred leti so se pogovarjali o mostu, vendar so ugotovili, da ni investitorja, po drugi strani pa ni  potrebe vaške skupnosti po še enem dodatnem mostu v razdalji dobrih 40m. Predlagal je ogled z vodnim gospodarstvom in ugotovijo kakšna bi bila rešitev.

Odgovor:
Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je nadalje omenil kolesarsko stezo Šmartnem. V zadnjem obdobju opaža, da se pojavljajo kritike v zvezi z vzdrževanjem sadnega drevja, ki je tam nasajeno in glede košnje trave. Zdi se mu, da to ni neko veliko delo, ki bi ga bilo potrebno opraviti, da bo urejeno tako kot mora biti. Predlagal je, da se urgira in uredi.

Odgovor:

Ni smiselno, da kosijo 10 m na vsako stran kolesarke, temveč za širino mulčerja ob kolesarki. Ostale površine se obdelujejo kot visoki travniki in kosijo 2-3 krat letno. S tem ohranjamo večjo rastlinsko pestrost in habitate za koristne žuželke.

Vprašanje:

Peter Cesar je podal še kratko repliko v zvezi z hmeljišči. Prav je, da aktivnosti komisije oživijo in se začnejo in da to ni kar neko stopicanje na mestu. Nenazadnje so kot mestni svetniki, kot predstavniki najvišjega organa MOSG dolžni reševati probleme, ki nastajajo v MOSG. Sam vedno zagovarja strpen dialog, pogovor in pa dogovor in to bo zagovarjal tudi naprej. Veseli ga, če so bo reševanje teh problemov malo pospešilo in šlo v neko obojestransko zadovoljstvo oz. širše zadovoljstvo v MOSG.

Odgovor:
Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik se je oglasil v zvezi z kolesarko potjo in košnjo ob tej poti. Sam je imel pred leti pomisleke, da se to drevje ob kolesarski poti nasadi. V Šmartnem so imeli načrt tudi z šolo, da se naredi učni center, kjer bi bilo vse v enem delu, tako vrt, kot sadno drevje. Že takrat so nekateri opozarjali, da se bodo pojavili problemi pri čiščenju, košnji in tudi pri samemu sadju. Preden je bilo posajeno sadno drevje, so kmetje kosili do kolesarske steze in je bil red. Zdaj kmetje več tega ne morejo in je nastal ta problem. Ljudje pa so nezadovoljni in kritizirajo župana ter Komunalo.  Predlagal je, da tisti, ki so bili tako zavzeti za to, da se to drevje posedi, naj tudi čistijo. Problemi pa bodo še čez leta, ko bodo na teh drevesih sadeži in bodo padali na kolesarsko stezo.  

 

Odgovor:
Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da ob kolesarski stezi v Šmartnem nihče teh sadnih dreves ni sadil na lastno roko in brez vednosti Mestne občine Slovenj Gradec. Zasaditev dreves je potekala načrtno, ob pomoči mestne občine in je potekala v duhu prispevka lepšanja okolja. Ko so imeli komisijo, ki jim je dodelila visoko priznanje, so se tudi s tem pohvalil. Zato ne sprejema te teze, da naj pobudnik te akcije kosi travo in pobira sadeže. Pač pa je potrebno znotraj mestne občine najti en dogovor, kaj bodo  s tem nasadom počeli v prihodnje. Prepričan je, da se lahko dogovorijo za nek sistem gospodarjenja s tem sadovnjakom. Marsikdo od udeležencev na tej trasi pa pohvali kak lep nasad imajo in prepričan je, če ga bodo vzdrževali, da bo še lepši.

 

Odgovor:
Objavljeno:2018-09-01T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

39. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 39. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da ga zanima ali Mestna občina Slovenj Gradec Koroškemu domu starostnikov poleg subvencij, ki jih daje in jih izračunava Center za socialno delo, nakazuje še kakšna druga finančna sredstva. Če so, ga zanima za kakšne obveznosti gre in na podlagi česa.

 

Odgovor:
Vprašanje:

Boris Raj je nadalje je izrazil nestrinjanje s pojavom podiranja dreves v urbanem okolju, pa ne bo posebej omenjal primera ob obnovi bivšega hotela na Glavnem trgu, glede katerega je precej polemik. Tak primer ali še slabši je bil tudi na Tomšičevi ulici, kjer imamo 40 let star drevored od Tomšičeve pa do Maistrove ulice. Skupina posameznikov je prinesla žage, zaprla promet na ulici in porušila del drevoreda. Sam je poklical Boštjana Temnikerja, ki je član Komisije za hortikulturo in vprašal ali imajo dovoljenje. Govoril je tudi z nekaterimi drugimi  člani Komisije za hortikulturo in ugotovil, da ta, ki je na Tomšičevi podiral drevesa, ni imel dovoljenja in je rušil občinsko last. Drevorede je zasadila pred 40 leti lokalna skupnost.

Zato je predlagal, da občina prevetri delo te komisije, ki v nobenem od teh dveh primerov v potrebni sestavi ni bila na ogledu. Eden je dobil dovoljenje, drugi pa je dobil negativno in je bilo rečeno, da bo celo svet četrtne skupnosti o tem razpravljal, pa je bil prepozen, ker so  prej podrli drevesa. Nadalje je predlagal, da se nemudoma pristopi k izdelav hortikulturne karte z katastrom vseh dreves, ki pomenijo neko uradno zasaditev, vsaj v urbanem delu mesta, torej v mestu Slovenj Gradec in se potem jasno določi kdo in po kakšnih merilih sme podirati drevesa in kdo in po kakšnih merilih sme na takih mestih saditi drevesa in spreminjati hortikulturo.

 


Odgovor:
Vprašanje:

 

Boris Raj je nato povedal, da je že pred časom postavil vprašanje glede ureditve nabrežja Homšnice pri mostu Šolarček in se od takrat naprej, torej zdaj bo že eno leto, ni zgodilo nič. Z predstavnikom VGP Drava Ptuj sta bila dogovorjena, da si bodo to ogledali, vendar do tistega sestanka ni prišlo. Danes je pa po naraslih voda bistveno slabše in gre bistveno še na slabše. Počasi se bosta povezala Šolarček in ta nov most, ki se bo v bodočnosti gradil pri domu starostnikov in v tej zvezi še enkrat daje pobudo, da tisti, ki so odgovorni zato, pridejo tja in zadevo sanirajo.

 

Odgovor:

Ureditev je v pristojnosti upravljalca vodotoka VGP Drava Ptuj. Pristojne bomo obvestili o pobudi in organizirali sestanek.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je omenil, da je nekaj sej nazaj opozoril na problem okrog nasadov dreves, ki jih ob urejenih poteh sadi mestna občina. Takrat so občani izrazili skrb zakaj ne zasadijo domačih dreves, bolj taka avtohtona, z katerih si lahko mimoidoči naberejo kakšen sadež. Zdaj je zgleda neka reakcija prišla od tega in so ga občani in občanke obvestili, da so prijetno presenečeni, da so nasadili nova drevesa proti mostu ob Suhodolnici in sicer gre za vrsto oreh in se zahvaljujejo za to potezo.

Odgovor:
Vprašanje:

Bojan Navodnik je nadalje povedal na družabnih omrežjih za sosednje občine lahko opazi, da ponujajo na lepih lokacijah komunalno urejene parcele. Tudi Mestna občina Slovenj Gradec ima lepe lokacije in vprašal je zakaj ne objavljajo na svoji spletni strani.

 

Odgovor:

Tudi Mestna občina Slovenj Gradec se pri prodaji svojih komunalno opremljenih zemljišč ali ostalih nepremičnin poslužuje objav na spletu, konkretno na svoji spletni strani http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-dražbe V zadnjem letu vse dražbe objavljamo tudi v občinskem mesečniku Sglasnik.  Pobuda, da bi v nabor oglaševanja vključili še družbena omrežja,  je vsekakor na mestu in bomo o njeni implementaciji v strokovnih službah uprave MOSG resno razmislili.   

   MOSG oglašuje še:

Na spletnih straneh RE-MAX, nepremicnine.net, Bolha nepremicnine, Salamonov oglasnik in tudi v časniku Večer Koroška.

 

https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6172037

https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6172197

https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6172171

https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6172423

https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6172425

 

Ponovljeni oglasi pa so še na Bolha nepremičnine in Salamonovem oglasniku.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da se je na cesti iz Podgorja proti Spodnjemu Razborju, v smeri Rdečnika,  tam ko je odcep gozdne poti oziroma traktorske poti na travnik in stoji ena tabla na kateri piše prepovedano odlaganje smeti, ugreznila cesta. O tem je že lansko leto razpravljal. Predlagal je, da si strokovne službe to ogledajo,  da ne bo prišlo do kakega zdrsa.

 

Odgovor:

Za poškodovani odsek je podjetje Gprocom d.o.o. (Danilo Muhič) izdelalo PZI sanacije (št. proj. 1907/2018). Predvidena je vkopana kamnita zložba – kamen v betonu. Predlagamo, da se izvedba planira v proračunu MO za leto 2019.

 

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je predlagal, da se čim prej sestanek Komisija za komunalno cestno infrastrukturo, ki jo je imenoval župan.

 

Odgovor:

Sestanek komisije za investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, je sklican za dne 20.6.2018, ob 15.30 uri, v pisarni župana.

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je omenil, da je bil sestanek na Direkciji za ceste glede hitre ceste, pa ga zanima kako daleč je projekt izgradnje krožišča v Šmartnem.

 

Odgovor:

19. junija 2018 bo v GD Šmartno javna predstavitev projekta krožišče. Projekt je končan, je že tudi recenziran in Direkcija gre v razpis za izvajalca. Če na javnem razpisu ne bo zapletov, se bo gradnja začela izvajati v jesenskem času. Na javni razgrnitvi bo možno dobiti vse odgovore.

 

Vprašanje:

Martina Šisernik je omenila,  da so prejeli protestno pismo glede postavitve spominskega obeležja v Šmartnem in jo zanima ali so dobili odgovor na to in kakšen je ta odgovor.

Odgovor:

Veterani vojne za Slovenijo in Društvo častnikov Mislinjske doline so vložili pobudo za postavitev spominskega obeležja ob 50-letnici ustanovitvi Teritorialne obrambe Slovenije. Ta pobuda je bila obravnavana na vaški skupnosti, kjer so jo podprli in sicer gre za postavitev muzejskega topa v Šmartnem. Učitelji na Osnovni šoli Šmartno se s tem ne strinjajo, da bi na tem osrednjem prostoru, kjer je avtobusna postaja, vrtec in šola stalo orožje, ker ima negativno konutacijo, pa čeprav gre za obeležje, ki pravzaprav govori proti vojni. Župan je sklical zbor krajanov, ker je želel dobiti mnenje vseh krajanov in tudi soočiti mnenje s tistimi, ki so izrazili nasprotovanje temu. Razprava je bila burna in prišlo je  do protestnega odhoda enega dela krajanov. Potem so prišli do rešitve, da postavijo to obeležje na privatno zemljišče in se s tem izognejo vsem zapletom. Dogodek se bo odvil 22. junija 2018, ob 17. uri.

Vprašanje:

Jože Krevh je vprašal ali bo Mestna občina Slovenj Gradec prekinila pogodbo o upravljanju počitniškega doma v Fiesi s Centrom za socialno delo Slovenj Gradec.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja kot solastnici Počitniškega doma v Fiesi sta do roka, ki je v pogodbi določen, to je do 1. maja v tekočem letu, odpovedali najem za naslednje leto. To pomeni, da bo naslednjo sezono v letu 2019 objekt predan v upravljanje drugemu upravljalcu, to je JZ SPOTUR.

 

Objavljeno:2018-07-01T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

38. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 38. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Peter Cesar se je navezal na odgovore, ki so jih prejeli na pobude in vprašanja, podane na 37. seji občinskega sveta. V svojem izvajanju je priporočal oziroma predlagal, da bi mestna občina izdelala analizo odseljevanja občanov izven mestne občine ter  hkrati o dotoku ljudi v mestno občino in sicer po starostni ter po izobrazbeni strukturi. To se mu zdi pomemben podatek za bodoči razvoj Mestne občine Slovenj Gradec.

Odgovor:

Analizo bomo povzeli iz uradnih statističnih podatkov in jo pripravili do ene prihodnjih sej občinskega sveta.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je omenil, da so na 14. dopisni seji potrjevali Dokument identifikacije investicijskega projekta »Površina za pešce in kolesarje na območju Druge osnovne šole Slovenj Gradec in Športnega centra Vinko Cajnko.«  Predlog je podprl,  posredoval pa je tudi predloge, ampak ni dobil odgovora. Omenil je traso in kjer je predvidena kolesarska pot in pešpot, so že položeni betonski tlakovci. Predlagal je, da jih deponirajo na občinskem depoju in se ponovno porabijo pri kakem drugem projektu. V zvezi s tem bi želel odgovor.

 

Odgovor:

Investicijo bomo izvajali v letu 2019 in bomo vsekakor vgrajene tlakovce hranili na deponiji Javnega komunalnega podjetja za morebitno kasnejšo uporabo.

Vprašanje:

Boris Raj je omenil, da je bilo 3. aprila 2018 na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec objavljeno obvestilo, da se bo v Slovenj Gradcu odprla info točka. To je domena Ministrstva za okolje in prostor in je namenjena za starejše občane. Kasneje pa je videl vabilo in se tudi seznanil, da je info točka bila odprta na Ravnah na Koroškem. V obvestilu pa je pisalo, da se bodo te točke odprle v vseh mestnih občinah. Ker je Slovenj Gradec mestna občina in edina na Koroškem, je pričakoval, da bo to res v Slovenj Gradcu. Vprašal je kako se je to zgodilo, kdo je prispeval k temu, da se je to zgodilo tako kot se je oziroma zakaj je niso odprli v Slovenj Gradcu.

Odgovor:

Projekt za postavitev info točke je bil zastavljen tako, da se postavi v vseh mestnih občinah in so ga v Mestni občini Slovenj Gradec tudi predstavili. Kasneje pa je prišlo do tega, da se je info točka odprla v medgeneracijskem centru na Ravnah na Koroškem. Mestna občina je sekretarki, ki je odgovorna za projekt »Sobivanje«, na Ministrstvu za okolje in prostor, poslala dopis, da sicer pozdravljamo, da so odprli info točko tudi na Ravnah na Koroškem, ampak čakamo, da v skladu s projektom, kot so ga  zastavili, le to odprejo tudi v Slovenj Gradcu.

Vprašanje:

Boris Raj je nadalje vprašal, ali lahko občani, ki so do sedaj imeli vrtičke na območju bodočega urbanega parka pri letnem bazenu, letos še sejejo in sadijo, ob dejstvu, da bodo z načrtovano investicijo pričeli v prihodnjem letu.  V kolikor lahko, je potrebno občane o tem obvestiti. Nadalje pa je predlagal, da na mestni občini razmislijo tudi o nadomestnih zemljiščih za vrtove.

 

Odgovor:

Občane bomo obvestili, da v letošnjem letu na omenjenem območju še lahko opravljajo dejavnost vrtnarjenja.

 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opomnil, da je že v lanskem letu opozoril, da na Osnovni šoli Razbor pušča obroba na dimniku. Ponovno so ga opozorili, da le ta še vedno ni ustrezno sanirana. Ne želi pisnega odgovor, temveč je to potrebno popraviti do naslednje seje. Če ne, bo potrebno nekoga prijavili, da dela škodo na občinskem premoženju.

Nadalje je omenil stranska vrata na Osnovni šoli Razbor. Pred tremi leti so menjali stavbno pohištvo, na stranska vrata pa so pozabili.  Obenem je ta vrata vhod za stanovalce in pa zasilni izhod iz šole. Predlagal je, da ta vrata čim prej popravijo.

Odgovor:

Na Podružnični osnovni šoli Razbor je naročena sanacija vhoda z zamenjavo vrat. Dela bodo zaključena predvidoma do 30.6.2018.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje omenil, da v Razborju proti kmetiji Sovinc pripravljajo cesto za asfaltiranje v dolžini 750 metrov. V proračunu je za to namenjeno 80. tisoč eur. Na terenu so ugotovili, da bo ostalo neasfaltiranih 150 metrov do križišča pri kmetiji Sovinc. Lastnik te kmetije ima željo, da se cesta prestavi in za to so bili narejeni tudi projekti. Projekt bi zaradi tega podražilo, na vaški skupnosti so se dogovorili, da bi se to uredilo, zdaj je pa kar naenkrat slišati, da ne. Dejal je, da želi informacijo kako je s tem. Lastnik kmetije upravičeno predlagala prestavitev ceste, saj je to križišče, kjer se na dvorišču stekajo štiri ceste. Po eni od teh, ki gre v smeri Uršlje gore, bodo letos mimo zvozili več kot 20. tisoč m3 lesa. Za širino ene ceste bi jo prestavili, da bi kmetija imela več prostora na svojem zemljišču oziroma dvorišču.

Odgovor:

V letošnjem letu se bo projekt končal tako kot je bil zastavljen. Dela so oddana, razpis je bil narejen na dolžino 750 m in ga žal ni možno spremeniti. 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je prav tako v lanskem letu predlagal, da na tem dvorišču uredijo javno razsvetljavo. Tudi tega niso uredili. V temi je to zelo neugodno, ker cesta gre skozi dvorišče v obliki črke S in je zelo nevarno.

Odgovor:

Možnost postavitve javne razsvetljave na tem dvorišču bomo proučili.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje je povedal, da v Velunji sanirajo asfalt in se pri Anžejevi žagi lastnik pritožuje, da se mu vedno, ko se sanira, cesta dviguje napram objektu. V žago spravlja hlode, če je cesta vedno višja, je več možnosti, da pride do delovne nesreče. Nekako mu bodo morali iti nasproti, saj bodo čez kakšno leto tudi ta odsek proti Velunji asfaltirali, pa je veliko gre po njegovem zemljišču in bo treba pridobiti njegovo soglasje.


Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da so se nanj obrnili nekateri občani, ki jih zanima kdaj bo možno izvesti na pokopališču v Starem trgu raztros pepela oziroma kako daleč je s tem projektom. 

Odgovor:

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. vodi projekt glede ureditve pokopališča v Starem trgu in v letošnjem letu naj bi se le to tudi uredilo.

Vprašanje:

Peter Cesar je nadalje dejal, da so ga občani opozorili na del mestnega obzidja, to je med sedanjo gostilno Ančka in pa Ozko ulico, ta pešpot. Tam je mestno obzidje res v slabem stanju in menil je, da bi ga bilo potrebno sanirati.

Odgovor:

Od 4.5.2018 do 4.6.2018 je v teku Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, v skladu s katerim lahko upravičeni prijavitelji podajo vloge za ta razpis (lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami status kulturnega spomenika in so locirani na območju Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec).

 

Celotno  staro mestno jedro Slovenj  Gradca  je  urbanistični spomenik in je kot tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potrebno v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine,  ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na podlagi odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite  in  fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za vsako zgradbo  posebej.  Pri mestnem jedru kot celoti pa je treba poudariti, da se skladno z odlokom  mesto kot celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podoba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi pri  morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso neposredno  pod spomeniško zaščito.

 

Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

Vprašanje:

Peter Cesar je povedal tudi, da je pred nekaj dnevi, tako kot tudi župan, prejel elektronsko pošto v zvezi z namestitvijo pitnika pri Sv. Juriju. Župan je podal odgovor, da bi v okviru sanacije oziroma ureditve pešpoti  tudi ta pitnik lahko uredili. Predlagal je, da bi pitnike namestili še na nekaterih drugih lokacijah, na primer na prostoru ob kolesarski stezi pri gostilni Murko in še kje drugje v Mestni občini Slovenj Gradec, da bi imeli ljudje na razpolago vodo tam, kjer jo potrebujejo.

 

Odgovor:

Pitnike lahko uredijo tam, kjer je v bližini pitna voda, na vseh željenih lokacijah pa le to najbrž ne bo možno.

Vprašanje:Peter Cesar je vprašal tudi kako je s prodajo stavbe v Plešivcu, vedo, da je bil razpis in javna dražba. 
Odgovor:

Za nakup stavbe v Plešivcu ni bilo nobenega interesa.

 

Objavljeno:2018-06-01T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

37. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 37. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Peter Cesar je v gradivu za Investicijski projekt »Blok neprofitnih stanovanj Polje« zasledil različne statistične podatke za Mestno občino Slovenj Gradec in presenetilo ga je, da se dejansko stanje števila prebivalcev zmanjšuje. Od leta 2012 do leta 2016 je 146 občank in občanov  manj, samo od leta 2016 do leta 2017 pa je ta številka že 199. Jasno je viden trend upadanja števila prebivalstva v Mestni občini Slovenj Gradec in ne samo upadanja, pač pa tudi staranja. Skupina v starosti od 0 do 14 let se počasi zmanjšuje kar pomeni, da lahko v bodoče trend negativno vpliva na vpis v osnovnošolski izobraževalni sistem. Na drugi stran je aktivna populacija od 15 do 64 let, ki se tudi zmanjšuje skoraj za 500 ljudi in to v enem letu. Na drugi strani pa se povečuje populacija nad 65 let, kar je tudi normalno. Dejal je, da ga zanima kako je z zasedenostjo kapacitet v novih vrtcih, ali so zasedeni oziroma imajo rezerve. Priporočal je, da bi na nivoju mestne občine izdelali analizo o odhajanju občanov mestne občine  izven občine, o dotoku drugih ljudi v občino, tako po izobrazbeni kot po starostni strukturi, da bi na koncu prišli do podatka oziroma do vizije kaj lahko v Mestni občini Slovenj Gradec pričakujejo čez 20, 30 ali 40 let. Vedo, da mladina v veliki meri, ko gre na študij v Ljubljano, tam tudi ostane, kar je zaskrbljujoče za mestno občino, vprašanje pa je kakšna populacija prihaja v mestno občino.

 

Odgovor:

Demografska slika se tako kot povsod po državi in tudi po svetu, spreminja tudi v Mestni občini Slovenj Gradec. V mestni občini izvajamo ukrepe in sicer gradimo stanovanja, privabljamo investitorje, izboljšujemo infrastrukturo itd., saj je potrebno izboljševati pogoje bivanja v občini.

Vprašanje:

Peter Cesar je nadalje omenil, da na stari lokaciji zavetišča za brezdomce po večerih vidi luč in ga  zanima ali so se vsi brezdomci preselili na novo lokacijo.

Odgovor:

V tem objektu živi še ena oseba, vendar objekt ni več v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. S prenosom lastninske pravice na Republiko Slovenijo, so prenesli tudi lastninsko pravico na tem objektu. Strokovne službe so pristojnemu ministrstvu že predlagale, da naredijo primopredajo objekta, ampak zaenkrat še z njihove strani ni bilo odziva.

Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da je prišla pomlad in v ČS Polje bi bilo potrebno angažirati Komunalo, da si ogleda in počisti zelenice ter okolico, zlasti pri igriščih, kjer se že zdaj nahajajo najmanjši otroci. Nadalje predlaga, da v tem kontekstu Komunala opravi tudi pregled točk za odlaganje odpadkov in pasjih iztrebkov. Ker se število uporabnikov ali povzročiteljev onesnaževanja povečuje, je potrebno zagotoviti višjo stopnjo skrbi, višjo stopnjo reda pri teh površinah, ker imajo v tej soseski veliko otrok in ne želi, da se zgodi kakšna okužba zaradi onesnaženega okolja.

Odgovor:

Pobudo za intenzivnejše čiščenje zelenic na igriščih in košev za odpadke ter pasje iztrebke bomo upoštevali. Bomo pa tudi v našem Informatorju in SG Glasniku objavili članek v vezi odlaganja pasjih iztrebkov, saj se sedaj ko je sneg skopnel vidi kako lastniki psov (ne)upoštevajo pravila v vezi tega.

Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da že od lanskega leta spremlja strugo Homšnice in je že imel sestanek s predstavnikom VGP Drava Ptuj. Ogledala sta si najbolj izpostavljene točke, kjer je celo prišlo že do pogrezanja brežin obloženih s kamnom, prav tako pa je polno naplavin, ki se ponovno nabirajo v strugi. Že je lani je bilo obljubljeno, da se bo to začelo urejati, pa se ni. Zato je apeliral, da strokovne službe povabijo na sestanek koncesionarja in tudi predstavnike četrtne skupnosti ter si to območje tudi ogledajo.

Odgovor:

Kot je predlagano, mestna občina skliče sestanek, na katerem je lahko prisoten tudi predstavnik Komunale Slovenj Gradec.

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je vprašal kako je s pričetkom izgradnje krožišča v Šmartnem.

Odgovor:

Izbran je že izvajalec projektne dokumentacije, ki je imel rok za izdelavo do sredine tega meseca in je zaprosil za podaljšanje za en mesec. Zaradi tega se bo investicija prestavila v kasnejši čas.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da so nekatere makadamske ceste v zelo slabem stanju. Pri tem je izrazil nezadovoljstvo, da na Komunali nimajo pregledniške službe. Sodelavec, ki je za to področje pristojen na Komunali, je zasut s telefonskimi klici. Zato bi bilo prav, da bi posebej imeli pregledniško službo, če ne drugače v zimskem in spomladanskem času in v primerih neurja. Predlagal je, da o tem razmislijo. Vsekakor pa bi si moral nekdo ogledati te odseke, pripraviti seznam sanacij in vsaj približno določiti rok sanacije.

Odgovor:

Vsaka odjuga letos še posebej povzroči, da postanejo vozne površine, predvsem na gozdnih cestah, na določenih odsekih blatne. V podjetju Komunala imamo organizirano pregledniško službo, vendar je nemogoče, da bi ob vsakem trenutku imeli informacijo o stanju na vseh cestah katerih je na območju Mestne občine Slovenj Gradec okoli 500 km. Smo pa odprti na vsak poziv, oz. opozorilo s strani uporabnikov cest o stanju le teh. Vse problematične odseke imamo evidentirane jih saniramo takoj nam to dopušča vreme (delno suha vozna površina). V kolikor delo opravljamo v mokrem, lahko z mehanizacijo povzročimo dodatne poškodbe na ostalih delih ceste. Prioriteto izvedbe sanacij seveda prilagodimo frekvenci prometa.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da nekaterih odsekov občinskih cest ne bodo sanirali v naslednjih desetih letih, ali pa še mogoče več. Take ceste bi bilo potrebno urediti vsaj z osnovnim tamponom, mogoče 10 - 15 cm in  to je že marsikje videl. Tudi to bi bilo nujno potrebno.

Odgovor:

Predlagana začasna sanacija po našem mnenju za vse ceste ni racionalna saj je strošek (cca. 10.000 eur/km),  nesorazmeren glede na dolgoročni učinek sanacije. Krajše oseke pa na ta način že saniramo, seveda glede na razpoložljivost planiranih sredstev.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je vprašal kako je z izgradnjo pločnika proti Podgorju in opozoril na nevarnost te ceste, predvsem za pešce.

Odgovor:

Glede izgradnje pločnika proti Podgorju je Družba za razvoj investicij, ki vodi odkupe zemljišč za projekte Direkcije za infrastrukturo, pričela z aktivnostmi za odkupe zemljišč. Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca za vodenje postopkov odkupa zemljišč.

Vprašanje:

Martina Šisernik je iznesla prošnjo občank in občanov, da v Mestni občini Slovenj Gradec zagotovijo 24-urno dežurno lekarniško službo. Zdaj morajo v nujnih primerih po zdravila v sosednje občine. Predlagala je, da občinska uprava preveri možnosti, kako bi ti zagotovili.

Odgovor:

Ureditev dežurstev lekarn regulira zavarovalnica in imajo glede tega posebne predpise. Če želijo v Mestni občini Slovenj Gradec tovrstno službo zagotavljati 24 ur, bi morati le to financirati iz občinskega proračuna, kar pa bi na leto zagotovo zneslo okrog 100. tisoč eur.

Vprašanje:

Martina Šisernik je nadalje omenila javne razpise za različna priznanja, ki jih podeljuje Mestna občina Slovenj Gradec. Nekateri so pri eni od prejšnji točk razpravljali v tem smislu, da je potrebno spodbuditi predlagatelje, da bo večji odziv na vse tovrstne javne razpise. To jo veseli, zaradi tega, ker so v preteklosti doživeli tudi kritike na posamezne predlagatelje, ki so predlagali različna priznanja. Osebno meni, da je prav, da se razpisi čim širše obravnavajo, da na razpise pride čim več predlogov, pristojnost o izbiri pa ima komisija.

Odgovor:
Vprašanje:

Jože Krevh je podal nekaj informacij o Počitniškem domu Fiesa. Ta dom ima v upravljanju Center za socialno delo in v lanskem letu so poslovali dokaj uspešno, z minimalnim dobičkom. Zasedenost doma je bila skozi celo leto dobra. V letošnjem letu je načrtovanih nekaj vzdrževalnih del in sicer zamenjava stavbnega pohištva, rolet, popravilo strehe, na terasi zamenjava steklenih vrat z avtomatskimi steklenimi drsnimi vrati in še nekaj drugih nujnih del. Denar za ta popravila se je nabral iz naslova amortizacije, ki se je nabirala več let, v bodoče pa pričakuje tudi pomoč lastnikov Mestne občine slovenj Gradec in pa Občine Mislinja. Letovanja šole v naravi iz Mislinjske doline se udeležujejo samo učenci OŠ Šmartno in Prva OŠ, za zapolnitev kapacitet pa poskušajo pridobiti druga razna društva in organizacije. Glede na to, da sta lastnika doma Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja, apelira na vse prisotne, sploh pa na starše otrok kateri obiskujejo osnovne šole, da poskušajo privabiti čim večje število otrok za šolo v naravi med počitnicami. Mestna občina nameni nekaj sredstev za letovanje teh otrok, zakaj pa ne bi to izkoristili v domu v Fiesi. Cena za letovanje je pa zelo ugodna.

Odgovor:
Vprašanje:

Jože Krevh pa je omenil šolske prevoze v OŠ Šmartno. Traja že približno dve leti, ko potujejo pritožbe,  pa odgovori in vprašanja glede nekaterih relacij. Starši trdijo svoje, komisija tudi opravlja svoje delo in ne dvomi v strokovnost te komisije. Predlagal je, da se komisija sestanek skupaj s starši in gredo na teren ter si ogledajo te šolske poti.

Odgovor:

Imenovana je razširjena skupina, ki bo v prihodnjem tednu skupaj s starši opravila ogled na terenu.

Vprašanje:

Janez Potočnik je opomnil, da se že nekaj časa pogovarjajo o odstranitvi drogov fiksne telefonije, ki niso več v uporabi. Ampak ti na terenu še vedno stojijo. To je konkretno blizu OŠ Šmiklavž, kjer hodijo otroci in da se ne bi zgodila nesreča je predlagal, da Telekom le te nemudoma odstrani.

Odgovor:

Predlog bo posredovan Telekomu.

Vprašanje:

Ivan Gams je omenil plaz v Radušah pri kmetiji Bošnik in tudi to, da ni v letošnjem proračunu. Že lani je podal pobudo, da bi k sanaciji povabili tudi Eles, ker je sredi plazu drog visokonapetostnega daljnovoda. Ampak lani je bilo sušno obdobje in je plaz miroval. Pred nekaj dnevi pa je bil na tej kmetiji   in je grozljivo kipenje zemlje pred cesto in pod cesto. Tako, da najprej bo cesto odneslo, potem je v nevarnosti drog daljnovoda, pa še hlev lastnika. V zvezi s sanacijo plazu je želel pojasnila.  

Odgovor:
Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik se je kot predsednik vaške skupnosti in kot občinski svetnik udeležil dveh zborov invalidov in prenaša predlog aktivov v Podgorju in na Selah, da bi jih povabili, tako kot so pred dvema letoma društvo upokojencev, v organizacijski odbor praznovanja občinskega praznika. Invalidov je v mestni občini več kot  6. tisoč, imajo naziv mesto prijazno invalidom in na nek način pričakujejo  povabilo.

Odgovor:

Pobudo bomo posredovali organizatorjem prireditev ob občinskem prazniku.

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik pa je prisotne seznanil, da bodo po elektronski pošti v zvezi s prevozi otrok, prejeli gradivo. Prikazani so prevozi otrok na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec in predlaga, da si ga ogledajo in bodo videli štiriletno delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Seznanili se bodo, na kakšen način so ti prevozi organizirani, na kakšen način se ta pravilnik realizira in na kakšen način rešujejo konkretne probleme.

 

Odgovor:
Vprašanje:

Bojan Navodnik je opomnil, da čez mestno občino vodi Evropska pešpot in ena kontrolna točka je bila na letališču. Ker tam objekt ne obratuje, bi bilo potrebno preusmeriti pohodnike, kje lahko dobijo žig.

Odgovor:

Komisija za Evropske pešpoti pozna problematiko, sedež imajo v Ljubljani in iščejo rešitev na kak način to zagotoviti pohodnikom štampiljko. Turistični društvo jih bo opozorilo, da naj žig prestavijo na drugo lokacijo.

Objavljeno:2018-05-29T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

36. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 36. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Zvonka Marhat je podala pobudo, da se v Mestni občini Slovenj Gradec pripravi odlok o čistosti zraka. Na to so jo opozorili mladi, ki gradijo stanovanjske hiše in jih opremljajo z raznoraznimi toplotnimi črpalkami.  Ne morejo se prijaviti na javni razpis za subvencijo za vgradijo toplotne črpalke v hišo, ker Mestna občina Slovenj Gradec nima tega odloka.

Odgovor:

Tovrstni odlok so sprejeli samo ogrožene občine, to so tiste, ki jih je ARSO prepoznal kot ogrožene glede varstva zraka. To je Ljubljana, ki ima močan smog in visoko koncentracijo trdih delcev, občine na območju Zasavja itd.. Slovenj Gradec žal ne spada med ogrožene občine.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opomnil, da je Mestna občina Slovenj Gradec na Razborju na župnijskem hlevu pridobila stavbno pravico za 30 let, ker so imeli namen graditi večnamenski dom. V zadnjem neurju je bila poškodovana streha in vprašal je kdo jo je dolžan popraviti. S strehe je odneslo salonitne plošče, jih zdrobilo in ti delci so prišli že tudi na igrišče. Predlagal je, da se le to počisti na pravilen način.  Nadalje je predlagal, da razmislijo kaj s to stavbo sploh narediti.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je pridobila stavbno pravico, da so lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje, ki obsega delno rušenje in pa rekonstrukcijo tega objekta. Projekta žal ni bilo možno prijaviti na javni razpis programov Interreg, zato ga bodo prijavili na javni razpis LAS MDD. Začasno bodo morali ta objekt zaščititi.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je podal vprašanje glede toplarne. Glede na to, da slovenjgraška toplarna že vrsto let ogreva večji del stanovanjskih blokov v občini, ga zanima, kdaj so bili položeni toplovodni vodi od toplarne pa do končnih porabnikov in ali so bili že ti vodi kdaj obnovljeni. Občane, ki koristijo ogrevanje iz toplarne namreč zanima ali so bile že kdaj izvedene meritve izgub te toplotne energije, če ne, predlaga, da se meritve izvedejo in skladno z njimi oceni potreba oziroma ekonomska upravičenost po morebitni obnovi teh starih vodov.

Odgovor:

Meritve se opravljajo, znan pa je tudi podatek kolikšna bi bila investicija v obnovo toplovoda. Komunala ima pripravljene vse podlage za sanacijo, seveda pa zdaj zaenkrat te investicije še ne bodo izvajali. Najprej bodo zamenjali dograjan kotel, v nadaljevanju pa bo obnova toplovoda. Kjer nastanejo poškodbe, se sanacija opravi sproti.

Vprašanje:

Martina Šisernik je povedala, da je  Svet staršev OŠ Šmartno na župana naslovil zahtevo za skupno presojo postajališč, prevozov in varnih poti v šolskem okolišu OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu. Apelirala je na župana, da se posveti temu vprašanju, prav tako Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Odgovor:

Svet staršev OŠ Šmartno že dalj časa izpostavlja probleme glede šolskih prevozov, vendar o tem odloča Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zahtevo Sveta staršev bo komisija ponovno proučila.

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je kot predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu povedal,  da je le ta sestavljen iz devet članov iz različnih področjih dela in obravnavajo prometno problematiko. Svet naloge izvaja na podlagi pravilnika, ki so ga pred leti sprejeli na občinskem svetu in probleme z vsemi  šolami rešujejo sproti. V zadnjih dveh letih so proučevali tudi vse probleme, ki so jih izpostavili na OŠ Šmartno in iskali najboljše rešitve za varnost otrok. Na območju Šmartna se izpostavljata dva primera,  ki pa sta nadstandard in so pri teh kriterijih vezani na zakon oziroma na pravilnik. Dejstvo je, če v določenem okolju naredijo izjemo, so to dolžni upoštevati tudi pri vseh ostalih relacijah v mestni občini. Mora povedati, da pri vseh odločitvah poskušajo biti enotni in poskušajo poiskati najbolj optimalno rešitev. V lanskem letu so iz teh razlogov sklicali sestanek z vsemi ravnatelji šol, odgovarjali na vse predloge in tudi na območju Šmartna večkrat opravili oglede. Kot je že povedal, bi uresničitev njihovih zahtev pomenil nadstandard.  

Odgovor:
Vprašanje:

Martina Šisernik je predlagala, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopis Sveta staršev OŠ Šmartno ponovno prouči.  

 

Odgovor:Pobudo svetnice bomo upoštevali.
Vprašanje:

Peter Cesar je opozoril na ohranjanje rastišča Sibirske perunike v Šmiklavžu. Društvo Narava Pohorje, ki ga vodi mag. Matjaž Jež iz Mislinje, je v lanskem poslalo na mestno občino poročilo o moritoringu tega rastišča z ugotovitvami, da tam ni vse tako kot bi moralo biti v smislu ohranjanja Sibirske perunike. Predlagal je, da strokovne službe to proučijo in zastavijo režim ohranjanja Sibirske perunike, tega posebnega rastišča na območju mestne občine. To naj se ohrani, da ne bi šlo v uničenje s takim gospodarjenjem, kot je zdaj. Zdaj je še zimski čas, do poletja oziroma do košnje naj se to uredi in vzpostavi režim, da se ne zgodi tako kot lansko leto oziroma predlansko leto, ko je bila košnja prehitra.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec sodeluje z mag. Matjažem Ježom in bo na tem območju vzpostavila pravilen režim ohranjana rastišča Sibirske perunike.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je povedal, da je bil pred časom na televiziji prispevek kako izvajajo monitoring zraka v Loški dolini. Ena študentka hodi s prenosljivo napravo v obliki nahrbtnika in predlagal je, da se strokovne službe o tem pozanimajo.

Odgovor:Aktivnosti  glede izvajanja monitoringa zraka in tudi meritve že potekajo.
Objavljeno:2018-03-01T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

35. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 35. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Boris Raj je opozoril, da imajo stanovalci stanovanjskega bloka Partizanska 10 težave z dovozom do bloka in tudi z urejenostjo voznih in parkirnih površin v okolici njihovega bloka ter seveda garažnih površin, ki so tam in dostop do samopostrežne prodajalne TUŠ. Zato je predlagal, da strokovne službe z vzdrževalci proučijo zadevo in pripravijo neko rešitev, da se bodo stanovalci lahko varno in po suhem v dežnem času pripeljali ali prišli do vhoda v ta blok. Bil je tam ravno ko je deževalo in je res moral iskati variante, da se je prebil do vhoda v ta blok.

Odgovor:

V spomladanskem času bodo sanirane udarne jame preko rednega vzdrževanja. Za večji poseg bo potrebno zadevo uvrstiti v plan investicij. Po podatkih Komunale Slovenj Gradec, bi bilo potrebno menjati tudi kanalizacijo, saj so v tem delu še salonitne cevi.

Vprašanje:Zvonka Marhat je podala pobudo, da Mestna občina Slovenj Gradec prouči brezplačno parkiranje svojih zaposlenih. Parkiranje na parkirišču za graščino Rotenturn je velik problem, zato naj delodajalec omogoči svojim zaposlenim brezplačno parkiranje. Predlagala je, da ta predlog proučijo.
Odgovor:

Zakonodaja ureja, da je brezplačno parkiranje boniteta in da je parkiranje strošek vsakega zaposlenega.

Vprašanje:

Peter Cesar je omenil semaforizirano križišče pri PTC Katica. Tam vlada zmeda, ker semafor enkrat dela, drugič ne dela. Enkrat dela zjutraj od pol sedmih naprej, enkrat pet do sedmih ne dela, skratka semafor slabo funkcionira. Problem pa je, kjer je prednostna cesta, to je Celjska cesta in proti Mercatorju. Voznike to zmede in zjutraj čakajo in ne vedo kdo naj pelje. Predlagal je, da pristojne službe to proučijo in ta semafor, ki je v upravljanju mestne občine, uredijo tako, da ne bo več zmede. Dejal je, da želi odgovor.

Odgovor:

To težavo že poznamo, najprej se je pojavila na križišču Partizanske ulice in Celjske ceste. Seveda je na omenjeni Ronkovi ulici problem enak. Semaforja sta že stara, tehnika odpoveduje in jih bo potrebno posodobiti. Finančna sredstva bo potrebno zagotoviti v proračunu rebalansa.

 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je izrekel pohvalo, da so na zelo nevarnem odseku ceste Podgorje - Velunja postavili zaščitno ograjo.


 

Odgovor:
Vprašanje:

Aleksander Hudej je omenil vremenske spremembe, predvsem odjugo in nekatere ceste se v tem času spremenijo v blatni dol, predvsem gozdne ceste. Kot primer je navedel cesto Lapovčnik – Varmočnik proti Razborju, na kateri je bilo pred časom samo blato. Dogovoriti se bodo morali, kaj bodo naredili s takimi cestami, ali jih bodo prekategorizirali ali kako drugače obravnavali

Odgovor:

Vsaka odjuga, letos še posebej povzroči, da postanejo vozne površine, predvsem na gozdnih cestah, na določenih odsekih blatne. V sodelovanju s predstavnikom Zavoda za gozdove, poskušamo z intenzivnejšim vzdrževanjem vzpostaviti vozne površine v solidno prevoznost.

Prekategorizacija je v pristojnosti MO občine in je podvržena določenim postopkom.

V navedenem primeru gre za gozdno cesto, katera povezuje Zg. Razbor z Velunjo. Glavna povezava teh naselij je z lokalno cesto, z odcepom pri Strgarju. Predlagamo, da v času ko so posledice odjuge največje, namesto povezovalne gozdne ceste, krajani uporabljajo lokalno cesto. 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opomnil še na vremenske nevšečnosti pred časom, ko je močan veter pri marsikateremu občanu naredil precejšnjo škodo. Predlagal je, da se občanom, ki so imeli veliko škodo, kot pomoč nameni nekaj finančnih sredstev.

Odgovor:

Mestno občino Slovenj Gradec je dne 11.12.2017 zajelo neurje, ki je povzročilo škodo na javni infrastrukturi, gozdu,…ter tudi nekaj škode na hišah in gospodarskih poslopjih.

MO Slovenj Gradec je skladno s prejetim sklepom Uprave za zaščito in reševanje, aktivirala občinsko  komisijo za popis ocen škode na transportni infrastrukturi in na stavbah, ki jo je povzročila naravna nesreča.

Po objavi  javnega  poziva, da lahko oškodovanci prijavijo škodo na stavbah, se je javilo trinajst oškodovancev. Od tega jih je dobra polovica izjavila, da ima objekte zavarovane, polovica pa da nima. Ocena škode na objektih je po izračunih komisije znašala na posameznem objektu od 228,00€  do 5.714,12€. Vse popisane ocene škod smo vnesli v računalniško aplikacijo Ajda, kjer so zdaj podatki na voljo ustreznim ministrstvom in Vladi RS.

Predvidevamo, da bo Vlada RS po prejetju vseh ocen škod iz lokalnih skupnosti, na podlagi pričakovanega precejšnega zneska ocenjene škode, poskušala  pridobiti sredstva iz Solidarnostnega sklada EU, za kritje vsaj dela nastale škode.

 

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je predlagal, da se  uredi dostop na pokopališče pri cerkvi Sv. Roka na Selah. Dostop je urejen s kamnitimi stopnicami, ki so že zelo stare in  izjemno neprimerne za invalide, pa tudi za klasične pogrebe.

Odgovor:

Predlog bodo obdelale prisojne službe Komunale in ga izvedle.

Vprašanje:

Ivan Vranjek je v imenu nekaterih občanov vprašal zakaj je apartma na Pagu uvrščen med strateške objekte.

Odgovor:

Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem je bila obravnavana in sprejeta na Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Vprašanje:

Ivan Vranjek je nadalje dejal, da je na hitro pregledal realizirane investicije na področju komunalne in ceste infrastrukture v letu 2017, ki so jih pripravili na Komunali. Pri nekaj investicijah je zasledil, da je bil vodja investicije in izvajalec nadzora isti. Menil je, da to ni prav.

Opozoril je tudi, da Tomaška vas ni samostojna vaška skupnost, kot je zapisano v gradivu, temveč spada pod Vaško skupnost Turiška vas. Izrekel je kritiko, da bi pripravljavec to moral vedeti. Napako je zasledil tudi pri zapisu, da je protiprašna zaščita v Škratkovi deželi bila izvedena v Tomaški vasi, zapisano pa bi moralo biti, da je le ta v Vaški skupnosti Sele Vrhe. Predlagal je, da se omenjene napake v gradivu popravijo.

Odgovor:Vodja projekta in nadzor je lahko v eni osebi.Napake bo Komunala popravila.
Vprašanje:

Ivan Gams je predlagal, da tematiko, ki jo je omenil Aleksander Hudej čimprej obravnavajo na Komisiji za ceste. Sam se dnevno vozi po cestah in niso celi odseki cest problem, problem so posamezni odseki. V času odjuge mora posebna komisija te odseke označiti in pripraviti načrt sanacije in v nadaljevanju kvalitetno sanacijo.

Odgovor:

Na sestanek Komisije za ceste bomo povabili predstavnika Zavoda za gozdove, predstavnika Komunale kot vzdrževalca. Šli bomo od primera do primera in ugotovili kakšni so primerni ukrepi.

Objavljeno:2018-01-26T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

34. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 34. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Boris Raj je povedal, da je na Podgorski cesti ob križišču pri pokopališču za smer Kotlje Podgorje, cca 100 metrov od tega križišča najprej, odcep stranske ceste v mini naselje, kjer stanujejo štiri družine in so tam tudi štirje šoloobvezni otroci. Nujno potrebno bi bilo, da se na tej priključni cesti na Podgorsko cesto uredi ustrezen prehod za pešce. Proučili že vse opcije kje bi jih lahko pripeljali iz tistega naselja, pa jih razen po nabrežinah Suhodolnice ne pripelješ preko obvoznice, ki vodi za Kotlje. Zato je podal pobudo, da se čim prej opravi strokovni pregled stanja in se predlagajo ustrezni ukrepi. Dejal je še, da je tam državna cesta

Odgovor:

Vsekakor gre za problematično lokacijo glede ureditve prehoda za pešce, saj tam ni deniveliranih površin za pešce, bližina križišča z zavijalnimi pasovi, dva stranska priključka, število pešcev ne dosega 25 pešcev na konično uro, državna cesta ipd. Vsekakor predlagamo ogled v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MOSG.

Vprašanje:

Martina Šisernik je posredovala predlog za povečanje denarne pomoči za novorojenčke. Preverila je znesek, ki je bil sprejet leta 2012. Po petih letih bi mogoče razmisli kake so možnosti, da ta znesek povečajo.

Odgovor:

Predlog bi bilo treba posredovati pravočasno, ko se pripravlja proračun. Osnutek proračuna za leto 2018 je že sprejet in z amandmajem bi bilo možno ta znesek povečati.

Objavljeno:2018-01-05T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

33. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 33. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

- Boris Raj je opomnil, da je na prejšnji seji podal pobudo za uvrstitev problematike hmeljarjenja v Mestni občini Slovenj Gradec na dnevni red ene od decembrskih sej. Dobil je odgovor v katerem je nakazana možnost okrogle mize, pač pa ni predlagal okrogle mize. Ponovno je podal isti predlog, s spremembo na način, da je ta možnost do 15. januarja. V kolikor ta predlog ne bi bil akceptiran, bo predlagal glasovanje o tem ali občinski svet takšen predlog podpira.

Odgovor:

Problematiko hmeljarjenja bomo uvrstili na dnevni red seje občinskega sveta, ki bo predvidoma 17. januarja 2018.

Vprašanje:

Hinko Kašnik je omenil sanacijo ceste pri pokopališču v Starem trgu. Danes so ga poklicali krajani, ki tam živijo, na ogled te cesta. Zaradi senčne lege bo ostala v ledenem stanju do meseca aprila. Danes je bil eden tistih dni, ki so sredi mesta odrezani in v službo do 11. ure niso mogli z vozili. Tudi peš imajo eno in edino pot, ki je označena na lastno odgovornost. Predlagal je, da se ta postopek kategorizacije čim prej izpelje. Krajani so pripravljeni ta zemljišča odstopiti oziroma so dali donacijo za odkup zemljišč in poskušajo v naslednjem letu v rebalansu zagotoviti finančna sredstva, da se prične sanacija tega cestišča.

Odgovor:

Cesta je bila posipana s peskom okoli 11.ure. Predlog novih kategorizacij cest je že v presoji na Direkciji RS za infrastrukturo. Predvidoma bo sprememba odloka o kategorizaciji cest obravnavana na seji OS v marcu 2019.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je omenil urejanje novih fasad na stanovanjskih blokih, ki jih financirajo stanovanjski skladi in mestna občina iz proračunskih sredstev. Prišel je zimski čas, gradbena dela pa se  izvajajo, kot da bi bilo poletje. Na stanovanjskem bloku na Tomšičevi ulici v Slovenj Gradcu se izvajajo zaključna dela, to je izolacija in zaključni sloj fasade in to v trenutku, ko so zunaj temperature pod ničlo. Vprašal je kdo o tem odloča, saj ti materiali na prenašajo vgradnje, če so temperature pod ničlo. Zaradi tega bodo težave čez kako leto, ko bo zaključni sloj odpadel samo od sebe, ali pa se bo skozi to strukturo videl spodnji sloj fasade. Predlagal je, da z deli prenehajo, saj bodo zaradi poškodb imeli stroške tako zasebni lastniki kot mestna občina.

Odgovor:

Mnenje svetnika bomo poslali upravljavcu večstanovanjskih objektov in ko pridobimo pisni odgovor, ga bomo posredovali svetnikom.

Vprašanje:

Martina Šisernik je omenila, da se pripravlja knjiga o ulicah mesta Slovenj Gradec. To sicer ni projekt KD Odsevanja, ampak avtorica sledi tej dobri praksi, ko so pričevalci, ki so jih zajeli v omenjeno revijo, govorili o tem.  Tak pristop k izdaji knjige naših ulic v mestu je zelo dobrodošel projekt, tu so zanimive zgodbe za mlajše ljudi, zato je vreden podpore.

Odgovor:

Ta projekt je potrebno prijaviti na javni razpis za kulturo, pristojna Komisija za kulturo pa bo odločila, ali ga bodo uvrstili med izbrane projekte.

Vprašanje:

Martina Šisernik je omenila, da se pripravlja knjiga o ulicah mesta Slovenj Gradec. To sicer ni projekt KD Odsevanja, ampak avtorica sledi tej dobri praksi, ko so pričevalci, ki so jih zajeli v omenjeno revijo, govorili o tem.  Tak pristop k izdaji knjige naših ulic v mestu je zelo dobrodošel projekt, tu so zanimive zgodbe za mlajše ljudi, zato je vreden podpore.

Odgovor:

Ta projekt je potrebno prijaviti na javni razpis za kulturo, pristojna Komisija za kulturo pa bo odločila, ali ga bodo uvrstili med izbrane projekte.

Objavljeno:2018-01-03T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

32. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 32. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boris Raj je opozoril, da je v zadnjem obdobju precej debat, javnih razprav, tudi medijskih, o hmeljarjenju v Mestni občini Slovenj Gradec. Kot predsednik ČS Polje je bi obveščen, da se ta pojav približuje neposredno naselju S8 in se te stvari dogajajo na način, s katerim občani niso zadovoljni, temveč so vznemirjeni in prestrašeni. Zaradi tega je bila 2. novembra 2017, ustanovljena civilna iniciativa, h kateri je pristopil tudi sam. Problem ni zgolj v ČS Polje, pač pa je širši. Ker pa civilna iniciativa v diskusijah  in tudi sicer v ČS Polje, stremi k konstruktivnemu odnosu do vseh akterjev, tako do mestne občine, do javnosti in do tistih, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, je predlagal, da se ta tema uvrsti na eno izmed sej občinskega sveta v mesecu decembru. Na sejo je treba povabiti tudi kompetentne predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, pa še koga drugega, da bodo lahko opravili razpravo o tej temi. 


Odgovor:

Točko bomo uvrstili na dnevni red ene izmed sej občinskega sveta, smiselno pa bi bilo razmisliti tudi o organizaciji okrogle mize na to temo.

Vprašanje:

Niko R. Kolar je dejal, da ga je veliko občanov vprašalo zakaj v Slovenj Gradcu ni drsališča. 

Odgovor:

O ureditvi drsališča bomo na Mestni občini Slovenj Gradec razmislili. Potrebno je poiskati tako prostor za drsališče, kot tudi ugotoviti kakšno drsališče bi bilo najbolj primerno. 

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je opomnil, da je že pred časom postavil vprašanje glede optike v Slovenj Gradcu. Bilo je rečeno, da bodo na mestni občini pripravili razpis za podelitev koncesije in bi na ta način tudi občanom omogočili, da bi imeli dostop do optike.

 

Odgovor:

Strokovne službe javnega razpisa glede koncesije za optiko še niso pripravile, ker mora OS najprej v zvezi s tem sprejeti strateški dokument. 

Vprašanje:

Bojan Navodnik je vprašal kdo je odgovoren kaka vrsta drevja se sadi po mestu Slovenj Gradec. Lahko bi posadili sadno drevje in bi občani lahko pobirali sadje. 

Odgovor:

V Mestni občini Slovenj Gradec sadijo gorski javor, vrbo, črno jelšo in sibirsko brezo. Zasaditev je narejena na predlog kranjske arhitekte, ki je pripravila krajinsko ureditev mesta Slovenj Gradec.  

Vprašanje:

Bojan Navodnik je opozoril, da je podjetje Kostmann na območju Pameč izvajalo projekt asfaltiranja ulice in na hišni številki Pameče 40 so podali pritožbo nad opravljenim delom, ker jim ob vsakem deževju zaliva hišo in voda teče v klet. Predlagal je, da pristojne službe opravijo ogled. 

Odgovor:

Zadevo v Pamečah je Komunala že pogledala s predsednikom VS Pameče Troblje g. Breznikom in podala rešitev. Dogovorjeno je, da se zadeva sanira spomladi. Sanacija ne bo predstavljala večjih stroškov.  

Vprašanje:

Danica Repas je menila, če se bodo pogovarjali o nasadu hmeljišč oziroma škropljenju teh nasadov, bi bilo prav, da se pogovarjajo tudi o drugih kmetijskih kulturah. Saj ni samo hmelj, koruzo tudi škropijo. Nadalje je dejala, da jo zelo motijo individualna kurišča, kurjenje v stanovanjskih hišah in vprašala a so bile narejene že kake raziskave v mestni občini glede teh izpustov. Občani imajo pravico živeti v zdravem okolju, dihati zdrav zrak, piti zdravo vodo. Že večkrat je opozorila na to, pa ni bila slišana. V naselju, kjer živi, so ogromni izpusti iz kurilnih naprav, tudi poleti, ne samo pozimi. Dva dimnika sta celo gorela, ena hiša je zgorela, drugi dimnik se je vžgal prav zaradi stare kurilne naprave in stvari, ki jih ljudje mečejo v te peči. Vprašala je ali je možno, da naredijo raziskavo na tem področju in če je  možnost, da država ali občina da subvencije tem občanom, da zamenjajo stara kurišča, stare kurilne naprave se priključijo na energetsko obnovljive vire.  Predlagala je, da se problem onesnaževanja lotijo celostno. 

Odgovor:

Lokalna skupnost je dolžna po Zakonu o varstvu narave sprejeti Program varstva okolja. V tem programu lahko določijo vse oblike varovanja okolja. Arso je za ogrožena območja je vzpostavil moritoring zraka, predvsem mikrodelcev, žal pa mestne občine ni na ogroženem območju. Ekosklad je razpisal 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav tistim, ki so socialno šibkejši, vendar je pogoj, da ima občina sprejet odlok o varstvu zraka. Pogoj za sprejem odloka pa je, da so na ogroženem območju. Treba bo začeti izvajati ukrepe, se lotili priprave dokumentov, ki jih morajo sprejeti in izvajati tudi moritoringe. Na podlagi rezultatov bodo lahko videli kaj je tisto kar najbolj ogroža in se lotili najprej tistih vzrokov, ki so najbolj nevarni.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opomnil, da je v Spodnjem Razborju od Strgarja proti Velunji prišlo v enem ovinku do poseka gozda. Zdaj tam pravzaprav zeva ob cesti prepad. To so že posredovali Komunali, vendar se še ni nič zgodilo. Prej je bilo drevje ob cesti, pa so se počutili varnega. Naj ustrezne službe to pogledajo in nekako zavarujejo ta del ceste.

Odgovor:

Zaščitna ograja je že naročena in bo v najkrajšem možnem času tudi izvedena. 

Vprašanje:

Peter Cesar je podprl predlog svetnika Borisa Raja, da se na dnevni red uvrsti točka v zvezi s problematiko urejanja hmeljišč v Mestni občini Slovenj Gradec. 

Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je opozoril, da je kulturni dom v Starem trgu v lasti Mestne občine Slovenj Gradec in je v zelo slabem stanju. Menil je, da bi mestna občina morala najprej poskrbeti za svoje objekte in kulturni dom Stari trg je prav gotovo objekt, kamor bi morali vložiti finančna sredstva. Predlagal je, da poskušajo zagotoviti finančna sredstev  za obnovo tega objekta.

 

Odgovor:

Kulturni dom Stari trg ni v lastništvu Mestne občine Slovenj Gradec v celoti, ampak je v solastništvu z Kulturnim društvom Stari trg. Potrebno bo urediti lastniška razmerja in prenesti kompleten objekt brezplačno na občino, da ga bodo lahko uvrstili v program investicij. 

Vprašanje:

Peter Cesar je povedal, da ima Turistično društvo Slovenj Gradec novo komisijo za ocenjevanje okolje in seveda nikoli ni bil njihov namen karkoli negativnega, pač pa vedno neka spodbuda in pa neko nadgrajevanje. Strinjal se je, da je mestna občina in pa ta občinski svet, ki različne projekte podpira, uspela izvesti ogromno dobrih projektov. Brezova metla ni bila slabo namerna in tudi župan tega ni tako vzel. Tudi v bodoče  bodo opozarjali na svetle in pa mogoče na tiste manj svetle točke, ki se pač dogajajo v tej okolici.

 

Odgovor:
Vprašanje:

Niko R. Kolar je predlagal, da pripravijo nov lokalni programa za kulturo za naslednje mandatno obdobje in novo Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Slovenj Gradec.

Odgovor:

Za pripravo Lokalnega kulturnega programa bo v kratkem imenovana komisija, ki bo spremljala izdelavo programa. V strokovnih službah so že  pripravili osnutek, ki pa ga je potrebno zastaviti na bolj širok način in sicer tako, da bo vključena tudi javnost preko delavnic.

JZ SPOTUR je nosilec turizma v Mestni občini Slovenj Gradec in bo tudi nosilec naloge, da pripravi Strategijo razvoja turizma.

 

Vprašanje:

Zvonka Marhat je podala pobudo, da se uredi grobišče Žančani in sicer dostop ter parkiranje. Svojci, ki se poklonijo umrlim, nimajo kam položiti cvetja, odložiti sveč, nimajo parkirišča in ni pravega dostopa. Dejala je, da naj se na to vprašanje odgovori pisno.

Odgovor:

Država je na enem delu gozda, kjer je grobišče, uredila območje z obeležjem, kjer je tudi oznaka grobišča in osnovne informacije. Res pa je, da do tega prostora ni urejene poti in verjetno jo bo morala urediti mestna občina. Na mestni občini smo v okviru OPN evidentirali vsa vojna grobišča, državna komisija za evidentiranje teh grobišč jih pozna in lahko pričakujejo, da bodo zavarovana in označena na primeren način.

Vprašanje:

Franc Pečovnik je povedal, da so v Pamečah že pred leti zamenjali zemljišče, na katerem naj bi se v prihodnjih letih zgradil večnamenski dom. Temu zemljišču manjka še del zemljišča v površini 900 km2, ki je potrebno odkupiti. Predlagal je, da se v proračunu za leto 2018 za ta namen zagotovijo finančna sredstva.

Odgovor:

V osnutku proračuna za leto 2018 zaenkrat ni načrtovanih finančnih sredstev za nakup omenjenega zemljišča v Pamečah.  Proučili bomo možnost, da se le to uvrsti v proračun ob povečani zadolžitvi.

Vprašanje:

Janez Potočnik je nadalje čestital predsedniku Turističnega društva Slovenj Gradec Petru Cesarju za dobro delo društva in tudi letos so izvedli nagrajevanje tistih, ki imajo urejeno okolico. Uvedli so tudi novo kategorijo za tiste, ki nimajo dobro urejene okolice in jim podelili brezovo metlo. To metlo je prejel župan za slabo vzdrževane bregove vodotokov, čeprav vedo, da so v lasti in v upravljanju države. Pa nič hudega, ta kategorija je čisto v redu in župan bo to metlo tudi dobro uporabil. Rad bi pa, da bi Turistično društvo kdaj omenilo tudi pridobitve,  ki jih mestna občina naredi v svojem kraju ali pa v širši okolici. V tem mandatu so jih naredili kar nekaj.

Odgovor:
Vprašanje:Janez Potočnik je pripomnil, da je nov most pri pokopališču ponoči močno osvetljen in občani opozarjajo, da je ta svetloba moteča. Predlagal je, zmanjšajo osvetlitev
Odgovor:

Na mestno občino je prispelo že več pripomb, da je most preveč osvetljen, zato bodo strokovne službe na to opozorile projektanta, ki bo podal rešitev.

Vprašanje:

Ivan Gams je povedal, da se na Legnu obnavlja državna cesta in ves izkopani material deponirajo v bližini gasilskega doma na Legnu. Domačini opozarjajo, da so se začele resne poškodbe na vozišču. Cesta je občinska, že tako v slabem stanju, zdaj pa vozijo po njej težki kamioni in je cesta zelo poškodovana. Predlagal je, da strokovna komisija to oceni in ko bo investicija zaključena, je potrebno to škodo sanirati.

Odgovor:

Strokovne službe bodo zadevo preverile in ustrezno ukrepale.

 

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je vprašal ali je mestni občini uspelo pri izgradnji Legenske ceste, kjer ima država težave z lastnikom, le tega prepričati, da bo odstopil zemljišče. Pogovarjali so se o tem, da bi mestna občina pri tem sodelovala  kot mediator. 

Odgovor:

Z lastnikom zemljišča se ni bilo možno dogovoriti, zato bo država uvedla postopek razlastitve.

Vprašanje:

Danica Repas je opozorila, da pri trgovini Pikapolonica na Glavnem trgu ni javne razsvetljave. Zvečer je tam zelo temno in lahko se kdo poškoduje. 

Odgovor:

V ulici javne razsvetljave res ni. Takoj po sprejemu proračuna za leto 2018, bo občinska uprava lahko pristopila k realizacije javne razsvetljave.

Objavljeno:2017-12-04T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

31. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 31. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Boris Raj je predlagal, da župan zaradi javnosti predstavi izgradnjo in ureditev vodometa na krožišču pri bivši Nami, saj med občani krožijo različne informacije.

Odgovor:

V javnosti se pojavljajo pomisleki o smiselnosti te investicije. Poudariti je potrebno, da  je občinski svet v okviru sprejemanja proračuna 2017 in prvega rebalansa ta projekt potrdil. Proračunska postavka znaša 160.000 evrov. Ideja o vodometu je nastala že ob sami izgradnji krožišča, zato so takrat že izvedli določena dela, vendar do realizacije ni prišlo. Vodomet, ki bo dokončan v letu praznovanja 750 letnice mestnih pravic, bo trajen pomnik temu jubileju, hkrati pa bo s tem mesto še bolj urejeno in privlačno. To investicijo, ki ne spada med osnovno infrastrukturo, je zato treba presojati s širšega vidika. Včasih se je potrebno odločiti tudi za pogumnejše projekte, ki v mestu ostanejo in bodo kasneje vsem v ponos. 

Vprašanje:

Boris Raj je nadalje povedal, da je v soseski S8 v zadnjem času prejel precej pripomb, da je vse zasuto z listjem. Vedo, da je jesen in odpada listje, zato daje pobudo, da Komunala le to počisti, da se bodo  videle vsaj talne označbe.

Odgovor:

Občinska uprava je že naročila Komunali, da ustrezno ukrepa.

Vprašanje:

Boris Raj je podal pobudo, da Komunala čim prej pripravi program za ureditev in obrezovanje drevoredov in nasadov, ki so v soseski S8. En del le teh je obnovljenih in vzdrževan, drugi del pa je precej opustel in je potrebno, da se temu posvetijo konkretne aktivnosti.

Odgovor:

Dosedanje obrezovanje dreves na javnih površinah v naselju S8 potekalo na podlagi ogleda hortikulturne komisije, katerega opravi v začetku leta. Obrezovanje se dogovori na samem ogledu in ga na tak način potem izvedemo.

Strinjamo se, da se pripravi celovit program nege, oz. obrezovanja drevja in grmovnic v naselju S8, tako za javne površine, kot površine katere spadajo k etažnim lastnikom. Nosilec programa naj bo hortikulturna komisija, seveda v sodelovanju z našim podjetjem, ki je v vlogi vzdrževalca javnih površin in upravnika večstanovanjskih objektov v soseski S8. Prav pa bi bilo, da se vključijo tudi nadzorni odbori, kot predstavniki lastnikov stanovanj.  

Vprašanje:

Boris Raj je predlagal, da se na Štibuhu od Toplarne v smeri rekreacijskega dela fitnesa v naravi, spremeni prometni režim. Tam je prometni znak, ki uporabnikom fitnesa preprečuje, da bi se zapeljali do tja, medtem ko imajo lokalci svoje obvoze. Naj strokovne službe opravijo ogled in prestavijo  omejitveni prometni znak vsaj do fitnesa ali pa postavijo dodatno tablo za uporabnike fitnesa, kjer je urejen parkirni prostor, da se ne čutijo kot kršitelji tisti, ki se tja pripeljejo.

Odgovor:

Prometni znak bomo prestavili za Fitnes na prostem.

Vprašanje:

dr. Peter Pungartnik je predlagal, da se zaradi priprave osnutka proračuna za leto 2018 čim prej sestane Komisija za cestno infrastrukturo, ki jo je imenoval župan. 

Odgovor:

Sestanek Komisije za komunalno cestno infrastrukturo bo v prihodnjih dneh.

Vprašanje:

dr. Peter Pungartnik je predlagal, da Komunala do praznika Dan spomina na mrtve uredi tudi vsa pokopališča.

Odgovor:

Občinska uprava je Komunali že naročila, da do omenjenega praznika uredi pokopališča.

Vprašanje:Izrekel je pohvalo organizatorjem prireditve Škratkova dežela, ki je ena od bolj odmevnih prireditev v Mestni občini Slovenj Gradec. Prinaša pa tudi zahvalo družine Kragelnik, da se je v letošnjem letu na tem območju uredila protiprašna zaščita ceste. 
Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da so na prejšnji seji razpravljali kaj dobi mestna občina iz naslova Koroške razvojne regije. Sam ima sklep prvega dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, kjer so navedeni štirje projekti in nobenega projekta ni iz Mestne občine Slovenj Gradec. Zanima ga ali bodo projekti mestne občine uvrščeni v nadaljevanju ali sploh ne bodo uvrščeni.

Odgovor:

Projekti, ki jih bo MOSG financirala s pomočjo instrumenta »Dogovor za razvoj regij« bodo vključeni v t.i. drugi dogovor, ki bo sledil drugemu pozivu MGRT. Mednje lahko uvrstimo:

-          Izgradnja aglomeracij vodovoda nad 10.000 PE in vgradnja čistilne naprave na zajetju vodovoda Suhi dol.

-          Kolesarske povezave med večjimi kraji za izboljšanje trajnostne mobilnost ( pogoje izpolnjuje kolesarka Kotlje – Slovenj Gradec)

-          Ekonomsko poslovna infrastruktura ( le v primeru znanega investitorja )

-          Izdelava projektne dokumentacije za ceste, ki se navezujejo na jedrno omrežje: južna obvoznica SG.

Indikativna lokacija sredstev za SG znaša 4,8 milijona evrov.

Vprašanje:

Peter Cesar je omenil, da se je na cesti Klanec – Perjak - Hlade pred dvema mesecema pojavila zapora ceste in ga zanima kaj je vzrok. Ta cesta je lokalna in pelje preko zasebnih zemljišč, ni odmerjena, gre tudi preko dvorišča ene od kmetij. Nenazadnje je ta povezava pomembna tako za tamkajšnje stanovalce, kot tudi za pošto.

Odgovor:

Predmetna cesta je kategorizirana kot JP, vendar je v delu, kjer je sedaj postavljena zapora v lasti fizične osebe, kar pomeni, da lastninsko pravno stanje v tem delu ni urejeno na način, da bi bila celotna trasa JP v lasti občine. Občinska uprava bo poskušala doseči dogovor z lastnikom o odkupu dela ceste, če do dogovora ne pride, lahko ali sprožimo postopek razlastitve v skladu z določbami ZUreP-1 ali sprejmemo nov odlok o kategorizaciji s katerim  iz obstoječe JP izvzamemo sporni del.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je pripomnil, da se pripravlja proračun za naslednje leto, v katerem bi moralo biti več denarja za ceste. Letos so obnovili veliko objektov za področje družbenih dejavnosti, v naslednjem letu pa bi namenili več za ceste, ki so velik problem. Veliko se je govorilo o javno  zasebnem partnerstvu in župan je za en medij izjavil, da je to poskušali sprovesti, ampak so bila nasprotovanja v občinskem svetu. Predlagal je, da to točko uvrstijo na dnevni red seje občinskega sveta.  

Odgovor:

Strokovne službe bodo pripravile ustrezen predlog, da se v proračunu 2018 za ceste nameni več denarja. 

Župan je v pogovoru za Radio Velenje izjavil, da je predlagal model financiranja izgradnje cest po vzoru občine Šoštanja in mestne občine Velenje, vendar ocenjuje, da za takšen projekt v MOSG zaenkrat še ni politične volje. Zato bo občinska uprava pridobila dodatne strokovne podlage, ocenila prednosti in slabosti, tudi morebitni izpad prihodkov  Komunale iz naslova zimsko letnega vzdrževanja cest in nato predlagala obravnavo javnega interesa na Občinskem svetu.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje omenil zaselek Plešivec pod Uršljo goro, kjer mestna občina prodaja dva objekta. Navedel je tudi ostale objekte, ki so v zasebni lasti.  Doreči bi morali, kaj bodo s tem zaselkom, ali bodo tu razvijali turizem, imeli stanovanja oziroma vse skupaj podrli. Treba bi bilo določiti namembnost. 

Odgovor:

Objekti in zemljišča na območju Plešivca, ki so v lasti MOSG se na podlagi sklepa Občinskega sveta prodajajo. Na prvo  javno dražbo se ni prijavil kakšen kupec, zato bomo dražbo ponovili.

Dejavnosti, ki so dovoljene na tem prostoru, so opredeljene v OPN.

Vprašanje:

Ivan Gams je prav tako omenil slabo stanje cest in se strinjal, da pripravijo podatke v zvezi z javno zasebnim partnerstvom, kar bi bila dolgoročna rešitev, kratkoročna rešitev pa je najbrž skupni javni razpis.

Nadalje pa je še omenil, da je izgradnja ceste Ribič Brde zahtevala visoka finančna sredstva, še posebej ob dejstvu, da na tem območju ni problematičen teren.

 

Odgovor:
Vprašanje:

Martina Šisernik je dejala, da je od v februarju sprejetega DIIP-a za degradirano območje Mercator, kar nekaj sprememb. Govori se tudi dražitvi projekta izgradnje bazena. Prav bi bilo, da bi na eni izmed naslednjih sej pridobili informacije kako ta projekt poteka, v kateri fazi je, kako se pripravlja, kakšna je predvidena končna izvedba, še zlasti pa cena investicije in kakšno investicijsko vrednost je proračun sposoben prenesti.

Odgovor:

Aktivnosti pri projektu potekajo v skladu s sprejetimi dokumenti in navodili posredniških organov za izvajanje mehanizma CTN.

Podrobneje bomo stanje na projektu predstavili na naslednji seji, ko bomo obravnavali investicijski program.

Vprašanje:

Janez Potočnik je dejal, da se strinja z vsemi, ki so govorili o problematiki cest. Predvsem pa je sedaj, ko že pripravljajo proračun za leto 2018, vesel stališča Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, da se za investicije v izgradnjo cestne infrastrukture pripravi skupen javni razpis. S tem bi verjetno lahko dosegali večji nabor možnih izvajalcev in tudi nižje cene. O tem velja razmisliti v pripravi za naslednje leto.

 

- Nadalje pa je omenil prvo točko dnevnega reda, to je OPN. Za pojasnilo interesirani javnosti bi vendarle bilo o tem treba povedati kaj več. Po njegovem mnenju in mnenju njihove svetniške skupine je to ena najpomembnejših točk v tem sklicu. Namreč po dolgih letih je sprejet prostorski plan in ljudje bodo lahko začeli uresničevati svoje dolgoletne želje, ali jih tudi nekateri ne bodo mogli in bodo vsaj vedeli pri čem so. Povedal je, da so se aktivnosti v zvezi s prostorskim planom pospešeno začele pravzaprav z rednim nastopom mandata župana Andreja Časa in mu je takrat dal tudi neke nove poudarke, kot so trajnostni razvoj, širitev mesta navznoter, varovanje najboljših kmetijskih zemljišč in gospodarski razvoj. Seveda so mestni svetniki pri tem zelo dobro sodelovali, posebej pa je treba  pohvaliti strokovne službe na mestni občini, predvsem gospod Lužnikovo in mag. Boštjana Temnikerja. Saj niso vsi zadovoljni s tem prostorskim planom, očitno tudi znotraj svetnikov ne, je pa le dobra podlaga in živa materija, ki jo bodo lahko takoj začeli tudi spreminjati v dobro ali zadovoljstvo tistih, ki v tem aktu niso bili uspešni oziroma niso našli podlag za svojo rešitev. Menil je, da so izpustili temeljitejšo obravnavo te točke dnevnega reda in se mu je zdelo potrebno, da se tukaj ustavi in kaj pove okoli tega. 

Odgovor:
Vprašanje:Bojan Navodnik je izrazil upanje, da bodo našli skupno rešitev za zagotovitev finančnih sredstev, da se večjemu številu osnovnošolskih otrok omogoči brezplačen prevoz v šolo. 
Odgovor:

Merila glede pravice do brezplačnega organiziranega prevoza so določena z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16). Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec pa je s sprejetim Pravilnikom o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/2013 in 46/2014) sprejel dodatna merila glede pravice do vključitve v organiziran prevoz z doplačilom.

 

V kolikor bi želeli zagotoviti prevoz še večjemu številu otrok bi bilo potrebno sprejeti nov pravilnik, s katerim bi se opredelila nova merila glede pravice do vključitve v prevoz. V šolskem letu 2017/2018 je od skupno 1.558 šoloobveznih otrok 350 učencev upravičenih do brezplačnega organiziranega prevoza, 43 učencev pa je vključenih v organiziran prevoz z doplačilom.

 

Vprašanje:

Bojan Navodnik je opomnil, da je na prejšnji seji opozoril na problem zasedenosti dovoza do stanovanja invalida na Tomšičevi 47 v Slovenj Gradcu. Z odgovorom ni zadovoljen in verjetno je šel nekdo iz občinske službe pogledati stanje v dopoldanskem času, ko so vsi v službi. To je treba pogledati  večkrat in spremljati več dni. Še enkrat je opozoril, da je tam zaparkiran dovoz do stanovanja do invalida in predlagal, da se uredi prometna  signalizacija.

Odgovor:
Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je kot podpredsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe povedal, da so se na odboru dotaknili ureditve komunalo cestne infrastrukture. Pogosto se dogaja, da je za posamezne investicije potrebno zagotavljati dodatna finančna sredstva in marsikdaj se potem zdi, kot da se ponudniki dogovarjajo glede cen. Predlog je seveda bil tak, da se te stvari dejansko začnejo drugače načrtovati, poleg tega je potreben boljši nadzor nad tem, tudi med gradnjo. To so pač bili pomisleki in prav je, da je treba pridobiti podatke od Komunale in bodo o tem lahko razpravljali.  

Odgovor:
Vprašanje:

Niko R. Kolar je dejal, da se strinja glede cest z marsikaterim stališčem. Nato pa je izrekel zadovoljstvo, da za Erčev most ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih sredstev in nadalje tudi, da so rekonstruirali cesto Ribič – Brde, tako s strani Mestne občine Slovenj Gradec kot s strani Občine Mislinja  

 

- Nato je dejal, da ne glede na to, da so zelo različni pomisleki v zvezi z pokritim bazenom, bi rad še enkrat podprl vsa prizadevanja organov, ki pripravljajo dokumentacijo, da se bo ta projekt v naslednjem obdobju realiziral. Predvsem zaradi tega, ker morajo izkoristiti finančne potenciale, ki so zagotovljeni skozi kohezijska sredstva vzhodne regije. Že večkrat je debatiral, da morajo stisniti moči in podpreti to realizacijo. Pokrit bazen so sanje iz preteklosti in perspektiva za prihodnost. Rešeno bo vprašanje za starejše, mlajše, srednje in otroke in to je interes občanov mestne občine, tako zimski kot letni bazen. Letošnja sezona je dober pokazatelj. Ljudje so bili zadovoljni, sezona je bila sončna, uspešna in atraktivna. Izrazil je upanje, da bodo svetniki podprli, da bi v istem paketu zgradili še dva odprta bazena. Ponovno je predlagal, da podprejo ta projekt. 

Odgovor:
Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je dejal, da so sprejeli DIIP v katerem je bil skate park, bazen in naravno kopališče. Razlog je bil ta, ker je bila prvotna ideja, da se odprt bazen pokrije in pa tudi, da je problem zgraditi naravno kopališče na hribčku, kjer je danes odprti bazen. Zdaj je zadeva verjetno drugačna, glede na to, da niso uspeli pridobiti dela zemljišča in to naravno kopališče odpade. To pomeni, da bo na tem prostoru skate park, pokrit bazen in pa zunanji bazen. Njegova pobuda je sledeča, ne razume zakaj bi podirali zunanje kopališče in na tem mestu zgradili pokritega, zraven pa naredili zunanjega. Obstajajo določene tehnologije, ki ne glede na to kakšne so školjke, to funkcionira. Ko bodo prišli z kakršnokoli idejo kako bi naj to bilo na koncu oblikovano je prav, da so zraven izračuni koliko stane rešitev tega, izgradnja recimo na tem mestu pokritega bazena in koliko bi stalo, če bi ta odprt bazen, ki je že, nadgradili s školjko iz prokroma in zraven zgradili pokriti bazen. 

Odgovor:

MOSG je že v 2016 naročila preverbo školjke obstoječega letnega bazena Zavodu za raziskavo materialov (ZRMK). Študija je pokazala, da je material školjke bazena v takšnem stanju, da je potrebna novogradnja. MOSG je ravnala v skladu z zaupanjem v strokovno mnenje najbolj priznane slovenske institucije na področju gradbeništva. Na osnovi študije ZRMK je bila izdelana projektna naloga za javni natečaj za projektiranje zaprtega bazena na lokaciji sedanjega letnega bazena. 

Vprašanje:

Franc Pečovnik je predlagal, da naj bo gradivo glede javno zasebnega partnerstva za komunalno cestno infrastrukturo za občinski svet pripravljeno kvalitetno, tako, da ga bodo vsi razumeli.

Odgovor:
Vprašanje:

Boris Raj je opozoril, da je na pokopališču v Starem trgu v zelo slabem stanju mrliška vežica, predvsem streha. Predlagal je, da pristopijo k sanaciji zgradbe. 

Odgovor:

Z Komunalo se o sanaciji že pogovarjamo in bodo  zamenjavo strehe uvrstili v enega izmed prihodnjih proračunov. 

Objavljeno:2017-11-14T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

30. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 30. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

dr. Peter Pungartnik se je občinskemu svetu zahvalil za podporo za rešitev prostorskega problema na šoli na Selah. Večkrat je izpostavljal ta problem in podpora nujnemu projektu na visokem nivoju je bila vedno soglasna. Ogromno so naredili za ta del mestne občine in pa za Vaško skupnost Sele Vrhe. Na otvoritvi so ugotavljali, da so zagotovili ustrezne prostore za Podružnično šolo na Selah in tudi za vrtec. Ob novi opremi in ogrevanju bo ta šola v naslednjem letu, ko praznuje 120 letnico obstoja,  dobra zasnova razvoja dela v kraju. Menil je, da so taki projekti dolgoročno pomembni tako za obstoj mestne občine kot za podeželje, je pa med redkimi podružničnimi šolami, kjer je tudi za naslednja leta zagotovljeno ustrezno število učencev.

 

Druga zahvala pa gre za območje Gmajne. Prireditev v Škratkovi deželi je ena od najbolj odmevnih v mestni občini in tudi prisotnost obiskovalcev iz leta v leto raste. Namenjena je sicer najmlajšim, pa tudi starejšim, od tega lahko nekaj odnesejo, ohranili so eno dobro zasnovo in zadevo iz zgodovine. Zagotovili pa so tudi vsem občanom, ki živijo ob tej cesti, ki vodi iz Starega trga na Gmajno, iz Gmajne na Sele, da lahko bolj normalno živijo ob tej cesti. Na petih delih oziroma za pet gospodinjstev, skupaj 520 metrov asfalta je velika pridobitev za Gmajno. Občani so že na otvoritvi izražali zahvalo, sam jo prinaša občinskemu svetu, županu in vsem ostalim, ki so k temu pripomogli. 


Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da so v sredini prejšnjega meseca praznovali občinski praznik in omenil osrednji dogodek na Glavnem trgu. Bilo je veselo, bilo je pestro, ljudje so se veselili, žal pa mu je, da je to veseljačenje prešlo meje in je prišlo do vandalizma. Ne more se strinjati, da dopuščajo, da ljudje urinirajo v okolici cerkve, da urinirajo po parku, ne more dopuščati, da še vedno stojijo avtomobili pravzaprav pred brado spomenikov častnih občanov in imajo tak odnos do častnih občanov na Sokličevem trgu. Najbolj žalostno pa je, da je v nočnih urah vandalizem presegel meje in so zmetali iz oken nekaj tistih korit rož, kjer se še stanovalci borijo na Meškovi ulici, da bi bila ulica prijazna, lepa in pa zanimiva. Ljudje so ogorčeni, razočarani, obupujejo in prosi, da si ne zatiskajo oči pred vandalizmom, ki očitno je v mestu prisoten. Ljudem povzroča slabo voljo, da ne govori o prekomernem hrupu, razbijanju in pijančevanju. Tam so razbili tudi okno, rolete in marsikaj se je dalo videti, tako, da bi priporočal neko strategijo v mestni občini, da ta vandalizem rešijo. Že sredi leta je podal predlog na Komisijo za hortikulturo, da bi se denar in bi se tem stanovalcem, ki se še želijo ukvarjati s cvetličenjem in z olepšanjem ulic, prispevali kakšen eur za sadike.

Odgovor:

Prireditve smo v letošnjem letu v veliki meri letos preselili na dvorišče Rotenturna, da bi zmanjšali obremenitev Trga svobode. Ena prireditev je potekala na Trgu svobode, prvi dan je minil normalno, z velikim številom obiskovalcev, drugi dan, ko je bilo pa manj obiskovalcev, pa se je na Meškovi zgodil ta primer vandalizma, ki pa ni nujno povezan s to prireditvijo. Še na eni drugi lokaciji se je to zgodilo. JZ SPOTUR je kot organizator prireditve dal tudi ovadbo na policijo proti neznanemu storilcu, kakšni bodo izsledki, bodo pa videli. Problemov v zvezi s prireditvami se na mestni občini zavedamo. Prebivalcem, ki so prizadeti se opravičujemo in se nagibamo k temu, da je treba poiskati neko drugo rešitev za te prireditve. V mestu je res najlepše prizorišče za prireditve, vendar so težave s prostori okrog cerkve, okrog parka in v zvezi s prebivalci, ki tam živijo.

 

Vprašanje:

Peter Cesar je prisotne seznanil, da od 1. oktobra 2017 dalje v Slovenj Gradcu nimajo več tudi izpostave DURS-a. Kdor ima opraviti karkoli na davkariji, mora v Dravograd, ne več na Meškovo 21.

Odgovor:
Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da o Telekomovih kablovodih govori že tri leta, kabli še vedno ležijo po zemljiščih teh ljudi, ki so nekoč dali soglasja, danes so jim pa v napoto. Drogovi, žice, kabli, vse je še pravzaprav nepospravljeno, ali pa da ne bo krivičen do firme, velik del tega je še nepospravljen in ne razume, da se ne da dogovoriti s temi koncesionarji, da to pospravijo. Ljudje so dali zastonj zemljišča, celo delovne akcije so bile, prispevali so sredstva, prispevali so les, danes pa firma ne poskrbi za odstranitev tega s tujih zemljišč. Predlagal je, da mestna občina oziroma odgovoren za to še enkrat pošlje dopis na Telekom, naj pregleda te svoje linije in naj vendar enkrat to uredi. 

Odgovor:

Na  Telekom smo poslali že dva dopisa, vendar očitno nismo bili dovolj uspešni. Telekom bomo ponovno pozvali k odstranitvi kablov.

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je dejal, da so ga na zadnjem sestanku Vaške skupnosti Šmartno prosili, da vpraša kdaj bo narejen projekt za pločnik Šmartno Krnice, kako daleč je s tem projektom, če je že finančno opredeljen in kdaj bodo pričeli z delom. 

Odgovor:

Pločnik bo potekal po spodnji strani na enostavnejši način, ki bo tudi nekaj cenejši, predvsem bo okoljsko bolj sprejemljiv, vključuje tudi sanacijo ceste na skoraj celotnem poteku od prekinitve pločnika navzgor do Sv. Jurija in tudi sanacijo plazišča za odvodnjavanje, na obeh straneh ceste. Ker je geomehanik podal še pripombe na projekt glede zagotavljanja stabilnosti ceste, ki zdaj ne dosega, so projektantu naročili še dodatne ukrepe na cestišču, ki bodo zagotovili zahtevano varnost oziroma stabilnost ceste. Sama izvedba bo enostavnejša, ker ne bo opornih zidov, betoniranja, ampak gre za nasipe, pa v eni meri tudi za armirano zemljino in v manjšem delu za betonske oporne zidove. Projekt je po projektantski oceni vreden nekaj čez 200. tisoč eur, z dodatki bo verjetno nekaj več, prvotni projekt, ki je pa bil v drugačni izvedbi z betoniranjem opornih zidov, pa je bil po projektantski oceni vreden 285. tisoč eur. Ko bodo dobili še dopolnitev, bo razpis za izvajalca del. V rebalansu bo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva


Vprašanje:Vinko Vrčkovnik je vprašal kako je glede priključitve na kanalizacijski vod naselje Špegel – Stopernik.
Odgovor:

Izgradnja kanalizacije Šmartno 3 se nadaljuje, naselje proti Stoparniku je že v podaljšku in ni vključeno v to fazo, ki se bo kot naslednja izvajala v Šmartnem.

Vprašanje:

Danica Repas je predlagala, da bi Mestna občina Slovenj Gradec pristopila k ureditvi trgovine z živili. Namreč gre za to, da v samem mestu živi ogromno ljudi, ki so starejši in zelo težko pridejo do kakršenkoli živilske trgovine, zdaj sploh, ko je še Aroma zaprta. V bistvu bi bilo treba nekje v centru mesta urediti trgovino z osnovnimi živili. Pa še en problem je, če bi bila to franšizna trgovina kakršnega koli trgovskega centra je predlagala, bi bile tudi cene take kot v trgovskih centrih. Opaža namreč, da so v franšiznih trgovinah cene precej višje kot pa v trgovskih centrih. 

Odgovor:

V tem trenutku ne vemo kakšna bi lahko bila rešitev, kako bi prepričali trgovske centre, da bi odprli manjšo enoto v mestu. Strokovne službe bodo o tem razmislile.  

Vprašanje:

Aleksander Hudej je dejal, da sicer podprla kolegico Danico Repas, da bi morali razmišljati v to smer, samo mestna občina trgovine ne bo odprla. Vedo pa, da imajo pomoč na domu, mogoče pa v tem okviru poiščejo osebo, ki bo pomagala tem ljudem.

 

Nadalje pa je dejal, da je Telekom precej teh kablov odstranil, zdaj je treba pač še evidentirati, kjer še ni. To pa lahko preko vaških skupnosti. Predlagal je, da strokovne službe posredujejo še en dopis in se zahvalijo za vse, kar so odstranili in prosijo, da odstranijo še tisto, kar še niso.

Odgovor:
Vprašanje:

Aleksander Hudej je vprašal kako je z izgradnjo romarskega doma na Razborju.

Odgovor:

Tri dni pred oddajo vloge, ki je bila pripravljena, so avstrijski partnerji odstopili od projekta. Glede na to, da še ta projekt sploh ni bil prijavljen, bi ga uvrstili v program LAS MDD.

Vprašanje:

Zala Kutin se je pridružila mnenju svetnika Petra Cesarja, ki je govoril o vandalizmu v mestu Slovenj Gradec ob javnih prireditvah. Tudi sama javno obsoja tovrstna dejanja, vendar bi pa rada poudarila, da so tovrstne prireditve pa verjetno zelo dobrodošle za občane in ne smejo pustiti, da bi tovrstna dejanja na nek način preprečila v bodoče te javne prireditve. Mogoče pa bi na teh javnih prireditvah dali večji poudarek varnosti. Kot mestna svetnica je tudi obsodila dejanje, ki se je v tem tednu zgodilo svetniku Borisu Raju.

Odgovor:
Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da se kljub vandalizmu seveda ne bo spremenil kot občinski svetnik in kot oseba, zlasti je trdno prepričan, da bo še naprej deloval v prid lokalne skupnosti tako kot doslej in ga vandali in razni primitivneži ne bodo vrgli iz tira in ga odvrnili od mojih ciljev, ki jih ima v življenju in hvala kolegici za podporo in tudi vsem ostalim.

  

 

- Nadalje je pohvalil organizatorje kuhanja na Glavnem trgu, katerega so bili udeležene ekipe vaških in četrtnih skupnosti. Mora reči, da so imeli vsi skupaj na čelu z organizatorji veliko sreče z vremenom in s pogoji izvedbe tega dela prireditve, ki je za občino gotovo ena po izjavah mnogih, s katerimi se je pogovarjal, najbolj pristnih. Mestna občina občina s svojo gesto finančne podpore tem, ki se teh kotlov in teh skupin udeležujejo, omogoči, da potem občanke in občani testirajo to, česar so kuharji sposobni. Tudi organizator, kar se ureditve samega prostora in povezave s slavnostnim koncertom ansambla Štirih kovačev, so zadevo uredili brezhibno in mora reči, da so tudi občani to ocenili kot zelo dobro in uspešno. Zato se mu zdi prav, da tudi na tem mestu izrazi pohvalo in to je tudi spodbuda organizatorjem in vsem nam za bodoče, podobne prireditve.

 

- Po mnogih akcijah in naporih so uspeli zaključiti popolno obnovo dela Tomšičeve ulice, to je preplastitev, nove instalacije, sistemi, tudi prometni režim, tako da mora v imenu vseh krajank in krajanov oziroma prebivalcev tega dela na Tomšičevi, pa tudi Četrtne skupnosti Polja, izraziti zahvalo in pohvalo vsem, ki so to omogočili, zlasti pa strokovnim službam, nadzornikom in organizatorjem izvajanja te investicijske dejavnosti. 

Odgovor:
Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da se je nanj obrnilo v zadnjem času kar precej vrtičkarjev in vrtičkaric, ki so prisotni dejavnik v  ČS Polje in ob njej pri reki Mislinji. Prosijo ga in dajejo pobude, da jim mestna občina dovoli imeti postavljene  rastlinjake čez zimo. Nelogično in nesmiselno je, da ljudem omogočijo, da si kupijo ali dajo izdelati rastlinjake z določeno rekonstrukcijo, po dimenzijah, ki je seveda po aktih mestne občine, potem pa morajo v začetku novembra vzeti škarje in porezati plastiko, ker je drugače ne morejo sneti. To je postalo velik moteč element v odnosu do vrtičkarjev in do te njihove imovine. Sam bo podal pobudo za spremembo odloka in pravilnika glede ureditve teh vrtičkov. 

Odgovor:

Ne strinjamo se, da bi tolerirali razcefrane polivinile preko zime, saj kazijo izgled mesta.  Bomo pa razmislili, da jim damo na voljo prostor, kjer bodo lahko omenjene rastlinjake čez zimo shranili. 

Vprašanje:

Bojan Navodnik je predlagal, da v prihodnjem proračunu zagotovijo finančna sredstva in vsem šoloobveznim otrokom zagotovijo brezplačen prevoz do šole. Predlagal je, da strokovne službe pripravijo izračun, koliko finančnih sredstev bi bilo potrebnih.

 

Odgovor:

Šolski prevozi se zagotavljajo brezplačno tam, kjer so po zakonu upravičeni. Tudi nadstandard je  omogočen s simboličnim plačilom, seveda pa vsi otroci ne morejo imeti prevoza, zaradi bližine šole ali zaradi zagotovljenih varnih poti do šole. Vsepovsod tam, kjer to ni omogočeno, pa nudimo prevoz. 

Vprašanje:

Bojan Navodnik je povedal, da je na Tomšičevi ulici 47 v pritličju stanovanje za invalide, ki ima svoj dovoz. Vendar je ta dovoz nenehno zaradi parkiranja avtomobilov zaseden in nimajo nemotenega dostopa do stanovanja. Predlagal je, da pod nujno uredijo talno signalizacijo, da bo vidno, da se tam ne sme parkirati.

Odgovor:

Občinsko redarstvo v tem delu ne opaža, da bi bil dovoz nenehno zaparkiran, prav tako tudi občan ni podal kakšne prijave glede tega. Vsekakor bomo v okviru rednih nadzorov nadzirali tudi ta dovoz kot dosedaj. Talno signalizacijo pa bomo obnovili.

Vprašanje:

Hinko Kašnik je opomnil, da so se že pred nekaj časa na sestanku ČS Stari trg dogovorili, da bodo osvetlili del območja pri cerkvi v Starem trgu. Predvsem zaradi varnostnih težav, ki nastajajo, pa ostajajo malo prikrita, pa zaenkrat rešitve še ni. 

Odgovor:

Mestna občina je posredovala dopis Škofiji Maribor, pa odgovora ni bilo. Če ne bo drugače, bodo morali finančna sredstva zagotoviti v proračunu.

 

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je povedal, da je v naselju od pokopališča v Starem trgu proti Podgorju veliko majhnih otrok in starši si želijo športno igrišče. Predlagal je da se prouči možnost izgradnje take športne površine nekje na levem delu Podgorske ceste proti Podgorju, nekje na lokaciji med kmetijo Fišer in fitnesom, da ne bi bilo treba otrokom prečkati glavne ceste.

Odgovor:

Pobuda je vsekakor upravičena, v proračunu 2018 bo treba predvideti postavko za igrišče.

Vprašanje:

Ivan Gams je omenil Odlok o protiprašni zaščiti in v vprašal kakšne so aktivnosti na tem področju. 

Odgovor:

Javni razpis za protiprašno zaščito je bil objavljen, komisija je zaključila svoje delo in pripravila izbor desetih protiprašnih zaščit. Pozvali so Komunalo, da oceni vrednost teh desetih protiprašnih zaščit, potem se bomo pa  pogovorili s prijavitelji, na kakšen način bo to njihovo sofinanciranje.

Vprašanje:Ivan Gams je menil, da je o razpravi glede rastlinjakov treba razmisliti. Tisti, ki so zanemarjeni, jih je treba podreti, tiste, ki so jih kupili in sami sestavili in imajo folije pet let garancije, pa bi lahko pustili
Odgovor:
Vprašanje:

Bernard Rutnik je dejal, da je tudi ČS Center obravnavala problematiko glede zaprtja trgovine Aroma. Predlagajo, da bi mestna občina pomagala k ustanovitvi enega lokala v okviru sedanjih trgovskih centrov in bi bile v tej trgovini tudi iste cene kot so v trgovskih centrih. Res je, da imajo v mestu precej starejših ljudi in invalidov.

Odgovor:

V tem trenutku ne vemo kakšna bi lahko bila rešitev, kako bi prepričali trgovske centre, da bi odprli manjšo enoto v mestu. Strokovne službe bodo o tem razmislile.  

Vprašanje:

Franc Pečovnik je dejal, da podjetnike, pa tudi vaščane VS Pameče ob reki Mislinji zanima kako daleč so projekti za rekonstrukcijo struge reke Mislinje in izgradnja novega mostu. 

Odgovor:

Za omenjen projekt so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ko bo le pridobljeno, bo država tudi izvedla ukrepe. Ko bo to izvedeno, bo tudi možno narediti brv.

Vprašanje:

Franc Pečovnik je dejal, da podjetnike, pa tudi vaščane VS Pameče ob reki Mislinji zanima kako daleč so projekti za rekonstrukcijo struge reke Mislinje in izgradnja novega mostu. 

Odgovor:

Za omenjen projekt so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ko bo le pridobljeno, bo država tudi izvedla ukrepe. Ko bo to izvedeno, bo tudi možno narediti brv.

Objavljeno:2017-10-18T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

29. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 29. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Peter Cesar je vprašal koliko ljudi čaka na možnost gradnje različnih objektov zaradi nesprejetja OPN. Pri tem je omenil posameznike, ki bi želeli graditi hleve in gospodarska poslopja, pa zaradi nesprejetja OPN tega ne morejo izvesti. 

Odgovor:

Nimamo podatka koliko kmetij je, ki čakajo na nov prostorski akt, da bodo lahko uresničili svojo namero. Sama ve za eno osebo, ki se je obrnila na varuhinjo človekovih pravic v zvezi z izdelavo aktov. Varuhinji smo posredovali korekten odgovor in tudi varuhinja se je strinjala z našo obrazložitvijo in izrazila željo, da jo obveščamo o hitrosti postopka sprejemanja. Drugih takih primerov trenutno ne pozna, bo pa seveda pokazal čas, koliko bo teh kmetij, ko bo odlok sprejet. Zakon o kmetijskih zemljiščih že od zadnje spremembe omogoča tudi gradnje na kmetijskih zemljiščih, v kolikor se za to sprejme OPPN. Tovrstne postopke smo v mestni občini že vodili in tudi sprejemali takšne odloke. S spremembo tega zakona, je preverjanje izpolnjevanje pogojev padlo na občino. Če bi kakšen kmet nujno potreboval kakšen objekt, bi se verjetno tudi odločil za ta postopek. Tako, pa teh pobud nimamo.

Vprašanje:Peter Cesar je omenil OPN v delu, kjer imajo trajne nasade, opredeljene na področju Pameč in sicer površine za rastlinjake. Kolikor ima informacije so tudi hmeljišča ena od vrst trajnih nasadov in vprašal je ali ima Mestna občina Slovenj Gradec kakršno koli strategijo o umeščanju trajnih nasadov oziroma hmeljišč na območju Mestne občine Slovenj Gradec
Odgovor:

Trajne nasade urejata Zakon o kmetijskih zemljiščih in Pravilnik o registriranju kmetijskih dejavnosti. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta, ki je osnovni dokument, na osnovi katerega se OPN izdeluje, določa namensko rabo in jo po novem razširja. Med namensko rabo, ki jo določa prostorski akt sodijo stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča (prva in druga območja), potem gozdna zemljišča, vodna zemljišča in pa druga zemljišča. Spremenjena namenska raba zemljišč v coni v Pamečah, pa sodi med proizvodne dejavnosti, ki se po novem zopet delijo na površine za industrijo, za gospodarsko dejavnost in pa kmetijsko zemljišče za intenzivno predelavo rastlin in seveda tudi živali. Trajni nasadi ne sodijo med namensko rabo zemljišč. V prostorskih aktih občin Slovenije teh območij (trajnih nasadov) ne moremo predvideti. 

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je predlagal, da strokovne službe pripravijo poročilo glede prodaje Nove opreme, koliko finančnih projektov so namenil za nakup, koliko za projekte in koliko so jih pridobili s  prodajo.

Odgovor:

1. Nakup in prodaja Nove opreme

 

površina v m2

vrednost v €

vrednost v €/m2

Nakup Nove opreme

12.696,00

610.000,00

48,05

Prodaja Nove opreme

10.871,00

535.505,46

49,26

V tej fazi ne prodajamo dveh parcel ob obvoznici, ki ju moramo delno varovati za

bodočo razširitev severne obvoznice in sicer:

Parcela 309/8

828,00

39.785,40

48,05

Parcela 311/4

880,00

42.284,00

48,05

Skupaj

1.708,00

82.069,40

Kontrola nakupa in prodaje za 10.871,00 m2:

površina v m2

vrednost v €

vrednost v €/m2

Nakup Nove opreme

10.871,00

522.351,55

48,05

Prodaja Nove opreme

10.871,00

535.505,46

49,26

Razlika v dobro MOSG

13.153,91

2. Nakup in prodaja Pod gradom 4

Leasing z obrestmi

619.110,00

Prihodki najemnina Šolski center 2005-2016

397.137,12

Prihodki najenina VŠTP

119.079,95

Najemnina 6 mesecev 2017

10.326,00

Saldo

- 92.566,93

površina v m2

vrednost v €

vrednost v €/m2

Prodaja Pod gradom 4

1.554,00

76.550,04

49,26

Razlika v breme MOSG

- 16.016,89

3. Nakup in prodaja Deželna banka

površina v m2

vrednost v €

vrednost v €/m2

Nakup

418,00

18.810,00

45,00

Prodaja

418,00

20.590,68

49,26

Razlika v dobro MOSG

1.780,68

4. Ocena nakupa in prodaje dela parcel ob severni obvoznici

Nakup dela parcel 309/8 in 311/4

700,00

33.635,00

48,05

Prodaja dela obeh parcel

700,00

34.482,00

49,26

Razlika v dobro MOSG

847,00

5. Odprodaja ceste znotraj kompleksa Nove opreme

površina v m2

vrednost v €

vrednost v €/m2

Prodaja parcele št. 308/4

723,00

35.614,98

49,26

Razlika v dobro MOSG

35.614,98

6. Skupne razlike v dobro ali breme MOSG

Nakup - prodaja Nova oprema

13.153,91

Nakup - prodaja Pod gradom 4

- 16.016,89

Nakup - prodaja Deželna banka

1.780,68

Nakup - prodaja dela parcel ob S obvoznici

847,00

Prodaja ceste znotraj kompleksa Nove opreme*

35.614,98

V dobro MOSG

35.379,68

Projektna dokumentacija

- 26.190,35

Skupno v dobro MOSG

 

9.189,33

* dejanska vrednost vseh cest (LC in JP) je za proračun nič, če ne morejo

biti predmet prodaje, zato smo v tem primeru celotno vrednost prodaje

šteli v dobro MOSG.

 

 

Vprašanje:

Danica Repas je dejala, da so že večkrat na sejah občinskega sveta in na posameznih odborih  svetniki izpostavljali problem onesnaževanja našega mesta, oziroma občine iz individualnih kurišč in starih dotrajanih kurilnih naprav. Po podražitvi določenih energentov so občani začeli kuriti na trda goriva, odpadna olja in drugi odpadni material, nakar so posebej izpostavljena onesnaženju in vdihavanju zdravju škodljivega zraka strnjena naselja. Če izpostavi naselje, kjer živi, v jesenskem in zimskem času je skoraj nemogoče prezračiti svoj bivalni prostor, žal pa tudi zelo pogosto tudi v poletnem času ne, zaradi ogrevanja sanitarne vode z raznimi odpadnimi predmeti. V mestnem okolišu je plinska napeljava speljana marsikje do naselij in občani bi bili zainteresirani za priključitev, predvsem iz razloga, ker z vgradnjo novih peči in minimalnega izpusta onesnaženih delcev v zrak ter posledično manjšega stroška za ogrevanje. Prispevek posameznika za občinski komunalni prispevek je previsok, zato marsikaterega občana odvrne od priključitve na plinsko omrežje, saj nabava okolju prijazne peči in priključek dovoda plina do hiše, kar se tiče financiranja ni mali zalogaj. Ker so občina prijazna do naših občanov, tudi kar se tiče zdravja, skrbijo, da vdihavajo čist zrak, živijo v zdravem mestu, da čim manj onesnažujejo bivalno okolje,  je prosila, da temu problemu resno pristopijo svetniki, predvsem pa odgovorne osebe na občinski upravi.

 

Odgovor:

Komunalni prispevek za plinovodno omrežje se obračuna skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/16 in 40/16). Formula za obračun posamezne komunalne opreme je usklajena z formulo, ki jo predpisuje Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). Formula:

 

KPi = (A(parcela) * Cpi * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dt)

 

KPi

znesek dela komunalnega prispevka, kipripada posamezni vrsti komunalne

opreme,

A(parcela)

površina parcele,

Cpi

obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega

dela zdoločeno komunalno opremo naobračunskem območju te komunalne

opreme,

Dp

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,

K(dejavnost)

faktor dejavnosti,

A(tlorisna)

neto tlorisna površina objekta,

Cti

obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine

objekta zdoločeno komunalno opremo naobračunskem območju te

komunalne opreme,

Dt

delež neto tlorisne površine objekta priizračunu komunalnega prispevka,

I

posamezna vrsta komunalne opreme.

 

Pri sami formuli lahko občine same določijo faktor dejavnosti (K dejavnost), pri čemer MOSG za individualne stanovanjske dejavnosti, upošteva K dejavnost 0,5, razen pri kanalizacijskem omrežju in čistilni napravi, kjer se upošteva K dejavnosti 0,1. Poleg navedenega, lahko občine same določijo razmerje v kakšen deležu se pri sami formuli upošteva velikosti parcele in  neto tlorisna površina objekta (NTP), pri čemer mora biti končno razmerje med deležema enako 1. MOSG pri deležu parcele in deležu NTP upošteva enako razmerje se pravi 0,5-0,5.

Iz navedenega je razvidno, da se lahko zmanjšanje obračuna za posamezno komunalno opremo, doseže predvsem z zniževanjem faktorja dejavnosti, kar bi v konkretnem primeru pomenilo ustrezno spremembo sprejetega občinskega odloka in sicer drugega odstavka 13. člena, kjer bi bil posebej naveden K dejavnost za plinovodno omrežje z ustrezno nižjim faktorjem.

 

Vprašanje:

Danica Repas je dejala, da so ponosni, da je tudi to mesto postalo univerzitetno mesto, predvsem po zaslugi vseh tistih ljudi, ki so zaslužni za te pridobitve v preteklosti in tiste, ki se za kvaliteto teh visokošolskih ustanov trudijo danes. Misli predvsem na Fakulteto za tehnologijo polimerov, Visoko šolo za zdravstvene vede in Višjo šolo na Šolskem centru SG.

Ker izhaja iz stroke zdravstvene nege in prav zdravstvena nega  in promocija zdravja ima vse bolj pomembno vlogo pri preprečevanju in odkrivanju bolezni, predvsem pa zelo pomembno vlogo takrat, ko zbolijo. Potrebe po visoko strokovni zdravstveni negi in oskrbi so vsak dan večje in zahteve po visoko in fakultetno izobraženih medicinskih sestrah s sodobnimi znanji  so tisto, kar pričakujejo zdravstvene ustanove in uporabniki zdravstvenih storitev.

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec  se lahko pohvali z dobrim vpisom, odličnim in sodobnim znanjem  in tudi odlično zaposlitvijo svojih diplomantov. Za razliko od Fakultete za TP nimajo koncesije in delujejo izključno iz sredstev, ki jih pridobijo na trgu oziroma s šolninami. Poleg tega pa delujejo v prostorih, ki so premajhni, pogosto neustrezni, sploh za kabinetne vaje, oprema ne zadostuje pridobivanju veščin sodobne zdravstvene nege.  Želijo si širitev programov, to od njih zahtevajo zdravstvene ustanove, trenutno aktualen  program- urgentna zdravstvena nega, kar pa zopet zahteva dodatno opremo kabinetov (npr. lutka za oživljanje, defibrilatorji, umetne roke, umetna kri, umetna koža itd…) Kot vsaka visoka šola si tudi naša visoka šola za ZV želi postati Fakulteta, se želi preoblikovati, saj izpolnjuje vse ostale pogoje razen prostorskih (letos bo še poseben problem zaradi večjega vpisa in zaradi dotrajanega ogrevalnega sistema, ki  kljub večkratnim prošnjam  ni bil popravljen oz. zamenjan, kot so svetovali strokovnjaki). Boji se, da jim to ne uspe prav zaradi prostorske stiske, kar so posebej kot slabost izpostavili strokovnjaki iz Nacionalne Agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS ob podaljšanju akreditacije za naslednjih sedem let.  To visoko šolo pozna, pozna študente, saj opravljajo klinične vaje tudi v Zdravstvenem domu, zato ve s kakšnimi ovirami  se srečujejo, da pridejo do cilja.

Želi si, da bi tudi mestna občina in vsi tu prisluhnili potrebam VŠZV SG, predvsem v smislu, da jim zagotovijo v proračunu finančna sredstva, vsaj tako kot so že drugim izobraževalnim ustanovam in da tej visokošolski instituciji zagotovijo ustrezne prostore primerne današnjemu času in potrebam sodobne, predvsem pa strokovne zdravstvene nege in oskrbe.

Šole ne smejo izgubiti predvsem iz razloga potreb po tem kadru, ki so vsak dan večje in  zato, da približajo študijski program študentom, ki še želijo ostati na Koroškem in bodo nekoč, ko bodo potrebovali zdravstveno nego in oskrbo njihovi oskrbovanci.

Občina Jesenice je priskrbela Fakulteti za zdravstvene vede lepe in moderno opremljene prostore, tako da se zaposleni predavatelji predvsem pa dekanica lahko ukvarja samo z vsebino  in kvaliteto študijskih programov. Občutek ima, pa upa, da se moti, da je odnos lokalne skupnosti do te visokošolske ustanove mačehovski napram FTP.

Odgovor:

Na Mestni občini Slovenj Gradec se zavedamo pomena Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec za mesto, za zdravstvene institucije v Slovenj Gradcu in končno za občane naše občine in prebivalce regije. Zavedamo se tudi prostorskih težav, s katerimi se šola srečuje. Z izgradnjo Mrežnega podjetniškega inkubatorja smo poskrbeli za sodobne prostore za Fakulteto za tehnologijo polimerov, Visoka šola za zdravstvene vede pa deluje v komajda ustreznih prostorih.

Seveda moramo ob tem ugotoviti, da je pomanjkanje ustreznih prostorov v občini širši problem. Z njim smo se denimo srečali ob selitvi MOCIS-a iz prostorov Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ko smo morali zavodu MOCIS zagotoviti večje število prostorov, majših za pisarne in večjih za predavalnice na eni lokaciji. Tudi v tem primeru nam je to uspelo le delno, zato MOCIS deluje na dveh lokacijah (Meškova 21 in Ozare 19).

Kot rešitev problema neustreznih prostorov Visoke šole za zdravstvene vede vidimo možnost selitve šole na Gosposvetsko 4. Ko bo zgrajen novi Šolski center, se bodo sedanji najemniki zgradbe na Gosposvetski 4 selili v nove prostore in stavba bo na voljo za nove uporabnike. Razumljivo je, da bo takrat v proračunu potrebno poskrbeti za zadostna sredstva za ustrezno obnovo prostorov, a menimo, da bo ta lokacija, ki je obenem v neposredni bližini Splošne bolnišnice Slovenj Gradec izjemno primerna prav za Visoko šolo za zdravstvene vede. Takojšnje rešitve problema torej ne moremo zagotoviti, v roku nekaj let pa bo ta težava odpravljena.

Vprašanje:

Boris Raj je omenil, da je v prvem polletju civilna iniciativa s področja kulture poslala na mestno občino pobudo za ustanovitev odbora za kulturo. Tudi sam je sodeloval v razpravi te civilne iniciative, prisoten je bil tudi gospod župan in zdaj uradno daje pobudo, da se ustanovi odbor za kulturo, katerega bi tvorili posamezni izvajalci, ki so navedeni v tem predlogu. Zaživel naj bi v naslednjem proračunskem letu.

Odgovor:

Predlog za ustanovitev delovnega telesa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na področju kulture, ki ga je posredovala Skupina »Zainteresirani« v mesecu aprilu 2017, je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obravnaval na svojem sestanku v mesecu juniju. Vendar na tem sestanku v zvezi s tem niso sprejeli odločitve. Pobudo bomo ponovno posredovali članom omenjenega odbora in v kolikor bodo le ti ocenili, da je ustanovitev delovnega telesa na področju kulture smiselno, bomo predlog posredovali tudi Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.   

Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da je prejel vabilo skupine občanov iz Šmartna, ki imajo že dolga leta  problem popolne zanemarjenosti in zaraščenosti potoka Homšnica. Ima tudi fotografije in potoka pravzaprav ne moreš prepoznati. Če tam stojiš, ne ugotoviš, da teče Homšnica, seveda pa to ugotoviš ob prvem večjem nalivu, ko prebije preko svojih neurejenih brežin. Zato daje pobudo na mestno občino, da koncesionarja VGP Drava Ptuj pozove, da tudi tisti del Homšnice hitro obišče in zagotovi, da bo tam kar se da majhna poplavna ogroženost. 

Odgovor:

Po naših informacijah ima vzdrževalec vodotokov VGP Drava Ptuj še letos v planu izvedbo večjih posegov na potoku Homšnica. Nimajo še terminskega plana del, ko pridobimo to informacijo vam jo posredujemo.

Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da je bil tudi presenečen, da so tiste tri stanovanjske hiše, od omenjene skupine občanov, 280 metrov oddaljene od naselja Šmartno, ki ima urejeno komunalno in cestno infrastrukturo, kar omenjene hiše nimajo. Sicer so mu povedali, da poznajo stališče občinske uprave, pač pa so pripravljeni v tistem svojem deležu participirati, ne morejo pa v celoti nositi bremena urejanja tistega cestnega odseka in kanalizacijskega odseka. Podal je pobudo, da strokovne službe mestne občine in Komunale poiščejo sprejemljivo rešitev, da se te problem tam reši.

Odgovor:

Ta zaselek bodo priključili na kanalizacijo po načrtu izgradnje kanalizacije, ki se nadaljuje Šmartno 1, 2, 3. Tudi ureditev ceste, bo po načrtu vaške skupnosti, po prioritetah, ki jih določijo na vaški skupnosti. Možna pa je tudi protiprašna zaščita, če bo to naslednje leto prišlo v poštev. 

Vprašanje:

Boris Raj je v prvem polletju že enkrat podal pobudo za ureditev nadstrešnice pri zgradbi starega MKC, na Celjski cesti 22. Na začetku je bil odziv tukaj pristojnih presenetljivo dober, dogovorili so se, da bodo to uredili v začetku julija s prostovoljno akcijo, ki jo je bil sam pripravljen organizirati. Dogovorjeno je že imel s prostovoljci, ki bi to izvedli. Pozneje je ta zadeva naenkrat ugasnila in do danes ni nič. Ponovno je podal pobudo, da obnovijo to idejo in gredo v akcijo urejanja te nadstrešnice, da bodo lahko uporabniki tudi v zimskem času tam malo bolj v civiliziranem svetu.

Odgovor:

Po idejni zasnovi ureditve nadstreška Celjska c. 22, ki jo je izdelal Arhitekturno projektiranje, Aleš Rupreht s.p., je predvidena obnova in razširitev obstoječega nadstreška z novo pločevinasto kritino. Tlorisna površina nove nadstrešnice znaša 35,46 m2. Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se predvidena nadstrešnica razvršča med nezahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta. Postopek pridobitve tega gradbenega dovoljenja je v teku.

Pred obnovo nadstreška je potrebno urediti lastništvo nad objektom nadstreška z bivšim najemnikom, ki je nadstrešek sam zgradil.

Vprašanje:

Ivan Gams je povedal, da v Radušah na kmetiji Bošnik pod hlevom obstaja en velik plaz, ki je najbrž največji plaz v mestni občini in kmetu že leta obljubljajo sanacijo tega plazu. Zdajle sicer ni težav, ko je sušno leto, je pa problem, ko je mokro leto. Daleč najbolj globoko pa se je pogreznil steber od daljnovoda. To je daljnovod, ki ima naslednja stebra nižje od te kote in si lahko predstavljamo kaka sila se ustvarja na tisto točko, na tisto malo površino. Predlagal je, da pri proučitvi možnosti sanacije tega povabijo k pogovoru tudi Eles oziroma operaterja distribucije, ker meni, da je razlog tega posedanja prav tisti daljnovod. 

Odgovor:

-       Plaz I.: Za plaz pod kmetijo Bošnik je že izdelan projekt in sicer za drsenje terena nad cesto. Ker pa se sedaj pojavlja še drsenje zemljišča pod cesto, bo potrebno z dodatnimi geološkimi raziskavami obstoječi projekt dopolniti in izvesti celotno sanacijo tega plazu.

 

-       Plaz II.: Za preprečitev drsenja zemljišča na tem delu ceste (oddaljenost od plazu I. 100m) je bila v sklopu občinskih investicij leta 2010 narejena škarpa. Terenske raziskave in projekt škarpe je izdelalo podjetje GPRO (Muhič). Dolžina škarpe je cca. 60 m in rešuje samo lokalni zdrs na tej dolžini. Sedaj pa se pojavlja zdrs celotnega območja skupaj s škarpo. Po našem mnenju je potrebno izdelati študijo celotnega območja, na podlagi le te pa prevideti sanacijo. Nastalo razpoko na asfaltni površini smo sanirali v okviru letnega vzdrževanja.

 

Ker gre za dva plazova, ki sta lokacijsko blizu eden drugemu (oba v Radušah, razdalja 100 m), predlagamo da se jih rešuje sočasno. Verjetno je tudi, da obstaja med njima povezava, kar pa bodo pokazale geomehanske preiskave terena. Strinjamo se tudi s predlogom, da se poskuša od države pridobiti sredstva za sanacijo plazov.

Vprašanje:

Peter Cesar je opozoril na stanje na gradu nad Starim trgom. Vsi se strinjajo, da je grad na tem območju strateška lokacija, saj je turistična lokacija, sakralna, zgodovinsko umetniška in kaj še vse, skratka pomen tega gradu je velik. To je ena impozantna točka v neposredni okolici mesta, nenazadnje se je tam tudi začelo razvijati mesto. Vendar pa na grajskem dvorišču pravzaprav ni uradno nikogar, ki bi to dvorišče vzdrževal, ga kosil, urejal režim, pobral smeti za obiskovalci. Tako so člani Turističnega društva sami ustvarili primeren režim okoli smeti. V dogovoru z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine so postavili opozorilno tablo, odstranili koše, ki niso bili primerni za to grajsko dvorišče in postavili klopi, da se lahko obiskovalci usedejo in preživijo kako minuto v tem krasnem ambientu. Edini vzdrževalec te lokacije je prvi sosed, vendar bi lahko nekdo rekel, da je to poseganje na tuje zemljišče. Ker so najbližji sosedi, so odgovorni za vse oziroma so strelovod, kdor ima kako pripombo, se najprej znese na njih. Če ni pokošeno, zakaj ne pokosijo, če niso pobrane smeti, zakaj ne poberejo in en kup takih zadev. Želel bi, da v zvezi s tem vzpostavijo do naslednje sezone primeren režim. Predlagal je, da namenijo nekaj finančnih sredstev in nekoga zadolžijo, ali bo to Komunala, ali pa se tej družini nekako simbolično plača košnja in vzdrževanje okolice, ki jo že zdaj vzdržujejo. 

Odgovor:

Strinjamo se s predlogom, da se neposrednemu sosedu povrnejo stroški vzdrževanja okolice gradu, saj ima dnevni pregled na stanje. Odpadke odvažamo v sklopu rednega odvoza odpadkov.

Vprašanje:

Ivan Vranjek je dejal, da so ga krajani že pred časom opozorili, da pri gradnji ceste Turiška vas - Brde ni bilo nazaj postavljenih mejnikov. Na eni izmed sej je to že iznesel, bilo je rečeno, da bodo to uredili. Predlagal je, da se to čim prej uredi.


Nadalje so ga krajani Brd opozorili, da pri Šertlnovem mostu na Brdah nekdo odmetava smeti in predlagajo, da se postavi tabla, ki to prepoveduje ali pa celo kontejner. Odpadke mečejo na brežino in jih odnese voda.

Odgovor:

Leta 2014 je bila izvedena sanacija ceste v sistemu TERAMIX, kar pomeni samo poseg v obstoječe cestno telo, s kasnejšim nasutjem bankin. Ob posegu v cestno telo ni bilo v bankinah, oziroma v bližini le teh opaženih mejnikov. V kolikor lastniki sosednjih parcel zahtevajo vzpostavitev mejnega stanja, predlagamo da se le to izvede v sklopu odmere cest.

Ob Šertnovem mostu je že od ukinitve kontejnerskega odvoza odpadkov postavljena tabla, katera prepoveduje odlaganje smeti na tem mestu. Skladno z zakonodajo je odlaganje odpadkov v naravo seveda prepovedano za kar so predvidene tudi sankcije, zato je prav da se takšno ravnanje prijavi na pristojne inšpekcijske službe, v kolikor se bo to pojavljalo bomo to tudi storili. Nepravilnost pa lahko neposredno prijavijo tudi krajani sami. Res pa je tudi, da verjetno na tem mestu odpadke odlaga(jo) krajani iz te okolice, oz. bližnjih naselij.

Vprašanje:Aleksander Hudej je vprašal kako daleč je glede izgradnje večnamenskega doma na Razborju.
Odgovor:

Projekt izgradnje večnamenskega doma so se v okviru projekta Avstrija Slovenija, kjer sodeluje več slovenskih občin in več avstrijskih občin, prijavili zdaj že na tretji poziv. Ne vedo kakšnem bo rezultat. Če ponovno ne bodo uspeli, bodo poskušali s prijavo na kakšnem drugem javnem razpisu.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je dejal, da se je  na hišno število Spodnji Razbor 17 med počitnicami preselila družina in se ni mogla pravočasno prijaviti za prevoz v šolo. Zdaj so prošnjo zavrnili, češ, da je prepozno in mora prevoz plačevati. Predlagal je, da strokovne službe to uredijo.

Odgovor:

Starši otroka iz naslova Spodnji Razbor 17 so vlogo za vključitev v organizem prevoz oddali dne 30. 8 2017. Javni razpis za izbiro prevoznika za šolsko leto 2017/2018 pa je bilo potrebno zaradi objave javnega razpisa na TED – Evropskem portalu javnih naročil oddati že konec meseca aprila 2017. Vozilo na relaciji POŠ Razbor – Spodnji Razbor je v šolskem letu 2017/2018 polno zasedeno. Kapaciteta vozila po javnem razpisu tako ne dopušča vključitev dodatnega otroka na prevoz, zato so starši na podlagi izdane Odločbe št. 603-58/2017 v šolskem letu 2017/2018 upravičeni do povračila stroškov prevoza.

Mestna občina Slovenj Gradec pa je na osnovi posredovanih podatkov s strani prevoznika, da nobeden od otrok, vključen na seznam vozačev na relaciji 16.2/16.4, ne izpolnjuje pogoja, določenega v določilih 88. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB  in 68/16), do preklica naročil dodaten prevoz na razdalji 1,7 km.  Glede na to, da naročilo za dodaten prevoze velja do preklica naročila s strani naročnika oz. dokler 2 otroka na relaciji 16.2/16.4 ne dosežeta zakonsko predpisane  višine 150 cm za prevoz na sprednjih sedežih,  tudi na dodaten prevoz deklice ni bilo mogoče vključiti. Mestna občina Slovenj Gradec in prevoznik pa sta se s sklenitvijo dodatka k pogodbi dogovorila, da lahko v časovnem obdobju podaljšanja relacije posebnega linijskega prevoza potnikov, na osnovi določila 2. točke 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB, v nadaljevanju: ZPCP) storitev posebnega linijskega prevoza potnikov, v času prostih kapacitet na vozilu, izjemoma poleg potnikov iz seznama vozačev, uporabljajo tudi drugi potniki. Izvajalec je tako na podlagi 3. točke 54. člena ZPCP, za izvedbo prevozov pristopil k pridobitvi dovoljenja s strani organa ministrstva, pristojnega za promet. V kolikor bo prevoznik pridobil soglasje, bo lahko vključil v prevoz tudi ostale potnike, ki niso na seznamu vozačev za izvedbo posebnega linijskega prevoza. Pridobitev dovoljenja in način izvajanja prevoza na podlagi dovoljenja pa je v pristojnosti izvajalca prevoza in ne lokalne skupnosti. 

Vprašanje:Aleksander Hudej je dejal, da je plaz v Radušah že res stara zadeva. Tam so delali cesto in en del tiste ceste je uničil plaz. Cela cesta se je asfaltirala in se je posedla. Predlagal je, da za sanacijo tega plazu tudi od države poskušajo pridobiti nekaj denarja. 
Odgovor:
Vprašanje:

Janez Potočnik je povedal, da se je krajanom Vaške skupnosti Šmiklavž pred kratkim izpolnila želja, ko so preplastili parkirišča pred šolo in tudi en del ceste, skupno cca 500 m. Zahvaljujejo se vsem, ki so k temu pripomogli.

Odgovor:
Objavljeno:2017-09-29T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

28. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 28. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

 

Na 28. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2017-09-27T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

27. SEJA OBČINSKEGA SVETA

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 27. SEJA OBČINSKEGA SVETA
Vprašanje:

Peter Cesar je povedal, da občanke in občane zanima kako je s širitvijo Doma starostnikov v Slovenj Gradcu. Nekateri iščejo prostor za svojce, za starše, nekateri za sebe in čakalne vrste so dolge. Ker ni prostora, jih napotijo v Radlje, v Prevalje in v Črneče. Ljudje pa si v veliki večini želijo starost preživeti v lokalnem okolju. Zanima ga kakšni so načrti o širitvi doma starostnikov in pa seveda o nekoč obljubljeni gradnji varovanih stanovanj v tem domu. 

Odgovor:

Glede na politiko deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, ki jo vodi EU in tudi Republika Slovenija je težko pričakovati nove kapacitete za dolgotrajno oskrbo v kratkem času.  Gradnja varovanih stanovanj je tržni projekt in upamo lahko, da se bo investitor, ki je kupil zemljišče pri starem MKC za projekt tudi čim prej odločil.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je omenil, da je na Tomšičevi ulici parkirišče, ki je tlakovano, zelo lepo urejeno in je dober primer ureditve parkirišča v Slovenj Gradcu. Ima pa eno pomanjkljivost. Odmaknjeno je med blokovsko naselje in ni osvetljeno. Zato so pripombe bližnjih stanovalcev in tistih, ki tam parkirajo svoja vozila, da je pogosto hrup, nekaj se dogaja, vendar si nihče ne upa  pogledati, ker ni osvetljeno. Predlagal je, da se uredi javna razsvetljava na tem parkirišču. 

Odgovor:

Javna razsvetljava na omenjenem parkirišču bo izvedena do konca meseca avgusta 2017.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je omenil na parkirišče pri vrtcu na Maistrovi ulici. Tam je zelo nevarno, nepregledno, starši vozijo otroke v vrtec in puščajo vozila dobesedno na cesti. Z otrokom hitijo čez cesto, da pridejo v vrtec in je zelo nevarna situacija. Ker lahko pride do nesreče, bo treba nekako urediti prometni režim, da bo dovoz na Maistrovo ulico samo za tiste, ko vozijo svoje otroke v vrtec. Mogoče bo treba poiskati kakšno drugo rešitev glede parkirišča, zadaj so zelenice, kjer bi lahko uredili parkirišče.  

Odgovor:

Pri vrtcu na Maistrovi gre za večletni problem dostopa z vozili pri dovozu in odvozu otrok. Težave smo pred leti poizkušali odpraviti z razširitvijo ulice, vendar nekaj stanovalcev, ki so lastniki zemljišča, ni podalo soglasja za poseg. Predlagamo, da si skupaj s Svetom za preventivo in Četrtno skupnostjo Polje ogledamo lokacijo in najdemo morebitne rešitve.

Vprašanje:

Boris Raj je dejal, da je prejel zaprosilo vodstva mestne organizacije upokojencev, da tudi letos mestna občina organizira ob občinskem prazniku srečanje upokojencev Mestne občine Slovenj Gradec, tako kot je to bilo v lanskem letu. V tem smislu je predlagal, da povabijo predstavnike društev upokojencev na sestanek, da se dogovorijo glede izvedbe in točnega datuma tega srečanja.

Odgovor:

V ta namen bomo povabili na sestanek predstavnike Društva upokojencev Slovenj Gradec in se dogovorili za podrobnosti glede njihovih aktivnosti ob občinskem prazniku.

Vprašanje:

Boris Raj je omenil, da so na eni prejšnji seji sprejeli sklep o prodaji zemljišča parkirnega prostora pri krožišču Nama Nova. Pobudo je podal zainteresiran občan. Potem pa se je zgodila neka drugačna varianta in ga zanima kdaj je bil objavljen javni razpis, kje je bil objavljen in kdo je kupec.

 

Odgovor:

V predmetni zadevi razpolaganja s stvarnim premoženjem, Opr. št.: 478-0127/2016 smo dne 8.12.2016, prejeli vlogo stranke in sicer  etažnega lastnika stavbe št. 1562, s katero je izrazila zainteresiranost za odkup parcel 382/3 in 382/4, obe k.o. 850. Občinska uprava je pred razpolaganjem, na terenu preverila lokacijo predmetnih parcel in ugotovila, da zemljišč ni mogoče odsvojiti samo za potrebe ene stranke, ker se parceli uporabljajo tudi za potrebe stavbe št. 1563, ki je v lasti drugega subjekta. Zaradi ugotovitev na terenu smo vse etažne lastnike stavb 1562 in stavbe 1563 povabili na sestanek in sicer dne 31.01.2017. Tema sestanka je bila ureditev parkirišča pred poslovnima stavbama. Stranka , ki je podala vlogo o zainteresiranosti za odkup se sestanka ni udeležila, čeprav je prejem vabila izkazan, prav tako pa ni opravičila izostanka ali predlagala drug termin. Na podlagi terenskega ogleda in razgovora na sestanku je MOSG predmetni parceli razparcelirala, tako da so nastale tri nove parcele in sicer 382/28, 382/27 in 382/29 vse k.o. 850. Izvršena parcelacija je omogočila zadovoljitev potreb parkiranja obeh poslovnih stavb.

Po pravnomočnosti parcelacije je občinska uprava v skladu z ZSPDSLS ter Uredbo, objavila na svoji spletni strani, namero za sklenitev neposredne pogodbe. V zakonsko določenem roku sta podali vlogo za nakup samo dve stranki in sicer ena stranka za parcelo382/28  in druga stranka za parceli 382/27 in 382/29. Z strankama sta sklenjeni kupoprodajni pogodbi. Stranka, ki je prvotno podala vlogo o zainteresiranosti, ni podala vloge za odkup na podlagi objave na spletni strani MOSG.

Vprašanje:

Boris Raj je podal pobudo za spremembo občinskega kadrovskega načrta in sicer v delu, ki govori o delovnih mestih redarske službe. To pa zato, ker potrebe na terenu, zlasti v mestu Slovenj Gradec kažejo na to, da sedanja ekipa oziroma sedanji zaposleni občinski redarji tudi fizično ne morejo obvladovati obstoječe problematike. Policija ima svoje predpise in svoj odnos do tega in so tu pač nastale neke sive lise o katerih je potrebno, da lokalna skupnost temeljito razmisli. Sam je prišel po pogovorih z nekaterimi poznavalci tega področja do ugotovitve, da je rešitev v tem, da povečajo prisotnost oziroma nadzor občinskih redarjev. Zaradi tega predlaga, da se kadrovski načrt oziroma sistemizacija za občinsko redarsko službo poveča minimalno za dva občinska redarja, ki bi imela delovno področje oziroma delovanje na območju mestne občine oziroma mesta Slovenj Gradec.

Odgovor:

Glede na predlagano spremembo Zakona o financiranju občin, ki se v enem delu nanaša tudi na skupne organe občinske uprave, bomo v jeseni najprej dogovorili obseg nalog tega organa in posledično tudi kadrovsko zasebno Medobčinskega redarstva.

Vprašanje:

Boris Raj je imel pripombo našega odnosa ali pa odnosa nadzornikov pri gradnjah, ki jih financira lokalna skupnost. Opazuje izvajanje investicij, zlasti potek obnove strehe na II. OŠ. Pa je šel med vikendoma dvakrat tja, odkar se izvaja obnova in izvajalcev ni bilo nikjer. Popoldne, izvajalcev po službi ni nikjer. Sicer ne ve kakšen je dogovor, kakšna je pogodba in kakšen je pristop posameznih izvajalcev, pač pa trdi in daje resno pobudo, da se ob sklepanju pogodb z izvajalci, jasno določijo kriteriji v kakšnem času morajo končati gradnje in kakšna mora biti intenzivnost te gradnje. Tak odnos, da pridejo trije delavci, pa hodijo tam okoli šole, ne vodi nikamor. Podobno je že videl pri nizkih gradnjah in se boji, da bo tako še kje v bližnji prihodnosti. Zato naj tisti, ki so za to pristojni, povečajo nadzor in to terjajo od izvajalcev. 

Odgovor:

Za izvajanje sanacije strehe Druge OŠ smo dne 17.3.2017 z izvajalcem Markomark Nival d.o.o. sklenili  gradbeno pogodbo. Izvajalec je bil uveden v delo že 27.3.2017, tako da je imel dovolj časa za pripravo na izvedbo.  Pogodbeni rok izvedbe je 15.5.2017 pričetek del in 15.9.2017 dokončanje del, s tem, da se v času pouka  (do 25.6. in od 1.9.) lahko izvajajo samo dela na delih šole, ki ne motijo pouka, v času počitnic pa na delu, kjer so učilnice. Izvajalec je dejansko pričel z deli 15.5., vendar pa je ves čas izvajanja del menjaval svoje podizvajalce, koordinacija med njimi je bila slaba. Vodja del na objektu ne obvladuje del, ki so ga prevzeli. Izvajalec tudi ni ustrezno zaščitil objekta pred dežjem, zaradi česar je bilo več vdorov vode v objekt, s čemer se je povzročila škoda na objekta.

Izvajalec je tudi predložil terminski plan, ki pa se ga ni držal. Izvajanje del smo vsak ponedeljek usklajevali na koordinacijskih sestankih, vendar pa smo bili pri zahtevah pretežno neuspešni.

Izvajalec je in še dela izvaja po lastni presoji in navodil nadzornika, koordinatorja za varstvo pri deli in investitorja ne upošteva in jih ignorira. Z odpravljanjem posledic vdorov vode je kljub večkratnim zahtevam začel šele v tem tednu. Na objektu smo dnevno prisotni nadzorniki in tudi jaz, ki poskušamo doseči, da bo objekt dokončan v predvidenem roku.

Po pogodbi bi sicer lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prekinili pogodbo in vnovčili garancijo za dobro izvedbo del, s čemer pa bi situacijo samo še poslabšali. Objekt bi ostal odprt, potrebno bi bilo izvesti nov javni razpis in tako šole zagotovo v letošnjem letu ne bi mogli dokončati. Zato smo in še vlagamo vse napore, da se objekt zaključi v predvidenem roku in da bo 1.9. lahko šola normalno delovala.     

Vprašanje:

Boris Raj je predlagal, da Pošti Slovenije d.o.o. predlagajo, naj v Slovenj Gradcu uredi zunanjost svoje stavbe.

Odgovor:

Pošto smo pisno pozvali k ureditvi zunanjosti stavbe.

Vprašanje:

Martina Šisernik je povedala, da se je udeležila dogodka, ki ga je organiziral JZ Mocis, kjer so upokojeni ravnatelji šol in učitelji obujali spomine na šolo in njen razvoj v našem mestu ter povezanost in vpetost v lokalno skupnost. Ugotovila je, da je njihov prispevek zelo velik. Zanimivo je bilo slišati šolske zgodbe, bili je izrečenih kar nekaj pohval glede sodelovanje občine v preteklosti in v sedanjosti, pa tudi nekaj kritik. Nekaterim najzaslužnejšim so bile podeljene Vrunčeve nagrade. Tam prisotne  žalosti in so izrazili nezadovoljstvo, da ti nagrajenci niso predstavljeni na javnem mestu. Prepričani so, da jim s tem znižujejo priznanje. Zato je predlagala, da nekje na javnem mestu uredijo ta prostor, kjer bodo ti nagrajenci navedeni in jim s tem na nek način izkažejo čast javne razglasitve. Na primer Bernekerjeve nagrajence imajo v kulturnem domu, častne občane imajo v avli mestne občine, najbrž se da poiskati prostor, kjer primerno zapišejo tudi nagrajence Vrunčevih nagrad. 

Odgovor:

Pobuda je vsekakor na mestu in bi se lahko do naslednjih podelitev Vrunčevih nagrad realizirala po našem mnenju najbolje v avli ene izmed srednjih ali osnovnih šol. Za iskanje najprimernejše lokacije bo občinska uprava pobudo predstavila najprej ravnatelju gimnazije in kasneje, če bo potrebno še ostalim ravnateljem.

Vprašanje:

Martina šisernik se je pridružila pobudi svetnika Raja v zvezi z organizacijo srečanja upokojencev v takem smislu kot preteklo leto. Vendar je lansko srečanje, ki je bilo organizirano samo za upokojence, vzbudilo kar nekaj negodovanj pri Društvu invalidov.  Povedala je, da se članstvo prepleta med upokojenci in društvom invalidov. Najbrž je smiselno, če se bo organiziralo praznovanje, da se k temu povabi še Društvo invalidov.

Odgovor:
Vprašanje:

Ivan Gams je opomnil, da so na prejšnji seji prejeli Odlok o protiprašni zaščiti cest. V VS Legen je kar nekaj kandidatov in sprašujejo kdaj bo javni razpis.

Odgovor:

Javni razpis bo objavljen v ponedeljek, 10. 7.2017.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je dejal, da so ga stanovalci ulice Dr. Ljube Prenner in Pod graščino opozorili na zelo slabo stanje dovozne ceste, ki vodi do priključka na Podgorsko cesto, pa vse do ulice Dr. Ljube Prenner. Vozišče je poškodovano, jaški za meteorne vode so se na nekaterih mestih ugreznili, ali pa so se pojavile izbokline. Sprašujejo kdaj je pričakovati sanacijo tega cestišča.

Odgovor:

Od navedenih Ulic poteka ločena meteorna in fekalna kanalizacija, zato je na tem delu ceste veliko revizijskih jaškov. Najbolj poškodovane – ugreznjene jaške bomo sanirali v sklopu rednega vzdrževanja, sanacija ceste pa predstavlja investicijo, katero bi bilo potrebno uvrstiti v plan občine.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je povedal, da se isti občani na tem predelu, ko se vključujejo na Podgorsko cesto, pri Gostišču Krevs levo, že dalj časa soočajo z zelo nevarnim priključevanjem na cesto Slovenj Gradec. Kljub temu, da je cca 150 m nižje relativno nevarno križišče, je tam hitrost omejena na 70 km/h, lahko bi bila na 50 km/h. Vozila in predvsem motoristi povečini te hitrosti ne upoštevajo. Zanima jih ali bi bila možna na tem odseku od križišča preko tega priključka hitrost omejiti na 50 km/h. Pri samem vključevanju s tega priključka na Podgorsko cesto je namreč potrebno prečkati še kolesarsko stezo, pri čemer je na eni strani nameščena višja ograja, na drugi strani cestišča pa so navadno večji del leta zložena drva oziroma hlodi za namen kurjave. Vidljivost je tako poslabšana in že večkrat so bili deležni različnih nevarnih situacij.

 

Odgovor:

Navedena cesta je  državna cesta v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je tudi pristojna za postavitev ustrezne prometne signalizacije. Cesta izpolnjuje vse predpisane pogoje za omejitev hitrosti na 70 km/h. V kolikor gre za problem zmanjšane preglednosti bomo o tem obvestili medobčinski inšpektorat, da si zadevo ogleda in v primeru kršitve tudi ukrepa ali preda zadevo pristojnemu državnemu inšpektoratu za ceste.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je omenil, da je na OŠ Razbor puščala streha in upravljalec se je odzval po treh mesecih. Menil je, da se je na takšno zadevo treba odzvati takoj, ne pa da škoda dela dalj časa.

Odgovor:

Po ogledu stanovanja Praprotnik smo preverjali, ali je zamakanje predmet garancije po zamenjavi strešne kritine na Podružnični OŠ Razbor. Po ogledu izvajalca je bilo ugotovljeno, da streha ne zamaka, zamakalo pa je pri kapi dimnika. Izdana je bila naročilnica za odpravo zamakanja.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril,  da se na nekaterih makadamskih cestiščih pojavljajo rebra in ta kar kmalu po tistem, ko jih urejajo. Pa je bilo videti, da so kvalitetno naredili, ampak se to zgodi. Treba je ugotoviti ali  imajo slab material, nekaj je bilo narobe. 

Odgovor:

Teoretična razlaga nastanka reber je: do reber na makadamskem cestišču prihaja zaradi periodičnega udarjanja koles in sesalnega učinka, kateri nastane ob tem.

Ob urejanju ceste uporabljamo gramoz, kateri bolj veže, vendar je pa je to odvisno od vlage v cestišču. Vlaga vpliva predvsem na oprijem materiala v cestno telo. V primeru suhega vremena se na makadamskih cestiščih, predvsem na strmejših delih, hitreje pojavijo rebra.

V teh primerih je potrebno najbolj kritična mesta dodatno uredili, kar smo tudi storili. 

Vprašanje:

dr. Peter Pungartnik je opomnil, da je na prejšnji seji omenil vzdrževanje cest in mora pohvaliti, da so delo opravili tako kot je treba. Pozna se, da je prišlo do sestanka in so bile te aktivnosti izvedene, najbolj v smislu varnosti v cestnem prometu.


Nadalje je omenil krožišče na Podgorski cesti in upa, da se bo premikalo v tisti smeri, kot je dobil odgovor. To se pravi, da vendarle gredo v neko prioritetno urejanje v sklopu te strategije, kjer je že dvakrat omenil kot predsednik, pa tudi občinski svetnik.


Odgovor:
Vprašanje:

dr. Peter Pungartnik je omenil izvajanje del na POŠ Sele. V zadnjih dneh šolskega pouka so izvajalci dokaj na hitro postavili te ograje in pričeli izvajati dela. V zadnjih dneh pa nobenega več ni. Tu so zelo odvisni od rokov, da bo lahko s 1.9.  vrtec, oziroma, da bo šola lahko normalno funkcionirala. Zanima ga kdo je izvajalec, a so določeni roki in kdo je nadzornik.

Odgovor:

Dela na omenjenih šolah izvaja firma Marko Mark, v vseh pogodbah so seveda roki za dokončanje del. Za streho na Drugi osnovni šoli so imeli z izvajalcem že dvakrat sestanek in zagotavljajo, da bo streha do konec meseca avgusta končana. Trenutno pa iščejo nadomestni nadzor. 

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je izrekel tudi podporo občinskemu redarstvu oziroma predlogu o spremembi sistemizacije, kar je že sam večkrat predlagal.  Ta služba zaradi spremembe zakonodaje v zadnjih letih dobiva veliko dodatnih nalog in morajo zagotoviti neke osnovne temelje. Menil je, da je zadnji čas, da se ta pobuda dejansko realizira. 

Odgovor:

Odgovor enak kot pri svetniku mag. Raju.

Vprašanje:

Dr. Peter Pungartnik je dejal, da so ga občani opozarjali, da pri odseku za Šmartno manjka označba za Kope. Tisti, ki se v zimskih mesecih pripeljejo, bi lahko odpeljali čez Legen na Kope, pa gredo do Gostilne Murko in tam desno. Manjka tudi označba za naselje Stari trg pri krajevnem domu na Selah. Že nekaj let opozarjajo v okviru vaške skupnosti, da je tam še eno naselje, ki se imenuje Stari trg. Nima pa nobene oznake. 

Odgovor:

Nadalje je dejal, da so ga občani opozarjali, da pri odseku za Šmartno manjka označba za Kope. Tisti, ki se v zimskih mesecih pripeljejo, bi lahko odpeljali čez Legen na Kope, pa gredo do Gostilne Murko in tam desno. Manjka tudi označba za naselje Stari trg pri krajevnem domu na Selah. Že nekaj let opozarjajo v okviru vaške skupnosti, da je tam še eno naselje, ki se imenuje Stari trg. Nima pa nobene oznake. 

Vprašanje:

Peter Slemenik je povedal, da so bili svetniki iz Šmartna vabljeni na sestanek sveta staršev oziroma komisije za prevoze otrok v šolo. Seznanjeni so bili z nekaterimi aktivnostmi, ki jih ta svet staršev pelje na področju prevoza otrok. Tam se pojavljajo mogoče tri anomalije, ki bi jih bilo treba pogledati in predvideti možnost drugačne rešitve. Ocenjuje, da ne gre za velike stroške, so pa dejansko tam tri stvari, ki bi jih bilo treba rešiti. Verjame, da se je ravnatelj OŠ Šmartno že oglasil oziroma dogovoril, da bodo te stvari pogledali. Na sestanku je bilo sklenjeno, da bo šola peljala aktivnosti v tej smeri, da se te stvari rešijo. 

Odgovor:
 1. UVOD

 

Na osnovi prejete pisne vloge Sveta šole in Sveta zavoda OŠ Šmartno, z dne 7. 3. 2017 (v prilogi) glede organiziranega prevoza iz območja Metulov Breg in vožnje teh otrok z avtobusom ter zahteve po ponovni presoji varnih šolskih poti, se je dne 28. 3. 2017, na osnovi določil Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/2013 in 46/2014, v nadaljevanju: Pravilnik), sestala Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov (v nadaljevanju: Strokovna skupina) in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SPVCP), ki sta preučila podano pritožbo oz. predlog. Na osnovi sklepa, sprejetega na tem sestanku se je dne 12. 4. 2017 sklical sestanek z vsemi ravnatelji in predstavniki šol (zapisnik sestanka v prilogi). 

 

Prevozi otrok v šolo se izvajajo na osnovi določil 56. člena Zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju: ZOsn), ki v prvem odstavku določa: »Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.« in v drugem odstavku: »Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.«

 

 

 1. NAČIN ORGANIZIRANJA RELACIJ IN SKLOPOV

 

Na podlagi omenjene zakonodaje je občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 23. seji dne 19. 3. 2017 z 22. glasovi za in 1. proti (zapisnik v prilogi) sprejel Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec in v letu 2014 dopolnitev (Uradni list RS, št. 27/2013 in 46/2014, v nadaljevanju Pravnik).

 

Pravilnik je bil sprejet na pobudo občinskih svetnikov iz prejšnjega in še prejšnjih mandatov, ki so, predvsem ob sprejemanju proračunov, izražali dileme po izredno visokih stroških, ki so se namenjali za šolske prevoze in zahtevali ureditev tega področja ter na pobudo občinske uprave, ki je zaznala neenake pravice do vključitve v organiziran prevoz.

 

Iz obrazložitve Pravilnika (str. 21) je jasno razvidno, da bi je bil eden izmed razlogov Pravilnika dejstvo, da so se pred sprejetjem Pravilnika: »…nekatere relacije organizirale ali podaljševale na podlagi pritiskov staršev, kar pa je diskriminatorno do tistih otrok, ki do prevoza niso upravičeni in jih starši vozijo sami, na lastne stroške oz. hodijo peš. Starši, katerim se je popustilo, pa so tako  neupravičeno, z javnimi sredstvi prišli do prevoza. Poglavitni razlog za vsakoletna popuščanja pri upravičenosti do prevoza je ravno neurejenost meril, kdo je in kdo ni upravičen do nadstandarda.«

 

Kot je razvidno iz omenjenega zapisnika SPVCP z dne 12. 4. 2017, sklicanega ravno iz naslova nenehnega pritiska na strokovno presojo Skupine za organiziranje šolskih prevozov in SPVCP je bil cilj Pravilnika in način delovanja SPVCP jasno in nedvoumno pojasnjen ravnateljem in predstavnikom šol, a slednje za Svet zavoda OŠ Šmartno ponovno ni zadostovalo.

 

V tej zvezi Skupna za org. šolskih prevozov in SPVCP ponovno podajata pojasnila glede delovanja in način organiziranja šolskih prevozov in presoje varnih šolskih poti, ki za 1.492 učencev v Mestni občini Slovenj Gradec in za 351 otrok vključenih v brezplačen organiziran prevoz in 34 otrok v organiziran prevoz z doplačilom ni enostavno, je odgovorno in temeljito preučeno.

 

Skupina vsakoletno, na osnovi 4. člena Pravilnika obravnava predlog novih relacij in dodatnih postajališč, pritožbe oz. pripombe staršev, odloča o dodatnih dovozih in odvozih, odloča v posebnih primerih glede upravičenosti do prevoza otrok zaradi bolezni inp. 

 

Osnova za organizacijo šolskih prevozov je Pravilnik. Skupina vsakoletno, na osnovi testa sorazmernosti ustrezno tehta, ali so pritožbe, pobude za relacije in v tej zvezi sprejeti ukrepi,  skladni z namenom Pravilnika in primerljivi z ostalimi relacijami. Ukrep mora biti utemeljen s ciljem enakopravnosti z vsemi relacijami, in sicer tako, da v najmanjši možni meri vpliva na pravice in interese prizadetih subjektov.

 

Skupina tako v prvi vrsti upošteva cilj Pravilnika in načelo enakosti z vsemi relacijami, število vključenih otrok in postajališča. Poseg v spremembo sklopov, relacij in postajališč mora biti utemeljen s stvarnim in razumnim tehtanjem. Skupina in SPVCP ne smeta in nimata pooblastila, da na osnovi nenehnih pritožb in želj bo podaljšanju relacij ali prilagoditvi relacij enim osebam zlorabiti namen Pravilnika, v kolikor dejstvo ni stvarno upravičeno iz naslova temeljite presoje varne šolske poti ob upoštevanju načela enakosti.

 

Spremembe morajo biti opredeljive, razumne in legitimne. Različno oziroma prednostno pravno obravnavanje določenih kategorij oseb pri uresničevanju pravic, ki so pravnim naslovljencem zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji mora biti stvarno upravičeno. 

 

Načelo enakosti, eno izmed temeljnih načel demokratične, pravne in socialne države, zavezuje tako zakonodajalca, pri sprejemanju splošnih pravnih aktov, kot tudi vse državne organe, organe lokalne skupnosti in javne zavode, ki uporabljajo pravo[1] in odločajo o pravicah in obveznostih pravnih subjektov. Skladno s tem načelom morajo biti vsem učencem zagotovljene enake pravice. Pravne predpise je tako tudi na področju prevozov otrok v šolo potrebno uporabljati do vseh – na enak način, saj načelo pomeni predvsem jamstvo, da pri odločanju v konkretnem primeru nobena okoliščina, ki je zakon ali drug predpis ni posebej opredelil, ne bo pravno odločilna. Načelo enakosti je v segmentu, ki se nanaša na enakost v zakonu, v najširšem smislu razumeti kot splošno prepoved samovolje oziroma arbitrarnosti ali kot prepoved samovoljnega neenakega ali enakega (!) pravnega obravnavanja. Kadar organ v upravnem postopku prekorači meje »stvarno utemeljenih razlogov«, torej tedaj, ko enakega ali neenakega pravnega obravnavanja ni mogoče razumno in stvarno opravičiti, je kršeno načelo enakopravnosti oziroma enakosti v zakonu.

 

 Skupina se je po preverbi vseh predlogov relacij in sklopov dne 18. 4. 2017 odločila, da se v šolskem letu 2017/2018 organizira kombinirano vozilo za tiste otroke, kjer na dogovorjenih postajališčih ni mogoče obračanje avtobusa (postajališče Stopernik, Lipa, Odcep Biomedika).

 

Preučila je tudi navedbe Sveta zavoda glede trajanje vožnje. V tej zvezi je pregledala vse predloge za oblikovanje ostalih sklopov in relacij in zavzela stališče, da v primerjavi z ostalimi relacijami, kjer imajo otroci zagotovljen samo en privoz in en odvoz in na podružničnih šolah celo prestopajo na druga vozila, čas vožnje in čakanja na drugo vozilo veliko daljši in tako glede trajanja relacije sprejela stališče, da pritožba ni stvarno upravičena.   

 

Prevozi iz območja Stopernik, Lipa in Biomedika so za šolsko leto 2017/2018 organizirani s kombijem, saj obračališče znotraj dovoza za omenjena naselja za avtobus niso možna. Število slednjih otrok pa je tolikšno, da so zagotovljeni: dva privoza za nulto uro in dva privoza za prvo šolsko uro. Dodaten privoz tega kombija za Metulov breg se časovno ne izide (prav tako se ne izide s številom otrok). Na Metulovem bregu je omogočeno obračanje večjega vozila (avtobusa), zato se na tej relaciji organizira avtobus, slednji tudi zaradi skupnega števila otrok iz tega območja. Relacija pa je krajša, kot pretekla leta, saj privoz poteka od Metulovega brega  do Šmonove vasi, mimo Šertla do Brd in do OŠ Šmartno (pretekla leta je bila relacija veliko daljša; Lipa, Metulov Breg, Šmonova vas, Škodnik, Turiška vas, Brda in nazaj do Turiške vasi in do OŠ Šmartno). Glede te presoje je Skupina zavzela stališče, da za sprejetje drugačne ureditve ni podan stvarno upravičen, stvarno utemeljen razlog.

 

Vse relacije so organizirane na isti način. Organiziranih je 16 sklopov – torej 16 vozil in 100 relacij (50 privozov in 50 odvozov) - na osnovi Pravilnika. V kolikor bi se spremenil koncept za Metulov Breg (namesto avtobusa kombi), bi za zagotavljanje enakosti za vse otroke iz območja MOSG bilo potrebno organizirati dodana vozila – torej skoraj za vsak privoz otrok iz posameznega območja ločen sklop in toliko dodatnih vozil. V tej zvezi je Skupina zavzela stališče, da iz vseh predlaganih relaciji in sklopov izhaja enakopravno obravnavanje vseh otrok in da pritožba Sveta zavoda ni stvarno upravičena in da  zahteva diskriminatorno ravnanje, ki je v nasprotju z določili Pravilnika in načelom pravne države.

 

Na osnovi vsega omenjena tehtanja je Skupina sprejela naslednji sklep: iz predloga organiziranja relacij in sklopov je jasno in nedvoumno razvidno enakopravno obravnavanje, zato se prevoz na relaciji Mislinjska Dobrava, Brda, Šmartno organizira na predlagan način. 

 

 

 1. POSTOPEK UGOTAVLJANJA OGROŽENOSTI UČENCA NA POTI V ŠOLO

 

Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, »… če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo« (ZOsn, 56. člen, 2. odstavek) in s katerim mu je dana pristojnost za »ugotovitev« ogroženosti učenca na šolski poti. Organ je določen z Zakonom o voznikih, ki določa, da lokalna skupnost ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), katerega osnovna naloga je načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni (ZVoz, 6. člen). SPVCP je sestavljen iz predstavnikov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

 

Občinski svet določi število članov oziroma članic. SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge zagotavlja uprava lokalne skupnosti (prav tam, 3. točka). SPVCP deluje v okviru Javne agencije RS za varnost prometa, katerega osnovne naloge se nanašajo na izvajanje aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu ter preventivne in izobraževalne aktivnosti (Javna agencija RS za varnost prometa, 2014). SPVCP ima več kot 40-letno tradicijo, saj začetki njegovega preventivnega delovanja segajo že v 50. in 60. leta prejšnjega stoletja. Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni deluje na podlagi Zakona o voznikih (ZVoz, 6. člen) in skladno z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa v RS (Uradni list RS, št. 63/02).

 

SPVCP ima pri organiziranju šolskih prevozov ključno in zelo odgovorno nalogo, saj se prevoz zaradi nevarne šolske poti organizira le, če SPVCP ugotovi, da je šolska pot kategorizirana kot nevarna. Dejstvo je, da se postopek prične ali na zahtevo staršev oz. skrbnikov, šole ali pa po uradni dolžnosti občinskih služb. Ne glede na to, če se postopek prične na vlogo stranke, se njihova ugotovitev nanaša šolsko pot in s tem na nedoločen krog oseb, torej vpliva njihova odločitev tudi na ostale učence, ki bivajo ob tej šolski poti. SPVCP izda le vmesni akt v postopku ugotovitve upravičenosti do brezplačnega prevoza.

 

Šolske poti se kategorizirajo na podlagi Kriterijev za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo (Kriteriji). SPVCP ima zakonsko pooblastilo, da ugotovi in opredelijo kategorizacijo šolske poti. Ugotovitev SPVCP vpliva na pravico do brezplačnega prevoza in tako SPVCP posredno odloča o pravici do prevoza.

 

Iz merila upravičenosti do prevoza zaradi razdalje šolske poti (prvi odstavek 56. člena ZOsn) lahko na podlagi načela enakosti sklepamo, da so otroci, ki so upravičeni do prevoza zaradi nevarne šolske poti, do slednjega upravičeni le v delu šolske poti, ki je kategorizirana kot nevarna. Otroci sodijo v isto skupino otrok in zato do prevoza v delu, kjer pot ni kategorizirana kot nevarna, do prevoza niso upravičeni. V tej zvezi bi bilo mogoče tudi na mestu, da se pripravi dopolnitev pravilnika, s katerim bi se prevoz iz naslova nevarne šolske poti izvajal samo v delu poti, kjer je le ta kategorizirana kot nevarna šolska pot oz. do razdalje šolske poti 4 km (prevoz samo čez glavno cesto, kjer je v nadaljevanju pot krajša od 4 km in ni kategorizirana kot nevarna: naselje Metulov breg, naselje pri Lipi, odcep Biomedika, naselje pri postajlišču Stopernik, postajališče Gmajna Pameče, Fuks Pameče  inp., oz. samo do razdalje 4 km do šole: Gradišče, Rahtel, Sv. Ana, Brda, Šmonova vas, Raduše do Spodnje vasi inp.).  

 

SPVP je na osnovi omenjene zakonske podlagi, na osnovi določil Pravilnika in načela enakosti, za postajališče Fajer in Podhomec že izdal mnenje in opravil ogled šolske poti. Naslednji ogled bo opravljen takoj, ko se bodo razmere na cestišču spremenile (pri Fajerju takoj, ko bo v tistem delu šolske poti potekala izgradnja ceste na Kope).

 [1] »Pri uporabi prava se enakost izraža v tem, da pri obravnavanju istovrstnih primerov in odločanju o takih primerih veljajo iste splošne in abstraktne norme.« (Kocijančič, 2005, str. 107).

Vprašanje:

Nadalje je predlagal, da strokovne službe pripravijo pregled investicij za zadnji mandat, v katerem bi se dalo videti kdo je projektant, kdo je izvajalec in kdo je nadzorni. 

Odgovor:

Pregled investicij za zadnji mandat bomo pripravili v najkrajšem možnem času.

Objavljeno:2017-09-26T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

26. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 26. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da Komunala in Kocerod zbirata tudi nevarne snovi. Smiselno bi bilo, da o tem poročata občinskemu svetu. Če bodo podjetje Kemis na Vrhniki zaprli oziroma vsaj nekaj časa ne bo smelo obratovati, se bodo nevarne snovi kopičile tukaj. Prav bi bilo, da jih seznanijo koliko je teh snovi, na kakšen način jih varno skladiščiti, da ne bo prišlo do nesreče. 

Odgovor:

Za odgovor na vprašanje smo poprosili podjetje Kocerod d.o.o. in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. V nadaljevanju posredujemo njihov odgovor: 

V zvezi z vprašanjem gospoda Aleksandra Hudeja, ki je bilo podano na 26. seji občinskega sveta MO SG dne 31.5.2017, vam podajamo naslednje pojasnilo: Družba Kocerod v skladu z OVD ni pooblaščena za predelavo in skladiščenje nevarnih odpadkov, tako na lokaciji v Mislinjski Dobravi teh odpadkov ne zbiramo in jih tudi ne skladiščimo, izjemoma odpadke, ki so jih občani nepravilno odložili med gospodinjske odpadke in so bili v procesu predelave izločeni (posamezni deli elektronskih naprav, akumulatorji, baterije) zbiramo v posebnih zabojnikih in jih predajamo družbam, ki se ukvarjajo s predelavo tovrstnih nevarnih odpadkov. Vse izločene elektronske aparate predajamo družbi Zeos, v letu 2016 je bilo družbi Zeos predanih 21,6 t odpadkov, kar glede na celotno maso odpadkov v družbi Kocerod (cca. 17.000 t) predstavlja cca. 0,0011 % skupne mase odpadkov. Od nevarnih odpadkov  pa v družbi Kocerod na odlagališču Zmes prevzemamo »azbestne odpadke« (praviloma izrabljene salonitne kritine), s katerimi pa postopamo v skladu z Uredbo o odlagališčih nevarnih snovi (le ti so predhodno zloženi na lesene palete, poviti z zaščitno folijo in tako pripeljani s strani JKP na lokacijo odlagališča Zmes, kjer so na posebnih mestih odloženi v skladu s predpisi). O načinu ravnanja se v skladu s predpisi poroča na ARSO, za nevarne odpadke tudi s prilogo geodetskega posnetka in geomehanske meritve.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje dejal, da ima mestna občina nekaj objektov, ki bi jih lahko prodali in pri tem navedel staro osnovno šolo v Podgorju, dva objekta v Plešivcu pod Uršljo goro in Dom na Partizanki. Dogovoriti se bodo morali kaj bodo s temi objekti.

Odgovor:

Za nakup Doma na Partizanki ni zanimanja. Na mestni občini razmišljajo o marsičem in če vztrajajo pri iskanju investitorja, jim preostane samo podelitev brezplačne stavbne pravice, če bi bil za to javni interes. Možna je tudi druga rešitev, da Partizanko obnovijo in otrokom zagotovijo dobre pogoje za šolo v naravi, za preživljanje počitnic blizu doma. S tem bi ustvarili tudi nova delovna mesta. Če bi prodali kakšen drugi objekt, lahko s tem denarjem obnovijo Dom na Partizanki.

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je zaradi nesreče v podjetju Kemis na Vrhniki menil,  da morajo le to na mestni občini vzeti skrajno resno in zahtevati, da se javijo vsi tisti, ki v mestni občini uporabljajo nevarne snovi. Natančno morajo vedeti kdo je v občini tisti, ki bo to spremljal in komu morajo poslati informacijo.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je seznanjena s tem, da na področju občine ni proizvodnih obratov večjega ali manjšega tveganja za okolje. Na Koroškem sta sicer dva taka obrata ( oba v občini Črna na Koroškem). Kljub temu je MOSG sredi meseca junija 2017, na podlagi zadnjih dogodkov na Vrhniki, sklicala sestanek s predstavniki družb, ki pri svojem delovnem procesu, oziroma pri opravljanju svojih storitev, vendarle uporabljajo določene količine surovin, ki bi utegnile biti v stiku z drugimi snovmi ob požaru nevarne za okolje. Na sestanek so bili vabljeni tudi predstavnik URSZ, gasilci, določeni člani štaba CZ MOSG,... Razprava tega sestanka je pokazala, da družbe jemljejo požarno varnost skrajno resno, veliko skrb posvečajo varnemu skladiščenju vnetljivih  surovin in mastnih odpadkov, skladno z zakonodajo redno testirajo in pregledujejo gasilne aparate, hidrante, ter imajo usposobljene delavce za gašenje začetnih požarov. Skladno s požarnim redom pa tudi v praksi ravnajo po zapisanih pravilih. Skupaj s pristojnimi gasilskimi društvi pa bodo v prihodnje izvedli še kako vajo pogosteje kot sicer.

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je na prejšnji seji podal vprašanje in pobudo glede merjenja onesnaženosti zraka v Mestni občini Slovenj Gradec. Dobil je odgovor, da so v tem trenutku nemočni in odvisni od pristojnega ministrstva. Ob tej nesreči je priložnost, da to še enkrat zahtevajo.

Odgovor:

Vprašanje smo dne 6. 6. 2017 naslovili na ARSO (torej kakšna bo dinamika postavitve postaje za merjenje trdih delcev v zraku za MOSG) . ..odgovora še nismo prejeli. 

Vprašanje smo posredovali tudi Javnemu podjetju Komunala Slovenj Gradec d.o.o in prejeli njihov odgovor:

Odgovor Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o: Z onesnaženostjo zraka se pri nas ne ukvarjamo in tudi ne spremljamo stanja onesnaženosti zraka. V skladu z zakonodajo pa za naše naprave, ki imajo emisije snovi v zrak, to so bakla na odlagališču, SPTE in kotli na toplarni izvajamo predpisan obratovalni monitoring emisij snovi v zrak. Iz poročil je razvidno, da ne presegamo mejnih vrednosti.

Vprašanje:

 

Mag. Ksandi Javornik je dejal, da je že pred časom postavil vprašanje kaj se dogaja z optiko na določenih območjih Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je že položena kanalizacija. Takrat je bil odgovor, da bo javni razpis za podelitev koncesije. Zanima ga, če se že kaj na tem področju dogaja.

Odgovor:

Občinska uprava bo do jeseni pripravila predmetni javni razpis. 

Vprašanje:

 

Mag. Ksandi Javornik je nadalje vprašal kaj je s prijavo na javni razpis za gradnjo bivalne enote. Slišal je informacije, da prijava ni bila ustrezno pripravljena. 

Odgovor:

Dogovor za razvoj regij še vedno ni usklajen. V Mestni občini Slovenj Gradec pričakujejo, da bo bivalna enota financirana preko javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kolikor pa ne, pa ga bodo uvrstili v regijske projekte v okviru dogovora, torej z neposredno pogodbo. Država pripravlja v spremembo operativnega programa koriščenja evropskih kohezijskih sredstev in po teh spremembah naj bi se sprostila ta finančna sredstva za regije. Izgradnja bivalne enote je regijski projekt, ki ga vodi RRA Koroška, v njej so vključeni Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mežica in Občina Radlje ob Dravi. DIIP je bil na seji občinskega sveta  sprejet, zdaj pa so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

Vprašanje:

 

Peter Cesar se je zahvalil, da je po nekaj mesecih dobil odgovor Koroškega pokrajinskega muzeja v zvezi z razrezom vodnega rezervoarja. Zanima ga pa še koliko je bil strošek razreza in odvoza tega rezervoarja. 

Odgovor:

Stroška razreza in odvoza ni bilo, saj je podjetje Surovina oba stroška kompenziralo z vrednostjo odpeljanega materiala.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je dejal, da je na kolesarski poti od pokopališča proti Podgorju (pred Avtoličarstvom Vitko), opazil širšo jamo takoj za pokrovom za kanalizacijo in je predlagal, da pristojne službe to sanirajo.

Odgovor:

 

Problematika je bila posredovana JKP Komunali Slovenj Gradec, ki bo v najkrajšem možnem času sanirala jamo.

Vprašanje:

 

Boštjan Rigelnik je dejal, da je na fasadi novega vrtca v Podgorju opazil, da je na manjšem delu začela odstopati. Predlagal je, da si pristojne službe tudi to ogledajo in pričakuje odgovor kaj se je zgodilo. 

Odgovor:

Občina bo koncesionarja opozorila na napako in svetniku posredovala pisni odgovor, ko pridobi informacijo.

Vprašanje:

 

Danica Repas je povedala, da so na sestanku ČS Štibuh opozorili, da so poškodovani jaški na Podgorski cesti do pokopališča. Posebej je poškodovan jašek na Podgorski 3 pri stanovanju Tamše. Ti jaški so že bili popravljeni, ampak so spet poškodovani. 

Odgovor:

Jaške na tej lokaciji smo pregledali in ustrezno zatesnili z gumo, oziroma tesnilno maso, kar smo do sedaj že večkrat storili. Ker pa so jaški na vozni površini in sicer v koloteku vozil, večkrat prihaja do zrahljanja tesnitve in s tem do ropota.

Vprašanje:

Danica Repas je dejala, da ČS Štibuh zanima kdo skrbi za urejanje brežin. Le te so na obeh straneh Suhodolnice zelo zapuščene, neočiščene, nepokošene in zaraščene z grmovnicami. Zanima jih tudi kdo je zadolžen za košnjo in urejanje javnih površin, te so namreč zelo slabo vzdrževane. Hišo ima ob Podgorski cesti in vel del tega zemljišča je javnega in ga pravzaprav urejajo večinoma sami. Živo mejo, ki je ob Podgorski, čistijo skoraj vsak teden, enkrat ali dvakrat na leto nekdo pride, ampak to je resnično premalo.

Odgovor:

 

Za brežine ob vodotokih mora skrbeti lastnik priobalnega zemljišča, kar predpisuje  Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15): 

100. člen (dolžnosti lastnika zemljišča)

(1) Ne glede na določbe 98. člena tega zakona lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika. 

Naše podjetje zaradi urejenosti – izgleda mesta v okviru rednega vzdrževanja dvakrat letno mulči brežine ob pešpoteh (v tem primeru dolvodno na levi strani od pokopališča Stari trg do sotočja reke Suhodolnice in Mislinje. Tudi na ostalih brežinah vodotokov izvajamo vzdrževalna dela v smislu mulčenje, grobega čiščenja grmovnic in odstranjevanja invazivnih rastlin (japonski dresnik). 

Ti odseki so:

- reka Mislinja od Merkatorja do letnega kopališča in od zavarovalnice Triglav do Nierosa,

- potok Homšnica od Šmarške ceste do naselja pod šolo Štibuh. 

Vsa dela izvajamo skladno s pogoji upravljavca vodotokov. 

Zemljišče, ki je javno dobro (travnik) med glavno cesto (Podgorska cesta) in naseljem Ob Suhodolnici št. 8-12, kosimo dvakrat letno. Živo mejo iz smrek katero so na občinskem zemljišču zasadili krajani, do sedaj je nismo vzdrževali. V prihodnje jo bomo obrezovali v sklopu rednega vzdrževanja.

Vprašanje:

Ivan Vranjek je opozoril, da podjetje Kocerod PGD Turiška vas še niso dostavili požarnega načrta. Prav bi bilo, da zaradi tovrstnih situacij, kakršna se je zgodila na Vrhniki, le tega dobijo oziroma, da jih povabijo v podjetje in skupaj pregledajo kaj se kje skladišči in kako. 

Odgovor:

Podjetje Kocerod bomo opozorili na to pripombo in jim predlagali, da PGD Turiška vas predstavijo požarni načrt.  

Odgovor Kocerod, d.o.o:

V zvezi z  opozorilom Ivana Vranjeka družba Kocerod daje naslednje pojasnilo: Ne glede na to, da v družbi Kocerod nevarnih odpadkov posebej ne zbiramo in skladiščimo, smo dolžni tudi z ostalimi komunalnimi odpadki ravnati v skladu s predpisi, ki zahtevajo posebno skrbnost in ukrepe za preprečitev nastanka požara. Med drugim je tudi zahtevano, da ima družba izdelan požarni red z evakuacijskim načrtom. Družba Kocerod je dne 18.12.2012 na poziv Mestne občine Slovenj Gradec št. 842-1/2012 na Mestno občino Slovenj Gradec dostavila požarni red z evakuacijskim načrtom, Mestna občina Slovenj Gradec pa se je v tem dopisu obvezala, da bo požarni red z evakuacijskim načrtom posredovala gasilskim enotam. Dokumentacija je bila posredovana v elektronski obliki, tako pričakujemo, da je Mestna občina v skladu z dopisom z vsebino seznanila pristojna gasilska društva. Ne glede na povedano pa bomo v izogib nejasnostim tudi sami še dodatno informirali gasilska društva v neposredni bližini z našimi dokumenti in jih seznanili s požarno ogroženostjo in sprejetimi ukrepi za preprečitev nastanka požara. Lahko povemo, da z gasilskimi društvi dobro sodelujemo in da so v preteklosti s hitro intervencijo že preprečili nastanek večje škode zaradi nastalih začetnih požarov.  

Vprašanje:

 

Ivan Gams je opomnil, da je bila delegacija iz občine na obisku v Občini Šoštanj, kjer imajo sklenjeno dolgoročno koncesijsko pogodbo z zasebnikom za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Vprašal je kakšen je ta model, ali je prenosljiv za naše razmere oziroma kake nadaljnje korake v tej smeri na mestni občini pričakujejo.

Odgovor:

 

V Občini Šoštanj so nam pripravili celovito predstavitev njihovega projekta in sicer so za 15 let oddali koncesijo za gradnjo in vzdrževanje cest. Postopek je tak, da mora občinski svet mora najprej sprejeti Odlok o ugotovitvi javnega interesa in potem lahko pričnemo pripravljati dokumentacijo, ki je potrebna za tovrsten projekt. 

Vprašanje:

Niko R. Kolar je v časopisu zasledil, da v Občini Piran sprejemajo nov prostorski plan in zelo nazorno prikazuje kako bo Mestna občina Slovenj Gradec skupaj z Občino Mislinja investirala oziroma predvideva razširitev tega objekta, ki je namenjen počitnikovanju. Kako je to možno, da svetniki o tem ne vedo nič.

Odgovor:

OPN, ki ga pripravlja Občina Piran, kjer je počitniški dom Mestne občine Slovenj Gradec, omogoča širitev in gradnjo na tej parceli. V tem trenutku ne načrtujejo, da se bo tam dejansko gradilo.

Vprašanje:

 

Niko R. Kolar je nato opomnil, da je bil danes zadnji dan javne razgrnitve Katica. Ta zgodba se mu zdi zelo prezenta, vpliva na bodoče rešitve pri izgradnji objekta bloka stanovanj za trg, nekje pa je razbral, da sta financerja Lesoteka in pa Mestna občina Slovenj Gradec. To ga je presenetilo, ker do zdaj ni ni bil informiran, da bi mestna občina pristopila k temu projektu.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec in podjetje Lesoteka nista skupni investitor. Lesoteka je pobudnik za sprejem OPPN in je naročila strokovne podlage za gradnjo bloka. Na tem območju namreč namerava graditi blok tržnih stanovanj. Za ta del zemljišča, spremembe financira omenjeno podjetje.    

Vprašanje:

Branko Smrtnik je vprašal daleč je z ureditvijo bivšega objekta Zipo in Belevue.

Odgovor:

Objekt bivšega Bellevuea  je prodan, glede objekta Zipo pa ni sprememb.

Vprašanje:

 

Dr. Peter Pungartnik je opomnil na varnost na cestah in dejal, da pričakuje, da so te vzdrževane kvalitetno. Opozoril je, da naj Komunala prične z košnjo.

Odgovor:

Z mulčenjem oz. košnjo ob cestah smo pričeli v začetku meseca maja, ko se je začela vegetacija. Dela izvajamo skladno s prioritetami in planom dela.  

V skladu z dogovorom na sestanku dne 6.6.2017 na MO Slovenj Gradec, podajam naslednje odgovore:

VOC Celje d.d., CVB Otiški vrh, kot koncesionar rednega vzdrževanja državnih cest na območju Koroške, izvaja dela po letnih in mesečnih planih za vzdrževalna dela, ki jih potrjuje nadzor za redno vzdrževanje državnih cest in so v skladu s koncesijsko pogodbo in letnimi pogodbami. Nadzor izvaja družba DDC. Kar se pa tiče izvajanja del po naslednjih postavkah: 

1. Strojna košnja trave: se izvaja zaradi preglednosti ob voziščih in brežinah in sicer 2 do 3 krat letno. Košnja se izvaja s stroji mulčerji, trava se pušča na pokošeni površini. Tu ne gre za vzdrževanje zelenic, ampak zagotavljanje preglednosti in vidnost cestnih smernikov. 

2. Odstranjevanje posipnih materialov po zimi, se planira od konca zimskega obdobja t.j. 15.3. in naj bi se končalo do 20 4 v tekočem letu oz. do prvomajskih praznikov. Izvedba je odvisna tudi od trajanja zime. V letošnjem letu smo zagotovili odstranjevanje posipnih materialov z vozišč v predvidenem roku, poudarek pa je vedno, da s čiščenjem pričnemo najprej v urbanih področjih.

Objavljeno:2017-06-21T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

25. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 25. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Bojan Navodnik je na prejšnji seji postavil vprašanje glede izplačil nagrad v javnih zavodih, posebej za Komunalo in ni dobil prejel odgovora. Zaradi tega je izrekel kritiko in poudaril, da želi pisni odgovor.

Odgovor:

 

Odgovor bo podan po tem, ko bo Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. obravnaval tematiko in zavzel stališča. 

 

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je predlagal, da se za lansko in za letošnje leto pripravi pregled sprejetih sklepov občinskega sveta in pregled realizacije le teh. 

Odgovor:

 

 

Pripravili bomo pregled sprejetih sklepov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in realizacijo le teh ter jih predstavili na eni izmed prihodnjih sej.  

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je omenil potok Homšnica, ki je bil v zgornjem delu delno že saniran, pa ugotavlja, da je del, ko so ga v prostovoljni delovni akciji očistili leta 2013, ponovno zaraščen in zasut. Ne zgolj po naravni poti, da bi voda sama prinesla zemljo, pač pa meni, da so večino tega navozili kar občanke in občani, predvsem z vrtov. Zato predlaga, da vodstvo občine pozove VGP Drava Ptuj, da pridejo na ogled.  

Odgovor:

S pristojnim od upravljalca vodotokov (VGP Drava) bomo organizirali ogled, o ukrepih bomo obvestili MO Slovenj Gradec. 

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je ponovno je podal pobudo glede merjenja onesnaženosti zraka v mestu Slovenj Gradec in njegovi okolici. 

Odgovor:

 

ARSO je napovedal, da bo v okviru projekta, ki bo sofinanciran iz EU sredstev postavil nove postaje za merjenje trdih delcev v zraku. Predvidena lokacija je tudi v Slovenj Gradcu. ARSO bomo prosili za dinamiko realizacije projekta in o tem obvestili občinski svet.

Vprašanje:

 

Peter Cesar je vprašal zakaj na spletni strani MO SG ni ažurirana vsebina "Odgovori na pobude in vprašanja". 

Odgovor:

Odgovore na pobude in vprašanja, ki jih članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec dajete na sejah občinskega sveta bomo ponovno pričeli objavljati tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. 

Vprašanje:

 

Vinko Vrčkovnik je povedal, da so na Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe na zadnjem sestanku sprejeli sklep, da podajo pobudo za izredno sejo, na kateri bi pridobili informacije glede izgradnje hitre ceste. Zadnje čase  je o tem veliko različnih informacij in niso seznanjeni glede tega, prav tako tudi o gradnji krožišča v Šmartnem. 

Odgovor:

Informacijo glede izgradnje hitre ceste oziroma Tretje razvojne osi bo župan podal na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je vprašal kaj je z načrtovano izgradnjo romarskega doma na Razborju. Lansko leto so se prijavili na razpis skupaj z Avstrijci, pa je ta padel v vodo.

Odgovor:

Ta projekt je bil zavrnjen, zato je Mestna občina Slovenj Gradec poslala pisno vprašanje, ali so partnerji čez drugo stran meje še vedno zainteresirani za ta projekt. Projekt se v taki obliki ne more še enkrat prijaviti, torej bi se moral vsebinsko drugače zastaviti. Ko bodo dobili informacije ali so partnerji čez mejo še zmeraj zainteresirani za ta projekt, potem bodo lahko dali tudi odgovor ali bodo ta projekt lahko še enkrat prijavljali na ta javni razpis, v nasprotnem primeru je pa to projekt, ki bi lahko šel na naslednjo prijavo na javni poziv za projekte LAS, ki ga načrtujejo v letu 2018.  

Vprašanje:

Aleksander Hudej je povedal, da na relaciji Podgorje Sp. Razbor, na enem delu vidno propada asfalt in predlagal, da strokovne službe opravijo ogled. 

Odgovor:

Z ustreznimi strokovnimi službami bomo opravili ogled poškodb in podali ustrezno rešitev, katero bomo posredovali MO Slovenj Gradec.

Vprašanje:

 

Aleksander je povedal, da je bil župan na ogledu ceste v Velunji in tam je bilo okrog 30 ljudmi. Ti ljudje zdaj pričakujejo odgovor kakšni so načrti v zvezi s to cesto.

Odgovor:

Rekonstrukcijo te ceste bomo poskušali opraviti v več delih, zato bomo del finančnih sredstev zagotovili v rebalansu proračuna.

Vprašanje:

Martina Šisernik je povedala, da je v Knjižnici Ksaverja Meška Društvo Narava Pohorje izvedlo predavanje o značilnostih narave v našem okolju. Predavatelj je opozoril na pomen rastišča Sibirske perunike v Šmiklavžu. To rastišče je določeno kot naravna vrednota lokalnega pomena. Društvo je v preteklem letu preverjalo stanje rastišča, ugotovili so, da se manjša zaradi neustrezne košnje. Vprašala je ali je najemnik travnika poučen o pomenu in zaščiti tega območja in zavezan za košnjo trave, tako, da se ohrani rastišče. 

Odgovor:

Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o. za nas že izvaja kartiranje sibirske perunike. Njihovi predstavniki so že bili na terenu in ker perunika še ne cveti, so izvedli kartiranje listov in na ta način zavarovali podatke za primer, če bi prišlo do predčasne košnje s strani najemnika. Izdelovalci kartiranja predvidevajo, da bo perunika zacvetela čez dva tedna in takrat bodo šli ponovno na teren. Po pridobitvi podatkov o najemniku zemljišča s strani naše pravne službe, ga bomo nemudoma  telefonično in pisno seznanili z naravno vrednoto in pozvali, da naj ne izvaja košnje na območju sibirske perunike vse dokler ta ne bo odcvetela. Za trajno rešitev zaščite perunike na tem območju, predlagamo, da občina sklene najemno pogodbo z najemnikom in v njej pisno opredeli režim dela na teh zemljiščih. V pogodbo se naj vključijo priporočila, ki bodo izhaja iz študije, ki jo bomo pridobili s strani VGB Maribor. 

Vprašanje:

Hinko Kašnik je povedal, da so v preteklih dveh tednih urejali v ČS Stari trg in ČS Štibuh problematiko v zvezi z varnostjo v prometu in se je javno zahvalil direktorici in strokovnim službam tako mestne občine kot Komunale, ki so zelo hitro in učinkovito poskrbele za reševanje problemov in si želi podobnega sodelovanja tudi v prihodnje.

Odgovor:
Vprašanje:

 

dr. Peter Pungartnik je omenil, da se obnavlja Celjska cesta. Na tem delu prehodi za pešce  niso ustrezno osvetljeni. Predlagal je, da se okviru te rekonstrukcije dodatno osvetlita prehoda pred trgovino Tuš in pri pekarni v bližini Marčiča.

 

Odgovor:

 

Oba prehoda bosta dodatno osvetljena.  

Vprašanje:

Peter Cesar je prav tako omenil Sibirsko peruniko in resnično je treba biti previden. V lanskem letu je bil z magistrom Ježem na ogledu in predvidel je kdaj se lahko kosi. Dva dni po tistem je bil odbor, kjer je izpostavil, da naj občinske službe opozorijo najemnika, da ne bo kosil, ampak pred ponedeljkom je bil ta travnik že pokošen. Se pravi bistveno prehitro in pa predvsem pa v manjšem obsegu kot bi to bilo nujno za ohranitev Sibirske perunike. Zato je predlagal, da se stopi v stik z magistrom Ježem in  s tem najemnikom, ki to kosi, da se opredeli, kdaj lahko  pokosi. Center tega rastišča se lahko pokosi konec meseca julija, lani je bilo že meseca junija, skratka da to ohranijo in dajo več pozornosti na to peruniko.  

Odgovor:

 

Glejte odgovor pri svetnici Martini Šisernik.

 

Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da je na predzadnji seji izpostavil uničenje vodnega rezervoarja in  ohranjanje tehnične dediščine. Na prejšnji seji je ponovno želel poročilo o analizi stanja, ki jo je pripravil Koroški pokrajinski muzej, ampak ga še vedno ni dobil. 

Odgovor:

 

Po telefonskem klicu s strani Boštjana Temnikerja smo bili v Koroškem pokrajinskem muzeju v začetku aprila 2016 pozvani, da izdelamo mnenje v zvezi z vodno cisterno. Na prvem ogledu 7. 4. 2016 smo bili prisotni Boštjan Temniker, MO Slovenj Gradec, Lilijana Medved, etnologinja, konservatorska svetovalka ZVKDS OE Maribor in Brigita Rajšter, KPM; dogovorjeno je bilo, da muzej pripravi analizo objekta in predlog prenove; pogovor je bil tudi o lokaciji, kje bi se cisterna lahko postavila. S strani strokovnih služb, je bil naš predlog, glede na to, da gre za pripadajoči del nekdanje železniške postaje Slovenj Gradec, da se jo postavi v neposredni bližini postaje. Videli smo možnost v okviru ureditve cestnih oziroma parkovnih površin na zahodni strani železniške postaje. V mesecu aprilu je sledilo več ogledov cisterne s strani strokovnih delavcev muzeja. 5. 5. 2016 smo na elektronski službeni naslov Boštjana Temnikerja poslali dokument o vodni cisterni, ki ga je pripravil samostojni konservatorsko restavratorski tehnik Aleš Senica. Dokument je bil opremljen tudi s predračunom za izvajanje vodnega peskanja in dvoslojnega barvanja v višini 4.776,30 eur izvajalca, s katerim muzej sodeluje pri strokovnih nalogah obnove skulptur forma vive na Ravnah. Dne 6. 5. 2016 sta si vodno cisterno in predlagano lokacijo ob železniški postaji ogledala poleg Boštjana Temnikerja in Brigite Rajšter tudi odgovorni konservatorski svetnik za tehniško kulturno ZVKDS OE Maribor Dean Damjanović in muzejska svetnica Valerija Grabner, KPM. Damjanoviću smo tudi predstavili predlog prenove cisterne, ki ga je pripravil muzej, s katerim se je tudi strinjal. 

Kratek povzetek: VODNA CISTERNA April 2016 Lokacija: Celjska cesta, Slovenj Gradec Predhodna lokacija: Vodna cisterna se je nahajala v zaprtem prostoru, na podstrehi nekdanje stavbe vodnega stolpa ob takratni železniški postaji (1899 - 1969). Ob prenovi stavbe v letu 2014 je bila cisterna odstranjena iz objekta. Trenutno stoji v neposredni bližini stavbe, prosto na zelenici. Opis: Vodna cisterna je bila izdelana konec 19. stoletja, uporabljana kot rezervoar za polnjenje parnih lokomotiv z vodo. Prejšnja lokacija je bila v zaprtem prostoru. Izdelana je iz litoželeznih plošč, ki so sestavljene s pomočjo kovičenja. Cisterna je v dobrem stanju, kar se tiče materiala. Železne plošče so bile prvotno zaščitene z osnovno barvo. Proces korodiranja se je pospešil, odkar je cisterna postavljena zunaj, istočasno se v njeni notranjosti zbira deževnica. Ob ogledu je bilo v cisterni več kot meter vode. Velikost: Površina cisterne je 120 m2: cisterna 110 m2 in podstavek 10 m2.   

Predlog obnove: Vodno cisterno je potrebno očistiti korozivnih produktov in stare barve. Predlagamo vodno strojno peskanje z dodanim steklenim prahom, ki bi se izvedlo na lokaciji, kjer se cisterna trenutno nahaja. Pred barvanjem je potrebno na najnižjem delu cisterne izdelat odtok za deževnico, da se prepreči nabiranje vode v notranjosti. To je seveda odvisno od nove postavitve cisterne. Zaščita: Barvanje z barvo na osnovi epoksidnih smol z dodano antikorozijsko zaščito in zaščito proti UV žarkom. Barvanje najmanj v dveh slojih. Barvanje predlagamo na novi lokaciji, kjer bo cisterna stala, da preprečimo morebitne poškodbe med premikanjem.

Priloga: Ponudba Pripravil: Aleš Senica, samostojni restavratorsko konservatorski tehnik Priloga: Ponudba Pripravil: Aleš Senica, samostojni restavratorsko konservatorski tehnik   

O nadaljnjih postopkih v zvezi z vodno cisterno v muzeju nismo bili obveščeni.   

Objavljeno:2017-06-20T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

24. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC dne, 22.03.2017

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 24. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC dne, 22.03.2017
Vprašanje:

Peter Cesar je na 23. seji vprašal kako je z aktivnostmi za ohranitev Upravne enote oziroma upravnega središča v Slovenj Gradcu. Posredovan jim je bil odgovor, da bo le tega župan podal na seji občinskega sveta. 

Odgovor:

Župan je pojasnil, da vse relevantne informacije govorijo o tem, da se na tem področju še nič takega ne dogaja, da bi morali na mestni občini nujno ukrepati. Takšna so zagotovila ministra in tudi načelnica Upravne enote Slovenj Gradec mu je svetovala, da v tem trenutku ni potrebno urgirati pri Ministrstvo za javno upravo in bo sama seznanjena s spremembami, ki bi se morebiti zgodile. Dejal je še, da se je v preteklosti v zvezi s tem vprašanjem že obračal na Ministrstvo za javno upravo. 

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je povedal, da že dve leti zaporedoma govori o potrebi po preplastitvi Celjske ceste, to je od križišča na Maistrovi do Name. Imeli so že obljube in še enkrat daje uradno pobudo, da se župan in odgovorni v mestni občini pogovorijo z upravljalcem te ceste in ga pozovejo, da končno izpolni svojo že večkrat dano obljubo in ta odsek ceste ustrezno uredi.

Odgovor:

 

Župan je prisotne seznanil, da je pogodba o izvajanju del že podpisana in preplastitev Celjske ceste je tik pred izvedbo.

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je vprašal ali obstaja kakšen koncept sejmov, ki potekajo na Glavnem trgu in na Trgu svobode, na katerih pač lahko vidijo, da je v veliki meri prisotna ponudba »kiča«. Vprašal je ali je možno, da se omenjena vrste ponudbe, ne glede na to, da prodajalci plačajo takso, postavi na drugo mesto. Tisti, ki določa ceno najema in kje bo kdo imel prostor, bi moral imeti v mislih, da bi bile sredi 750 let starega mesta postavljene stojnice, ki ponujajo rokodelske izdelke. Dejal je, da v zvezi s tem želi pojasnilo.

Odgovor:

 

V Slovenj Gradcu se tradicionalno prirejajo trije t.i. kramarski sejmi (Jožefov sejem – 19. marca, Pankracijev sejem – 12. maja in Elizabetin sejem – 17. novembra), ki so namenjeni prodaji različnega blaga za široko potrošnjo in s tem tudi široki množici obiskovalcev. Sejmi so zelo dobro obiskani in privabijo v mesto tudi obiskovalce iz širšega območja Slovenj Gradca in drugih krajev Koroške. Še nekaj let nazaj na teh sejmih praktično ni bilo prisotne ponudbe rokodelskih izdelkov, gostinske ponudbe oz. ponudbe kmetij in domačih prodajalcev iz Slovenj Gradca. Z namenom, da bi popestrili ponudbo sejmov, je organizator Javni zavod Spotur že od vsega začetka pripravil koncept, kako bi vzpodbudili ponudbo domačih prodajalcev in rokodelcev. To smo dosegli z nižjimi cenami za prodajalce rokodelskih izdelkov, izdelkov lastne proizvodnje ter kmečkih izdelkov in pridelkov, prodajalci iz območja Slovenj Gradca pa plačujejo le simbolično najemnino sejemskega prostora (3 EUR za 3 m prostora). Da je na sejmih dejansko iz leta v leto več ponudbe rokodelskih in domačih izdelkov, nam kaže tudi statistika Jožefovih sejmov, ki jo objavljamo spodaj. Na letošnjem Jožefovem sejmu je bilo tako že več kot polovica prodajalcev takih, ki so bili upravičeni do znižane najemnine (rokodelci, kmetije z dopolnilno ponudbo, prodajalci iz območja Slovenj Gradca). V zadnjih letih nam je s tem konceptom uspelo spodbuditi kar nekaj lokalov v mestnem jedru, da na sejmih postavijo tudi svoje stojnice in s tem postanejo aktivni udeleženci sejmov. Prav tako pri organizaciji sejma ves čas skrbimo za to, da so rokodelci, kmetije in domači prodajalci umeščeni v osrednji prostor in na Trg svobode, saj prodajalcem ni dovoljeno, da si prostor iščejo sami, ampak jim ga določi organizator. Je pa res, da se proti sredini mesta še vedno pojavi nekaj prodajalcev predvsem s tekstilnimi izdelki, saj so ta prodajna mesta imeli že več kot deset let in jih je težko na hitro prestaviti drugam. Dejstvo je tudi, da so trije tradicionalni sejmi t.i. »kramarski« sejmi in tudi ponudba »kiča« na teh sejmih mora biti prisotna in obiskovalci to tudi pričakujejo. Skozi vse leto se v mestnem jedru Slovenj Gradca zvrsti tudi kar nekaj bolj specializiranih sejmov (na primer rokodelska tržnica, ekološki praznik, rokodelski božično-novoletni sejem,…), kjer je vsebina bolj selektivna. Prilagamo še uradni cenik sejma, iz katerega je razviden koncept spodbujanja rokodelskih in domačih ponudnikov, ter nekaj fotografij letošnjega Jožefovega sejma s poudarkom na osrednjem delu Glavnega trga in Trga svobode.

 

Priloga 1: Statistika prodajalcev Jožefovih sejmov v Slovenj Gradcu

 

JOŽEFOV SEJEM

Število vseh prodajalcev

Število prodajalcev z znižano najemnino (rokodelci, kmetije, domači prodajalci)

Število prodajalcev iz območja Slovenj Gradca

2017

132

70

24

2016

117

45

22

2013

126

42

15

2009

121

31

10

 

 

Priloga 2: Cenik najemnine sejemskega prostora

 

 

CENIK – JOŽEFOV SEJEM 2017

Količina Cena

 

Prodajno mesto – splošno

 

Prodajno mesto – prodajalci iz območja Slovenj Gradca

 

Prodajno mesto – rokodelski izdelki, izdelki lastne proizvodnje, kmečki izdelki in pridelki

 

Najem tipske stojnice

1 tekoči meter

 

1 tekoči meter

 

 

1 tekoči meter

 

 

1 kom

25,00 EUR

 

1,00 EUR

 

 

10,00 EUR

 

 

15,00 EUR

 

 

 

Vprašanje:

Peter Cesar se je pridružil kritiki podžupana Janeza Potočnika glede plačevanja za odlaganje biološko razgradljivih odpadkov na komunalnem podjetju. Številni občani so zrevoltirani, ogorčeni in res je to, kar so dolga leta gradili, bi zdaj podrli. Ljudje bi ponovno začeli z odlaganjem teh odpadkov v naravo, kar si prav gotovo ne želijo oziroma ne smejo dopustiti. Še manj pa smejo dopustiti, da bi to nekontrolirano kurili in onesnaževali okolje. Zato predlaga, da občinske službe vstopijo v stik z vodstvom Komunale, najdejo rešitev prijazno občanom in Komunali, predvsem pa našemu okolju. 

Odgovor:
Vprašanje:

 

Peter Cesar je dejal, da ga številni občani opozarjajo na neosvetljenost parkirišča nad cerkvijo v Starem trgu oziroma na neosvetljenost okolice cerkve. Gre za to, da se na tistem parkirišču zadržujejo skupine, takšne in drugačne. Tam je tudi neko smetenje, kaj vse se dogaja, se v temi ne ve in mogoče bi res razmislili, da se parkirišče osvetli, predvsem pa, da se tudi z župnijo dogovorijo za osvetlitev tega objekta. Še zlasti ob praznovanju 750 letnice mestnih pravic, bi tudi ta večerna osvetlitev dopolnila praznično razpoloženje.

Odgovor:

 

O tem vprašanju so strokovne službe preko vaške skupnosti že dogovarjajo in pobudo so naslovili na Škofijo Maribor. V kolikor ne bodo zmogli ali ne bi bili pripravljeni sami izvesti osvetlitve, bo to poskušala izvesti mestna občina. V proračunu teh sredstev niso načrtovali in jih bodo morali zagotoviti z rebalansom. 

Vprašanje:


Peter Cesar je omenil, da vsako prvo soboto v mesecu Koroški pokrajinski muzej organizira vodenje po mestnem obzidju. Ko se je le tega udeležil, se je zgrozil nad stopnicami zadaj za Glasbeno šolo do parkirišča. Le te so spokane in uničene, zato je predlagal, da pristopijo k sanaciji.

Odgovor:

 

Takoj po koncu letošnje zime smo omenjeni problem zaznali in pristopili k izvedbi popisov del za trajno obnovo stopnišča. Vsa minula leta se je omenjeni problem propadanja stopnišča, zaradi neodpornosti osnovnega gradiva na zimsko soljenje, ponavljal in reševal s krpanjem. Investicija v obnovo stopnišča, za katero smo konec meseca marca pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bo z davkov znašala 17.483,88 eur. Ker vir v proračunu 2017 ni bil predviden, bo le tega potrebno zagotoviti v okviru rebalansa. 

Vprašanje:


Peter Cesar je opozoril, da razpada grb na glavnih vratih v Rotenturnu. Predlagal je, da to uredijo. Prav tako so na dvorišču Rotenturna različne ploščice, potrebne so manjših popravil, vodnjak je pa smetnjak. Ni veliko dela in slika, če pridejo obiskovalci, bi bila čisto drugačna. Na Trgu svobode imajo trhle klopi oziroma ena klop ne služi več svojemu namenu. Zamenjati je treba deske in to klop popraviti. Na fontani na Sokličevem trgu je pipa skrivljena že kar nekaj mesecev. Cesta proti Toplarni je stara dve leti in je na več delih razpokana oziroma je na celotni razdalji več kot dvajset razpok. Opazil je, da so se tam že delale vrtine, zgleda, da je sanacija v teku in so že ukrepali. Jaški na cesti na Ronkovi ulici, ki so jo obnovili pred tremi leti, so močno pogreznjeni. Predlagal je, da to preverijo.

Odgovor:


Klopi bomo popravili oz. zamenjala z novimi lesenimi deli. Popravilo fontane pa je že v teku.     Za cesto proti Toplarni smo uvedli reklamacijski postopek. V ta namen je Zavod za raziskavo materiala opravil terenske preiskave. ZRMK je tudi predpisal način izvedbe asfaltiranja sistemu TERA MIX. Na podlagi poročila bomo lahko predvideli način sanacije. 
Omenjen del Ronkove ulice je bila obnovljena leta 2011; bomo preverili stanje glede jaškov. V kolikor je potrebna sanacija, bomo le to izvedli.

 

Vprašanje:


Peter Cesar je omenil še zastave na nekaterih javnih zavodih in izpostavil vrtec na Celjski cesti, kjer visijo še posebej umazane zastave.

Odgovor:

 

Pobuda g. Petra Cesarja je bila posredovana ravnateljici VVZ Slovenj Gradec, ga. Ivici Vaukan. Ravnateljica je z dopisom z dne 7. 4. 2017 izjavila, da so nove zastave naročene in da bodo izobešene takoj po dobavi zastave Mestne občine Slovenj Gradec, za katero je rok dobave zaradi šivanja daljši. 

Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da je na eni prejšnjih predlagal, da bi komisija za ceste pripravila seznam in lokacije,  kjer  poteka cesta preko dvorišča in povzroča prašenje, negodovanje lastnikov in pa slabo življenje ob tisti prašni cesti.  

Odgovor:


Strategija protiprašnih zaščit bo pripravljena do sredine letošnjega leta in v jeseni predložena v odločanje občinskemu svetu.

Vprašanje:


dr. Peter Pungartnik je kot predsednik Vaške skupnosti Sele vprašal, kako je z investicijo v šolo na Selah. 

Odgovor:


Župan je odgovoril, da so za investicijo v OŠ Sele v fazi iskanja najboljšega izvajalca, torej poteka javni razpis.  

Vprašanje:


Aleksander Hudej je vprašal kaj bodo naredili z zelo poškodovanimi cestami po zimi. Če se še ena taka zima ponovi, bodo imeli velike probleme. Sploh bodo pa morali razmišljati kako bodo občinske ceste v doglednem času sanirali. Nekaj se šušlja, da bodo iskali koncesionarja, pa ga bodo pri teh kilometrih najbrž težko našli. Mogoče se bodo dodatno zadolžili, saj bo nekaj treba narediti, ker je razpokano po dolgem in po čez tako v mestu, kot na podeželju. Tudi iz razprave je razbrati, da je sum v slabi izvedbi, v slabi kvaliteti dela, ampak posledično vedo, da lahko v določenem roku uveljavljajo garancijo.

Odgovor:


Župan je menil, da vzrok za slabe ceste ni zima, kot je bila letos. Ceste so bile že prej slabe, zima je pa seveda stanje še malo poslabšala, tako na državnih kot na občinskih cestah. Tudi poškodbe, ki so se zgodile na novih cestah, bodo pri izvajalcih uveljavljali garancijo. 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je nadalje opomnil na odsek ceste Spodnji Razbor številke 62-47, ki je nujno potreben sanacije

Odgovor:


Župan je povedal, da so z občanom in s predsednikom Vaške skupnosti Razbor dogovorjeni, da se sestanejo na licu mesta in skupaj pridejo do predloga, kdaj bo ta cesta v planu za izvedbo. 

Vprašanje:


Ivan Vranjek je povedal, da v Turiški vasi večkrat na teden primanjkuje pitne vode. Pritisk vode pade, po kleteh še teče, v nadstropjih pa ne. Pokličejo na Komunalo, le to uredijo, ampak čez nekaj časa se spet ponovi. Prosil je, da občinska uprava pri Komunali posreduje, da se to uredi.

Odgovor:

V Turiški vasi je dvakrat padel v vodovodnem omrežju, in to v mesecu februarju. Na opozorilo s strani porabnikov je intervenirala dežurna služba, tako da smo motnje takoj odpravili. V tistem času je bila tudi poraba zaradi zmrzali večja in se je porušil sistem vklapljanja črpalk v rezervoar Turiška vas, kateri poteka z ročno nastavitvijo preko preklopne ure. V izogib tej težavi v Turiški vasi smo takoj pristopili k aktivnosti v smeri avtomatskega vklapljanja črpalk glede na nivo vode v rezervoarju. Vzpostaviti moramo komunikacijo z ustrezno opremo. Tako bomo imeli tudi daljinski nadzor nad nivojem v rezervoarju Turiška vas. Investicijo bomo končali predvidoma v mesecu aprilu.

Vprašanje:

Ivan Gams je dejal, da je velik del proračuna predviden za transferje posameznikov in javnih zavodov. Ampak kljub temu so danes sprejeli sklep, da bodo kar trikrat šli v rebalans proračuna, se pravi šolska pomoč, vrtec, pa socialna pomoč. Menil je, da se bo to dogajalo iz leta v leto, ker na tem področju ni nobene konkurence in javni zavodi imajo po njegovem mnenju prerazkošne normative. Javni zavodi se normativov držijo, ampak zaradi tega so predragi. Ampak sam meni, da v bodoče to za proračune ni dobro. Pravna služba in občinska uprava naj  razmislijo ali bi bilo možno na teh točkah uvesti univerzalni temeljni dohodek.

Odgovor:


Župan je povedal, da se poraba v javnih službah, predvsem na področju družbenih dejavnostih, se iz leta v leto veča. Velikokrat pride do sprememb, ki povečajo delež porabe proračuna za te namene in en razlog je mogoče v tem, da imajo morda preveč javnih zavodov. Določene dobrine bi morda lahko zagotovili tudi na drug način, z drugačno organizacijo in s tem nižjimi stroški. Univerzalni temeljni dohodek verjetno brez državnega zakona ne bo šel, občina tu nima pristojnosti, da bi ga uvedla.  

Vprašanje:


Peter Slemenik je želel pojasnilo v zvezi z novico, da se pri starem MKC ne bodo gradila socialna stanovanja. Na zadnji izredni seji so predlog za prodajo podprli ravno za to, ker naj bi se tam gradila varovana stanovanja. Verjetno bi postopali drugače, če bi vedeli, da ne bo tako. 

Odgovor:


Župan je povedal, da je pobuda prišla od enega investitorja, ki je nameraval na tem območju graditi oskrbovana stanovanja. Vendar je ta investitor potem odstopil. Na javni dražbi so zemljišče prodali drugemu investitorju, ki bo prav tako gradil stanovanja. 

Vprašanje:

Peter Cesar je prav tako na zadnji seji občinskega sveta vprašal kaj je z ostanki telefonske napeljave na podeželju in prejel odgovor, da naj bi odgovorni na Telekomu želeli točne lokacije, kje se to nahaja. Pripomnil je, da na Telekomu prav gotovo vedo kje so imeli svoje telefonske vode, ki so zdaj opuščeni, naj gredo na teren in pregledajo, kje so le ti ostali. Sam lahko pove, da je to na Vrhah na kmetijah Zabel, Vodovnik, Grdel, na Selah kmetija Mlačnik in pa kompletna trasa Lovska koča Podgorje do Vernerce. To so tri lokacije, ki so potrebne sanacije, vse ostalo pa naj si pogledajo sami.
Odgovor:

Ponovno smo posredovali na Telekom poziv, da na predmetnih lokacijah pregledajo stanje in odstranijo oz. sanirajo morebitne ostanke stare telefonske napeljave. Rok za sanacijo je 30.05.2017.
Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da v zvezi z uničenjem vodnega rezervoarja, še nima popolnega odgovora. Aktivnosti v zvezi s sanacijo vodnega rezervoarja naj bi vodil tudi Koroški pokrajinski muzej. Pričakoval je poročilo, ker so menda pripravili analizo tega stanja, ocenili rezervoar in stroške, vendar je to nekje ostalo. Pričakuje konkreten odgovor v zvezi s tem. 
Odgovor:

Boštjan Temniker je dejal, da se na Mestni občini Slovenj Gardec še kako zavedajo kaj je kulturna dediščina in kaj je pomnik industrijske dediščine ravno tako. Že dve leti bo, odkar je prišlo do sanacije  objekta na Celjski cesti 25, ko je bil omenjeni rezervoar postavljen na travo ob športnem igrišču. Sam je nemudoma stopil v kontakt s Koroškim pokrajinskim muzejem, da le ta poda strokovno oceno in pogled na to, kaj bi se dalo narediti. Dobili so strokovno oceno, koliko bi stalo restavriranje tega rezervoarja, nakar so začeli skupaj iskati lokacijo. Lokacij je bilo več, nazadnje pa so ga nameravali postavili v planirani mestni park, saj tako velik objekt potrebuje precej prostora. Vendar je mestni park iz znanih vzrokov še kar oddaljena investicija. V vmesnem času so prejeli nekaj klicev s strani občanov ali so ti spraševali  na ulici, kaj nameravajo in opozarjali, da rezervoar kvari izgled ob Celjski cesti. Tako so morali sprejeti odločitev. Še enkrat je kontaktiral muzej, da naredijo študijo in predstavitev, kaj je to bilo, oziroma postavitev informativne table. To je bilo že leto dni nazaj, ampak s strani muzeja ni bilo pravega interesa. Zato je pridobil še drugo mnenje o restavriranju skupaj s postavitvijo in podstavkom. Skupni strošek postavitve bi bil okrog 20. tisoč eur. Ker ni bilo prave lokacije niti finančnih sredstev in bi rezervoar verjetno še nekaj let tu in propadal, je bilo treba sprejeti odločitev. Odločitev, da gre to na Surovino, je sprejel sam, ob tem, da je predhodno obvestil svoje nadrejene in tudi s Komunalo se je posvetoval na kakšen način bi to izvedli. Tudi direktorico muzeja je o nameri, da lokacijo počistijo in rezervoar odstranijo, obvestil. Tako, da odgovornost za odstranitev rezervoarja prevzame na sebe. 

Vprašanje:

Janez Potočnik je povedal, da so občani po pošti prejeli obvestilo od Komunale, da jim bodo na zbirnih centrih začeli zaračunavali strukturno biološko razgradljiv odpad. Cena za strukturni material, to so veje, grmovnice, žive meje in podobno, bo znašala 10,95 eur po kubiku z DDV, za biološko razgradljivi odpad pa 25 eur po kubičnem metru z DDV. Pa se sprašuje ali je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec firma, katere edino zasledovanje je maksimiranje dobička,  ali je to javno podjetje, ki skrbi za svoje prebivalce, da dobijo kvalitetne storitve po zmerni ceni.  V vseh teh letih, ko je bila ta storitev zastonj, so se ljudje navadili in so te odpadke vozili v za to namenjena skladišča in se je bistveno zmanjšalo nekontrolirano odlaganje v bližnjih gozdovih, še posebej pa kurjenje tega materiala na dvoriščih. Odločno protestira, da se ta njihova namera uveljavi.  

Odgovor:

V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010) morajo povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad kompostirati v hišnem kompostniku. Izjemoma lahko uporabniki, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe v posebnih zabojnikih. Storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov s strani Komunale Slovenj Gradec in kompostiranja na Kocerod-u je plačljiva po veljavnih cenah oblikovanih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12). Izvajalec javne službe mora prednostno spodbujati povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva k hišnemu kompostiranju (12. čl. Uredbe) tudi zato, ker je obdelava le teh na Kocerod-u povezana z dodatno energijo, kar pa ni cilj trajnostnega razvoja za katerega se zavzemamo. Kompost pridelan na tak način ima veliko večji ogljični odtis od tistega, kateri je pridelan v hišnem kompostniku (ta ga praktično nima). Tudi evropska zakonodaja je jasna glede ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki in v prvi vrsti spodbuja možnost zmanjševanja, to je preprečevanje nastajanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, kar pomeni, da se čim bolj zmanjša nastajanje ostankov hrane in zavrženih, deloma še neuporabljenih živil (s pomočjo osveščanja ter dvigovanja znanja in zavesti), v drugi vrsti pa spodbuja hišno kompostiranje. V skladu z evropsko zakonodajo je bila tudi pripravljena Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010). Po sprejetju Uredbe smo na Komunali Slovenj Gradec vsem uporabnikom poslali dopise s priloženo izjavo o hišnem kompostiranju, s katero so se občani opredelili, ali bodo biološko razgradljive odpadke kompostirali ali jih bodo odlagali v zabojnike za BIO odpadke. Po uveljavitve te Uredbe, oziroma izvajanje le te na področju obeh občin, dovoza BIO odpadkov in zelenega odreza na zbirne centre praktično ni bilo, saj so se občani na podlagi omenjenega poziva še zavedali svoje obveznosti glede ravnanja s temi odpadki. Trenutno je takšnih gospodinjstev, ki imajo zabojnike za BIO odpadke v individualnih hišah 119 in 1727 gospodinjstev pri blokovskih odjemalcih. Poudarili bi še, da v skladu z Uredbo, kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki, npr. mokrimi ali suhimi odpadki oz. jih odlagati v omenjene zabojnike. Prav tako brezplačno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega odreza na Zbirnih centrih postavlja te občane v privilegiran položaj glede na tiste občane, ki biološko razgradljive  odpadke kompostirajo v hišnih kompostnikih, oziroma jih oddajajo izvajalcu javne službe na način skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.   Občani, ki imajo zabojnik za BIO odpadke in plačujejo storitev, torej teh 119 gospodinjstev in blokovski odjemalci lahko biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad na Zbirnih centrih za odpadke, oddajo brezplačno. V mesecu februarju smo na Zbirnih centrih za odpadke v Pamečah in Dovžah pričeli z zaračunavanjem biološko razgradljivih odpadkov in strukturnega odpada. Strukturni material oz. zeleni vrtni odpad predstavljajo odrezane veje dreves, grmovnic, živih mej, trte ipd. Biološko razgradljivi odpad pa predstavljajo odpadki iz vrtov, pokošena trava, listje, gnilo sadje in zelenjava ipd. Razlog, zakaj smo pričeli z zaračunavanjem je ta, da nam Kocerod zaračunava obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. S tem bomo pokrili stroške obdelave za biološko razgradljive odpadke na Kocerodu, ter stroške prevoza odpadkov na Kocerod. Strukturnega materiala pa nam Kocerod ne zaračunava, zato je cena za strukturni material za občane nižja in pokriva samo stroške prevoza na Kocerod. Strukturni material lahko občani sami pripeljejo na Kocerod, kjer ga bodo brezplačno prevzeli, pod pogojem, da bo izključno strukturni material, brez primešanih drugih odpadkov. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001) predpisuje ravnanje z ločenimi frakcijami v okviru opravljanja javne gospodarske službe, v okviru katere je potrebno zagotoviti, da se iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločajo ločene frakcije in nevarni odpadki z aktivnostmi kot so: ločeno zbiranje odpadne embalaže na ekoloških otokih, akcija zbiranja kosovnih odpadkov, akcija zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah in seveda zbiranje ločenih frakcij na Zbirnih centrih za odpadke. Odredba predpisuje katere odpadke je potrebno zbirati na Zbirnih centrih in to so: papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, steklo vseh vrst in oblik, vključno z odpadno stekleno embalažo, plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, odpadke iz kovin, vključno s kovinsko embalažo, les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, oblačila in tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, baterij in akumulatorjev, električno in elektronsko opremo in kosovne odpadke. Zbirni centri torej v osnovi niso namenjeni zbiranju biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Ne glede na predpisan seznam odpadkov, ki jih je potrebno zbirati na Zbirnih centrih, pa lahko izvajalec javne službe na Zbirnih centrih zbira tudi druge ločene frakcije in minimalne količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev ter v posebej ograjenem prostoru tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev, seveda pa je pogoj za oddajo, da so odpadki pravilno ločeni. Za občane je oddaja teh odpadkov na Zbirnih centrih ne glede na količine brezplačna, kar pa ni praksa pri vseh javnih podjetjih. V skladu z zakonodajo, ločevanje odpadkov ni več prosta izbira povzročiteljev odpadkov, pač pa obveza, ki se je vsi premalo zavedamo. Kljub temu ločevanje odpadkov na izvoru in njihova predelava predstavljajo samo enega od načinov ravnanja predpisanih v hierarhiji ravnanja z odpadki, kjer je na prvem mestu preprečevanje nastajanja odpadkov, sledijo ponovna uporaba, recikliranje (omogočeno z ločenim zbiranjem odpadkov), drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in na zadnjem mestu odlaganje odpadkov. Posebej moramo poudariti, da zaračunavanje BIO odpadkov in zelenega odreza nima za cilj ustvarjanja dodatnega prihodka, ampak kakor je iz obrazložitve razvidno smo s tem pričeli samo zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev in pravičnega obračuna storitev med povzročitelje teh odpadkov.  

Vprašanje:

Janez Potočnik je dejal, da so ga nekateri občani opozorili na domnevne nepravilnosti pri sofinanciranju kulturnih projektov oziroma glede javnega razpisa za letošnje leto. Vsako leto mestna občina podeli določena finančna sredstva zainteresiranim skupinam na podlagi projektov, ki jih prijavijo. Letošnja sredstva so bistveno višja, kot so bila prejšnja leta in je bilo zanje tudi veliko zanimanje. Srž problema pa je po njegovem mnenju v komisiji, ki je dodeljevala ta sredstva, saj v njej ne bi smeli sedeti člani, ki so prejemniki teh sredstev. Ampak ravno to se je zgodilo. Sam ne ve ali je bilo to letos prvič, ali se je to dogajalo že prejšnja leta. Pravilnik o izvrševanju proračuna v svojem 218. členu v 4. točki govori: »Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja itd..« Ampak tu se je zgodilo ravno to. Navedel je dva primera. Člani komisije so v bran povedali, saj je vse v redu, ker so se pri konkretni točki izločili. To ne vzdrži in je nedvoumno interesna povezanost. Po njegovem mnenju je to nelegalno in nehigiensko. Predlagal je, da župan prekliče sklepe te komisije, formira novo komisijo in naredijo nov razpis. Člani komisije so v svoj bran povedali tudi to, da je Slovenj Gradec premajhen, da bi lahko našli toliko kompetentnih članov komisije, ki ne bi bili v koliziji interesov. Sam je prepričan, da je v Slovenj Gradcu dovolj kompetentnih ljudi, ki niso interesno povezani in bodo lahko ta sredstva kvalitetno razdelili. Ne bo se spuščal v razpravo ali so ta sredstva, ki so jih namenjali sami sebi, upravičena, oziroma so ti projekti dobri ali niso. Bi pa rad povedal to, da so med zavrnjenimi projekti tudi takšni, ki bi si zaslužili vsaj majhna sredstva iz te pogače. 

Odgovor:

Župan je pojasnil, da kulturi namenjajo največ finančnih sredstev preko javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti. Pri tej proračunski postavki, torej za posebne projekte v kulturi, pa je že več let posebna komisija, ki vloge obravnava in jih na podlagi točkovanja tudi rangira. Imenoval je novo komisijo in precej se je ukvarjal s tem katere člane povabiti v komisijo, da bodo kompetentni. Lahko reče, da je delo komisije potekalo kvalitetno. Sam odločitvam komisije ni nasprotoval, saj jim zaupa. Vendar je v letošnjem letu poudarjeno prišlo do izraza dejstvo, da so predlagatelji nekaterih projektov bili sami povezani s komisijo. Predsednik komisije je pojasnil, da so obravnavali posamezne vloge in sicer tako, da tisti, ki je bil povezan z vlogo, ni sodeloval ne pri točkovanju, ne pri izbiri. Torej so se s tem konfliktu interesov izognili. Odločbe so bile poslane, niso pa še izvedene, tako, da preklic je še vedno možen in morda z dvema nadomestnima članoma komisije izvedejo ponovno ocenjevanje. Če smatrajo, da je to potrebno, se da to narediti, če pa smatrajo, da je bil ta izbor zadosti korektno izveden, pa lahko ostane tako kot je. V vsakem primeru so projekti, ki so izbrani, dobri. Je pa seveda veliko takih, ki so tudi dobri, pa ali niso dosegali točk, ali niso formalno zadostovali pogojem.    Vesna Kozlar je dejala, da za takšne primere pravzaprav zelo težko najdeš člane komisije, ki nikoli ne bodo v nekem konfliktu interesov. Iz ocenjevanja vlog so se izločili tisti člani, ki so povezani z društvom in ostali člani so vsak za sebe točkovali projekte ter na koncu podali predlog županu. Zdajšnja diskusija gre v to smer, da ne zaupajo ostalim članom komisije. Menila je, da tudi z imenovanjem katerekoli druge komisije, tega problema ne bodo rešili, ker bo vedno lahko dvom. Tudi, če bi se župan člane te komisije povabil iz drugih občin, se ne bi izognili dvomu. To je ta ključni problem, ki ga je treba tu imeti v vidu.

Objavljeno:2017-06-19T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

23. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 23. seja občinskega sveta
Vprašanje:

 

Martina Šisernik je opozorila, da na vstopu v mesto Slovenj Gradec ni označb za nekatere pomembne objekte. Kot primer je navedla pokopališče v Starem trgu in Koroško galerijo likovnih umetnosti. Nerazumljivo je, da obiskovalcem mesta ne posredujejo informacij kako priti do teh objektov in jih namesto dobrodošlice razburijo, ko tavajo in jih iščejo.

Odgovor:

V kolikor želi občina postavljati turistično in drugo obvestilno signalizacijo ob državnih cestah je potrebno pred izdajo soglasja s strani upravljalca državne ceste izdelati ustrezen elaborat za postavitev navedene signalizacije. Vse stroške v zvezi z izdelavo elaborata in postavitve nosi predlagatelj, torej občina. Strokovna služba že vrsto let opozarja na neurejeno stanje glede navedene signalizacije, tako obstoječe kot manjkajoče, kar tudi sami navajate. Dejstvo pa je, da so za izvedbo celotnega projekta prenove potrebna kar velika finančna sredstva. V začetku letošnjega leta je bila sprejeta odločitev, da gremo v izvedbo elaborata za celotno občino in nato nadaljujemo z zamenjavo dotrajane in neprimerne turistične in druge obvestilne signalizacije, ter dopolnitvijo nove še ne postavljene.  

Vprašanje:

mag. Ksandi Javornik je dejal, da je tudi sam želel izpostaviti usmerjevalne table, saj so ga na enem pogrebu opozorili, kako težko najdejo pokopališče.  Res je to državna cesta in je te table težje namestiti, po drugi strani pa bi pristojne službe lahko pregledale obstoječe table, na katerih so še vedno napisana podjetja, ki so se že preselila drugam. Mogoče bi se dale uporabiti le te.

Odgovor:

 

Glej odgovor pri svetnici Martini Šisernik.

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je omenil širjenje optičnega omrežja oziroma povezave. Kolikor mu je poznano, imajo v mestni občini nekaj naselij, ki imajo optične povezave oziroma omrežje, ampak to omrežje ni povezano na centralno omrežje. Predlagal je, da pripravijo javni razpis za distributerje in povežejo ta omrežja. Prednost vidi v zadovoljnih občanih, ki bodo imeli optično omrežje, po drugi strani pa lahko občina iz tega nekaj pridobi.

Odgovor:

Občinska uprava dela na tej vsebini. Predvsem gre za položeno kanalizacijo (samo cevi), ki jih je polagala občina ob gradnji cest, kanalizacije ali vodovoda. Opravljen je bil že razgovor z enim operaterjem o možnostih izvedbe omrežja. V vsakem primeru pa bo izveden javni razpis, ko bodo podlage pripravljene. 

Vprašanje:

 

Aleksander Hudej je omenil, da je pri hišni številki Zgornji Razbor 21 skozi dvorišče speljana cesta v obliki črke S, tam pa je tudi križišče, kjer se stekajo štiri ceste. Lastnik na tem dvorišču izvaja različna dela, predvsem premika stroje. Večina vozil nima bočne osvetlitve in lahko hitro pride do nesreče. Predlagal je, da bi tam uredili javno razsvetljavo, predvsem zaradi varnosti. 

Odgovor:

Problem osvetlitve dvorišča na lokalni cesti bomo z referatom za promet na MO SG g. Aljošo Krivec preučili in našli ugodno rešitev.

Vprašanje:

 

Aleksander Hudej je omenil zadnje sneženje, najprej dež, posledično poledica, kar je povzročilo velike težave. Temperature so bile nizke, sol ni bila učinkovita in na cestah, ki so v senci, bi moral biti pristop drugačen. Če se to ponovi, je potrebno ustrezno urediti prevoznost takih cest.  

Odgovor:

Vsako zimsko sezono se maksimalno pripravimo na izvajanje zimske službe, tako v smislu opreme kot materiala potrebnega za posip. Tekom zime pozorno sproti spremljamo vremenske napovedi, tako da tudi na podlagi tega zastavimo delo. Kljub vsemu pa so letošnje specifične razmere ne samo nam, ampak vsem vzdrževalcem v državi zelo otežile izvajanje zimske službe. Zaradi dolgega obdobja zelo hladnega vremena so tla globoko zmrznila, na to zmrzlo površino pa je padal dež in zmrzoval, kakor tudi voda od topitve snega zaradi soli. Zaradi tega smo morali vložiti veliko napora, da smo v naslednjih dneh po sneženju vzpostavili ceste in pločnike v zadovoljivo stanje. Posebno pozornost pa vedno dajemo odsekom cest v senčnih legah, kjer izvajamo dodatne posipe.

Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da je v sredini lanskega leta bila vržena kost okoli selitve upravne središča iz Slovenj Gradca. Zanima ga ali Mestna občina Slovenj Gradec oziroma vodstvo vrši kakršnekoli aktivnosti za ohranitev upravne enote oziroma upravnega središča v Slovenj Gradcu, ali je to vse v mirovanju. Po informacijah, ki jih ima, je ta tematika v Ljubljani še vedno pereča in pravijo, da bo v kratkem to tudi rešeno. Zato bi prosil, da mestna občina sproži aktivnosti za ohranitev te institucije v  Mestni občini Slovenj Gradec.

Odgovor:

 

Župan bo odgovor podal na seji občinskega sveta.

Vprašanje:

Peter Cesar je glede na to, da je bilo omenjeno optično omrežje, opomnil, da je že pred časom na seji občinskega sveta  postavil vprašanje kaj je z ostanki telefonske napeljave po podeželju. Ko so uredili optiko, so ostale telefonske linije, potrgani kabli in polomljeni drogovi. Telekom se je zavezal, da bodo to sanirali, ampak  tega niso storili. Predlagal je, da ponovno opozorijo Telekom, da naj to v spomladanskih mesecih odstranijo.

Odgovor:

Vprašanje je postavljeno zelo na splošno,  ni definirano na katerih lokacijah oziroma lastniških parcelah so še ostanki telefonskih napeljav. V lanskem letu je na našo dodatno pobudo Telekom pregledal stanje na terenu in saniral morebitne napeljave, ki niso več v uporabi. Nekateri lastniki zemljišč so se v dogovoru z Telekomom zavezali, da bodo sami sanirali predmetna območja. Zaradi dokončne sanacije zadeve bi bilo potrebno sporočiti točne lokacije, kjer so še kakršni koli ostanki starih telefonskih vodov. Na podlagi analize stanja bodo naše strokovne službe skupaj z Telekomom pregledale stanje in ustrezno ukrepale.

Vprašanje:

 

Peter Slemenik je opozoril, da je cesta v Turiški vasi, od trgovine do mosta na Brdah, na več mestih po sredini počena.  Glede na to, da je bila sanirana  pred dvema letoma, je predlagal, da pri izvajalcu uveljavijo reklamacijske roke. 

Odgovor:

Na cestah, kjer smo v letu 2014 izvajali sanacijo po sistemu TERA MIX, so se pojavile prečne razpoke. Z izvajalcem del KOSTMANN d.o.o., smo izvedli ogled vseh cest, ter se dogovorili za sanacijo, ki bo izvedena predvidoma v mesecu maju ali juniju. Sanacije so predmet reklamacije.

Vprašanje:

 

Ivan Gams je v obrazložitvah DIIP-ov zasledil, da se mesto Slovenj Gradec v zadnjih letih sooča z zmanjšanjem natalitete in odseljevanjem ljudi. Ta izjava verjetno temelji na nekih podatkih. Zanima ga v številkah koliko je to, pa mogoče razmerje koliko se jih izseli iz mesta Slovenj Gradec, koliko pa iz Mestne občine Slovenj Gradec. 

Odgovor:

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v Mestni občini Slovenj Gradec  v letu 2012 živelo 16.866 ljudi, nato se  skozi leta število prebivalcev občine zmanjšuje. Tako na začetku leta 2016  v občini živi 16.720 ljudi, kar predstavlja negativen trend števila prebivalcev v občini. Na dinamiko skupnega prirasta občine vpliva tako naravni prirast kot tudi selitveni prirast s tujino oz. med občinami.  Naravni prirast se med 2012 in 2015 zmanjšuje, vendar je še pozitiven, medtem ko je selitveni prirast s tujino ter med občinami izredno negativen (izjema je selitveni prirast s tujino v letu 2012). Trend skupnega prirasta občine od leta 2012 do 2015 je negativen, kar pomeni zmanjšanje skupnega števila prebivalcev občine tudi v bodoče.                      
Podatkov za razmerje med mestom in podeželjem nimamo.  

 

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je v SGlasniku prebral, da dobro izvajajo program 750 obletnice. Ogledal si je celotni Glavni trg, Trg svobode, nekdanjo mestno hišo, pa zgradbo MO SG in nikjer ni signala, da mesto praznuje 750 obletnico mestnih pravic. Vsak, ki se pelje po obvoznici in skozi mesto, bi moral že od 1. januarja 2017, vedeti, da mesto praznuje. Na Glavnem trgu pred vhodom v muzej si je ogledal zastave, ki so sicer še cele, pač pa umazane in bi jih bilo nujno treba oprati. Tako, da se ne strinja, da dobro izvajajo program. S  

Odgovor:

Praznovanje 750-letnice mesta Slovenj Gradec je tempirano na toplejše mesece, temu smo prilagodili tudi promocijo prireditev. Datum, ko so bile mestu podeljene mestne pravice, tudi sejmina, je 22. 5. 1267. Naše praznovanje pa bo koncentrirano med dvoje datumov, in sicer 17. 6. (srednjeveški dan) in 16. 9. (zaključni spektakel), ko je načrtovano tudi obširno oglaševanje prireditev. V zimskih mesecih smo predvideli promocijski filmček z logom (srečno, na silvestrovo), kar smo izvedli, v izdelavi so praznične zastave, ki jih bomo namestili še v tem mesecu, uspešno smo se dogovorili tudi z župnikom g. Potnikom, ki bo dovolil izvesek z zvonika cerkve sv. Elizabete. Namestili smo dvoje billboardov (Murko, Stari trg). V začetku marca vas bo nekaj več billboardov spomnilo na prihajajoče dogodke, denimo Sprehod ob mestnem obzidju, ki smo ga izvedli že dvakrat (uspešno), na Fotografski natečaj Živel Slovenj Gradec, ki je v teku, ter na odprta vrata Medenega raja, Perger. V SGlasniku smo  v letošnjem letu v vsaki številki na dveh straneh poskrbeli za dobro obveščenost o praznovanju, o 750-letnici so poročali različni mediji, kljub temu, da imamo prvo novinarsko konferenco predvideno v začetku marca. Zelo dobro živi FB stran Živel Slovenj GRadec, ki bo kmalu dobila še nekaj zanimivih razpravljavcev, kar je še presenečenje. Ekipa Spoturja s sodelavci je praznovanje predstavila na sejmu v Ljubljani (natisnili smo dvoje razglednic in letake - slo, ang, nem ter sladko vizitko), kakopak v duhu in oblačilih srednjega veka.   

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je nadalje omenil, da so preživeli prvi obrok zime. Sam živi v strnjenem naselju in Komunala je zelo slabo čistila pločnike in parkirne prostore. Komunala je tista, ki mora pravočasno ugotoviti, da sneži, posuti pločnike in ceste ter ukrepati. Predlagal je, da se v naslednjem sneženju ne bi spet pogovarjali na isto temo. 

Odgovor:

Del odgovora enak kot za g, Hudeja in sicer: Vsako zimsko sezono se maksimalno pripravimo na izvajanje zimske službe, tako v smislu opreme kot materiala potrebnega za posip. Tekom zime pozorno sproti spremljamo vremenske napovedi, tako da tudi na podlagi tega zastavimo delo. Kljub vsemu pa so letošnje specifične razmere ne samo nam, ampak vsem vzdrževalcem v državi zelo otežile izvajanje zimske službe. Zaradi dolgega obdobja zelo hladnega vremena so tla globoko zmrznila, na to zmrzlo površino pa je padal dež in zmrzoval, kakor tudi voda od topitve snega zaradi soli. Zaradi tega smo morali vložiti veliko napora, da smo v naslednjih dneh po sneženju vzpostavili ceste in pločnike v zadovoljivo stanje. Aktivnosti zimske službe v petek 13.1.2017 so se začele z posipanjem cest in pločnikov že zjutraj. Tako smo posuli vse asfaltne ceste z mešanico peska in soli, ter pločnike z soljo nakar smo  ponovili še z mešanico peska in soljo. Zaradi specifičnih  vremenskih razmer se je kljub vsemi aktivnostmi naredila ledena ploskev na skorja vseh asfaltnih površinah kot tudi na makadamu. V naslednjih dneh so se dnevno izvajala aktivnosti posipanja makadamskih cest z peskom  kot asfaltnih cest in pločnikov z mešanico peska in soljo vendar zaradi nizkih temperatur sol ni delovala kot se pričakuje.    

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je nato dejal, da je čas zime in kdorkoli spremlja medije, ugotavlja, da imajo ljudje težave zaradi onesnaženosti zraka. Tudi pri nas zaznavajo težave ljudi zaradi onesnaženosti zraka zaradi kurišč, ki jih imajo privatne hiše in pozorno posluša kdaj preseže Slovenj Gradec dovoljeno mejo. Tega nikoli ne sliši in ne zasledi nikjer, zato je vprašal ali v Slovenj Gradcu opravljajo meritve, kdaj so bile nazadnje opravljene in kakšni so rezultati. V povezavi s tem je pred nekaj leti postavil vprašanje ali Slovenj Gradec razpolaga z oceno vpliva Termoelektrarne Šoštanj, onesnaženost zraka v mestni občini. Takrat ni dobili odgovora, zato še enkrat postavlja vprašanje. 

Odgovor:

Po nam znanih podatkih se v Mestu Slovenj Gradec ne izvaja monitoring onesnaženosti zraka. Po našem mnenju bo potrebno z ustreznimi Občinskimi predpisi omejit - prepovedat ogrevanje z energenti, ki slabo vplivajo na okolje, saj se kurišča na trda goriva pojavljajo tudi tam, kjer poteka plinovodno omrežje. »Na vplivnem območju TEŠ se onesnaženost zraka (imisije) redno spremljajo v okviru EIS TEŠ na osmih stalnih merilnih mestih in na enem občasnem merilnem mestu z mobilno postajo. Stalna merilna mesta so: Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška Gora, Velenje, Veliki Vrh, Škale in Pesje. Imisijski monitoring stalnih meritev obsega: koncentracije SO2 na vseh merilnih mestih, koncentracije NOX in NO2 na merilnih mestih Zavodnje in Škale, koncentracije O3 na merilnem mestu Zavodnje, mobilni postaji in Velenje, koncentracije prašnih usedlin na vseh merilnih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje, kakovost padavin na vseh merilnih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje, meteorološke parametre na vseh merilnih mestih, koncentracija trdnih delcev (PM10) na merilnih mestih Škale, Pesje in mobilni postaji.  Trenutni podatki imisijskega monitoringa, kakor tudi arhiv meritev in arhiv mesečnih, ter letnih poročil so dostopni na spletnem naslovu: http://www.okolje.info/.« - vir spletna stran TEŠ (http://www.te-sostanj.si/si/odgovornost-do-okolja/naravno-okolje/205).  

Objavljeno:2017-06-16T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

22. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 22. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Na tej seji ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2016-12-21T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

21. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 21. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Na tej seji ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2016-12-01T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

20. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 20. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da so na dopisni seji sprejeli sklepe za gradnjo večnamenskega doma na Razborju, ki se imenuje romarski dom. Vsa potrebna dokumentacija je bila izdelana, vloga pa je bila na javnem razpisu zavrnjena. V zvezi s tem je želel pojasnilo.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je bila vodilni partner pri prijavi na 2. rok razpisa Interreg V-A Slovenija-Avstrija projekta z akronimom STIKREUTZ. Vodenje projekta in prijava projekta je bila oddana zunanjemu izvajalcu EUTRIP, d.o.o., Celje. Vodja projekta, g. Primož Praper je podal naslednjo obrazložitev:  

»V pregledu vloge je sekretariat ugotovil pomanjkljivosti. Vloga se je oddajala dvojezično in sicer v slovenskem in nemškem jeziku, povzetek pa je moral biti tudi v angleškem jeziku. Na okoli 60 straneh teksta je bilo ugotovljeno, da 5 besed ni bilo prevedeno v nemški jezik. Prav tako pa naj bi vodilni partner podpisal izjavo vodilnega partnerja in ločeno tudi še izjavo projektnega partnerja. V digitalni vlogi, je prijavitelj, ki je projekt prijavljal v imenu MOSG priložil podpisano skenirano izjavo vodilnega partnerja in nepodpisano skenirano izjavo projektnega partnerja. (Nekoliko nelogična je bila zahteva razpisa, da mora nekdo, ki je vodilni partner podpisati, da je tudi projektni partner).« Prijavitelj je v tej zvezi podal obrazložitev, da: »…je prišlo do pomote pri skeniranju in pripenjanju napačno označenega dokumenta, kjer je bila pripeta nepodpisana izjava projektna partnerja. Nepravilna naj bi bila tudi izjava o zagotavljanju lastnih sredstev. Žal je bila vloga zaradi zgoraj navedenih ugotovitev zavrnjena, na kar je bila napisana pritožba, ki pa ni bila uspešna. Avstrijski partnerji so bili zaradi nerazumno formalistične prijave zelo slabe volje, saj se jim zdi tovrstni pristop neprimeren. Predlagali so pritožbe na višje instance, kar pa bo zelo verjetno težko spremenilo sklep sekretariata. Avstrijski partnerji so namreč imeli interes z aktivnostmi pričeti v začetku leta 2017, kar sedaj ne bo mogoče. Ima pa projekt možnost, da se še dodela in prijavi na naslednji rok, ki je predviden za marec 2017, o čemer pa se je potrebno še pogovoriti z vsemi partnerji. Sofinanciranje za določen del aktivnosti bi bilo možno iskati tudi v okviru drugih mehanizmov (npr. izgradnja stavbe na Razborju s pomočjo sredstev EKO sklada), vendar je stopnja sofinanciranja v tem primeru bistveno nižja (Interreg okoli 85 % upravičenih stroškov, Eko sklad okoli 40 % upravičenih stroškov). Seveda je potrebno predlog odgovora dogovoriti z Mestno občino Slovenj Gradec.« 

Vprašanje:

 

Peter Cesar je omenil, da je Mestna občina Slovenj Gradec postala zelena destinacija. Vprašal je zakaj so tako skromni in tega ne objavijo na javnem mestu, na primer na jambu plakatu. Predlagal je, da to čim prej uredijo.

Odgovor:

JZ SPOTUR so nalepili jumbo pano pri pokopališču in na obvoznici pri Merkurju, še enega pa imajo natisnjenega in ga bodo prilepili, ko se sprosti še kakšen jumbo pano. Ravno tako so le to objavili v časopisu SGlasnik in kratek članek poslali vsem novinarjem in še nekaterim drugim premo maila. Logotipa Green destination in TOP 100 destination pa bodo uporabljali v vseh novo natisnjenih promo materialih, uporabljajo pa jih tudi pri podpisu v mailih.  

Vprašanje:

 

Ivan Vranjek je opomnil, da je že na prejšnji seji izpostavil cesto v Turiški vasi, ki jo je Komunala nekoliko uničila, pa je dobil odgovor, da je bila cesta že prej v slabem stanu in jo bodo takoj popravili. Minilo je mesec in pol od zadnje seje in tega še niso storili.

Nadalje je dejal, da so ga vaščani Turiške vsi opozorili na odmero ceste oziroma so pri širitvi ceste nekatere mejnike izruvali. Predlagajo, da pristojne službe mejnike postavijo nazaj.

Nato pa je predlagal, da so na pokopališču v Šmartnem ves čas odprte sanitarije oziroma, da postavijo kemične sanitarije. 

Odgovor:

Gramoziranje omenjene ceste je že v teku, dokončanje del do 18.11.2016.

Glede mejnikov poškodovanih ob izgradnji ceste, bomo preverili stanje in nato skladno s postopkom vzpostavitve mejnega stanja obnovili mejnike.

Na pokopališču Šmartno  se ob dnevu mrtvih postavijo kemični WC-ji. Novi sanitarni prostori pa so sedaj namenjeni uporabi predvsem ob uporabi mrliške vežice. Sedaj se lahko uporabljajo  tudi v delovnem času cvetličarne in sicer od pon.-pet. od 8-12 ure in od 15-19 ure in v soboto od 8-12 ure. Za uporabo se ključ dvigne v cvetličarni, kar pomeni tudi kontrolo nad uporabo. V koliko bi bila odločitev, da so prostori odprti ves čas v smislu javnega WC-ja, je potrebno zagotoviti vsakodnevno vzdrževanje, oz. čiščenje. Bojimo pa se, da bodo potem lahko novi sanitarni prostori podvrženi tudi vandalizmu.

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je omenil poročilo Inštituta za javno zdravje RS, ki je na svoji spletni strani objavil oceno zdravja po občinah. Mestna občina Slovenj Gradec je malo nad povprečjem po zdravju slovenskih občin, sam pa ni zadovoljen z oceno glede kvalitete pitne vode, saj ima slabo oceno. Na tem segmentu so najslabši. Zaradi tega je predlagal, da nemudoma pokličejo upravljalca in tistega, ki je pristojen in odgovoren za pitno vodo, naj poda  odgovore zakaj je temu tako in kaj bo storil, da se stanje izboljša.

Odgovor:

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdelal poročilo o zdravju po občinah, v katerem je ocenjenih 39 kazalnikov zdravja, med drugimi tudi mikrobiološka kakovost pitne vode. Kazalnik kaže, da imamo v Mestni občini Slovenj Gradec kakovost vode pod slovenskim povprečjem, bolj natančno 68 % v primerjavi s slovenskim povprečjem, ki znaša 87 %.

Navedeni rezultat ne kaže ocene kvalitete pitne vode, polni naziv kazalnika je: "Delež prebivalcev, ki imajo dostop do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti", iz oskrbovalnih območij, ki so vključena v program državnega monitoringa pitne vode.  Kazalnik kaže delež prebivalcev v MOSG (68 %), ki imajo dostop do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti.

 

Kazalnik se izračuna na podan način:

 

Mikrobiološka kakovost pitne vode =

Št. prebivalcev v občini, ki se oskrbujejo s pitno vodo dobre mkb kakovosti

* 100

Število vseh prebivalcev v občini

 

Za dobro mikrobiološko kakovost se šteje, da indentifikatorji fekalne onesnaženosti niso prisotni, oziroma so prisotni pri največ 5 % vzorcev v opazovalnem obdobju (2013 – 2015).

Iz tega sledi naslednji izračun: v program državnega monitoringa je vključenih cca. 12200 prebivalcev (niso vključeni tisti prebivalci občine, ki se oskrbujejo iz lastnih zajetij), število vseh prebivalcev v občini je 16870, torej je za MOSG po tej metodologiji lahko dosežen maksimalen delež prebivalstva, ki imajo dostop do dobre mikrobiološke kakovosti vode 72 %, mi pa smo dosegli 68 %. 

Po tej metodologiji se šteje, da se za tiste prebivalce v občini, ki niso vključeni v državni monitoring pitnih šteje, da imajo vodo slabe mikrobiološke kakovosti.

Deleži prebivalcev, ki imajo dostop do mikrobiološko kvalitetne pitne vode za ostale koroške občine, ki so bile zajete v raziskavo so naslednji: Črna na Koroškem – 11 %, Dravograd – 50 %, Mežica – 1 %, Mislinja – 48 %, Muta – 0 %, Podvelka – 33 %, Prevalje – 70 %, Radlje ob Dravi – 76 %, Ravne na Koroškem – 81 %, Ribnica na Pohorju – 0 % in Vuzenica – 1 %. Povprečje v Sloveniji znaša 87 %, torej so vse koroške občine pod slovenskim povprečjem.

 

 

 

PREGLED REZULTATOV VZORCEV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODIH V LETU 2015 V NOTRANJEM NADZORU

 

VODOOSKRBNI SISTEM

Mikrobiološki parametri

Clostridium perfringenes

Kemijski parametri

Nitrati

Kloriti in klorati

Trihalometani (THM)

OPOMBE

SLOVENJ GRADEC

60

11

19

2

3

1

/

MISLINJSKA DOBRAVA

24

9

4

1

1

1

/

PAMEČE – novo naselje

7

7

1

1

1

 

/

PAMEČE – staro naselje

7

7

2

1

1

1

1 vzorec neskladen zaradi koliformnih bakterij

GRAŠKA GORA

6

2

1

1

1

1

1 vzorec neskladen zaradi preseženega skupnega št. mikroorganizmov pri 37 °C

RAZBOR

6

2

1

1

1

1

1 vzorec neskladen zaradi koliformnih bakterij in E. coli*

SELE

7

3

1

1

1

1

2 vzorca neskladna zaradi koliformnih bakterij

GRAJSKA VAS

7

2

1

1

1

1

 

PARTIZANKA**

8

1

1

1

/

/

1 vzorec neskladen zaradi prisotnosti E. coli, enterokokov in koliformnih bakterij,

1 vzorec neskladen zaradi skupnega št. mikroorganizmov pri 37 °C in

1 vzorec neskladen zaradi koliformnih bakterij

SKUPAJ

132

44

31

10

10

7

8 neskladnih vzorcev, od tega sta bila 2 neskladna zaradi fekalnega onesnaženja.

OPOMBA* E. coli in enterokoki so pokazatelji fekalnega onesnaženja.

OPOMBA ** V letu 2015 smo na vodooskrbnem sistemu Partizanka, zaradi predimenzioniranega omrežja in premajhne porabe vode, uvedli časovno daljši ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep o prekuhavanju smo objavili 14. 07. 2015 in v času priprave tega dokumenta, še vedno velja.

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED REZULTATOV VZORCEV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODIH V LETU 2015 V DRŽAVNEM MONITORINGU

 

VODOOSKRBNI SISTEM

Redni preiskusi

Občasni preiskusi

OPOMBE

SLOVENJ GRADEC

13

2

1 neskladen zaradi povečane motnosti

MISLINJSKA DOBRAVA

5

1

 

PAMEČE – novo naselje

4

1

 

PAMEČE – staro naselje

2

0

 

GRAŠKA GORA

2

0

 

RAZBOR

2

0

 

SELE

2

0

 

GRAJSKA VAS

2

0

 

PARTIZANKA

VS Partizanka v letu 2015 ni bil vključen v program državnega monitoringa.

SKUPAJ

32

4

1 neskladen zaradi povečane motnosti.

 

 

Zaključek:

V podjetju in kot upravljavec javnih vodooskrbnih sistemov se zavedamo, da je varna vodooskrba temeljna naloga javne oskrbe s pitno vodo. Ugotavljamo tudi, da se mikrobiološko stanje vode na zajetjih slabša, zato smo morali urediti pripravo vode s kloriranjem na dodatnih sistemih v Starih Pamečah v letu 2013, Razbor in Grajska vas v letu 2014 in Sele v letu 2015.

Poleg tega se redno ob večjih padavinah na zajetjih v Suhem dolu pojavlja povečana motnost, na kar že vrsto let opozarjamo, in ki v nekaterih premerih doseže tudi zelo visoke vrednosti in predstavlja tveganje za varno vodooskrbo. V ta namen smo predlagali ureditev filtracije in UV dezinfekcije pitne vode iz zajetij v Suhem dolu. Izdelan je bil idejni projekt Čistilna naprava za pitno vodo (št. projekta 109/2014), Esotech, september 2014. Cilj izvedbe projekta, da bi se dosegla motnost vode pod 1 NTU in da bi voda izpolnjevala pogoje mikrobiološke ustreznosti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Za ultrafiltacijo in UV dezinfekcijo bo urejena tudi klorirna naprava za kloriranje vode, zaradi omrežja oz. se bo lahko uporabljala po potrebi. Smo v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovodnega omrežja v Mestni občini Slovenj Gradec in sicer posebej za:

-      Filtrirno napravo za pitno vodo (ultrafiltracija),

-      Obnovo vodovodnega sistema Slovenj Gradec in

-      Izgradnjo vodovoda na legenski planoti.

Vse navedene projekte pripravljamo z namenom prijave za pridobitev evropskih finančnih sredstev. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v začetku prihodnjega leta.

Iz tega sistema bi nato tudi oskrbovali oz. pokrivali okoliške manjše vodovodne sisteme, ki imajo prav tako slabo mikrobiološko kakovost vode na zajetjih.

Želimo si in upamo, da bo ta projekt čim prej prešel v fazo realizacije.

Poudariti želimo tudi to, da je pomembna kakovost vodovodnega omrežja, namreč slabše, dotrajano omrežje vpliva na slabšo kvaliteto pitne vode, zaradi tega, torej vpliva omrežja je na koncu ultrafiltracije predvidena tudi klorirna naprava. Zelo velikega pomena, na kar tudi opozarjamo, je da občina vrača sredstva zbrane najemnine v obnovo infrastrukture.  

Vprašanje:

Bojan Navodnik je vprašal kdo je zadolžen za čiščenje listja in vzdrževanje zasaditve na Poštni ulici v Slovenj Gradcu. Lastniki in najemniki prostorov imajo namreč nenehne probleme, predvsem z vsakodnevnimi velikimi količinami odpadnega listja, ki se nakopiči pred njihovimi vhodi. 

Odgovor:

Za čiščenje listja z javnih površin je zadolženo podjetje komunala SG. Na omenjeni lokaciji med bivšim Pohorjem in Sodiščem se redno čisti listje z zelenih površin in parkirišč. Je pa dejansko čiščenje otežkočeno zaradi parkiranih vozil in se tudi temu skušamo prilagajati. Parkirišča vzdolž objekta »Pohorje« ni javna površina ampak pripada k omenjenem objektu (razvidno iz spodnje situacije), zato tam ne izvajamo čiščenje površin. Čiščenje tega dela so dolžni opraviti lastniki teh površin. Listje in ostanki vej res ne sodijo med komunalne odpadke, vendar po naročilu stranke listje in zeleni odrez, katero je spravljeno v vreče, odpeljemo s posebnim vozilom. 

Vprašanje:

Janez Potočnik je posredoval zahtevek VS Šmiklavž. Na glavni cesti ob osnovni šoli je avtobusna postaja. Na obeh straneh je postajališče in otroci tam dnevno hodijo čez to cesto. Veliko je teh otrok in ta točka je izjemno nevarna za morebitne nesreče in ravno na tem odseku ni označb kje je cestišče, kje je postajališče. Vedo, da je to državna cesta, ampak morajo sprožiti postopke, da to nevarno točko sanirajo oziroma nekaj naredijo v zvezi s tem ali bo to prehod za pešce, čeprav najbrž ne bo  dovolj, morda celo kakšne druge fizične ovire. 

Odgovor:

Svet staršev POŠ Šmiklavž je v mesecu septembru posredoval pristojnim službam dopis glede organiziranja šolskega prevoza na tem območju, v sklopu katerega je obravnavan tudi način vstopa in izstopa v vozilo na križišču v Šmiklavžu. Skupina za organiziranje šolskih prevozov je tako že v mesecu septembru z dopisom, ki ga je prejela tako Vaška skupnost Šmiklavž, prevozniki, šola, svet staršev in podpisani starši, med drugim podala prevozniku zahtevo glede načina vstopa in izstopa v vozilo na omenjenem odseku. 

Del odgovora glede omenjene problematike:

»Za vaše opozorilo, da otroci izstopajo in vstopajo na avtobusni postaji se najlepše zahvaljujemo. Dejstvo je, da je varnost otrok na prvem mestu in temu načelu sledimo tudi pri organiziranju šolskega prevoza, ki poteka skladno z določili Pravilnika od/do Podružnične osnovne šole Šmiklavž in ne od/do avtobusne postaje Šmiklavž. Na osnovi vašega dopisa smo prevoznike obvestili, da morajo prevoz izvajati skladno z določili javnega razpisa, oz. da otroci ne smejo izstopati na levi strani glavne ceste (gledano iz smeri Šmiklavž – Podgorje), saj prečkanje cestišča ni urejeno s talno prometno signalizacijo. Otroci, ki so vključeni na prevoz na kombiniranih vozilih morajo vstopati in izstopati iz vozila izključno pred POŠ Šmiklavž. Tisti, ki pa so vključeni na avtobus, pa lahko izstopijo iz vozila le na avtobusni postaji na desni strani glavne ceste (gledano iz smeri Šmiklavž – Podgorje). Prav tako bomo obvestili šolo, da morajo otrokom, ki čakajo na prevoz organizirati varstvo vozačev v prostorih šole, kot je bilo dogovorjeno že v okviru priprave Pravilnika in kot to določajo določila 8. odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli. Razumeti pa morate, da šola s prevoznikom in starši zelo težko uskladi urnik na način, da bi bilo prevoz mogoče izvajati brez čakanja na naslednji odvoz. V okviru skupine za organiziranje prevozov se zelo trudimo, da sklope oblikujemo na način, da bi bilo čim manj čakanja na naslednje odvoze. Tudi šola s prevoznikom poskuša usklajevati relacije na način, da se prevoz organizira čimbolj tekoče. V primerih, ko pa je potrebno počakati na odvoz, pa mora šola organizirati varstvo na šoli.  Skladno s Smernicami za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in pregled varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti[1] (Javna agencija RS za varnost prometa) so starši pred pričetkom šolskega leta 2016/2017 podpisali izjavo, da so seznanjeni s pravili glede izvajanja šolskega prevoza, o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu in da so o pravilih seznanili tudi učence. Pravila tudi vključujejo zavezo starša o izbiri in preizkusu najvarnejše poti do postajališča in seznanitev otroka o čakanju in vstopu v organizirani prevoz.« O problematiki na tem odseku je obveščen tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in pristojna služba Mestne občine Slovenj Gradec, ki pokriva področje prometa. Pristojna služba se je dne 10. 11. 2016 že sestala s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, kjer jim je predstavila prometno varnostno problematiko na državnih cestah na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Dogovorjeno je bilo, da MOSG pripravi nabor lokacij in predlog ukrepov. V to zadevo bomo vključili tudi navedeno lokacijo pri POŠ Šmiklavž. [1] Javna agencija RS za varnost prometa, 2015. 

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. in Peter Cesar sta opozorila, da občanke in občani pogrešajo informacije, dogajanja v mestni občini in res bi jim bilo treba na nek optimalen način zagotoviti, da bi le te lahko spremljali po medijih. 

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec o dogodkih, prireditvah in delu občinskega sveta ter uprave obvešča sproti preko različnih kanalov. Mednje sodijo gotovo objave v mesečnem glasilu SGlasnik, objave po elektronskih medijih in internetu, novinarske konference in odgovori na novinarska vprašanja, ki jih praktično pripravljamo vsakodnevno. Snemanje občinskih sej je zagotovljeno v lastni režiji, posnetki pa so na voljo na Youtube kanalu MOSG, prav tako pa jih v predvajanje ponudimo tudi komurkoli je zainteresiran. Sej občinskega sveta se tudi (brezplačno) udeležujejo novinarke tiskanih medijev ter o vsebinah poročajo v svojih informativnih prispevkih. Oglaševanje komercialnih vsebin (prireditve, koncerti, praznovanja, proslave ipd.) je izvajano na ustaljen način preko elektronskih medijev (radio, TV, internet), za objavo vsebin informativne vsebine pa sredstev iz proračuna ne moremo selektivno namenjati komercialnim medijskim ponudnikom, saj s tem v diskriminatoren položaj postavljamo vse ostale medije. Tudi komercialne televizije in radijske postaje so dolžne, za zagotavljanje zadostnega obsega informativnih vsebin (kar predpisuje medijska zakonodaja), pripravljati program t.i. lastne produkcije, hkrati pa v svojem programu ponuditi tudi informacije, ki so namenjene obveščanju širše javnosti. To počno na našem območju prav vsi tiskani mediji ter tudi nekateri elektronski mediji regijskega pomena, žal ne vsi. Sklepanje pogodb s komercialnimi ponudniki je sporno z več zakonskih vidikov, slednje je bilo tudi problematizirano skozi priporočila in direktive Računskega sodišča. Žal MOSG ali njeni javni zavodi nimajo medijskega kanala, ki bi bil po svojem ustroju javni informativni servis, kot je to SGlasnik, zato se mora pač zanašati na nekomercialne medije ali tiste medije, ki so pripravljeni informativne vsebine pokrivati brezplačno, komercialne vsebine pa, jasno, plačevati v skladu s ceniki ponudnikov oglaševanja, čeprav je tovrstnih vsebin bistveno manj ali jih skoraj ni (prireditve četrtnih ali vaških skupnosti ter občinske proslave bi le stežka uvrstili v dogajanja komercialne narave in s tem upravičili plačilo obveščanja javnosti). MOSG sama torej nima svojega informativnega elektronskega kanala, prav tako ni v načrtu (pa tudi ne v skladu z zakonodajo), da bi ga ustanovila, Če bi želeli komercialnim ponudnikom plačevati za objavo večine dogodkov, ki se v MOSG odvijajo, pa bi na letni ravni morali alocirati zadostna sredstva, objaviti javni razpis za izvajalca teh vsebin ter poslovati z najugodnejšim ponudnikom informativnih storitev, v skladu z zakonodajo o javnih naročilih. Na tak razpis bi se lahko glede na trenutne tehnične razpoložljivosti prijavilo najmanj 5 televizijskih in 3 radijski kanali. V MOSG se bomo trudili poiskati sprejemljivo rešitev ter k sodelovanju pritegniti več medijev, s čimer bomo zagotovili tudi zadosten domet vsebin, za katere bomo namenili proračunski denar.    

Objavljeno:2016-11-23T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

19. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 19. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Simona Zorman je opomnila, da so v proračunu za leto 2016 in v obeh rebalansih bile potrjene postavke in tudi zagotovljena začetna sredstva za izgradnjo pločnika od odcepa Raduš do Podgorja, vendar so le ta bila potem razporejena na druge postavke. Sicer razume, da so zaradi težav pričetka izgradnje tega pločnika bila finančna sredstva prerazporejena za druge projekte, hkrati pa je opozorila, da pri načrtovanju novega proračuna ne smejo pozabiti, da so ta sredstva v prihodnje potrebna. Dejala je, da želi pisno obrazložitev kaj so v tem času naredili za to investicijo, kje so težave in kaj zahteva Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kako lahko težave odpravijo, v kakšnih rokih, kdaj predvidoma bi se lahko ta projekt začel in tudi končal.  

Odgovor:

Projektno nalogo za izgradnjo pločnika od odcepa Raduš do Podgorja je izdelal projektant MBI, d.o.o. in smo jo dne 4.4.2016 poslali na DRSI. 13.5.2016 smo imeli v Ljubljani zagovor projektne naloge, ki pa ni bila potrjena. Dopolnjeno projektno nalogo z obrazložitvami smo ponovno poslali v potrditev na DRSI. 

Dne 10.8.2016, smo dobili projektno nalogo potrjeno. Posredovali smo jo projektantu, da lahko nadaljuje s pripravo idejne zasnove. V letošnjem letu bo za izgradnjo pločnika pripravljena projektna dokumentacija in z lastniki podpisane predpogodbe.

Gradbena dela se lahko pričnejo spomladi 2017. Hkrati je bil dne 29. 6. 2016 s strani MO SG podan predlog za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov na DRSI (sofinanciranje). Odgovora še nismo prejeli.    

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je v imenu Vaške skupnosti Šmartno omenil problem Homšnice. Seznanjeni so kaj se je zopet zgodilo 15. avgusta 2015, ko je bila huda nevihta. Tisti, ko so bili na terenu vedo, da to ni enostavno, zato je treba k temu problemu pristopiti zelo resno. Sam se je udeležil ogleda Homšnice in predstavnik podjetja Drava je obljubil, da bodo k sanaciji pristopili v nekaj dneh in bodo strugo na najbolj perečih delih razširili in počistili. To je seveda pravi pristop, vendar je samo začasen. Poudaril je, da občanom ob Homšnici že leta in leta obljubljajo, da bodo to uredili, ampak se to ne zgodi. Navedel je traso Homšnice in dodatno se je pojavil še problem vode od Žolgerja čez  dva mosta. To je voda, ki prihaja iz letališča, po gozdu in po travnikih. Meteorna voda dere in gre skozi hišo Konečnikov, za ostalimi hišami, za hišami po cestah, potem se pa zliva v Homšnico. Privatniki so lastniki teh gozdov in tudi travnikov in dovolijo posege, ampak vprašanje je kdo bo to financiral. Dejal je, da morajo poiskati rešitev. Problem je tudi v Slovenj Gradcu pri izteku vode. Že pred leti so naredili študije za zbiralnike pri toplarni, ampak tega še danes niso realizirali, občani imajo pa probleme. Ponovno je predlagal, da resno pristopijo k temu problemu. Predlagal je tudi, da program potrebnih sanacij vložijo tudi na Vodni sklad RS in počrpajo nekaj finančnih sredstev. 

Odgovor:

Idejni projekt ureditve potoka Homšnice je izdelan, svetniki pa morajo to vprašanje izpostaviti ob potrjevanju proračuna in zagotoviti sredstva za izvedbo tega projekta. Ko bo občina izkazala interes z zagotovitvijo finančnih sredstev, bo tudi koncesionar (VGP DRAVA PTUJ d.d.) pomagal z izvedbo in finančnimi sredstvi. 

5.9.2016 je bil opravljen ogled s strani predstavnika podjetja DRAVA PTUJ d.d., poveljnika civilne zaščite in predsednika VS Šmartno, na katerem so si ogledali najbolj kritična območja. Sprejet je bil dogovor, da se konec septembra ali v začetku oktobra očistijo in razširijo najožji deli struge.

Tudi projekt za prestavitev struge pri vrtnem centru Jehart je izdelan. Projektantska ocena znaša 75.000,00 EUR. Naj omenimo,  da se problem struge Homšnice mora reševati v celoti, kajti le lokalno reševanje pomeni samo prestavitev problema gor ali dol vodno. Potrebno je zagotoviti sredstva v proračunu in pričeti z ureditvijo Homšnice v celoti.

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je omenil kanalizacijo, za katero je skoraj popolnoma enaka zgodba.  Tisti, ki so si dodatno namestiti lopute za preprečevanje vdora kanalščine v hiše, so imeli srečo, drugim pa je meteorna voda udarila v spodnje prostore. Nekaj hiš pa je zopet dobilo kanalščino v stanovanje. Vprašal je kako je to mogoče, da odpre pokrove in voda ter kanalizacija vreta iz jaškov. Menda so nekatere hiše celo priklopljene v obratni smeri, ne iz smeri Šmartna proti Pamečam, ampak nazaj proti Turiški vasi. Predlagal je, da pristojne službe to preverijo. Nekateri občani imajo meteorne vode speljane v kanalščino in vprašal je zakaj jaški tako hitro napolnijo. Nekateri pa za to, da zaščitijo svoje poslopje, odprejo jaške, da jo preusmerijo v kanalščino. Dejal je, da v zvezi s tem želi pisno pojasnilo. 

Odgovor:

Zaradi možnosti vdora fekalnih odplak v stanovanjske objekte, v soglasju za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje stranke opozorimo, da si za zaščito pred zalitjem fekalnih odplak vgradijo proti povratno loputo.

Prav tako je v soglasju navedeno, da se dovoljuje v fekalni kanal odvajati samo fekalne odplake. Na območju VS Šmartno v glavnem poteka samo fekalna kanalizacija. Meteorni kanal je samo v centru Šmartna in na Krnicah, kjer se je gradila nova kanalizacija in se je obstoječa uporabila za meteorne vode. Za vse ostale objekte si morajo lastniki za padavinske vode zagotoviti odvajanje v bližnji vodotok oziroma ponikalnico.

Na podlagi projekta izgradnje kanalizacije, so bili vgrajeni zračni pokrovi. Prav zaradi težav, kot ste jih omenili, smo jih veliko že zamenjali s polnimi pokrovi, predvsem na najbolj kritičnih mestih, kjer je vdor meteornih vod v času nalivov največji. Vseh pokrovov na kanalizacijskih jaških pa zaradi funkcije zračenja, ne smemo zamenjati.

Poznamo pa primere, ko občani ob večjih nalivih odpirajo pokrove in omogočijo iztek meteornih vod iz svojih kmetijskih in drugih površin v javno kanalizacijo. Občane bomo o tem problemu in posledicami takšnega ravnanja informirali. Prav bi bilo, da se jih tudi na sestankih VS seznani o tem problemu.      

Vprašanje:


Vinko Vrčkovnik je vprašal kdaj bo dokončana izgradnja pločnika Šmartno-Krnice in kje bodo letos zaključili investicijo. Izrazil je upanje, da bodo tudi drugo leto v proračunu zagotovili potrebna finančna sredstva.

Odgovor:

 

V letošnjem letu se bo izvedel pločnik do konca Krenkerjeve parcele. 

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da ga številne občanke in občani opozarjajo na medijsko blokado Mestne občine Slovenj Gradec. Pa ne misli tu na sprotno novinarsko poročanje, pač pa na reportaže, ki so nekoč bile o dogajanjih v Mestni občini Slovenj Gradec, o dogajanjih na vaških in četrtnih skupnostih in v različnih društvih. Vedo, da so pred leti imeli občinsko televizijo, ki je poročala o teh dogajanjih in so bile na tej  televiziji predvajane tudi redne občinske seje. Danes pa ničesar več o teh dogajanjih ni, občinske televizije ni, tudi predvajanja sej ni več na televiziji, samo še na računalniku je videoposnetek. Mora povedati, da so ljudje, predvsem starejši razočarani, ker nimajo več stika z dogajanjem v Mestni občini Slovenj Gradec.  Tudi to je dogajanje v Mestni občini Slovenj Gradec in še enkrat poudarja, da je nastala medijska blokada. Edini informator, ki ga imajo danes na razpolago je občinski SGlasnik. Predlagal je, da razmislijo o še drugi obliki informiranja, predvsem o reportažah z dogodkov v Mestni občini Slovenj Gradec. Sam smatra, da je to povezava občanov in občank v mestni občini. Drugo leto je 750 let pridobitve mestnih pravic za mesto Slovenj Gradec. Pa saj si menda ne bodo privoščili, da bodo tako slabo reportažno pokriti in pa spremljani. Predlagal je, da razmislijo o tem in občankam ter občanom omogočijo, da so tudi po tej plati informirani v podobnem smislu, kot so bili pred časom. 

Odgovor:

 

Kot razumemo, svetnik gospod Peter Cesar opozarja, pri tem se sklicuje na občane, da nekdo medijsko blokira MOSG. Torej preprečuje medijem, da bi poročali o dogajanju v MOSG. Menimo, da za takšne domneve ni nobenih podlag, sploh pa ne v smislu, da bi MOSG sama preprečevala (blokirala) poročanje o sebi. V nadaljevanju razprave svetnika, gospoda Petra Cesarja, razberemo, da gre za zaskrbljenost zaradi redkejše prisotnosti MOSG v programih lokalnih TV postaj v zadnjem času. S tem se lahko strinjamo, v odgovoru pa podajamo obsežnejšo razlago takšnega stanja.  

Od leta 1995 do 2012 je kabelsko televizijo v MOSG upravljalo podjetje Elektro Turnšek, ki je bilo koncesionar in upravitelj analognega televizijskega omrežja. V skladu s koncesijsko pogodbo je ob njeni sklenitvi MOSG pridobila pravico do uporabe enega od analognih televizijskih kanalov, ki ga ni mogla oddati drugemu uporabniku, zato je na tem kanalu zagotavljala občinska obvestila, informacije, med leti 2002 in 2012 pa je pripravljala tudi svoj lasten program (posnetki sej, prireditev ipd.), vendar zaradi kadrovskih, tehničnih in finančnih zmožnosti v izjemno majhnem obsegu, ki v nobenem primeru ne bi zadostoval za ohranjanje statusa kabelskega televizijskega programa (ki bi moral biti registriran pri Agenciji za telekomunikacije in ki bi kot takšen moral tudi ustrezati zahtevam za licenco za predvajanje, predvsem se ta nanaša na količino lastne produkcije). Dokler je bil ta interni kanal viden na majhnem območju približno 2500 gospodinjstvom, posebnega nadzora s strani APEK ni bil deležen, posebej še zato, ker je bil interni kanal deklariran kot program krovnega operaterja, torej podjetja Elektro Turnšek. Po letu 2012, ko je APEK v Sloveniji predpisal, da se morajo vsi TV kanali odtlej prenašati le še digitalno (preko oddajnika ali pretočno, preko internetnih operaterjev), internemu kanalu MOSG ne bi mogli več zagotavljati zgolj omejene vidnosti in bi bil torej prisoten v celotnem slovenskem digitalnem TV omrežju, s čimer bi še bolj rigorozno padel pod drobnogled kontrolnih agencij. V izogib inšpekcijskim nadzorom, pa tudi kaznim, je tedaj Interni kanal MOSG prenehal z oddajanjem. Prav v tem času je zasebni pobudnik ustanovil televizijski kanal, ki ga je priročno poimenoval Televizija Slovenj Gradec. Zaradi kontinuitete prenosov občinskih sej in nekaterih občinskih prireditev smo proporcionalni delež programskih vsebin navedenemu televizijskemu podjetju sofinancirali v omejenem znesku, ravno tako je MOSG imela sklenjene pavšalne pogodbe o sofinanciranju TV programa še z VTV in KOR TV. To prakso pa smo prekinili, saj menimo, da je financiranje informativnega programa sporno z vidika nepristranskega poročanja, še naprej pa z mediji sodelujemo na področju oglaševanja in pokrivanja pomembnejših prireditev. Enako možnost imajo tudi društva in ostali organizatorji, ki v primeru, če želijo posneti celotno prireditev, za to angažirajo snemalca ali TV postajo. Zaračunavanje snemanja informativnih vsebin ni v skladu z novinarsko etiko in kodeksi, prav tako pa se pod vprašaj postavi tudi kredibilnost in objektivnost oddaj, ki so, kadar so plačane s strani naročnika, čeprav v preobleki informativne oddaje, v resnici zgolj naročene oddaje.

MOSG bo še naprej nadaljevala s prakso organiziranja novinarskih konferenc, ki se jih elektronski in tiskani mediji udeležujejo in pridobljene informacije posredujejo svojim bralcem, gledalcem ali poslušalcem. Prav tako bomo še naprej skrbeli za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta (ki jih tv postaje dobijo pripravljene za predvajanje preko FTP strežnika).  

Vprašanje:

Peter Cesar je omenil, da ga je dogajanje okoli upravne enote spodbudilo, da je  21. junija 2016 podal pobudo za sklic izredne seje. Dva dni za tem je prišel na naslove svetnic in svetnikov odgovor s strani mestne občine, da že pripravljajo dopis na Ministrstvo za javno upravo. Torej mestna občina ni takoj reagirala, ali pa vodstvo mestne občine ni takoj reagiralo, pač pa čez dva dni. 30. junija je bila tu seja Skupščine Zveze mestnih občin Slovenije in v zvezi s tem so dobili informacijo. Ampak želel je opozoriti na to, da ena od nekaj mestnih občin v Sloveniji. Slovenj Gradec je tudi mesto glasnik miru. Naziv mestne občine lahko zgubijo v prihodnosti z neko racionalizacijo državne uprave, zato meni, da morajo biti aktivni na tem področju. Vedo, da so v preteklosti izgubili številne inštitucije. Zato bi bilo potrebnih več aktivnosti na tem področju, več inštitucij je treba obdržati in ta položaj krepiti, ne pa dremat in enostavno pustiti, da to odhaja. 

Odgovor:

 

O informaciji po predlogu sklica izredne seje Občinskega sveta v juniju 2016, smo bili obveščeni z dopisom svetnikom, prav tako pa tudi iz sredstev javnega obveščanja. Župan sklicu izredne seje ni nasprotoval, nasprotno, z njo je soglašal, vendar se je po posvetu s svetniškimi skupinami odločil, da pred pridobitvijo kredibilnih informacij s strani ministrstev na seji ne bi mogli kompetentno razpravljati o navedeni problematiki. Zaradi tega je župan, v duhu pridobitve informacij o dejanskih namerah ministrstev, poslal dopis na obe pristojni ministrstvi, z odgovorom pa je seznanil tudi svetnice in svetnike Občinskega sveta.

Vprašanje:

Peter Slemenik je opomnil, da je župan pred časom imenoval delovno skupino za načrtovanje izgradnje in rekonstrukcije cestne infrastrukture. Upa, da se bodo sestali in na to temo kaj rekli. Dejal je, da bo obrazložil zakaj se je oglasil. Z vsem spoštovanjem do vseh občanov in občank Mestne občine Slovenj Gradec, do vseh krajev v četrtnih in vaških skupnostih, vendar ob dejstvu, da skoraj na vsaki drugi seji poslušajo, da je primerna poraba vedno manjša, da država daje vedno manj denarja, se po njegovem mnenju ne obnašajo dovolj gospodarno. Sam seveda podpira, da imajo vse vaške in četrtne skupnosti nekakšen proračun in se povsod nekaj naredi, ampak že kar nekaj časa govorijo o tem, da bi bilo bolj smotrno, da investicijo v nekem kraju zaključijo, pa se potem selijo drugam in ne drobijo izvedb na 100 ali pa 500 metrov cest. Ne dolgo nazaj so asfaltirali odcep ceste iz Graške gore proti Šmiklavžu. Gre za 818,93 m, kot piše še na svežem asfaltu, ki velja za povezovalno cesto. Vendar so ob tej cesti tri ali štiri hiše in do najbližje občinske ceste, ki jo pluži Komunala, je okrog 3 km. Ko položijo asfalt, se takoj pojavi nov standard vzdrževanja ceste, kar povzroči dodatne stroške. Strinja se, da asfaltirajo ceste tudi na podeželju, ampak imajo v centrih vasi in naselij neasfaltirane ceste, ob katerih je 20 ali pa še več hiš. Zato razmišlja o tem, da morajo biti racionalni. Nadalje bi si želel, da naredijo strategijo protiprašne zaščite pri kmetijah, kjer gre cesta med kmetijo in med hišo. Nesmiselno se mu zdi, da delajo asfalt nekam v hrib, najprej morajo ljudem omogočiti protiprašno zaščito med hišo in pa med hlevom. Na relaciji Zlati čas Lipa imajo tri naselja, pa nimajo asfalta in javne razsvetljave. Tudi pri Lipi je več hiš, pa ni asfalta. Pa še več kje je tako. Sam je za to, da imajo občanke in občani visok standard, pa vendarle morajo v tej občini enkrat začeti upoštevati prioritete. 

Odgovor:

 

Pobudo svetnika bomo posredovali delovni skupini. Občinska uprava bo skupaj s JKP Komunala Slovenj Gradec v najkrajšem možnem času pripravila strategijo protiprašnih zaščit pri kmetijah.

Vprašanje:

 

Aleksander Hudej je opomnil, da je pred tednom dni na območju Razborja divjalo neurje, ki je močno poškodovalo ceste in tiste najbolj poškodovane so se seveda takoj sanirali. Predlagal je, da pregledajo vse makadamske ceste in jih uredijo še pred zimo.

Odgovor:

 

Kot ste sami ugotovili, smo takoj pristopili k sanaciji poškodovane ceste in v čim krajšem možnem času zagotovili normalno prevoznost, končne ureditve pa so v teku in jih bomo poskušali urediti do začetka zimske sezone. Vse makadamske ceste se urejajo in se bodo uredile do zime, kar je ustaljen postopek urejanja cest.

Vprašanje:

 

Aleksander Hudej je omenil vodotok Velunja in dejstvo je, da zadnjih 20 let ni bilo posegov na vodotoku. Po potrebi očistijo vodno pregrado, vse ostalo pa ostaja tako kot je in zdaj je to neurje poškodovalo  4 km gozdne ceste. Občani sprašujejo kdaj bo sanirana, predvsem zaradi odvažanja hlodovine. Rečni nadzornik si je ogledal in povedal, da ni denarja. Cesto urejuje Zavod za gozdove in so poslali na teren stroje, žal pa urejujejo tako, da pesek ob vodotoku prestavljajo tja, kjer ga je odneslo. Leta 2012 in leta 2014 je bila cesta sanirana, vgrajeni so bili novi propusti, vendar zdaj to štrli, ker vodarji svojega ne naredijo. To gre v nedogled in tudi Zavod za gozdove ne more v nedogled porabljati denarja za sanacijo ceste. Apeliral je, da strokovne službe poskušajo na ARS-u, mogoče bodo pa le kaj premaknili. 

Odgovor:

 

Vodotok v Velunji ima v upravljanju podjetje Nivo Celje, katero je tudi dolžno zagotoviti najnujnejše ukrepe. Na vašo pobudo bomo organizirali sestanek in ogled na terenu s predstavnikom vodarjev.

Vprašanje:

 

Janez Potočnik je omenil prireditveni prostor v mestni občini. Letošnje poletje so bili pričevalci nekaj kvalitetnih prireditev, ampak na žalost je usodo teh prireditev krojilo tudi vreme. Na enem zelo izjemnem koncertu so vsi s strahom pogledovali v nebo in občasno odpirali dežnike, ampak na srečo se je potem ta dogodek iztekel tako kot se mora in ob tem je prišel do mnenja, da bi morali zagotoviti za takšne primere en prireditveni prostor, ki bi omogočal dogodke ob vsakršnem vremenu. Namreč ti bučnejši, glasnejši dogodki, ki privabijo množico, bi se brez težav odvijali na tem prostoru kot se, ti intimnejši, se pravi, ki potrebujejo pa mir, bi bil pa idealen prostor atrij pred hišo v Rotenturnu. Predlagal je, da bi strokovne službe pridobile idejne projekte in morda že tudi kakšne približne ocene vrednosti pokritja tega prostora po vzgledu nekaterih trgov v Sloveniji ali pa Križank v Ljubljani. Menil je, da to ne bi bil prevelik strošek in morda bi jim uspelo že do velikega dogodka oziroma proslave 750 obletnice mestnih pravic izpeljati ta projekt, če bodo seveda vsi za in stroške seveda ne bodo previsoki. 

Odgovor:

 

Pobuda je smiselna, saj se s problemom vremena in organizacijo prireditev na prostem srečujemo vsako leto. V ta namen bomo skupaj s Zavodom za spomeniško varstvo pripravili nabor najbolj sprejemljivih rešitev.
Vprašanje:

 

Janez Potočnik je opomnil, da se pripravljajo čezatlantski trgovski sporazumi TTIP, CETA in TISA. Ampak ne zavedajo se, da bodo ti sporazumi, če bodo sprejeti, zaradi nevarnih in negativnih učinkov, ki izhajajo iz teh določb, prizadeli  prebivalce. Vse študije govorijo, da bo Evropa v teh sporazumih poraženka, še posebej pa Slovenija, ker je dobrobit na strani korporacij. Sedaj po Evropi v mnogih lokalnih skupnostih sprejemajo deklaracije proti tem trgovskim sporazumom. Sam ve, da  danes tega tu ne bodo naredili, ker morajo imeti tudi dobre podatke. Predlagal je, če je možno, da bi povabili nekoga, ki bi jim znal to predstaviti in bi mi potem morda na podlagi teh ugotovitev sprejeli deklaracijo, da se mestna občina ne strinja s sprejetjem tega trgovskega sporazuma zaradi škodljivih posledic. 

Odgovor:

Kljub navedbam nemškega podkanclerja Sigmarja Gabriela, da je podpis trgovinskega sporazuma med EU in ZDA, t.i. TTIP propadel, v Evropski komisiji odgovarjajo, da si podpis pogodbe vendarle trudijo spraviti pod streho pred odhodom predsednika ZDA Barracka Obame in pred volitvami v Nemčiji in Franciji leta 2017. Na pobudo mnogih evropskih poslancev je večje število (okrog 2.000) občin v evropskih državah razglasilo t.i. območje brez TTIP, kar je v večji meri zgolj simbolna gesta nasprotovanja sklenitvi sporazumom (TTIP, CETA in TISA), ki po navedbah nasprotnikov sporazumov »pomenijo grožnjo demokraciji, imajo številne negativne daljnosežne posledice, v prvi vrsti pa dajejo prednost interesom velikih podjetij pred interesi ljudi, njihovemu zdravju in varstvu okolja ter želijo tako v imenu kapitala in gospodarskih interesov združiti nezdružljivo«. Pobudo o razglasitvi območja brez TTIP so tako poslanci poslali tudi na Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije z željo, da bi tudi slovenske občine sledile pobudi nekaterih ostalih evropskih občin in se opredelile proti podpisu sporazuma TTIP. Strinjamo se s pobudo podžupana, da povabimo k sodelovanju strokovnjake, ki bi strokovno ovrednotili pomen in vpliv podpisov tovrstnih pogodb, na osnovi tega pa bi lahko tudi Občinski svet MOSG argumentirano razpravljal o zavzetju uradnega stališča naše mestne občine.  

Vprašanje:

 

Jože Krevh je omenil krožišče Šmartno, katero naj bi reševali v sklopu obvoznice Slovenj Gradca,  ko bodo gradili hitro cesto. To pa bo verjetno trajalo več let, v Šmartnem pa imajo problem zdaj. Po zanesljivih informacijah je možno izgradnjo krožišča izločiti iz sklopa južne obvoznice in se lahko zgradi prej. Zemljišče je kupljeno, projekti so narejeni in ni vzroka, da ne bi krožišče začeli graditi pred gradnjo hitre ceste. Vsi so priča gneči ob prometnih konicah in prometnim nesrečam na tem krožišču. Zato apelira na občinsko upravo, da pripravi predlog izločitve krožišča v Šmartnem iz sklopa obvoznice Slovenj Gradec in naj se izgradnja krožišča začne čim prej. 

Odgovor:

 

Izgradnja krožišča Šmartno je po umestitvi DPN – državnega prostorskega načrta (trasa 3.osi)  pogojena s priključitvijo trase južne obvoznice mesta Slovenj Gradec, ki je strateški del novega OPN-občinskega prostorskega načrta. Ko bodo preigrane vse variante možnih priključitev, bo znano ali projektirano krožišče Šmartno ostane na predvideni lokaciji ali bo zaradi racionalnosti predvidenih priključkov, potrebna prilagoditev.

Vprašanje:

Zvonka Marhat je dejala, da jo občani sprašujejo kdaj bo zaključen pločnik do Sv. Jurija in kako je urejeno odvodnjavanje. Sama se je na licu mesta prepričala, da so dejansko pri tem pločniku vstavljene cevi za odvodnjavanje, ampak če bo pločnik narejen samo do vrha, to je do Krenkerja, seveda to odvodnjavanje ne bo rešeno. Ta pločnik je treba narediti do vrha, ker pri nevihtah vsa voda teče na hiše, ki so pod, to je v levem delu Krnic. 

Odgovor:

V letošnjem letu se bo izvedel pločnik do konca Krenkerjeve parcele. V naslednjem letu pa bi se nadaljeval in zaključil pri priključku na Legensko cesto. Cevi za odvodnjavanje se polagajo pod pločnikom in bodo, ko bo pločnik končan, rešile problem meteornih voda, ki zalivajo levi del Krnic.

Vprašanje:

 

Ivan Vranjek je dejal, da ga občani sprašujejo, če je bil za izgradnjo ceste na Metulovem bregu določen datum dokončanja. Vedo, da se to vleče že skoraj pol leta in izgradnja zelo počasi napreduje. 

Odgovor:

Res je, da se projekt obnove Metulovega brega, kot omenjate, vleče že skoraj pol leta, vendar so veliko časa potekale aktivnosti v vezi usklajevanja trase s krajani – do junija 2016. Z lastniki zemljišč smo imeli dne 7. 3. 2016 na MO Slovenj Gradec sestanek o odstopu zemljišč za izvedbo investicije. Sledila so dolgotrajna usklajevanja z vsakim posameznikom posebej. Projektant je izrisal kar nekaj variant izvedbe. Takoj po usklajevanju, smo izvedli javno naročilo, z izbranim izvajalcem podpisali dne 13. 6. 2016 pogodbo in z deli pričeli 26. 6. 2016 (začetek počitnic). Predvideno končanje del je 23. 9. 2016. Če naredimo povzetek, je pri investiciji samo usklajevanje projekta trajalo tri mesece, kolikor bo potekala tudi sama izvedba del.  

Vprašanje:

Ivan Vranjek je omenil, da Homšnica ne poplavlja samo v Šmartnem, pač pa začne že v Mislinjski Dobravi in v Turiški vasi. Menil je, da je to problem celotne občine, ki ga bo pač treba rešiti. Glede kanalizacije pa je menil, da bo potrebno vprašati projektante kako so projektirali. Naredili so kanalizacijo s premajhnimi cevmi, drugo pa so vsi vodi narejeni po cestah in jaški na cestah z odprtinami, zato vsa voda, ki priteče po cesti, steče seveda tam notri. Potem pa pride do Šmartna in naprej in so problemi.  

Odgovor:

Na to vprašanje smo podali odgovor že g. Verčkovniku. 

Idejni projekt ureditve potoka Homšnice je izdelan, svetniki pa morajo to vprašanje izpostaviti ob potrjevanju proračuna in zagotoviti sredstva za izvedbo tega projekta. Ko bo občina izkazala interes z zagotovitvijo finančnih sredstev, bo tudi koncesionar (VGP DRAVA PTUJ d.d.) pomagal z izvedbo in finančnimi sredstvi.

5. 9.2016 je bil opravljen ogled s strani predstavnika podjetja DRAVA PTUJ d.d., poveljnika civilne zaščite in predsednika VS Šmartno, na katerem so si ogledali najbolj kritična območja. Sprejet je bil dogovor, da se konec septembra ali v začetku oktobra očistijo in razširijo najožji deli struge.

Tudi projekt za prestavitev struge pri vrtnem centru Jehart je izdelan. Projektantska ocena znaša 75.000,00 EUR. Naj omenimo,  da se problem struge Homšnice mora reševati v celoti, kajti le lokalno reševanje pomeni samo prestavitev problema gor ali dol vodno. Potrebno je zagotoviti sredstva v proračunu in pričeti z ureditvijo Homšnice v celoti.

 

Drugi del vprašanja je prav tako pojasnjen že g. Verčkovniku.

Na podlagi projekta izgradnje kanalizacije, so bili vgrajeni zračni pokrovi. Prav zaradi težav, kot ste jih omenili, smo jih veliko že zamenjali s polnimi pokrovi, predvsem na najbolj kritičnih mestih, kjer je vdor meteornih vod v času nalivov največji. Vseh pokrovov na kanalizacijskih jaških pa zaradi funkcije zračenja, ne smemo zamenjati. 

Vprašanje:

Ivan Vranjek je omenil, da je Komunala dve leti nazaj urejala kanalizacijo v zgornjem delu Turiške vasi, pa je za obvoz uporabljala eno poljsko cesto. Obljubili so, da jo bodo po končanih delih uredili, zdaj je pa že dve leti minilo in tega še niso storili. Cesta je v tako slabem stanju, da niti kmeti z traktorjem ne morejo voziti po njej.  Predlagal je, da strokovne službe posredujejo pri Komunali naj le to uredijo. 

Odgovor:

 

Komunala SG je izvajala kanalizacijo v Turiški vasi. Na podlagi dogovora z g. Kotnikom, smo poljsko pot (javno dobro) pri gradnji res uporabljali za obvoz, zato smo jo morali pred pričetkom uporabe uredili v stanje voznosti, saj je bila že pred uporabo za obvoz v stanju slabe prevoznosti. Zaradi gradnje kanalizacije, poti nismo dodatno poškodovali. Pot, ki je sicer javno dobro, se drugače ne uporablja za javni promet, koristijo jo samo kmetje za dostop do svojih kmetijskih zemljišč. Takih poti pa Javno podjetje Komunala ne vzdržuje. Res je bilo obljubljeno, da bomo po končanju del uredili najbolj kritična mesta, zato bomo to  obljubo takoj realizirali. Bodo pa morali uporabniki to pot tudi kasneje vzdrževati, sicer se bo prevoznost poslabšala.

Vprašanje:

Branko Smrtnik je omenil dovoz in izvoz na pokopališče v Starem trgu. Ko je pogreb, nastane velika zmešnjava, saj avtomobili ne pridejo iz parkirnega prostora. Menil je, da bi morali na drugi strani pokopališča umakniti korita, da bi lahko ljudje izvozili na cesto. 

Odgovor:

 

Izvoz na pokopališču Stari trg bo urejen v sklopu ureditve pokopališča, kjer se predvideva asfaltiranje priključka v dolžini 5m. Ureditev pokopališča predvideva fizično zaporo, z možnostjo odprtja  ob večji frekvenci ljudi na pokopališču in s tem omogočen izhod iz pokopališča (enosmerni promet).

Vprašanje:

Branko Smrtnik je omenil veliko ujmo, ki je bila 15. avgusta in nastali so veliki problemi. Dejal je, da se gasilci trudijo na vseh področjih in pomagajo občankam in občanom, ampak dejansko ob velikih nalivih ne morejo biti prisotni na celotnem območju. Veliki hudourniki narastejo zaradi tega, ker je država dala velik poudarek na čiščenje gozdov in tam ni več dračja, zato voda dre v hudournike in ti prinašajo v dolino ogromno nesnage. To je velik problem. Tudi glede prepustov je treba nekaj narediti, da bodo čisti in bo lahko voda stekla po drugih straneh, sedaj pa razdira ceste. Dejal je, da bodo gasilci pomagali še naprej.  Za hidrantna omrežja pa je treba dobiti soglasje, da bodo te stvari res odprli na področju in bodo imeli požarno vodo tam, ko jo potrebujejo. 

Odgovor:

 

Čiščenje propustov izvajamo kolikor je le mogoče preventivno in pa seveda takoj po nanosu – neurjih. Se pa velikokrat zgodi, da se očiščen propust zamaši že v času neurja in zato voda pogosto poškoduje cestišče. Uporaba hidrantnega omrežja urejuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec (ur. l. 26/2016) in sicer: 

36. člen (del): Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih poveljstvo javne gasilske službe vsake tri mesece sporoča izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu.

37. člen (del): Brez soglasja izvajalca oziroma upravljavca zasebnega vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. V teh primerih mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode iz javnega hidranta pisno obvestiti izvajalca oziroma upravljavca zasebnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in morebitnih pomanjkljivostih hidrantov. Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar samo ob soglasju izvajalca javne službe oziroma upravljavca zasebnega vodovoda in na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, v kateri se določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine, tudi za naslednje namene:

1. čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,

2. zalivanje parkov ter javnih nasadov,

3. za javne prireditve,

4. za polnjenje cistern za razvoz vode,

5. za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena dela.

Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.Kot je navedeno, se voda iz hidrantnega omrežja lahko uporablja za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. Uporabljajo se hidranti, kateri so najbližje kraju kjer je raba nujna. Za rabo vode iz hidrantov za druge namene upravljalec vodovoda določi način, v katerem med drugim določi tudi lokacijo hidranta. Predvsem pri polnjenju gasilskih cistern lahko zaradi večjega odvzema prihaja do motenj na distribuciji pitne vode, zato je pomembna prava lokacija in način odvzema. Nedopustno je, da bi nenamenska uporaba vode iz hidrantov motila primarno funkcijo, to je vodooskrba občanov s pitno vodo. Ravno iz tega razloga je za polnjenje gasilskih cistern v namen razvoza vode v sušnih obdobjih in menjava vode v cisternah, določen hidrant pri Nami, kateri je priključen na primarni vodovod dimenzije DN 300. Ob tem še pozivamo Gasilska društva, da upoštevajo Odlok in nam nenamensko uporabo vode iz hidrantov predhodno javijo, da jim tako lahko določimo pogoje rabe.   

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je pozval k temu, da uredijo nadstrešnico pri starem MKC, saj ne morejo več uporabljati tistega prostora. S tem pa bi rešili tudi okolico MKC in to z minimalnimi stroški glede odpadkov in teh stvari, ki so tam. 

Odgovor:

 

Nadstrešnico nameravamo urediti v najkrajšem možnem času.
Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je omenil zastave na javnih objektih po mestu in vse so v zelo slabem stanju. Tudi na zgradbi mestne občine niso najlepše, bile so pa še slabše, nedolgo nazaj. Prav bi bilo, da nekdo gre in malo pogleda in mesto Slovenj Gradec bi lahko imelo to urejeno.  

Odgovor:


Za zastave, ki so izobešene na pročelju Rotenturna, skrbimo na MO sami in jih praviloma menjamo enkrat letno v začetku septembra, torej pred pričetkom praznovanja občinskega praznika in z njim povezanimi dogodki. Strinjamo se, da je izgled pročelja tudi naše ogledalo in res je, da je bil lanski paket zastav do letošnje menjave že precej iztrošen, čemur je botrovalo dvoje: 

- Slabša kakovost materiala 

- Neprestano navijanje zastav okoli drogov že v rahlo vetrovnem vremenu

Zastave na pročelju smo zamenjali prejšnji teden (36KT) in v izogib ponovnemu predčasnemu uničenju storili naslednje:

-   Menjali dobavitelja zastav in zahtevali močnejšo teksturo

 -    Robove zastav smo obtežili z všitimi paličicami, ki bodo zastavam sicer odvzele funkcijo plapolanja, bodo pa po drugi strani preprečile njihovo prehitro obrabo zaradi navijanja okoli drogov in bodo zastave ohranile v ravni in viseči drži tudi v primeru slabega vremena.

 Pričakujemo boljši rezultat, če pa bo potrebno, bomo poiskali nove rešitve - ali menjavo zastav povečali na 2x letno ali pa poskrbeli za nove vpenjalne drogove. Menjavo vseh ostalih zastav, pred stavbo Rotenturna in v mestu, pa ureja Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.  

Vprašanje:

 

 

Boris Raj, mag. je predlagal, da si odgovoren za javno razsvetljavo v urbanih naseljih, kot je S8, Legen itd., v nočnem času ogleda koliko luči javne razsvetljave ne deluje. Naj pripravi popis in direktorica občinske uprave naj mu določi rok, da naj to uredijo preden bo sneg. 

Odgovor:

 

Komunala Slovenj Gradec ne vzdržuje javne razsvetljave v MO Slovenj Gradec, ampak jo vzdržuje Elektro Celje d.d. Po naših informacijah je v nočnem času javna razsvetljava na pobudo Mestne občine urejena tako, da od 23 ure zvečer do 5 ure zjutraj gori vsaka druga luč. V kolikor se opazi, da katera luč ne gori se lahko okvara prijavi v tajništvo Komunale Slovenj Gradec, oz. na Elektro Celje. Predlagamo, da vprašanje občina posreduje upravljalcu javne razsvetljave.   

Odgovor JKP glede javne razsvetljave kot skrbniki strokovne službe MO dopolnjujemo: 

V nočnem času je del javne razsvetljave izklopljen in sicer tako, da se, kjer je to tehnično možno ob 11.00 uri zvečer izklopijo posamezne svetilke (vsaka druga) in se zjutraj ob 05.00 uri ponovno vklopijo. Svetilke , ki imajo vgrajen senzor za zmanjšanje svetilnosti  prav tako v istih terminih zmanjšajo svetilnost za 50%. V primeru da svetilka sploh ne gori, je po vsej verjetnosti v okvari, v takšnih primerih v okviru rednega vzdrževanja svetilko zamenjamo.  

Objavljeno:2016-09-28T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

18. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 18. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Bojan Navodnik je dejal, da ima informacijo, da je prišla na Mesto občino Slovenj Gradec ponudba javno zasebnega partnerstva s strani gradbenega podjetja Nizke gradnje Andrejc. Podjetje je ponudilo, da bi v Mestni občini Slovenj Gradec na podlagi javno zasebnega partnerstva asfaltirali vse občinske ceste. Kolikor mu je znano do dogovora ni prišlo, zato je v zvezi s tem želel pojasnilo. 

Odgovor:

Predstavniki podjetja Gradbeništvo Andrejc že pred leti na Mestni občini Slovenj Gradec predstavili podoben projekt, ki poteka v Mestni občini Velenje, zadnje leto pa tudi v Občini Šoštanj, to je podelitev koncesije za gradnje in vzdrževanje lokalnih cest. Na Mestni občini Velenje so podelili koncesijo že leta 2009 in od takrat naprej njihove lokalne ceste gradi in vzdržuje koncesionar, ki je bil izbran na javnem razpisu. Letos je tudi Občina Šoštanj podelila podobno koncesijo. To sta edini dve občini, ki tovrstno koncesijo izvajata.  Mestna občina Slovenj Gradec gradi ceste s sredstvi tekočih proračunov, v zadnjem letu investicije vodi Komunale. Komunala tudi izvede večino vzdrževalnih del in sicer po konkurenčnih tržnih cenah, ki se preverjajo. Prvo vprašanje je ali je takšna koncesija v skladu z zakonodajo. Drugo vprašanje pa je ali bi naredili več kot naredimo zdaj s proračunom. Tretje vprašanje pa je tudi, kam bi šli delavci, ki so zaposleni na Komunali ali na manjših gradbenih firmah v Slovenj Gradcu. Večji gradbenik bi namreč to opravil sam s svojimi kapacitetami, tu pa je zaposlenih okrog 40 ljudi, ki so vezani na vzdrževanje javnih cest. Seveda moramo na vse skupaj gledati iz občinskega interesa in  interesa občanov, da v najkrajšem času dobijo najbolj kvalitetne ceste in da so te ceste najbolj kvalitetno vzdrževane. Ne glede na vse drugo, to bi moral biti to prvi kriterij. Če bi tak način bil možen, bi ga tudi sam podprl. Obstajajo pa dileme, da taka koncesija ni možna, čeprav v Velenju in pa v Šoštanju to poteka. Vloga zainteresiranosti zasebnika ni bila podana in v kolikor bi bila, bi jo dali v obravnavo na občinski svet. Pred kratkim  so bili na mestni občini predstavniki podjetja VOC, ki ponujajo podoben model. Tovrstno koncesijsko razmerje gre v zadolžitev občine. Za tiste občine, ki to počnejo, pač velja, da dokler ne bodo dobile računskega sodišča in ne bo ugotovilo, da je to zadolžitev, ki je v svojih poslovnih knjigah nimajo zavedene kot zadolžitev, za katero niso šli na ministrstvo za finance, dobijo soglasje k zadolžitvi, bo zadeva takšna kot je. Leto 2021 je tisto, v katerem bodo vse države v Evropski uniji morale svoje proračune, se pravi iz sistema plačne realizacije, preiti na sistem fakturirane realizacije, kar pomeni, da bodo v tistem trenutku začel veljati tudi mednarodni računovodski standard IPSAS 32, ki določa definitivno kdaj se predmet koncesije vodi kot sredstvo v poslovnih knjigah zasebnika in kdaj  se mora voditi v poslovnih knjigah javnega partnerja in takrat bo pravzaprav nalito tudi čisto vino v smislu predpisov, da gre v tem primeru za zadolžitev. Vloga o zainteresiranosti ni bila podana ne enega ne drugega omenjenega zasebnika. Preverjali smo tudi varianto, da bi tudi Komunala lahko z neko zadolžitvijo šla v tak sistem, pa ne bi bilo nobenih  problemov bilo kar se tiče zaposlitev. Vendar gre tudi v tem primeru gre za zadolžitev občine, ker mi smo večinski ustanovitelj komunalnega podjetja, komunalno podjetje se lahko zadolžuje za investicije, katerih storitev potem prodajo na trgu. Vzdrževanje in gradnja cest pa seveda ni storitev, ki bi se prodajala na trgu, ampak je tu plačnik vedno in izključno samo občinski proračun.. Zadeva ni izvedljiva zato, ker gre v zadolžitev občin in daleč presega dovoljeno maso zadolževanja občine. 

Vprašanje:

Bojan Navodnik je vprašal ali Mestna občina Slovenj Gradec sodeluje z Vlado Mira Cerarja in kakšni so dogovori o sodelovanju med Vlado in Mestno občino Slovenj Gradec glede finančnih sredstev za investicije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je seveda v kontaktih s predstavniki Vlade RS, pri čemer pa je nujno vedeti dejstvo, da Mestna občina Slovenj Gradec  (kot tudi druge občine v RS) nima enakega statusa kot ga ima Mestna občina Ljubljana. Vlada RS namreč v skladu s 5. členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, sklene Dogovor med Vlado RS in Mestno občino Ljubljana za obdobje 2016 – 2018. Posamezna ministrstva pa vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in ministrstvu pristojnemu za javno upravo redno poročajo o izvajanju programa in nalog. 

Vprašanje:

Boris Raj, mag.  je glede na to, da v večini občin župani v času praznovanj občinskih praznikov namenijo pozornost tudi upokojencem, predlagal, da to storijo tudi v Mestni občini Slovenj Gradec. Ta svoj predlog pa navezuje na že enkrat izrečen predlog, da bi povabili na pogovor predstavnike upokojenske organizacije, pa se žal to ni zgodilo. Vendar so se aktivnosti nadaljevale in so se predstavniki upokojenskih društev že sestali z ravnatelji in vodstvi srednjih šol v mestni občini in so že pripravili okvirni program vključevanja in praznovanja, zlasti letos, ko je tudi 25-obletnica Republike Slovenije. Seveda pričakujejo pomoč tudi s strani Mestne občine Slovenj Gradec. Predlagajo, da en dan v času praznovanja občinskega praznika med 13. in 19.9.2016 namenijo druženju upokojencev in mladih. Okvirni program druženja je v kratkem predstavil.

Odgovor:

 

V času občinskega praznika bodo potekali razni dogodki in v ta namen smo povabili na sestanek predstavnike Društva upokojencev Slovenj Gradec, Stari trg in Šmartno, da nam podajo njihove predloge oziroma predstavijo program, ki bi ga želeli izvesti v tem terminu. Sestanek je dogovorjen v petek, 8.7.2016.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je opozoril, da so na večini cest, ki potekajo po gozdovih, veje nad cesto ali ob cesti in to se je letos po zadnjem snegu še poslabšalo. Pred leti so le te počistili, zdaj tega ne izvajajo več. Zato je predlagal, da te veje strojno porežejo in bo tudi manj problemov v zimskem času. 

Odgovor:

 

Kot vsako leto se v jesenskem času oz. do zapada prvega snega ročno in strojno čistijo brežine in veje, ki so moteče za odvijanje prometa. Res pa je, da vseh lokacij glede na dolžino cest ni možno urediti v eni sezoni in se uredi tisto, kar je najnujnejše. 

Vprašanje:

 

Franc Pečovnik je vprašal kaj vse je načrtovano pri sanaciji vodotoka pri Rženu v Pamečah. Ko je več dežja, to je skoraj vsak mesec, morajo čistiti ta del vodotoka. Ko je most bil dokončan, je opozoril, da je zgrajen približno 30 cm prenizko in je zaradi tega pretočnost manjša. Dejansko bo to problem ves čas, če ne bodo uredili drugače.

Odgovor:

Lansko leto se je ob ureditvi struge gor vodno napravil prodni zadrževalnik (cca 100m3), ki se redno čisti. Kljub temu se še vseeno nabirajo naplavine pod mostom pri Rženu, ki se je očistil konec meseca junija 2016. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo, zaradi nezadostne pretočnosti, ob neurjih do razlitja vode iz struge pred mostom. Da bi nekoliko omilili odlaganje naplavin pri mostu Ržen, bi morali višje gor vodno na primerni lokaciji zgraditi še en večji zadrževalnik v katerega bi se usedlo večino naplavin. Čiščenje le tega bi bilo preprostejše in s tem cenejše.

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da že tretjič na seji ponavlja vprašanje v povezavi s socialnim podjetjem Slokva. Slovka je socialno podjetje, ki je preko javnih del zaposlilo tri delavce za pomoč pri sanaciji žledoloma v letu 2014. Nima težav ali pa pomislekov o upravičenosti tega dejanja, niti ne o zaposlovanju preko javnih del, nima pripomb glede na sodelovanje Mestne občine Slovenj Gradec. Ampak že prvo vprašanje je bilo zastavljeno kdo so bili upravičenci, po kakih kriterijih so jih izbirali in pa kakšen je bil obseg opravljenih del. Ne zanimajo ga konkretno imena lastnikov kmetij, pač pa koliko kmetij je pomoč prejelo in koliko ur je bilo opravljenih. Govori pa zato, ker je področje Sel in Vrh bilo eno najbolj prizadetih v žledolomu in lastniki gozdov na tem območju bi seveda želeli to pomoč, bi je bili potrebni in bi je bili izredno hvaležni. Ampak nihče ničesar ni slišal o tej možnosti, kje, da bi tako pomoč dobil. Prosil je, če lahko dobi konkreten odgovor. V SGlasniku je bilo poročilo in pa seveda pohvalno zapisano s strani Slokve koliko so pomagali, kaj so delali, ampak bolj na grobo.   

Odgovor:


Za odgovor na vprašanje g. svetnika smo poprosili podjetje Slokva so. p., ki se je tudi prijavilo  na izbor programov javnih del. V nadaljevanju vam posredujemo njihov pisni odgovor: Zavod Slokva je bil izbran na razpisu javnih del za odpravljanje posledic žleda na naslednjih območjih: Podgorja, Razborja, Graške Gore, Plešivca in dela Raven, ki meji na Podgorje. Ta območja smo v razpisu navedli in upravičenci so bile kmetije s teh območij (natančneje je to razvidno iz priložene tabele).  Dela so opravljali trije javni delavci, ki so bili zaposleni za polni delovni čas, torej 8 ur dnevno. Obvestili smo precej kmetij z navedenih območij, na koncu pa sodelovali s tistimi, ki so izkazale interes. Prav tako je bila informacijo o izboru in nudenju pomoči  javno objavljena na oglasni deski MO Slovenj Gradec, na spletni in facebook strani zavoda Slokva. Sprva smo imeli precej težav najti zainteresirane kmetije, saj so javni delavci lahko opravljali zgolj ročna dela, nič strojnih del in del z motorno žago, zato nekaterim lastnikom gozdov nismo bili zanimivi, ker so le ti morali biti večino časa prisotni.

 

Odprava posledic žleda je potekala na devetih kmetijah:

Zap. št.

Lokacija opravljenega dela

Opis dela

Ocena obsega opravljenega dela:

1.

KMETIJA ...

Ravne pri Šoštanju

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda in gozdne higiene (ročno spravilo vejevja, zlaganje vejevja na kup), čiščenje in odstranjevanje poškodovanega sadnega drevja, pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju gozdnih cest, vlek in poti, prekopavanje jarkov,…

55 %

2.

KMETIJA …

Podgorje

Izvajanju gozdnega reda (spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje vejevja na traktorski plato).

80 %

3.

KMETIJA …

Završe

Čiščenje pašnikov ob robu gozda, priprava tal za pogozdovanje in sajenje mladih dreves, izvajanje gozdnega reda (čiščenje gozdnih poti po podiranju polomljenih dreves, zlaganje vejevja in polomljenih polen na kupe, nakladanje vejevja na traktorski plato)

50 %

4.

KMETIJA …

Razbor

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda (spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje polen in vejevja na traktorski plato).

30 %

5.

KMETIJA …

Podgorje

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda (spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje polen in vejevja na traktorski plato), čiščenje travnika ob robu gozda.

90%

6.

KMETIJA …

Podgorje

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda (odstranitev podrasti okoli posajenih macesnov, spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje polen in vejevja na kupe, čiščenje gozdih poti).

90%

7.

KMETIJA …

Podgorje

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda (spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje polen in vejevja na kupe, čiščenje gozdih poti) sanacija plazovitih travnatih površin (grabljenje kamenja na kupe in nalaganje na prikolico).

90%

8.

KMETIJA …

Podgorje

Pomoč pri izvajanju gozdnega reda (spravilo vejevja in polomljenih polen, nakladanje polen in vejevja na traktorski plato)

80%

9.

KMETIJA …

Plešivec

Pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju gozdnih cest, vlek in poti (odstranjevanje polomljenega vejevja in polen, prekopavanje jarkov,…), pomoč pri izvajanju gozdnega reda in gozdne higiene (ročno spravilo vejevja, zlaganje vejevja na kup).

80 %

 

Vprašanje:

Ivan Gams je podal vprašanje na iniciativo občana in se nanaša na mirujoči promet v SG-ju oz. plačevanje parkirnine. Glede na to, da na parkirnem listku piše na katerem parkomatu je bil kupljen in glede na to, da je najkrajši možen čas parkiranja dve(2) uri, občana zanima ali je možno z istim parkirnim listkom v času veljavnosti le-tega parkirati na drugem plačljivem parkirišču? 

Odgovor:

Območja časovno omejenega parkiranja in plačila parkirnine so določena v Sklepu o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 6/2016), kjer so parkirišča razdeljena v 4. cone. Parkirišča, kjer se plačuje parkirnino preko parkirnega avtomata ali mobilnega plačevanja parkirnine, spadajo v II. cono (parkirišča Upravna enota, za bivšim hotelom Pohorje, Vorančev trg, Gosposvetska cesta, Iršičeva ulica, Meškova ulica, Kulturni dom in Rotenturn). Za to cono je določen enoten cenik parkirnine, kot tudi enotna cena letnega parkirnega abonmaja, kar posledično pomeni, da lahko uporabnik z veljavnim parkirnim listkom parkira na vseh parkiriščih, ki so v tej coni, ne glede na to na katerem parkirnem avtomatu je kupil parkirni listek.

Vprašanje:

Ivan Gams je iznesel problem ogorčene občanke na invalidskem vozičku, ki pred Zdravstvenim domom zaradi nepravilno parkiranega drugega avta ni mogla do parkomata… In jo je na avtu pričakalo »obvestilo redarstva«. Glede na to, da parkomati in njihova postavitev ni prilagojena gibalno prizadetim in tistim na vozičkih, je predlagal, da se takim invalidom (lahko tudi vsem) dodeli brezplačna(?) letna vinjeta za parkiranje na za njih označenih parkiriščih.

Odgovor:

Primer, ki ga navajate, da je invalidka na vozičku dobila globo zaradi tega, ker ni mogla plačati parkirnine, ker je bil parkirni avtomat zaparkiran, ne poznamo. V kolikor bi se gospa obrnila na nas in nas takoj seznanila s težavo bi zadevo vsekakor pozitivno rešili v njeno korist. Prav tako se zavedamo, da so nekateri parkirni avtomati za invalide na vozičkih težje dosegljivi, še posebej tisti, ki so postavljeni za robnikom in s tem še višji. Gre za tehnično težavo dostopnosti za invalide na vozičkih, ki jo mora rešiti upravljalec parkirišča. Zadevo rešujemo na način t.i. mobilnega plačevanja parkirnine preko aplikacije na mobilnem telefonu ali preko storitve SMS. Poskusno smo ta sistem uvedli v mesecu maju in sicer na parkirišču na Gosposvetski, Meškovi, Upravni enoti, za bivšim hotelom Pohorje in parkirišče Rotenturn. Glede na to, da sistem brezhibno deluje in ga uporablja vedno več uporabnikov, bomo s tem sistemom v roku enega meseca opremili še parkirišče na Iršičevi ulici in za Kulturnim domom. 

Vprašanje:

Ivan Gams je dejal, da je druga pobuda v bistvu zahteva za sprejem Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav (MČN) v MO Slovenj Gradec. Povoda, da daje to pobudo sta dva, vzrokov je pa več… 

1. povod: nanj se je obrnila nezadovoljna občanka, ki se počuti izigrano, saj je na osnovi obljub s strani občine in na osnovi članka (izročila je kopije le-tega) v SG Glasniku, ki ga je dne 15.4.2015 napisal g. David Valič, takrat vodja oddelka za gospodarstvo, že v letu 2015, ob priliki adaptacije hiše vgradila MČN, računajoč na subvencijo Občine. Da boste lažje razumeli njeno (pa ne samo njeno) nezadovoljstvo si preberite omenjen članek z naslovom »Odvajanje odpadnih voda«, »Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav«.

Če povzame… Pravilnik o sofinanciranju MČN je v MO Slovenj Gradec že obstajal, sprejet je bil 25.7.2014, še pred nastopom našega mandata. V času tega mandata so 22.12.2014 sprejeli spremembo tega istega Pravilnika. Sprememba se je nanašala na sofinanciranje MČN, ki so bile vgrajene vse od 1.1.2012 naprej.

2. povod: nezadovoljstvo Sveta VS Legen z odgovorom Komunale na pobudo, ki jo je kolega Jože Krevh podal na 14. seji  v njihovem imenu. Ta pobuda je bila zelo konkretna glede višine sofinanciranja MČN, odgovor pa zelo pavšalen in v bistvu povzema »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode« (Ur. List RS 98/15), ki obvezo za vgradnjo MČN od 31.12.2017 prestavlja  na 31.12.2021. Na koncu odgovora pa je še nekaj EPP-ja za trženje MČN s strani Komunale. 

 Nekaj vzrokov za pobudo:

- 14.10.2015 naš Občinski svet sprejme sklep o prenehanju Pravilnika o sofinanciranju MČN. Sam je bil proti, novega pa še do danes ni! Namesto, da bi bili ambiciozni in čimprej prevzeli odgovornost za svoje okolje, kot da je vsem odleglo, da se obvezna vgradnja prestavlja za štiri leta. Življenje pa ne čaka, ljudje gradijo, obnavljajo… 

-  Vsak teden v dnevnem časopisju med različnimi razpisi za subvencije zasledi tudi razpise za sofinanciranje MČN s strani različnih občin na osnovi njihovih pravilnikov. Občina Dravograd je objavila Javni razpis dne 4.4.2016 (sic!). Brez pretiranega truda in napora se da ugotoviti, da večina slovenskih občin sofinancira vgradnjo MČN oz. ima ustrezne pravilnike.

- V proračunu za leto 2016 je predvidenih 30.000,00 € (str. 121 Odloka o proračunu), z obrazložitvijo na str. 149, da se bo na podlagi spremenjene pravne podlage v letu 2016 izvedel razpis za sofinanciranje MČN za območja, kjer ni možna priključitev na kanalizacijo. 

- Večina prebivalcev na podeželju še vedno uporablja pretočne greznice, ki močno onesnažujejo in obremenjujejo okolje. Sam ima terensko službo in opaža, da se stanje naših vodotokov slabša. Še posebej ob nizkem vodostaju so vedno bolj podobni odprtim kanalizacijskim jaškom, zaudarjajo, sama struga pa je vedno bolj sluzasta in sivo-zelena…  

- Nobena politika, občinska še posebej, si najbrž ne želi, da bi se kdorkoli počutil drugorazrednega. Tudi zaradi odplak ne.

- Nenazadnje ste (smo) v predvolilnem času vsi obljubljali, da se bodo zavzemali za skladen razvoj mesta in podeželje.

Odgovor:

Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07; v nadaljevanju: Uredba) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) določajo obveznosti in pravice občin pri zaračunavanju komunalnega prispevka. Gradnja komunalne opreme se sicer lahko financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračun države in iz drugih virov (drugi odstavek 77. člena ZPNačrt), vendar tako 79. in 84. člen ZPNačrt jasno določata obveznosti občin, da zaračunavajo komunalni prispevek, kot zbiranje namenskega dela sredstev za financiranje dela stroškov gradnje komunalne opreme. Komunalni prispevek mora biti opredeljen kot namenski prejemek proračuna (2. člen Uredbe in 84. člen ZPNačrt). Ta se plačuje bodisi za potrebe gradnje posameznih objektov ali pa ga občina zaračuna po uradni dolžnosti, če pride do izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča (sedmi odstavek 79. člena ZPNačrt). V primeru, da posamezna območja ne sodijo v aglomeracijo, kar pomeni, da na njih občina ne zagotavlja posamezne storitve oziroma ni zavezana zgraditi posamezno komunalno opremo kot je npr. kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ni pravne podlage, da lokalne skupnosti sofinancirajo gradnjo MČP. Navedeno stališče občinske uprave ima tudi podlago v mnenju Računskega sodišča Republike Slovenije, kjer je bilo konkretno vprašanje izrecno izpostavljeno na sestanku na Računskem sodišču. 

Vprašanje:

Ivan Gams je še dejal, da ga je občan opozoril, da so po njegovi parceli količili bodočo traso kanalizacije in povedal, da je podal služnostno pravico za kanalizacijo, nikakor pa ne za vodovod. Zato je v zvezi s tem predlagal, da v služnostno pravico vpišejo čim več vodov, ker bodo posamezniki zahtevali za vsak tak komunalni del svojo služnostno pravico. S tem lahko mogoče nekaj privarčujejo. 

Odgovor:

Služnostne pogodbe za kanalizacijo so se pridobivale v letu 2013 in sicer za projekt EU, ki pa ni bil uspešen. Pri projektiranju kanalizacije v letošnjem letu, bomo vse že pridobljene služnosti uporabili. Kjer bomo pridobivali nove služnosti za zemljišča, ki jih še nimajo, bomo upoštevali tudi predviden vodovod, z namenom racionalizacije, kot že ugotavlja občan.

Objavljeno:2016-07-08T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

17. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 17. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Na tej seji ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2016-05-25T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

16. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 16. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da je na prejšnji seji postavil vprašanje v zvezi  z delovanjem podjetja Slokva. Podjetje je zaposlilo tri delavce preko javnih del za pomoč pri delu na kmetijah. Prejeli so odgovor, ki pa je zelo splošen. Eksplicitno je vprašal kdo so bili kmetje, ki dobili to pomoč, kakšni so bili kriteriji za določitev pomoči in koliko delovnih ur so ti trije delavci preko javnih del opravili na področju sanacije žledoloma. V odgovoru piše, da so delovali na območju Podgorja, Razborja, Graške gore, Plešivca in pa dela Raven. Menil je, da katastrska občina Plešivec in del katastrske občine Ravne nista v Mestni občini Slovenj Gradec. Vprašal je kako je s tem, predvsem pa bi želel in tudi lastniki gozdov, ki bi potrebovali to pomoč, natančen odgovor kdo je bil upravičen do pomoči, kje so delali, koliko so delali in nenazadnje tudi kaj so naredili.  

Odgovor:

Slokva so.p. je socialno podjetje, katerega dejavnost je podprla tudi Mestna občina Slovenj Gradec s sofinanciranjem javnih del z na področju Pomoč v primeru elementarnih nesreč. 

Kot že rečeno, je javno delo kot naročnik storitve z javnim interesom podprla tudi Mestna občina Slovenj Gradec, potekalo pa je v letih 2014 in 2015.

Ob koncu leta 2014 je bila s strani Zavod RS za zaposlovanje in Zavoda za gozdove izvedena kontrola na kraju samem, v kateri smo sodelovali predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, predstavnik Zavoda za gozdove in predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec (zaradi službenih obveznosti župana sem se kontrole udeležila Mateja Tajnšek).

Na kontroli je bilo ugotovljeno, da ima Slokva so. p. v program dejansko vključene 3 osebe, pri čemer

- izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, 

-  da se program izvaja v skladu z dobro prakso, 

-  da je za izvajanje zagotovljena ustrezna oprema, prostorski in delovni pogoji.

Ko govorimo izvajanju programa javnih del, se moramo jasno zavedati, da gre tukaj za pomoč, pri čemer zaposleni v okviru programa niso smeli opravljati del s strojno mehanizacijo. Iz samega razgovora na liscu mesta je bilo moč zaznati tudi dejstvo, da je izvajalec med napotenimi brezposelnimi osebami zelo težko izbral primerne kandidate, ki bi bili motivirani za izvajanje tovrstnega dela.

Tukaj se moramo zavedati dejstva, da gre za program aktivne politike zaposlovanja, v katerega se vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, katerih upad delovnih sposobnosti je večji kot pri delovno aktivnih ljudeh. Iz tega razloga vključitev v javna dela pomeni njihovo delovno in socialno rehabilitacijo, zaradi katere se lahko v program vključijo le kot pomoč v okviru neke dejavnosti (v konkretnem primeru pri odpravi posledic žledoloma).

Kriterij za določitev, kdo lahko izvaja oziroma se vključi v javno delo, je torej postavil Zavod RS za zaposlovanje: to so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene v njihovi evidenci brezposelnih oseb in ki so motivirane za opravljanje tovrstnega dela. 

Zaposleni delavci so v okviru javnih del opravili delovno obveznost v obsegu 40 ur tedensko in sicer na katastrskem območju, kot je bilo že navedeno (Podgorje, Razbor, Graška Gora, del Raven).

Katastrsko območje je bilo Slokvi so. p. dodeljeno že ob prijavi na razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje (za nas je pristojna OE Velenje, ki dejansko poriva celotno omenjeno področje) in pa Zavoda za gozdove, ki je v projektu sodeloval. 

Podatke o temu, kdo so poimenski kmetje, za katere so izvajalci javnih del opravljali dela, kot naročnik programa žal nimamo. V tem primeru lahko le potrdimo javni interes in omogočimo brezposelnim ljudem, da se vključijo v program javnih del. Lahko pa sama potrdim, da sta bila na kontroli sama prisotna dva vključena kmeta iz Podgorja, ki sta bila vključena v program in sta program pohvalila kot zelo dober: po njihovi navedbi so javni delavci pomagali pri delih, ki so jih lahko opravili brez strojne mehanizacije, kar je bilo v določenih primerih malo težavno, vendar pa  so bili po besedah kmetov pridni in so jim pri čiščenju gozdov precej pomagali.

Izvajanje programa v okviru Slokve so.p. sta kot uspešnega prepoznala tudi predstavnika Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za gozdove, k čemur bi se lahko po vsem navedenem pridružila tudi sama.

Več informacij o temu, kdo so bili javni delavci, kje so delali in kaj natančno so naredili, pa boste zaradi varstva osebnih podatkov lahko pridobili samo pri izvajalcu storitve, Slokvi so.p., ki s podrobnejšimi v skladu z zakonom tudi operira.  

Vprašanje:

Jože Krevh je vprašal kakšne so možnosti izgradnje pločnika od trafo postaje do začetka obvoznice Slovenj Gradca proti Šmartnem. Pločnik namreč obstaja od mesta do trafo postaje, manjka ga še cca 50 do 100 metrov do začetka obvoznice. Zaradi nevarnosti prečkanja ceste je vprašal, če je možno urediti ali nekako označiti prehod čez cesto, da bi prišli do kolesarske steze.

Odgovor:

Vsaka izvedba investicije v komunalno ali cestno infrastrukturo je predmet proračuna. Predlagana investicija ni v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016, zato izvedba v letu 2016 ni možna. 

V preteklosti je bila sprejeta odločitev, da namensko nismo izgradili pločnika in kolesarske steze do križišča z državno cesto G1/4 in R1/227 na Celjski cesti, ker bi morali v tem primeru izvajati dokaj zahtevne infrastrukturne spremembe na navedenem križišču, ki bi omogočili varno prečkanje kolesarjev in pešcev. Na podlagi izkušenj bi upravljalec navedene državne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo, po vsej verjetnosti pogojeval izgradnjo prehoda za pešce in kolesarje s postavitvijo semaforizacije (podobno kot v križišču pri Merkurju). Strošek rekonstrukcije navedenega trikrakega križišča bi morala kriti Mestna občina Slovenj Gradec. Vsekakor je za kolesarje in pešce bistveno bolj varno vključevanje na kolesarsko stezo pri Merkatorju, vendar tudi v tem delu nimamo v celoti izvedene infrastrukture za kolesarje, predvsem iz naselja S8 do Merkatorja po Ronkovi. 

Vprašanje:

 

Jože Krevh je opomnil, da so od avtobusne postaje Lipa proti Zdovčevi vasi v Šmartnem nameščeni betonski jaški, kateri so pripravljeni za stebre za razsvetljavo. V jaških so že nameščeni kabli, tako, da bi bilo potrebno samo postaviti stebre in jih priključiti.

Odgovor:

Pri rekonstrukciji predmetne ceste je bila predvidena tudi javna razsvetljava,  ki pa ni bila realizirana. Če bo vaška skupnost umestila investicijo v svoj program in bo uvrščena v proračun mestne občine bo možno zagotoviti realizacijo projekta. Strokovne službe bodo pripravile popis del in oceno investicije.  

Vprašanje:

Aleksander Hudej se je dotaknil pokritosti z GSM signalom na terenu. Ti problemi so na področju Podgorja, Šmiklavža, Suhega dola, Graške gore in pa na južnih predelih Spodnjega Razborja in Podgorja, ki mejijo z Občino Šoštanj in Velenje. Predlagal je, da poskušajo strokovne službe navezati stik s strokovnimi službami Telekoma in to z tehničnim osebjem, da pridejo na teren. Če bi na območju Graške gore postavili bazno postajo, ne bi rešili samo ta del, ampak tudi probleme v sosednjih občinah. Zbranih je bilo že veliko podpisov občanov na to temo in poslanih, še takrat na Mobitel, ampak očitno to nekdo vrže vstran oziroma ne jemljejo tega resno.

Odgovor:


Občinska uprava bo pozvala operaterja Telekom na terenski ogled skupaj z vaško skupnostjo.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je omenil vodotok Velunja in dejal, da ga je po levi strani 12 kilometrov v Mestni občini Slovenj Gradec. Upravljalci so Nivo Celje, ki redko pridejo na teren. Vendar se pojavljajo problemi in zadnjih dvajset let so bore malo naredili. Predlagal je, da strokovne službe z njimi stopijo v kontakt in jih pozovejo da pridejo na teren vsaj enkrat na leto.  

Odgovor:

 

Koncesionar za vzdrževanje hudournika Velunja »Nivo Celje« s svojo pregledniško službo redno pregleduje stanje na terenu in izvaja nujna vzdrževalna dela. Podrobnejši program investicijskega vzdrževanja bomo zahtevali od odgovornih na Direkciji za vode v Celju in predlagali ogled na terenu samem v mesecu maju.

Vprašanje:

Niko R. Kolar je dejal, da ga stanovalci sosednje stavbe, to je Doma starostnikov, sprašujejo kako daleč je s projektom ureditve razsvetljave. Ogledi s strani občinske uprave so že bili opravljeni, zdaj pa vse skupaj stoji. Želeli bi odgovor.

Odgovor:


Verjetno je mišljen tako imenovani dom starostnikov na Šolski ulici 10. Ta objekt je v lasti stanovanjskega sklada RS in MO Slovenj Gradec ni pristojna, da urejuje razsvetljavo na prostoru, kjer ni lastnik. Lastnik objekta in prostora mora v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju urediti primerno razsvetljavo.

Vprašanje:

Zdravko Krajnc je omenil Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in dejal, da Socialni demokrati želijo, da se ta odlok popravi. Ne želijo dodatno obremenjevati javnosti, ker so se že prej dogovorili, da ne bodo povišali te dajatve, zdaj pa vidijo, da se je povišala in menijo, da je potrebno tehnične objekte pač nekako spraviti pod neke faktorje, ali pa jih črtati iz šifranta, tako, da obremenitev ne bo večja. To so zahtevali že zadnjič in vztrajajo pri tem, da ta odlok popravijo. Kot drugo bi pa želel imeti pisni odgovor kako je z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. Vedo, da ta zemljišča velikokrat, če so obremenjena s to dajatvijo, predstavljajo za kmeta kar veliko obremenitev. Proizvodnja je največkrat nerentabilna in pogosto tudi ogroža obstoj kmetijskih gozdarstev. Leta 2004 je bila sprejeta sprememba Zakona o graditvi objektov, ki je med drugim dopolnila 218. člen prejšnjega Zakona o graditvi objektov  z členom 280 a, b, c, c. in ker so si občine različno razlagale te člene, je Ustavno sodišče leta 2006 odločilo, da bi vse to lahko bilo tudi protiustavno. V svoji interpretaciji je zapisalo, da Ministrstvo za okolje in prostor meni, da je četrti odstavek 218. b člena Zakona o graditvi objektov natančno določa kaj se šteje, da so zemljiške parcele komunalno urejene, saj naj bi se nadomestilo odmerjalo le od komunalno opremljenih stavbnih zemljišč in ocenjuje, da te dajatve ni dopustno odmerjati že, ko so zemljišča s prostorsko izvedbeni akti načrtovana za gradnjo, saj naj bi bilo potrebno  ta zemljišča tudi komunalno urediti. Zato ga zanima, če mestna občina upošteva v teh upravnih postopkih, če ugotavlja ali so ta zemljišča res komunalno urejena ali niso. Ustavno sodišče je takrat tudi zapisalo, da je treba upoštevati tudi pojem komunalne opremljenosti obravnavanih zemljišč in odločba navaja 153. člen Zakona o urejanju prostora, po katerem se šteje, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe. Tudi po ustaljeni ustavno sodni presoji so razlog za plačevanje nadomestila lahko le komunalno opremljena stavbna zemljišča. Zato ga zanima, če občinski organ pri tej dajatvi v postopku ugotavlja, a je konkretno nezazidano stavbno zemljišče izpolnjuje vse te kriterije iz meril Zakona o graditvi objektov in iz občinskega predpisa, ki sta pravni podlagi za odmero te dajatve. Prosil je za pisni odgovor.

Odgovor:

V zvezi s vprašanje obremenitve »tehničnih objektov« z NUSZ je občina iz šifranta dejanske rabe CC_SI izvzela naslednje stavbe in gradbene inženirske objekte: 1271201 farma, 1271202 hlev, 1271203 čebelnjak, 1271301 prostor za spravilo pridelka, 1271401 drug kmetijski del stavbe, 1272101 cerkev, molilnica, 1272102 versko znamenje, 1272103 prostor za pastoralno dejavnost, 1272201 pokopališki del stavbe, 1273001 kulturni spomenik, 1274008 vodno zajetje. V zvezi s vprašanjem obremenitve nezazidanih stavbnih zemljišč z NUSZ je podana pravna podlaga v dveh zakonih in sicer v Zakonu o stavbnih zemljiščih (ZSZ/84) in Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). V prvi vrsti ZSZ/84  v  1. odstavku 60. člena določa, da se nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Navedena pravna podlaga je nadalje konkretizirana z določbo  3. odstavka 218. člena ZGO-1, ki določa, da se za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ( ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave) in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov ( ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave). Nadalje ZGO-1 v 2 alineji prvega odstavka 218. b člena določa dodatna pogoja in sicer da je za nezazidana stavbna zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Pri tem pa je posebej pomembna določba četrtega odstavka 218.b člena ZGO-1, ki  uzakonja domnevo in sicer, da se šteje da je  zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo nezazidana stavbna zemljišča, sprejet državni ali občinski lokacijski načrt. Če pa je za območje, na katerem ležijo nezazidana stavbna zemljišča sprejet občinski prostorski red, se šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. V to ureditev je sicer poseglo Ustavno sodišče z odločbo U-I-286/04-46 z dne 26.10.2006 v kateri določa, da ni dovoljeno razlikovanje na podlagi prostorskih aktov in sicer na način: »Četrti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ur. p. b.), kolikor se nanaša na zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da se tudi zanje plačuje nadomestilo le, če imajo dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav«.« S tem je Ustavno sodišče določilo, da tudi v primeru sprejetega občinskega lokacijskega načrta veljajo enaki pogoji v zvezi z vprašanjem komunalne opremljenosti, kot veljajo v primeru občinskega prostorskega reda, kar pomeni da pravno veljavna sledeča dikcija: Šteje se, da je za zemljiške parcele iz druge alinee prvega odstavka 218b člena ZGO-1 zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. Potrebno pa je opozoriti tudi na odločbi Upravnega sodišča v zvezi s konkretnim pravnim vprašanjem in sicer sodba II U 522/2012 v kateri je opredeljeno, da se na podlagi četrtega odstavka 218.b člena ZGO-1 v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-286/04-46 z dne 26.10.2006, šteje, da je nezazidano stavbno zemljišče komunalno opremljeno že, če obstajajo zgolj možnost priklopa na javno komunalno omrežje. V takem primeru je torej izpolnjen pogoj, da je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Pri tem je sodišče odločilo, da enako merilo velja tudi za dostop do javnega cestnega omrežja, pri čemer navaja da dejstvo, da  parcela ne leži neposredno ob glavni cesti še ne pomeni, da ne obstaja možnost dostopa do javne ceste. Sodba upravnega sodišča II U 65/2012 prav tako opredeljuje kriterij možnosti priključitve in sicer navaja, da se  po določbi četrtega odstavka 218. b člena ZGO-1, šteje da je zemljišče komunalno opremljeno že, če obstaja zgolj možnost priklopa na javno komunalno omrežje in ni potrebno, da so na parceli, ki je predmet odmere nadomestila, dejansko izvedeni priključki.  

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je dejal, da iz Legna prihaja informacija, da naj bi se skupaj z novim vrtcem postavil tudi nov lesen kontejner za namen uporabe športnega igrišča, katerega cena pa naj bi se gibala med 40 in 50 tisoč evri. Po drugi strani naj bi bila dotrajana in potrebna obnove tudi podlaga samega igrišča, vendar obnova le te ni predvidena. Menil je, da je cena kontejnerja v tem primeru absolutno previsoka, zato bi rad ustrezno pojasnilo iz kakšnih razlogov se izvaja ta pretirana naložba. Takšne namenske ute je po njegovem mnenju mogoče korektno postaviti vsaj za 50 % ceneje, pri čemer pa bi se ostanek sredstev lahko porabil tudi za prepotrebno obnovo igralne površine. 

Odgovor:

Ker gre za območje četrtne skupnosti in športno rekreacijsko območje znotraj strnjenega naselja, postavitev preproste lesene »ute« ni prišla v poštev, prav tako ne postavitev tipskega »kontejnerja« Tako smo arhitekturo za projekt večnamenskega objekta za ČS Legen izdelali na MOSG sami, za izgradnjo le tega pa izvedli dva javna razpisa, ravno na podlagi nižanja stroškov izvedbe. Ker so bili predstavniki ČS Legna mnenja, da so že predolgo čakali na izvedbo njihovega ključnega projekta, je MOSG pristopila k izvedbi. Tudi na strošek je potrebno gledati celovito glede na popis del in vgrajenih materialov in tudi v tem pogledu končni strošek ni bistveno odstopal od predhodne projektantske ocene stroškov.   

Vprašanje:

Ivan Vranjek je dejal, da je v Mislinjski Dobravi, konkretno na Metulovem bregu, eden od občanov začel urejati otroško igrišče. Obljubljeno je bilo, da bo mestna občina pomagala postaviti kakšno igralo ali pa zaščitno mrežo, pa so zdaj prišli z informacijo, da je mestna občina od tega odstopila. Menil je, da bi bilo zelo prav, če bi občina pri tem pomagala, če so že krajani sami priskočili k temu.  

Odgovor:

Mestna občina bo pogodbeno uredila zadevo z lastnikom zemljišča in bo tudi postavila igrala v skladu z možnostmi proračuna.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je opomnil, da je letos 25 let samostojne države in bilo bi prav, da to na primeren način obeležijo. Na Koroškem so imeli tri smrtne žrtve. Na Homcu sta izgubila življenje Bojan Štumberger in Željko Ernoič, v Dravogradu pa Vincenc Repnik. Predlagal je, da ustanovijo komisijo ali odbor, ki bi v spomin in pa v čast teh padlih junakov, imenovali kakšno ulico v Slovenj Gradcu.  Dejal je, da na naslednji seji pričakuje v zvezi s tem obravnavo. 

Odgovor:

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je v letu 2000 sprejel Poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec, v katerem je določil organizacijo in način dela komisije ter postopke in kriterije za poimenovanje ulic, trgov in naselij. Objavljen je v Uradnem listu št. 59/2000. V skladu s poslovnikom lahko pobude za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov in naselij dajejo fizične ali pravne osebe. Pobuda mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke: - podatke o pobudniku (ime, priimek in točen naslov) - podatke o vrsti postopka (poimenovanje, preimenovanje) - podatke o ulici, trgu, naselju, ki jo zadeva predlog za poimenovanje (njena zemljepisna določitev oziroma območje), v primeru, da gre za preimenovanje mora pobuda vsebovati tudi podatke o prejšnjih imenih in primerjalno utemeljitev razlogov za preimenovanje, - izjave prič ter soglasje najožjih sorodnikov v primeru poimenovanja oziroma preimenovanja po osebi, - datum, kraj in podpis pobudnika. Komisijo  za poimenovanje ulic, trgov in naselij imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec kot svoje delovno telo in je pristojna za obravnavo pobud in predlogov, vodenje in izvajanje postopkov in pripravo predlogov odlokov za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec. Ker že nekaj časa nismo prejeli pobud za poimenovanje ulic, trgov ali naselij, komisija trenutno ni imenovana. V kolikor bo predložena pobuda v pisni obliki z vsemi zahtevanimi podatki, bo Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenoval komisijo, ki bo obravnavala prispelo pobudo. Ob dejstvu, da mora biti pobuda podana v pisni obliki, nato mora Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenovati komisijo,  strokovna služba mestne občine pa mora pobudo posredovati tudi Območni geodetski upravi Slovenj Gradec, da jo dopolni s kartografskim prikazom in poda zagotovilo, da v občini ni naselja z enakim oziroma, da v naselju še ni ulice s predlaganim imenom, pobude svetnika Bojana Navodnika zagotovo ni možno uresničiti do 25. junija 2016, kot je predlagal.  

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da je samooskrba pojem, ki je zelo popularen. Gre za to, da je že v lanskem letu opozoril na ceno najema vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec. Cene najema vrtičkov z lopami so bistveno nižje kot cene vrtička za predelavo hrane. Če je to samooskrba ali pa prispevek k samooskrbi, da pravzaprav cenovno podpirajo postavitev vrtnih ut in lop in ne obratno, ga to izredno moti. Poleg tega pa vedo, da imajo kar nekaj zemljišč v lastni Mestne občine Slovenj Gradec, ki niti niso v evidenci kdo jih koristi, kdo jih uporablja, da so na teh zemljiščih celo deli stavb, hiše, garaže, razne druge pritikline, ki so jih pač občani nekako v dobri veri reče pod navednico uzurpirali. Skratka, če govorijo o samooskrbi, morajo zagotoviti, da ne bodo vrtičkarji, ki predelujejo hrano za lastno uporabo, plačevali več za najemnino občinskih vrtičkov, kot pa tisti, ki tam postavljajo ute, postavijo ležalnike, posadijo dve fižoli in tri solate in rečejo, da so vrtičkarji. Pri individualnih hišah nenazadnje občani po novem odloku o nadomestilu stavbnih zemljišč plačujejo tudi od teh vrtnih ut prispevek, medtem ko oni drugi tam pa ne.

Odgovor:

Župan MOSG je letošnje leto s sklepom potrdil nov cenik najema vrtičkov pri katerem je bilo deloma upoštevana podražitev lokacij z vrtnimi lopami. Že večkrat pa je bilo na občinskem svetu obrazloženo, da obeh oblik vrtnarjenja (z lopo ali brez) ne gre primerjati. So lokacije kjer so lope dovoljene in lokacije kjer postavljanje lop ni dovoljeno. Tam kjer niso dovoljene MOSG ni v interesu, da bi posamezniki imeli 200 ali 300m2 obdelovalne zemlje. Cena najema normalno velikega vrtička je torej še vedno veliko nižja od najema vrtička z lopo. 

Vprašanje:

Peter Cesar je povedal, da so v lanskem letu postavili skulpturo pri Upravni enoti in strošek te skulpture je bil 8. tisoč eur. Takoj se je našel denar. Moti pa ga in pa tudi številne občane, da že več kot leto dni stoji rezervoar za vodo iz bivše železniške postaje, da je to pravzaprav tehnična dediščina in bi bilo potrebno tisti rezervoar nekako zaščiti. Že več kot leto dni je prepuščen rji, vremenskim neprilikam in vsem drugemu. Sreča, da je to železno, da ne bo uničeno, ampak poskrbeti je potrebno za tehnično dediščino.

Odgovor:

Vodna cisterna je bila  izdelana konec 19. stoletja, uporabljala se je kot rezervoar za polnjenje parnih lokomotiv z vodo. Izdelana je iz litoželežnih plošč, ki so sestavljene s pomočjo kovičenja. Prejšnja lokacija je bila v zaprtem prostoru. Že v lanskem letu smo s KPM izvedli ogled. Cisterna je v dobrem stanju, kar se tiče materiala. Železne plošče so bile prvotno zaščitene z osnovno barvo. Proces korodiranja se je na odprtem pospešil. KPM se je zavezal, da bo pripravil načrt obnove in stroškovnik, kar smo na MOSG prejeli pred kratkim. Predlog obnove predvideva čiščenje korozivnih produktov in stare barve, vodno strojno peskanje z dodanim steklenim prahom in zaščitno barvanje z barvo na osnovi epoksidnih smol z dodano antikorozijsko zaščito in zaščito proti UV žarkom. Ker gre za veliko cisterno (površina cisterne je 120 m2) bo skupni strošek predvidene obnove in postavitve znašal slabih 10.000,00 eur. Predlagamo, da občinski svet uvrsti investicijo v naslednji proračun..    

Vprašanje:

Peter Cesar je pred časom opazil, da je na pokopališču zaprt spodnji dovoz, ki gre na most. Prav gotovo je bilo to z dobrimi nameni, vendar se pojavi problem, ko je na pokopališču več obiskovalcev, v primeru pogreba. Tudi ta teden je bilo kar zastoj in nekateri so čakali okrog 20 minut, da so prišli do izvoza. Ker je pri vežici edini izvoz na cesto in vedo kak je problem. Ljudje so se sicer vozili na spodnjo stran, ampak so tam obračali, ker enostavno niso mogli priti na cesto. Predlagal je, da se prouči možnost, da tisti dovoz ostane, ni primerno, da ljudje čakajo toliko časa, da grejo z dogodka na pokopališču. 

Odgovor:

MOSG nadaljuje z urejanjem širitve mestnega pokopališča. Poleg ureditve novih grobnih mest in širitve proti jugu in zahodu, kjer je čez Suhodolnico načrtovana tudi brv, so po celotnem novem delu pokopališča predvidene hortikulturne zasaditve. Zaradi navedenih del in ker veljavni ureditveni načrt, ki ga je v obliki odloka potrdil tudi občinski svet, omenjenega dovoza do parkirišč ne predvideva, je MOSG omenjeni dovoz zaprla. Iz referata za promet pa so tudi podali stališče, da je omenjen priključek, glede varnosti v prometu, sporen. 

Vprašanje:

Peter Cesar je opomnil, da je na 14. seji občinskega sveta v mesecu januarju podal pobudo Kinološkega društva Slovenj Gradec in dobili so odgovor, da bo občinska uprava obdelala vse možnosti prostorske danosti zemljišč v lasti mestne občine, da društvu omogoči normalno delo. Zapisano je bilo, da bodo o rezultatih obvestili občinski svet na seji. Zdaj je mesec april in prosil je za pojasnilo oziroma za rešitev tega problema za Kinološko društvo Slovenj Gradec. Zagotoviti bi jim morali prostor, da lahko kinologi nemoteno funkcionirajo, nenazadnje gre to šolanje psov, gre za pomembno dejavnost, da tudi njim omogočijo normalno delovanje.  

Odgovor:

Glede Kinološkega društva ali pa podobnih pobud za prostor, vsem društvom nikoli ne moremo ustreči, ker prostora enostavno nimamo, ali pa tudi finančna sredstva za izgradnjo ustreznih prostorov. Pri Kinološkem društvu se kaže možnost, z nekaterimi člani smo že govorili o tem.. Če bo njim to ustrezalo, lahko najdemo rešitev. 

Vprašanje:

 

Zala Kutin je dejala, da so se nanjo obrnili prebivalci naselja Štibuh in sicer v zvezi z mostom čez Homšnico pri Domu starostnikov. Opozorili so jo, da je most v precej slabem stanju in si  želijo obnove oziroma jih zanima kdaj bodo ta most obnavljali. 

Odgovor:

Most je res v slabem stanju. Predvidena sanacija mostu je v letu 2018. Dogovorjeno na sestanku delovne skupine za investicije v cestno in komunalno infrastrukturo (pri županu).

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je vprašal, če bodo res ukinili prevoz otrok z kombijem z Metulovega brega do Osnovne šole v Šmartnem. 

Odgovor:

Otroci iz območja »Metulov breg« so na osnovi določil 1. in 2. odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF in 63/13) in 2. člena Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/2013 in 46/2014) upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza. Prevoz bo v šolskem letu 2016/2017 organiziran v okviru Sklopa 10, na relaciji: Lipa – Spodbijan – avtobusna postaja Turiška vas - Šmonova vas – Brda – Tomaška vas – Šmartno. Otroci iz območja« Metulov breg« bodo skladno z določili 1. odstavka 56. člena ZOsn in določili 2. odstavka 10. člena Pravilnika z novim šolskim letom vstopali in izstopali na avtobusni postaji Turiška vas (na desni strani glavne ceste Slovenj Gradec – Velenje), saj bo do novega šolskega leta realizirana investicija v izgradnjo varne šolske poti oz. pločnika na relaciji »Metulov Breg« – avtobusna postaja Turiška vas. Iz naslova vzpostavitve varne šolske poti otroci ne bodo več upravičeni do prevoza iz naselja temveč do prevoza od avtobusne postaje. Relacijo »Metulov breg« je Komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenila že dne 9. 4. 2013, št.: 34003-2/1999, kjer je podala mnenje, da se postajališče »Metulov breg« ukine in da lahko otroci koristijo obstoječo avtobusno postajališče Turiška vas, vendar pod pogoji, da otroci ne prečkajo državne ceste G1/4. Na osnovi dejstva, da pločnik iz naselja »Metulov breg« v letu 2013 ni bil realiziran se mnenje Komisije, na osnovi mnenja z dne 14. 6. 2013, ni pričelo uporabljati do vključno šolskega leta 2015/2016.  

Vprašanje:

Boris Raj, mag. je omenil odgovor, ki ga je glede zaposlitve podala Športna zveza. Dejal je, da je to zadevo natančno proučil in da se s temi ne strinja, da jim nekdo tisti, ki je kakorkoli vpleten v zgodbo, piše neke odgovore. Tu so zastavili vprašanje in sam to proučuje kot občinski svetnik računajoč, da za tem stališčem, ki ga dobi na mizo, stoji tudi pravna stroka mestne občine. In v tem primeru temu ni tako, pač pa iz te obrazložitve, ki jo imajo na treh straneh Športne zveze,  najde kar nekaj stvari, s katerimi se ne strinja. Neke obrazložitve in banaliziranje zakonov, pa banaliziranje statuta zveze, pa banaliziranje pravilnika o sistemizaciji zveze, ki še oba veljata, velja statut in velja pravilnik. Če ti akti veljajo, potem si ne more nekdo dovoliti, da svetnikom napiše odgovor, da sicer še velja, pač pa ga več ne uporabljajo in uporabljajo Zakon o delovnih razmerjih. Ta, ki to piše, bi moral najprej Zakon o delovnih razmerjih prebrati in ugotoviti, da  se operacionalizacija tega zakona izvaja na način podzakonskih predpisov in temeljnih predpisov posameznih institucij, tudi takšnih kot je športna zveza. S tem odgovorom se absolutno ne strinja, ne glede na način po pristopu in tudi ne na vsebino in razlogi, ki so navedeni v tem odgovoru zakaj so izbrali enega kandidata kar po Zakonu o delovnih razmerjih, ne da bi upoštevali svoje interne akte. To ne zdrži pravne presoje in zaradi tega pač pričakuje, da bo ta akt proučila pravna stroka v upravi mestne občine. Sporočiti morajo kakšno je neko kvalificirano pravno mnenje glede tega v organizaciji, ki jo sofinancirajo, glede delovnega mesta, ki ga sofinancirajo. Takšen odgovor zavrača kot poskus, da jih žejne nekdo pripelje čez vodo, pa jim na diletantski način pove, da bodo zadovoljni, da so sploh kaj napisali. S tem se ne strinja, ker vidi precej stvari, ki navajajo k temu, da se sprejme ocena, da postopek ni bil transparenten, ni bil zakonit in na tak način ga ne more sprejeti.  

Odgovor:

Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec lahko v konkretni zadevi poda samo svoje mnenje in sicer v smislu, da je pri postopkih izbire kandidatov oziroma zaposlovanja potrebno spoštovati tako zakonodajo sprejeto na državni ravni kot tudi ustanovitvene in druge interne akte, ki zavezujejo konkretni subjekt. Interni akti bi lahko bili izvzeti iz postopka samo v primeru, če bi bile posamezne njihove določbe v nasprotju z kogentnimi zakonskimi določbami. Mestna občina Slovenj Gradec ni ustanoviteljica Športne zveze, zato tudi  nima pristojnosti presojati konkretnega postopka.  

Objavljeno:2016-05-11T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

15. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 15. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Ivan Vranjek je opomnil, da so sprejeli Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V tem dokumentu je veliko kozolcev, veliko starih hiš, ki bodo po novem Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, obdavčeni. Veliko ljudi se obrača na svetnike, kaj se bo zgodilo oziroma koliko bodo plačevali. Nadalje pa ga je zanimalo kdaj bodo omenjen Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča imeli ponovno v obravnavi, da ga bodo sprejeli, tako kot je treba.

Odgovor:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je občinski svet sprejel zaradi dveh poglavitnih namenov, torej delne razbremenitve obrtništva in podjetništva ter povečanja dajatev v najbolj atraktivnih conah v mestu. Nismo pa želeli kakorkoli spreminjati na področju stanovanj, stanovanjskih objektov in tudi nismo dvignili višine nadomestila. Ko pa smo morali uskladiti baze iz katerih zajemamo podatke, podatke moramo zajemati iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, prihaja do drugačnih površin, ki so predmet obdavčitve. Zaradi drugih površin se bodo nekaterim zavezancem stanovanjskih objektov povišale dajatve. To bo v primeru, če so te površine na GURS-u drugačne, kot pa so bile prej prijavljene pristojni službi mestne občine, ki odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Tu se ne da kaj spremeniti, ker smo na mestni občini dolžni zajemati podatke iz uradnih evidenc. Drugo pa so odmere  kmetijskih objektov, torej hlevi, kozolci, čebelnjaki, lope in podobno. Te stavbe so uvrščene po klasifikaciji stavb tako, da jih v odmere ne zajemamo. Torej gre za nosilce kmetijskih gospodarstev, da se tako kot prej, tudi po novem ti objekti ne vključujejo v odmero nadomestila uporabe stavbnega zemljišča. Tudi na kmetijah ostanejo samo stanovanjski objekti. Tudi v drugih občinah imajo te izjeme, je pa tudi v skladu s politiko Mestne občine Slovenj Gradec, da gospodarske dejavnosti dodatno ne obremenjujemo, saj je kmetijstvo prav tako gospodarska dejavnost. Vse ostalo pa bo prišlo do razlik samo zaradi drugačnih podatkov površin, ki se  zajemajo v odmero. Te podražitve pa seveda ne bodo takega obsega, da tisti, ki ima večjo površino stanovanjskega objekta, tega ne bi zmogli poravnati. V celoti še nimamo izračuna koliko bo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v proračun prineslo finančnih sredstev, cilj mestne občine je bil, da ostanejo na enakem nivoju, kot pred spremembami. Ko bodo ti izračuni pripravljeni, bomo podali informacijo, kaj to pomeni za  mestno občino.      

Vprašanje:

Simona Zorman je povedala, da so na zadnji seji Vaške skupnosti v Podgorju člani ponovno razpravljali o varnosti stare šole. Šola se počasi podira, plastični trakovi, ki so zdaj ščitili, so potrgani in za varnost ni poskrbljeno. S šolo bi res bilo potrebno nekaj narediti, podreti ali prodati, navsezadnje kazi tudi lepo urejeno okolico v samem centru vasi. Torej vaščani Podgorja prosijo, da se objekt vzame kot nevaren za okolico in tudi nevšečen v lepo urejeni vasi. Prosijo za odgovor oziroma sprašujejo kaj je v bližnji prihodnosti v planu, da se s to šolo naredi. 

Odgovor:

 

Mestna občina Slovenj Gradec staro šolo v Podgorju že nekaj let prodaja, pa žal neuspešno. S tem bomo seveda nadaljevali, če pa objekta ne bo možno prodati in bo razpadal, ga bo treba sanirati. Potrebno bo torej poskrbeti za varnost in na stroške občine objekt tudi porušiti. 

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je prisotne seznanil, da so bile v mesecu marcu v južni Srbiji poplave, delno tudi v partnerskem mestu Gornji Milanovac. Predlagal je, da se preveri obseg poplav v Gornjem Milanovcu in če bo potrebno, se jim ponudi pomoč. 

Odgovor:

Po opravljeni komunikaciji z Uradom župana občine Gornji Milanovac smo pridobili informacije o obsegu poplav v tem našem partnerskem mestu. Obseg poplav ni tako velik in uničujoč, kot leta 2014. Največ škode imajo na kmetijskih zemljiščih, vendar bodo lahko škodo sanirali z lastnimi sredstvi in močmi. Še enkrat se iskreno zahvaljujejo za  finančno pomoč v letu 2014 ter za našo skrb, vendar zagotavljajo, da tokrat pomoči ne potrebujejo.

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je omenil, da je Zidanškova ulica, ki poteka od bivšega Belvija proti gostilni Murko, enosmerna in sicer polovico vozišča predstavlja pešpot in pa kolesarka pot, ki sta vsaka posebej označeni. Kljub temu pa oznake na samem cestišču dovoljujejo, da se po tisti polovici ceste, ki je predvidena za avtomobile, vozijo kolesarji. To pomeni, da je pešpot in kolesarska pot, po voznem pasu, ki je predviden za avtomobile, pa je označeno, da se lahko vozijo tudi kolesarji. Cesta je speljana v desno smer, kar je nevarno.

Odgovor:

Na Zidanškovi ulici je vozni pas za motorna vozila in kolesarje v smeri od Belvija proti športnemu igrišču urejen s sistemom »sharow«, kar pomeni, da si vozni pas enakovredno delita kolesar in motorno vozilo. Gre za novejše sisteme urejanja prometa, ki so se v našem prostoru pričeli šele uveljavljati, predvsem v območjih, kje ni možno zagotoviti dodatne infrastrukture za kolesarje. Dne 23.3.2016 si je prometni režim na Zidanškovi ogledala tudi Tehnična komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer smo bili mnenja, da je prometni režim ustrezen. Res pa je, da gre za modernejše načine urejanja prometa, ki udeležencem v prometu še niso toliko poznani in se odmikajo od konvencionalnega urejanja prometa z gradnjo dragih infrastrukturnih ukrepov. Predlagamo, da mogoče opravimo tudi kašen skupen ogled lokacije, da še dodatno pojasnimo morebitne dileme.

Vprašanje:

Mag. Ksandi Javornik je opozoril, da je na Kopališki ulici v Slovenj Gradcu označeno na ta način, da sta označeni dve kolesarski stezi in pa cestišče za avtomobilski promet. Zato imajo problem pešci, ker jih kolesarji preganjajo s kolesarske poti in se nimajo kam umakniti. Ampak ne tisti pešec, ki gre sam, lahko stopi v travo, ampak nekdo z otroškim vozičkom. Tako, da bi bilo treba pogledati kaj bi se dalo narediti.

Odgovor:

Kopališka ulica je bila pred izgradnjo steze za pešce in kolesarje Dravograd – Slovenj Gradec – Mislinja, urejena s prometnim režimom dvosmernega prometa, kjer ni bilo urejenih površin za pešce in kolesarje. Zaradi povezave južnega in severnega dela navedene steze za pešce in kolesarje smo spremenili prometni režim in sicer v enosmerni režim z zaporo ulice (most Bazen) s čimer smo pridobili prostor na vozišču za označitev kolesarke steze in omejili tranzitni promet. Zaradi prostorske omejenosti Kopališke ulice in zaradi majhnih prometnih obremenitev, cesta služi zgolj kot dovozna pot do stanovanjskih hiš, posebnih površin za pešce nismo predvideli, saj lahko pešci uporabljajo vozišče in se umaknejo na kolesarsko stezo ali koristijo urejen pločnik ob Iršičevi ulici. Po podatkih iz statistike prometnih nesreč pa ugotavljamo, da gre za eno bolj varnih ulic v mestu.

Vprašanje:

 

Mag. Ksandi Javornik je opomnil, da je svetnica Simona Zorman že pred časom predlagala, da bi se na spletni strani mestne občine oblikoval predal, kjer bi se zbirale pobude svetnikov in kjer bi bili zbrani tudi odgovori. Tudi kasneje, ko bi se  sprovedle kakšne rešitve, bi jih vnesli tja. Predvsem za to, ker se pobude nekako izgubijo v prostoru in pa v času. 

Odgovor:

Občinska uprava bo organizirala sestanek s svetnico na to temo in pripravila ustrezno rešitev.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je vprašal kdaj lahko pričakujejo pričetek celovite prenove Tretje osnovne šole. Razmere so že nekaj časa skrb zbujajoče. Trenutno stanje dejansko zmanjšuje kvaliteto bivanja tam zaposlenih in varovancev, ki pa jih je iz leta v leto več. Hkrati povzroča še nepotrebne in velike stroške. Že samo letni strošek ogrevanja znaša več kot 12. tisoč eur. Zanima ga ali se konkretni terminski plan oziroma časovnica sanacije že pripravlja ali je morebiti že pripravljena.

Odgovor:

 

Sanacijo Tretje osnovne šole Slovenj Gradec bomo izvajali po korakih. Za Tretjo osnovno šolo je v letošnjem proračunu načrtovanih 70. tisoč eur in predvidena je zamenjava nekaterega stavbnega pohištva. Bo pa potrebno kar nekaj naslednjih let zagotavljati približno takšen znesek, da bodo enkrat prišli do konca sanacije. Za enkratno celovito prenovo v proračunu žal ni zagotovljenih finančnih sredstev.

Vprašanje:

Peter Cesar je dejal, da je seznanjen glede izgradnje bivalnih enot za odrasle osebe s potrebami z motnjami v duševnem razvoju na območju Koroške regije. Menda že kar nekaj časa potekajo dogovori med mestno občino in predstavniki društva oziroma skupine, ki se za to zavzema. Sam ima odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in pa enake možnosti, kjer dajejo soglasje oziroma podpirajo vsebino projekta. Menil je, da je ta bivalna enota resnično potrebna, saj imajo okrog 20 takih oseb, ki bi se takoj nastanile, če bi bilo možno.

Odgovor:

S strani CUDV Črna na Koroškem, ki je tudi glavni nosilec omenjenega projekta, smo 21. 3. 2016 prejeli dopis, v katerem so nam posredovali mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), ki se glasi: 

MDDSZ podpira vsebino projekta »Ustanovitev bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na področju Koroške regije« in jo je v največji možni meri upoštevalo v okviru 9. prednostne osi, pri pripravi predloga za javni razpis »Gradnja oziroma pridobitev mrež skupnostnih in individualnih enot za izvedbo deinstitucionalizacije na področju invalidnosti in duševnega zdravja«. Kot vse kaže, je MDDSZ do sedaj podalo samo načelno mnenje, s strani RRA pa je bila pridobljena informacija, da ne bo neposredne potrditve v okviru DzRR, ampak bo potrebno s projektom kandidirati na razpisu, ki ga na ministrstvu očitno še pripravljajo. Iz tega razloga na CUDV Črna na Koroškem predlagajo, da se vsi vključeni partnerji sestanemo in skupaj pregledamo in uskladimo načrte. Sestanek naj bi potekal 1. 4. 2016 ob 8.30 uri, v zbornici CUDV Črna, s strani Mestne občine Slovenj Gradec pa naj bi se ga udeležila mag. Lidija Požgan.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je bil opozorjen na domnevne nepravilnosti v zvezi z novo zaposlitvijo kandidata na Športni zvezi Slovenj Gradec. V kolikor je v moči Mestne občine Slovenj Gradec, je prosil, da se preveri zakonitost in pravilnost samega razpisnega ter izbirnega postopka. V tem primeru pričakuje tudi ustrezno uradno poročilo. 

Odgovor:

Športna zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki so jo ustanovila društva, ki so tudi osebe zasebnega prava. Mestna občina Slovenj Gradec ni ustanovitelj in v postopke, ki jih na Športni zvezi izvajajo, ne morejo posegati. Za to je odgovoren njihov upravni odbor in seveda je to tema za diskusijo na društvih, ki so to zvezo tudi ustanovili. Ne glede na to, pa bomo zaprosili vodstvo Športne zveze,  da nam pojasni kako je potekal postopek.

Vprašanje:

Peter Cesar je v februarski številki SGlasnika zasledil članek o uspešno zaključenih delih, to je pomoč v primeru elementarnih nesreč. Podjetje Slokva je prijavilo potrebe, zaposlili so tri delavce preko javnih del in sicer za pomoč pri delu na kmetijah v obliki naslednjih del, vzrok vsemu temu pa je žledolom v letu 2014. To je izvajanje gozdnega reda, gozdne higiene, sanacija poškodovanih travnih površin, priprava tal za sadnjo, sadnja, čiščenje in odstranjevanje poškodovanega drevja, odstranjevanje podrasti, priprava za pogozdovanje, pogozdovanje in tako naprej, se pravi pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih cest, vlak in poti. Do tega so bili upravičeni lastniki kmetij in kolikor je seznanjen, jih je devet. Na območju Sel, Vrh in Starega trga, kjer so bile posledice žledoloma največje, ga ljudje sprašujejo kdo je bil upravičen do te pomoči, ker bi jo številni kmetje tudi na tem območju potrebovali. Zanimalo ga je kdo so bili kmetje, ki so to pomoč dobili, kakšni so bili kriteriji za določitev pomoči, koliko delovnih ur so ti trije delavci opravili in pa kolikšen je bil strošek Mestne občine Slovenj Gradec. Na koncu članka piše, da je bila naročnica programa »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« Mestna občina Slovenj Gradec.

Odgovor:

Za odgovor na vprašanje g. svetnika smo poprosili podjetje Slokva so. p., ki se je tudi prijavilo  za izbor programov javnih del na Javno povabilo ZRSZ.

 V nadaljevanju posredujemo njihov odgovor: 

»Zavod Slokva so. p. se je prijavil na Javno povabilo ZRSZ za izbor programov javnih del – Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015, ki je bilo objavljeno na spletni strani ZRSZ, dne 18.4.2014. Zavod Slokva je bil izbran na razpisu javnih del za odpravljanje posledic žleda na območju Podgorja, Razborja, Graške Gore, Plešivca in dela Raven, ki meji na Podgorje. Informacijo o izboru in nudenju pomoči smo objavili na oglasni deski MO Slovenj Gradec, na spletni in facebook strani zavoda Slokva. Obvestili smo kar nekaj kmetij, na koncu pa sodelovali s tistimi, ki so izkazale interes in to na zgoraj omenjenih območjih. Na začetku smo imeli kar precej težav sploh najti zainteresirane kmetije. Imeli smo tri javne delavce, ki so lahko opravljali zgolj ročna dela, nič strojnih del in del z motorno žago, zato nekaterim lastnikom gozdov tudi nismo bili zanimivi, saj so le ti morali biti večino časa prisotni.MO Slovenj Gradec je bila zgolj naročnik in s tovrstnim programom ni imela nobenih stroškov, financer programa oziroma stroškov dela za 3 javne delavce iz ranljive ciljne skupine, ki so na tem programu dobili zaposlitve pa je v celoti bil ZRSZ. Naj poudarim še to, da zavod Slokva, kot nosilec tega programa del kmetijam ni zaračunaval, od Zavoda za zaposlovanje pa smo prejeli le sredstva za pokrivanje stroška plač delavcem. Vse ostale stroške smo krili sami. Imeli smo tudi nadzor s strani Zavoda za zaposlovanje, poleg predstavnikov ZRSZ (centrala služba Ljubljana) in lastnikov kmetij je bila prisotna tudi predstavnica MO SG, ki lahko pojasni kako je nadzor potekal. Po pregledu dokumentacije in pogovoru z lastniki kmetij, je sledil še pregled opravljenih del na terenu (po kmetijah).«  

Vprašanje:

Peter Cesar je omenil okolje in določene zadeve, ki se v našem okolju morajo urediti. Tekmovanje Etente Florale je lani prineslo odlične rezultate, lahko so ponosni, vendar ne smejo na tem področju zaspati. Dejal je, bo po elektronski pošti poslal nekaj fotografij s temi pripombami, ki so dobro namerne in jih nekako pričnejo skupno reševati. Le te bo poslal tudi svetnikom in seveda pričakuje, da z nizkimi finančnimi sredstvi lahko veliko prispevajo k urejenosti našega kraja.

Odgovor:
Tudi v letošnjem proračunu je zagotovljenih 40.000 € za manjše ureditve v mestu, tako da bomo z delom nadaljevali.  
Vprašanje:

Boris Raj, mag. je opomnil, da so se že lansko leto  začeli pogovarjati z Društvom MAD in mestno občino, da bodo obnovili nadstrešnico za bivšim ali ob bivšem MCK ob Celjski cesti. Ker  se približuje konec zime, samo še enkrat obnavlja to pobudo, da se pripravi idejni načrt in da se v kratkem času dobijo predstavniki četrtne skupnosti, Društva MAD in pa mestne občine ter se dokončno dogovorijo v kakšnem okviru in v kakšnem obsegu bo to opravljeno. 

Odgovor:

Predstavnik MOSG si je skupaj s svetnikom Borisom Rajem že ogledal lokacijo bivšega MKC, kjer sedaj deluje društvo MAD.  Ugotovljena je bila potreba po prenovi in delni razširitvi nadstrešnice in ureditvi prostora za zbiranje odpadkov. V Trajnostni urbani strategiji in njenem izvedbenem delu je to območje med Homšnico in Celjsko cesto predvideno za novi mestni park z večjim otroškim igriščem. Del stavbnih zemljišč ob Celjskih cesti pa je predviden za novogradnje (centralne dejavnosti).  Zaradi naštetega MOSG večjih vlaganj v objekt Celjska cesta 22 ne načrtuje, izjema je zgolj rekonstrukcija nadstrešnice za katero smo že naročili izdelavo IDZ. 

Vprašanje:

Peter Cesar je imel na prejšnji seji vprašanje glede postavitve skulpture v parku za Upravno enoto in dobili so odgovor, da je bil strošek nabave te skulpture 3. tisoč eur, kar je poravnavala Mestna občina Slovenj Gradec v letu 2013, sam strošek izdelave podstavka in pa postavitve pa 5. tisoč v letu 2015. Hvala za ta odgovor, bi pa navezal to na pobudo, ki jo je podal tudi kolega svetnik Niko R. Kolar na prejšnji seji, kjer je razpravljal o označevanju spomenikov po Mestni občini Slovenj Gradec. Dejal je, da je razočaran nad odgovorom, kjer piše, da bo delo izvedeno v skladu s proračunskimi sredstvi. Menil je, da v proračunu niso imeli posebej zagotovljenih sredstev za postavitev skulpture, zato je predlagal, da se pristopi k označevanju teh spomenikov, da se uredi tudi to področje, ki se vleče že nekaj let. 

Odgovor:

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec s strani Ministrstva za kulturo prejela dopis št. 6221-12/2015/75 glede označevanja kulturnih spomenikov, s katerim želi Ministrstvo za kulturo pospešiti enotno označevanje kulturnih spomenikov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11). Na podlagi omenjenega dopisa je Koroški pokrajinski muzej pripravil celovit pregled označenih kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/1994) razglašeni za kulturni spomenik in seznam vseh nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec. V letošnjem letu bo Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravil Študijo označitve nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Način označevanja nepremičnih kulturnih spomenikov, oblika in vsebina oznak na spomenikih bo po zahtevah Ministrstva za kulturo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov. Študijo označitve nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, finančno konstrukcijo ter terminski plan bomo predstavili na seji občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec.  

Vprašanje:

 

Boris Raj, mag. je najprej pozitivno ocenil, da so se skupaj mestna občina, Četrtna skupnost Polje in komunalno podjetje uspeli uskladiti ali najti finančna sredstva v proračunu za obnovo dela Tomšičeve ulice od številke 1 do začetka 5. Postavil je vprašanje kdaj načrtujejo s temi deli oziroma najprej bo obveščanje javnosti.

Odgovor:

Z deli na odseku Tomšičeve ulice bomo pričeli 10.4. 2016 in sicer najprej z zamenjavo dotrajane kanalizacije in vodovoda (izvajalec JPK d.o.o.). V teku pa so pogovori z predstavniki blokov na Tomšičevi ulici, glede same ureditve. Predvidevam, da se bo projektna dokumentacija zaključila do konec meseca aprila. V mesecu maju bo objavljen javni razpis za izbiro izvajalca, z deli bi pričeli v mesecu juniju in bi jih zaključili do konec meseca avgusta.

Vprašanje:

Zdravko Krajnc je omenil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Veliko se giblje med ljudmi in je kar nekaj pripomb, da se je precej dvignila višina nadomestila. Izpostavil je nekatere stvari, ki mogoče niso dovolj jasne in bi želel pojasnilo. Pred sprejetjem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča so se pogovarjali, da na eni strani ne bodo prikrajšali občinski proračun za sredstva iz tega naslova, po drugi strani pa ne bodo obremenili ljudi s tem nadomestilom. Zdaj se je zgodilo ravno to, da so obremenili precej ljudi. Površine od katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. To je eno. Nadomestilo za uporabo zazidalnega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjskih oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Prostori za bivanje so kuhinja, kopalnica, stranišče, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, hodnik in podobni prostori. Potem pa pridejo tehnični prostori. Tehnični prostori so pa klet, shramba za živila, sušilnica, pralnica, garaža, drvarnica, kurilnica, stopnišče, delavnica, garderoba, podstrešje in podobni prostori. Med tehnične prostore hiše se štejejo tudi terase odprte in zaprte, potem balkoni odprti in zaprti, lože odprte in zaprte. Zanimalo ga je ali občina zajema te podatke iz uradnih evidenc, to se pravi iz GURS-a. Vprašal je ali je možno, da iz klasifikacije izločijo tehnične prostore, kot so klet, shramba za živila, sušilnica, pralnica, garaža, lože, balkoni odprti zaprti. Potem bi bile te tlorisne površine enake, kot so bile pred spremembami.

Odgovor:

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ/84) v 1. odstavku 60. člena določa, da se nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Pri tem 3. odstavek ZGO-1 tudi določa, da se za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ/84) v 2. odstavku 60. člena jasno določa, da se za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča uporablja stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe. Stanovanjska površina je natančno opredeljena v 3. odstavku 60. člena ZSZ/84 kot »čista neto tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile«. Poslovna površina pa je v 4. odstavku istega člena opredeljena kot »čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom«. Na podlagi tega izhaja, da se za odmero upošteva neto tlorisna površina kot izhaja iz uradne evidence (tj. katastra stavb) od katere se odšteje površina vseh odprtih prostorov stanovanja (odprti balkoni, lože, trase). Poleg navedene neto tlorisne površine, kataster stavb vsebuje med drugim tudi podatek o uporabni površini, ki pa za namene odmere NUSZ ne pride v poštev, ker se uporabna površina izračuna tako, da se odštejejo vsi tehnični prostori, med katere spadajo tudi shrambe, hodniki itd. Zakon o stavbnih zemljiščih torej v 3. odstavku 60. člena jasno določa, da se v stanovanjsko površino, ki je podlaga za odmero NUSZ poleg čiste tlorisne površine sob, predsobe, kuhinje in kopalnice vštejejo tudi druge površine zaprtih prostorov stanovanja in tudi izrecno našteva tehnične prostore kot so shramba, stopnišče itd. Glede poslovne površine Zakon o stavbnih zemljiščih določa, da se poleg čiste tlorisne površine poslovnega prostora v poslovno površino vštevajo tudi prostori, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in prav tako površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno (4. in 5. odstavek 60. člena ZSZ/84). Takšno stališče je sprejela tudi sodna praksa. Edina izjema pri obračunu površine velja za stavbe na katerih je oblikovana etažna lastnina, namreč po odločbi sodišča, ni podlage za odmero NUSZ za solastniške deleže na skupnih prostorih v stavbi na kateri je oblikovana etažna lastnina, ker naj bi šlo za souporabo zaprtih prostorov s strani več lastnikov posameznih delov stanovanj. Podatki o stanovanjskih površinah in poslovnih površinah se v skladu z 218.c členom ZGO-1, pridobivajo iz katastra stavb.  

Vprašanje:

Vinko Vrčkovnik je prav tako omenil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Kot primer je navedel tlorisno površino hiše 10 x 10 m, to je 100 km2. Izračun pa pride okrog 250 kvadratov, ker so tri etaže. To je ta problem, ki ga je izpostavil tudi svetnik Zdravko Krajnc. Zaradi tega bodo velike spremembe v znesku za plačilo. Te podatke so pridobili iz Geodetske uprave, ki so pred nekaj leti naredili meritve in snemali iz zraka. Takrat so posneli čisto vse, vsako uto, vsak nadstrešek, kozolce in tlorisno površino hiše. Imajo pa tudi podatke o notranjih prostorih in ene hiše so dvoetažne, ene so pa tri etažne. Zaradi tega se ponekod površina podvoji ali potroji in to je tisto, kar bo pri stanovanjskih hišah najbolj udarilo po žepu. Tu nastajajo razlike in to je problem vsega tega.

Odgovor:

V zvezi s tem vprašanjem moramo pojasniti, da je zmotno mišljenje, da se za odmero NUSZ uporablja tlorisna površina celotnega objekta, ki ni enaka čisti neto tlorisni površini prostorov, ki se uporabi za odmero nadomestila. V zvezi s tem vprašanjem je odgovor smiselno enak odgovoru na vprašanja g. Zdravka Krajnca. Namreč pri odmeri višine NUSZ za zazidana stavbna zemljišča je osnova seštevek vseh površin prostorov (ne glede na to ali gre za enoetažno ali več etažno stavbo), ki se v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih ZSZ/84 vštevajo v stanovanjsko površino. Podatki o izmerah teh površin izhajajo iz uradne evidence GURS (tj. katastra stavb). Takšnemu stališču je v sodni odločbi sledilo tudi Vrhovno sodišče RS. Na kakšen način se izračunajo te površine pa natančneje določa Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12) in Tehničnih navodil in premeri za izračun površin prostorov in delov stavb (Geodetska uprava Republike Slovenije). Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 – ZGO-1) v 218.c členu jasno določa, da v kolikor se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja, mora v roku 30 dni, od javnega naznanila, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnem uradu GURS-a. V zvezi s tem, katere vrste stavb in objektov se vpisuje v uradne evidence GURS-a (kataster stavb) natančneje opredeljuje Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Ur. l. SRS, št. 41/1982, Ur. l. RS, št. 52/2000 - ZENDMPE, 47/2006 – ZEN), ki določa nomenklaturo, oznake in šifre vrst rabe zemljišč, merila in pogoje za uvrščanje zemljišč v vrste rabe, pravila za evidentiranje ter ugotavljanje vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru.    

Vprašanje:

Janez Potočnik je ugotavljal, da se v proračunih in zaključnih računih pojavljajo visoke številke, ki gredo za razne projekte komunalne infrastrukture cest, kanalizacije in podobnih projektov. Ker pa ve, da na mestni občini razmišljajo, da izdelavo teh projektov ne bi dajali več zunanjim izvajalcem je vprašal, ali se kaj dogaja na tem področju. To pomeni, da bi mestna občina oziroma Komunala ustanovila projektivni oddelek in zaposlila strokovnega sodelavca. Občinski proračun bi tako prihranil pri stroških za tovrstne zadeve.

Odgovor:

Na Mestni občini Slovenj Gradec izdelujemo podrobno analizo koliko stanejo razni projekti PZI in  PGD, v letošnjem primeru za kanalizacijo. Te projekte projektirajo projektantski biroji, ki seveda niso ne na Komunali, ne na mestni občini. Že nekaj časa o tem razmišljamo in spremljamo zadeve. Projektivni oddelek bi organizirali na Komunali. Zaposlili bi projektanta za nizke gradnje in mestna občina bi lahko vse projekte naročila tam. Investicije po novem tako vodi Komunala in lahko sami izdelajo vsaj del te dokumentacije. Del zahtevnejše dokumentacije bi še vedno bilo treba naročiti pri zunanjih projektantih. Z direktorjem Komunale smo že opravili razgovore in predlagali, da čim prej pripravijo javni razpis za gradbenika, to je projektanta nizkih gradenj.

Vprašanje:

Zvonka Marhat je opozorila na cesto Ribič – Plevnik. Na dveh delih tega cestišča se cesta useda, asfalt poka in bi prosila, da gredo strokovne službe Komunale na ogled in sanirajo to cestišče v izogib nadaljnji škodi in večjim stroškom. 

Odgovor:

Na omenjenem odseku ceste na Brdah »Ribič-Plevnik« sta na dveh deli cestišča manjša posedka (usada), ki pa se bosta sanirala letošnjo leto.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je dejal, da je imel pobudo glede prometnega režima v mestnem jedru, to je glede  zapornic in pobiranja parkirnine in prejel tudi odgovor. Priložen je graf, kjer je bila skozi mesto leta 2000 opravljena analiza prometa. Če prav razbere, imajo največji problem s prometom mestnem jedru ponoči. Največja obremenitev je bila ponoči in to skoraj 2900 vozil na noč. Menil je, da je to absurd in mestni občini je priporočal, da ima tudi ponoči zaprte zapornice, da bodo pobrali nekaj parkirnine.  

Odgovor:

V odgovoru za prejšnjo sejo smo navedli, da je bil prometni režim, ki ste ga predlagali, že v veljavi leta 2000, ki pa smo ga zaradi velikih prometnih obremenitev spremenili. Povečanje prometa po 16:00 uri do 6:00 ure (v tem času se parkirnina ni obračunavala) je znašalo 5-kratno povečanje oz. 2.843 vozil, kar je preseglo število vozil, ki običajno dnevno vstopijo na Glavni trg. Razlog tako velikega povečanja prometa je bilo seveda v tem, ker se parkirnina v tem času ni obračunavala in so vozniki koristili Glavni trg zgolj kot prehod preko njega. Števni podatki so bili pridobljeni iz induktivnih zank v vozišču, ki dedektirajo motorna vozila. Natančnejši podatki o prometnih obremenitvah Glavnega trga z različnimi prometnimi scenariji urejanja prometa na Glavnem trgu pa so na voljo v Prometni študiji 2004 in Prometni študiji 2013, ki sta na voljo na naši internetni strani.  

Objavljeno:2016-04-01T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

14. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 14. seja občinskega sveta
Vprašanje:

 

Peter Cesar je govoril o pismu Kinološkega društva Slovenj Gradec. Kinološko društvo Slovenj Gradec išče primerno lokacijo za njihovo delovanje, ker na območju Letališča Slovenj Gradec ne morejo več delovati. Prosil je, da bi Občinska uprava pristopila k reševanju tega problema.

Odgovor:

Občinska uprava bo obdelala vse možne prostorske danosti zemljišč v lasti občine, da društvu omogočimo normalno delo. O rezultatih bomo obvestili Občinski svet na seji.

Vprašanje:

Peter Cesar je povedal, da je bila v parku za Upravno enoto  v mesecu novembru postavljena skulptura. Zanimalo ga je, kdo je naročnik te skulpture, koliko je bil strošek same skulpture ter strošek postavitve te skulpture v park za Upravno enoto.

Odgovor:

Prvi dogovori o pridobitvi skulpture so se pričeli leta 2008, ko je imel avtor prof. dr. Jožef Muhovič v KGLU veliko pregledno razstavo. Naročnik in kupec skulpture je bila v letu 2013 MOSG, ki je za skulpturo plačala 3.000 EUR. Prvotna lokacija postavitve je bila mišljena v parku SB Slovenj Gradec, ker pa MOSG v dveh letih ni uspela pridobiti služnosti za postavitev in ureditev celotnega parka, se je postavitev v parku za Upravno enoto izvedla šele konec leta 2015. Strošek izdelave podstavka in postavitve je bil 5.000 EUR.  

Vprašanje:

 

Boris RAJ, mag. je govoril o rekonstrukciji oz. asfaltni preplastitvi Celjske ceste. Želel je, da se organizira sestanek z Direkcijo za ceste in naj podajo informacije, kdaj bo omenjena cesta rekonstruirana.

Odgovor:

Po podatkih koncesionarja vzdrževanja državnih cest je za vzdrževanje državnih cest v RS v letu 2016 namenjenih 30 mil eur, od tega je za Koroško namenjenih 1,4 mil eur. Načrt obnove za MOSG predvideva preplastite cest na cesti G1/4 odsek Logar – Murko in Šentjanž – Bukovska vas na cesti R1/227, manjše preplastitve na Celjski cesti pri stari Komunali in del sanacije vozišča na odseku Anžič – Ott. Gre za redna vzdrževalna dela, katera pa še niso potrjena s strani upravljavca ceste.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je govoril o objektih v zaselku Plešivec pod Uršljo goro, ki so v lasti občine. V preteklosti naj bi poskušali objekte prodati, a neuspešno. Predlagal je, da se naredi cenitev in da se prodaja vsej eden izmed objektov.

Odgovor:

 

Občinska uprava pripravlja strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki bo zajela tudi navedene objekte. Strategijo bo obravnaval Občinski svet. V skladu s sprejeto strategijo bo Občinska uprava izvedla vse potrebne aktivnosti.

 

Vprašanje:

Aleksander Hudej je spraševal o govoricah glede ne gradnje  vrtca v  Podgorju in ga je zanimalo, če so govorice resnične in naj se poda obrazložitev.

Odgovor:

Vrtec v Podgorju bo v skladu s koncesijsko pogodbo zgrajen v leti 2016.

Vprašanje:

 

Jože Krevh je predstavil pobudo krajanov Vaške skupnosti Legen. Krajani imajo željo, da bi jim občina postavila male čistilne  naprave tam, kjer se ne morejo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Odgovor:

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS 98/15) določa tudi opremljenost območij izven aglomeracij in sicer:  

 21. člen 

 (opremljenost območij izven meja aglomeracij)    

(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:

– odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje,

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena te uredbe, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, ali

– čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK. 

(2) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:

– predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo, 

– filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali

- sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

 

43. člen

(prilagoditev obstoječih objektov)

 

(1) Ne glede na 21. člen te uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. 

Iz navedenega je razvidno, da je na območjih izven aglomeracij lastnik objekta dolžan urediti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode, v večini primerov izgradnjo MČN. Da bi občanom olajšali izgradnjo MČN, smo se lansko leto odločili, da tudi naše podjetje opravlja svetovanje, vgradnjo in servis malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).  Na trgu je vedno več ponudnikov, z različno kvaliteto čistilnih naprav, zato občanom svetujemo, da se pred nakupom male komunalne čistilne naprave posvetujejo s strokovno službo Komunale Slovenj Gradec, ki v okviru enote Gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) opravlja vgradnjo, servis ter vzdrževanje treh tipov MKČN, za katere smo mnenja da delujejo dobro, oziroma je strošek izgradnje glede na učinek čiščenja optimalen. Pred nakupom in vgradnjo MKČN še priporočamo, da občani predhodno na Komunali preverijo ali je izgradnja MČN res edina ustrezna rešitev za čiščenje komunalne odpadne vode. Prav tako bomo interesentom, kateri se bodo odločili za nakup in vgradnjo MČN pri Komunali Slovenj Gradec poskušali omogočiti ugodne plačilne pogoje.

JKP Komunala Slovenj Gradec bo pripravila ponudbo za izvajanje tržne dejavnosti gradnje in obratovanja MKČN in tudi na ta način prispevala k reševanju problematike izgradnje MKČN.  

Vprašanje:

Bojan Navodnik je spraševal  glede licitacije lesa, ki se bo izvršila na občinskem zemljišču. Zanimala ga je višina najemnine in kdo pobira najemnino. 

Odgovor:

Mestna občina Slovenj Gradec je sklenila z najemnikom v decembru 2015 najemno pogodbo za tri mesece. Višina najemnine je 1 % od vrednosti stavbnega zemljišča (za Ozare znaša po sklepu občinskega sveta 20 €/m2) in je v pogodbi določena v višini 595 € za tri mesece.

Vprašanje:

 

Bojan Navodnik je povedal, da je na Kopališki ulici urejena površina za kolesarje, ni pa predvidena površina za pešce, zato je predlagal, da se uredi tudi za pešce. 

Odgovor:

Kopališka ulica je bila pred izgradnjo steze za pešce in kolesarje Dravograd – Slovenj Gradec - Mislinja urejena s prometnim režimom dvosmernega prometa, kjer ni bilo urejenih površin za pešce in kolesarje. Zaradi povezave južnega in severnega dela navedene steze za pešce in kolesarje smo spremenili prometni režim in sicer v enosmerni režim z zaporo ulice (most Bazen) s čimer smo pridobili prostor na vozišču za označitev kolesarke steze in omejili tranzitni promet. Zaradi prostorske omejenosti Kopališke ulice in zaradi majhnih prometnih obremenitev, cesta služi zgolj kot dovozna pot do stanovanjskih hiš, posebnih površin za pešce nismo predvideli, saj lahko pešci uporabljajo vozišče in se umaknejo na kolesarsko stezo ali koristijo urejen pločnik ob Iršičevi ulici. Po podatkih iz statistike prometnih nesreč pa ugotavljamo, da gre za eno bolj varnih ulic v mestu.

Vprašanje:

Bojan Navodnik je imel vprašanje v povezavi z novimi parkirnimi urami. Zanimalo ga je, če se lahko poenoti čas, kjer se pobira najemnina (kjer so parkomati in tudi v centru metra, kjer je zapornica).

Odgovor:

Čas pobiranja parkirnin oz. obratovanja parkirišč je v pristojnosti odločanja Občinskega sveta. Čas obratovanja parkirišča na Glavnem trgu je določen v Odloku o ureditvi cestnega prometa (zadnja sprememba 31.3.2011) in velja od ponedeljka do petka v času od 6:30 ure do 19:30 ure in v soboto od 7:00 ure do 12:00 ure. V primeru, da se skrajša čas obratovanja parkirišča do 16:00 ure bo na Glavnem trgu prišlo do izrazitega povečanja prometnih obremenitev zaradi tranzitnega prometa preko Glavnega trga. V letu 2000 je že bil kratek čas v veljavi takšen režim, ki pa smo ga zaradi velikih prometnih obremenitev spremenili. Povečanje prometa po 16:00 uri do 6:00 ure, je znašalo 5-kratno povečanje oz. 2.843 vozil, kar je preseglo število vozil, ki običajno dnevno vstopijo na Glavni trg. V primeru, da bi skrajšali čas pobiranja parkirnine do 16:00 ure bi bilo potrebno fizično onemogočiti prehod za vozila pri Konju zaradi zajezitve tranzitnega prometa preko Glavnega trga. V marcu 2016 se bo pričela izvajati »Celostna prometna strategija« v kateri bomo poskušali odgovoriti tudi na vprašanja glede nadaljnjega urejanja prometa na Glavnem trgu. Izvajanje »Celostne prometne strategije« je zasnovano na način po sodelovanju čim širše javnosti in doseganju konsenza, ki jo mora na koncu potrditi tudi Občinski svet, predvidoma maja 2017

Vprašanje:

 

Bojan Navodnik je dejal, da ga zanima, če bi se lahko sprejel dogovor v povezavi z odstranjevanje folij na rastlinjakih vrtičkov,  ki so v najemo od Mestne občine Slovenj Gradec. Odstranjevanje in ponovno napenjanje folij predstavlja velik strošek za najemnike vrtov. 

Odgovor:

MOSG takšnega dogovora, ki bi bil v nasprotju z veljavnim odlokom in pravilnikom za območja urejanja vrtičkov ne more sprejeti. Vrtičkarjem bomo šli nasproti s sofinanciranjem oziroma z možnostjo obročnega odplačevanja nabave ustreznih rastlinjakov, ki omogočajo enostavno snemanje folije.

Vprašanje:

 

Bojan Navodnik je imel vprašanje v zvezi z rezervnim skladom v blokih. Predlagal je, da se za vsak blok dodeli eden skrbnik ali odgovorna oseba in bi le ta lahko »skrbela« za  inštalacijo v blokih.

Odgovor:

Nadzorni odbor objekta ima pooblastilo etažnih lastnikov, da v njihovem imenu določi dela v skladu s 44. členom Stanovanjskega zakona( Ur.l.RS, št 69/03, 57/08, 78/11), ki se bodo financirala iz rezervnega sklada. Upravnik ob napaki na skupnem delu ali napravi napoti ustrezno kvalificirano osebo, da jo v skladu z pravili stroke odpravi. Etažni lastniki lahko imajo kvalificirano osebo, ki jo izberejo izmed etažnih lastnikov. Za izvedbo del za objekt bi ta oseba svojo dejavnost morala opravljati kot samostojni podjetnik, oziroma bi morala pri UE registrirati osebno dopolnilno delo.

Vprašanje:

 

Peter PUNGARTNIK, mag. je izpostavil prometno varnost na območju odcepa ceste od Anžiča do Gostišča Ott. Gre za državno, regionalno cesto drugega reda. Odsek ceste naj bi bil zelo nevaren, zato je predlagal, da se prioritetno obravnava in skliče sestanek z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in poišče rešitev.

Odgovor:

Po podatkih koncesionarja vzdrževanja državnih cest je za vzdrževanje državnih cest v RS v letu 2016 namenjenih 30 mil eur, od tega je za Koroško namenjenih 1,4 mil eur. Načrt obnove za MOSG predvideva preplastite cest na cesti G1/4 odsek Logar – Murko in Šentjanž – Bukovska vas na cesti R1/227, manjše preplastitve na Celjski cesti pri stari Komunali in del sanacije vozišča na odseku Anžič – Ott. Gre za redna vzdrževalna dela, katera pa še niso potrjena s strani upravljavca ceste.

Vprašanje:

Peter PUNGARTNIK, mag. je predlagal, da se čimprej najde rešitev za vrtec na Selah in zato predlagal, da se čimprej oblikuje delovna skupina, ki bo pripravila konkretne projekte oziroma rešitve.

Odgovor:

 

Župan bo s sklepom imenoval komisijo v prvem tednu februarja 2016.

Vprašanje:

Ivan Gams je podal pobudo v povezavi z investicijami v komunalno infrastrukturo. Predlagal je, da se za vsako cestno - komunalno investicijo, na določenem območju občine, dodeli predstavnik vaške ali četrtne skupnosti, ki bi nadzoroval investicijo. Menil je, da je najboljši nadzornik tisti, ki živi ob investiciji oziroma krajan vaške ali četrtne skupnosti. 

Odgovor:

 

Občinska uprava je JKP Komunala podala navodilo, da mora za vsako investicijo pozvati predsednika ČS ali VS, da sam ali pooblaščena oseba sodeluje pri posamezni investiciji na območju ČS ali VS.

Vprašanje:

 

Niko R. Kolar je podal pobudo, da bi se čimprej oz. vsaj do poletja uredile označbe skulptur v mestu Slovenj Gradec.

Odgovor:

Označevanje skulptur bo izvedeno v skladu s proračunskimi možnostmi. 

Vprašanje:

 

Niko R. Kolar je podal pobudo, da bi se uredilo krožišče pri bivši Nami. Predlagal je, da bi se postavila ustrezna skulptura ali vodnjak.

Odgovor:

V proračunu za leto 2016 ni zagotovljenih sredstev za ureditev krožišča pri bivši Nami z skulpturo ali vodnjakom. Pobuda svetnika bo predmet usklajevanja pri pripravi proračuna za leto 2017

Objavljeno:2016-02-04T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

13. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 13. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Na tej seji ni bilo pobud in vprašanj.

Odgovor:
Objavljeno:2015-12-20T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

12. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 12. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Boris Raj, mag. je dejal, da občani, ki živijo v javnih zgradbah in blokih, želijo čimprej pridobiti  informacije glede zaračunavanja toplotne energije.  Sprejeta je nov stanovanjski zakon in nov pravilnik o zaračunavanju toplotne energije. Mnogo stvari naj bi bilo nerazumljivih. 

Odgovor:

V Uradnem listu RS št. 82/2015  z dne 03. 11. 2015 je bil objavljen novi Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pravilnik prinaša določene spremembe, zato  bomo pristopili k uskladitvi obračuna toplote v večstanovanjskih objektih in obveščanju porabnikov o teh spremembah. Pred obračunom toplote za november (do 1.12.2015) bomo na oglasne deske v blokih namestili obrazložitev, katera bo dosegljiva tudi na spletni strani podjetja. Prav tako bo vsak porabnik obrazložitev prejel tudi ob položnici.

Vprašanje:

Aleksander Hudej je vprašal kako bodo sanirali zamakanje na objektu Osnovne šole Razbor. 

Odgovor:

Zamakanje OŠ Razbor se bo uredilo tako, da bomo izvedli drenažo nad šolo (na osnovi geomehanskih raziskav tal) in drenirali zadnjo stran objekta. Sanacija zamakanja je v predlogu proračuna mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016.

Vprašanje:

Boštjan Rigelnik je imel vprašanje glede vstopa na Ulico Ljube Prener. Na parcelah št. 418/7 in 419/4, k.o. 849 Stari trg, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, ki tik pred vstopom na omenjeno ulico, mejita na dovozno cesto v naselje Pod graščino. V dolžini cca. 30-40 m, raste več visokih smrek, ki že motijo promet. Veje teh dreves segajo na cestišče, zato je vprašal, če jih je možno odstraniti. 

Odgovor:

 

Do predloga za posek smrek se bo opredelila hortikulturna komisija na svoji prvi naslednji seji.

Vprašanje:

 

Peter Cesar je opomnil, da je na 9. seji podal pripombo glede ostankov optičnih kablov na terenu. V odgovoru piše, da bo poslan dopis na Telekom naj le te odstranijo. V času dveh mesecev in pol je pričakoval odgovor Telekoma oz. ustrezno rešitev, ki je na terenu še ni.

Odgovor:

Zadevi smo pristopili na sledeči način: 

1. Ker je bilo prvotno vprašanje nedefinirano, smo preko VS  poslali povpraševanje na katerih področjih je ne odstranjena telefonska infrastruktura. 

2.  Dobili smo dva odgovora in sicer:  VS – Razbor in VS – Gradišče.

3. Po posredovanju podatkov na Telekom Slovenije smo sklicali sestanek v njihovih prostorih in dobili sledeče odgovore: 

VS – Razbor:  pregledano je celotno območje. Dela so se začela na Podvajski ravni in se bodo glede na vremenske razmere nadaljevale na celotnem območju in predvidoma končale do konca meseca aprila 2016. VS -  Gradišče:  pregledano je celotno območje . Dela so se začela od Kremžarjevega vrha proti Proštu in se4 bodo nadaljevala na celotnem območju in predvidoma končala do konca aprila 2016. Prav tako se bodo pregledali ostali odseki na področju celotne občine . Neuporabna telefonska infrastruktura se bo odstranila do že prej predvidenega roka , to je april 2016. Po končanih delih bomo pismeno obveščeni o realizaciji izvedenih del.

Vprašanje:

Peter Cesar je menil, da bi bilo potrebno podelitev priznanja Entente Florale mestu Slovenj Gradec, zabeležiti na vpadnicah oziroma nekje na vidnem mestu. Menil je, da ne gre drago investicijo in da bi bilo to potrebno čimprej urediti. 

Odgovor:

 

Od torka, 24.11.2015, obeležujeta prejeto zlato priznanje Entente Florale dva jumbo plakata, ki stojita na vzhodni obvoznici ob severnem in vzhodnem vstopu v mesto.

Vprašanje:

 

Peter Cesar je menil, da morali dobiti bolj obširne in konkretne odgovore na zastavljene pobude in vprašanje svetnic in svetnikov. 

Odgovor:

Občinska uprava se bo v bodoče potrudila, da bolj obširno in konkretno odgovori na zastavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov.

Vprašanje:

Niko R. Kolar je bil mnenja, da bi bilo potrebno različne prireditve v Mestni občini Slovenj Gradec bolje informirati in promovirati, prav tako po zaključku dogodka informacije o tem objaviti v medijih. 

Odgovor:

Popolnoma se strinjamo s predlogom svetnika gospoda Kolarja. Konkretno se je njegov prispevek nanašal na okroglo mizo ob dnevu OZN, za katero smo namensko sklicali celo novinarsko konferenco, ki so se je udeležile dopisnice in novinarke osrednjih in lokalnih medijev, vendar v matične medije niso posredovale ustrezne količine informacij, sploh ob dejstvu, da se je samega dogodka in okrogle mize udeležilo toliko eminentnih gostov. Z obžalovanjem lahko ugotovimo, da mediji povzamejo pač informacije, ki jim ustrezajo v skladu z uredniško politiko posameznega medija. Prav tako lahko z obžalovanjem ugotavljamo, da televizijski kanali dogodke sicer pokrivajo, a največkrat zgolj proti plačilu, ker pa ne moremo namenjati proračunskih sredstev za informiranje o veliki količini dogodkov, ki se čez leto v MOSG odvijajo, smo omejeni pač na medije, kjer je tovrstno oglaševanje v cenovno razumnih okvirih ali najbolje brezplačno. V največji možni meri izkoristimo prostor v občinskem SGlasniku ter lokalno javnost o dogodkih (pred in po dogajanju) obvestimo bodisi z najavo, največkrat pa tudi z reportažo ali kratko vestjo o dogodku tudi, ko se je ta že zgodil.  Sicer pa že vrsto let organiziramo mesečne novinarske konference župana in uprave, na katerih predstavljamo redne in izredne aktivnosti uprave MOSG, mnogokrat pa na te konference vabimo tudi zunanje sodelujoče pri posameznih dogodkih, v veliki meri pa izkoriščamo tudi elektronske medije (radio, internet in družabna omrežja) ter preko njih javnost seznanjamo o dogodkih in dogajanju. Žal pa moramo ugotoviti, da zgolj dobra ali solidna informiranost o dogodku, če slednjemu manjka atraktivnih vsebin, še ne more zagotoviti dobre udeležbe javnosti ali povečati pozornost medijev, da bi takšnemu dogodku namenili (po našem mnenju) ustrezno količino informativnega prostora. 

Vprašanje:

 

Danica Repas je vprašala kdaj se bo pričela energetska sanacija Zdravstvenega doma Slovenj Gradec. Ali je že časovno opredeljena in ali je že pripravljena projektna dokumentacija. 

Odgovor:

Projektna dokumentacija je v zaključni fazi. Izvedba je pogojena z začetkom regionalnega projekta energetskih sanacij. Terminsko še ne moremo opredeliti začetka investicije, saj na nivoju države še ni sprejet dogovor za razvoj regij. Takoj ko bomo pridobili informacije, jih bomo posredovali svetnicam in svetnikom.  

Vprašanje:

 

Janez Potočnik je vprašal kaj lahko lokalna skupnost naredi v povezavi z motoristi in sankači, ki se vozijo v gozdu. Menil je da so pri tem zelo pasivni in če ima lokalna skupnosti pri tem kakšne pristojnosti, naj se stvari uredijo. 

Odgovor:

Problematiko ureditve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju ureja Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10, 46/14). ZON namreč v prvem odstavku 28.b člena določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, se ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon, pri čemer: 

- kot vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila definira vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila (2. odstavek 28.b člena) 

- s pojmom naravno okolje pa zajema vso živo in neživo naravo nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. Ob tem pa izrecno določa, da so to vsa območja izven:

 · naselij;

 · javnih in nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa;

· gozdnih cest;

· območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in namenjena tudi vožnji z vozili na motorni pogon v skladu s predpisi, ki urejajo prostor; 

· omrežij gospodarske javne infrastrukture in 

· območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in rudarstvo.   

Torej je vožnja v naravnem okolju omejena le na prometno infrastrukturo – javne ceste, nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet in gozdne ceste. Izjema od tega so službene in podobne vožnje (gasilci, Policija, NMP, gozdarska služba, pri opravljanju kmetijskih in gozdarskih del, ipd.), vendar tudi to pod pogojem, da dostop do določenega območja ni mogoč dostop po javnih cestah. 

Lahko pa občina v okviru občinskih prostorskih načrtov določi posebna območja za rekreacijo in šport, ki izrecno vključujejo tudi vožnjo z vozili na motorni pogon. Ta območja morajo biti predhodno tudi ocenjena v postopkih okoljskih presoj kot primerna za namene vožnje z vozili na motorni pogon (glej 4. alinejo 3. odstavka 28.b člena). V zvezi s tem je Zavod za gozdove Slovenije oktobra 2014 pripravil in objavil Conacijo gozdnega prostora z vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem, v kateri so prikazana območja, kjer je vožnja s kolesi možna po strokovni presoji in kjer je možna po označenih vlakah oziroma kjer sploh ni mogoča ali pa je prepovedana. 

glej: http://odprimopoti.si/doc/2_marjan%20grah_conacija%20gozdnega%20prostora.pdf. 

Glede nadzora in sankcioniranja kršiteljev so na podlagi ZON pristojni inšpektorji, ki so pristojni za ohranjanje narave – to so v prvi vrsti okoljski inšpektorji, pa tudi lovski inšpektorji, gozdarski inšpektorji, ribiški in kmetijski inšpektorji (151. člen ZON). ZON posebej pooblašča tudi Policijo (153.b člen ZON). ZON prav tako ureja neposredni nadzor nad spoštovanjem prepovedi zakona in predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi, in sicer ga poleg Policije in prej omenjenih inšpektorjev opravljajo t.i. naravovarstveni nadzorniki (= vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima opravljen preizkus znanja in ima za to pooblastilo). 

Lokalna skupnost lahko torej v zvezi z obravnavano tematiko: 

- v okviru občinskih prostorskih načrtov določi posebna območja za rekreacijo in šport, kjer je dovoljena vožnja z vozili na motorni pogon, pri čemer mora upoštevati oceno okoljske presoje in posamezne akte, s katerimi se omejuje oziroma prepoveduje vožnja z vozili na motorni pogon na določenem območju (npr. Conacija Zavoda za gozdov, Zakon o triglavskem narodnem parku, ipd.)

- z vidika nadzora Zakon o ohranjanju narave izrecno določa kdo opravlja nadzor (X. poglavje ZON) in kakšne so sankcije za kršitelje (XI. poglavje – Kazenske določbe). Pristojnost je torej zakonsko določena. Lokalna skupnost pa lahko na tem področju (so)deluje tako, da aktivno ozavešča svoje občane kam oziroma na katere službe naj se obrnejo v primeru, da zaznajo kršitve na območjih, kjer velja prepoved vožnje z omenjenimi vozili.  

Vprašanje:

 

Peter Pungartnik, mag. je vprašal kako je z reševanjem problematike Partizanskega doma. Predlagal je, da bi se skupaj z Spoturjem oblikovala vizija in  poiščejo novega najemnika, da dom čez zimo ne bo sameval.

Odgovor:

 

V skladu s sklepom občinskega sveta smo izvedli javni razpis za najem objekta (na katerega se ni prijavil nobeden ponudnik) in javni poziv promotorjem za oddajo vlog o zainteresiranosti (na katerega ni prispela nobena vloga). Za uresničitev zadnje točke sklepa občinskega sveta bomo v januarju pripravili javno dražbo za prodajo objekta.

Vprašanje:

Peter Pungartnik, mag. je povedal, da je Moški pevski zbor Fran Berneker iz Starega trga obnavljal stavbo Kulturnega doma v Starem trgu. Predlagal je, da bi jim občina prišla na proti in bi jim finančno pomagala pri investiciji.

Odgovor:

Pristojne službe so na podlagi podane pobude in podane vloge s strani Kulturnega društva Stari trg za sofinanciranje investicije v Kulturni dom Stari trg, pristopile k preučitvi lastništva objekta in zakonodaje ter v tej zvezi možnosti za sofinanciranje investicije.  

Vprašanje:

 

Peter Pungartnik, mag. je vprašal kako deluje zimska služba Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, ker na določenih cestah še niso zakoličili snežnih količkov.  

Odgovor:


V tednu seje občinskega sveta je bilo postavljanje snežnih kolov v zaključni fazi (95%), do konca tistega tedna pa so bili postavljeni vsi. S postavljanjem snežnih kolov smo začeli že v oktobru, saj se zavedamo da mora biti delo opravljeno pravočasno, v eni sezoni pa postavimo cca. 8.000 kolov.

Objavljeno:2015-11-27T00:00:00+01:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

11. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 11. seja občinskega sveta
Vprašanje:

Peter Cesar je ponovno opozoril na nevzdrževane površine v okolici  bivšega Opel centra. V okolici ni bila pokošena trava, stanje naj bi bilo »klavrno«, kljub temo, da naj bi bilo v preteklosti obljubljeno, da se bodo te površine vzdrževale. Še posebej naj bi bilo moteče stanje pri transformatorski postaji, pred podhodom za Legen

Odgovor:

Zemljišče na parc. št. 732/1 k.o. Slovenj Gradec (bivši Opel center) je v lasti HETA ASSET RESOLUTION, družba za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana in Komunala  Slovenj Gradec te površine  ne vzdržuje v okviru vzdrževanja javnih površin. Komunala Slovenj Gradec bo poizkusila navezati stike z lastnikom te lokacije, da bi bile navedene površine vzdrževane.

Vprašanje:

 

Peter Cesar je opozoril na slabo informiranje občank in občanov, pri tem je omenil problem onesnaženosti vode v vodnem zajetju Podhomec. Veliko ljudi ni bilo informiranih o problemu. Menil je, da ni dovolj, da se informacije objavi na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec in Javnega podjetja Komunala, ampak da bi bilo potrebno informacije posredovati tudi na lokalne oglasne deske, tako bi informacije in opozorila  hitreje prišla do lokalnega prebivalstva.

Odgovor:

Občani so bili obveščeni.

Vprašanje:

Boris Raj, mag., je povedal, da so se nanj obrnili predstavniki Veteranskega društva Sever in so podali pobudo v  povezavi s protokolom. Potrebno bi bilo urediti sezname predstavnikov veteranskih društev in le te ob raznih prireditvah povabiti na občinske prireditve. K seznamu bi bilo potrebno dodati tudi nosilce najvišjih priznanj, to je častni znak Republike Slovenije.

Odgovor:

 

Sezname vabljenih na občinske prireditve bo občinska uprava ažurirala z naslovi predstavnikov veteranskih društev.

Vprašanje:

 

Aleksander Hudej je opozoril na problem slabe pokritosti z GSM signalom na podeželju. Povedal je, da je preteklosti že sam, tudi s podpisi občanov in župana, pristopil k največjemu Slovenskemu operaterju, a brez uspeha. Predlagal je, da bi strokovne službe Občinske uprave navezala stik z operaterjem, ter da bi nekdo iz tehničnega osebja odšel na teren in si problematiko ogledal na lokaciji.

Odgovor:

Vprašanje je zelo splošno in nanj z predhodnimi ugotovitvami ni možno podati želenega odgovora. Potrebno bo natančnejše določiti ciljno skupino občanov , ki niso bili zajeti v novozgrajeno širokopasovno omrežje in imajo probleme z GSM signalom. Zadeva bi se morala reševati preko VS na  prizadetem območju tako, da dobimo natančnejše območje in ga lahko primerjamo z pokritostjo signala.

Vprašanje:

Zvonka Marhat je podala pobudo, da informacijo posredujejo prebivalcem blokovskega naselja v Slovenj Gradcu. Stanovalce zanima kako je urejena ločitev meteornih voda od fekalnih vod do čistilne naprave v Pamečah. 

Odgovor:

Ožje mestno in primestno področje Slovenj Gradca je opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom, to je skupnim odvajanjem komunalne in padavinske vode, ki se zaključuje s končnim čiščenjem na centralni čistilni napravi. Vsa novejša kanalizacija, ki se pospešeno načrtuje in gradi predvsem v primestnih naseljih, pa je načeloma ločenega sistema in sicer posebej meteorni in posebej fekalni kanal. Zaradi večje količine padavinskih voda, so za mešanem sistem kanalizacije, na podlagi projektne dokumentacije, vgrajeni zadrževalni bazeni in razbremenilniki. Zadrževalni bazen zadržuje najbolj onesnažen »čistilni« val, ob pričetku padavin in ga kontrolirano spušča proti čistilni napravi.

Vprašanje:

Ivan Vranjek je povedal, da ob nastopu mandata niso bili obveščeni, kje je dovoljeno parkiranje pred Občinsko upravo. V ponedeljek, 19.10.2015, je dobil  obvestilo redarstva zaradi napačnega parkiranja. Problematično je bilo to, ker je obvestilo dobil samo on, ne pa vozila, ki so bila parkirana ob njegovem avtomobilu, čeprav niso bili gostje župana oziroma vozila MOSG. 

Odgovor:

Na podlagi podane prijave je dne 19.10.2015 ob 7:35 uri medobčinsko redarstvo izvedlo nadzor nad nedovoljenim parkiranjem na parkirnih prostorih na Šolski ulici, ki so rezervirani za goste župana in vozila v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. V času nadzora je bilo vseh pet parkirnih prostorov zasedenih, od tega sta bili dve vozili v prekršku.

Vprašanje:

Janez Potočnik je podal pobudo, da bi na internetni strani Javnega podjetja Komunala vzpostavili aplikacijo, kjer bi lahko občani neposredno komunicirali in tudi posredovali slike, kje v občini so kakšne težave (npr. kakšen kanal, luknje na cestah, kjer se fekalije skupaj zlivajo). S tem bi pospešili proceduro, pa tudi odgovore na vprašanja.

Odgovor:

V podjetju se zavedamo, da je dobra komunikacija zelo pomembna za zadovoljstvo naših uporabnikov, hkrati pa izboljšuje kvaliteto izvajanja naših storitev. V želji po čim boljši komunikaciji z našimi uporabniki, smo bili zelo veseli vašega vprašanja, ker menimo, da so nekateri občani premalo osveščeni o načinih komunikacije preko naše spletne strani in v tem prispevku vidimo odlično priložnost za dodatno osveščanje občanov in hkrati spodbudo za večji obisk naše spletne strani ter čim več dobrih predlogov s strani občanov.   

Na naši spletni strani zato že imamo 2 aplikaciji za izboljšano komunikacijo, kjer seveda naši uporabniki lahko priložijo dokumente, slike itd. Ti dve aplikaciji sta: e – Storitve in Vaše sporočilo. 

Postopek prijave v e – Storitve in vnašanje odčitkov:

Dostop do aplikacije e-Storitve:

 · Ob prvi prijavi v sistem boste potrebovali zadnji račun saj se prijavite tako, da za svoje uporabniško ime uporabite šifro kupca pod geslo vpišete številko zadnjega prejetega računa za komunalne storitve (8-mestna številka).

· Po uspešni prijavi lahko spremenite podatke za vaš profil, vključno z geslom za dostop. 

 

 Vnos odčitkov: 

· V drevesu izberete odjemno mesto za katerega želite vnesti odčitek. Vnos odčitka je omogočen v določenem obdobju. 

·Ko pa je vnos odčitkov omogočen, v prazna polja vnesete stanje števca (odčitek števca mora biti večji od zadnjega odčitka), po potrebi dodate opombo in kliknete gumb shrani, ki odčitek zabeleži v sistem. Pri oddaji stanja se kot datum stanja upošteva tekoči datum.  

E – Storitev smo predstavili tudi v Informatorju, katerega smo priložili k septembrskim položnicam.

Drugi način sporočanja informacij na naši spletni strani, pa je v zavihku "Vaše sporočilo" -  kjer lahko občani podajo kakršno koli informacijo, ki se nanaša na komunalne dejavnosti, to so: reklamacije, vprašanja, naročila, pohvale itd., brez prijave.


Vprašanje:

Bojana Navodnika je zanimalo nakazilo Mestne občine Slovenj Gradec k TV Slovenj Gradec, d.o.o. v višini 7.693 EUR. Zanimalo ga je natanko, kakšne storitve so bile opravljene.

Odgovor:

V letošnjem letu smo plačali na podlagi dogovora o poravnanju medsebojni obveznosti, ki so izhajale iz pogodbe v lanskem letu.  V preteklosti je bila praksa, da je Mestna občina podpirala več lokalnih televizij, od VTV-ja in TV SG. Mi smo se odločili konec lanskega leta, da ne bomo subvencionirali nobene televizije, zaradi pogodbe, ki je bila sklenjena in ni bila izvršena do konca, hkrati pa so se odpovedale storitve. Dogovorilo so trajali tako dolgo, da so padli v letošnjo leto za lansko realizacijo, zaradi neizpolnitev pogodbe s strani občine pa je bilo izplačilo še v  letošnjem proračunu.  

Vprašanje:

Niko R. Kolar je želel informacijo kdo bodo udeleženci »Okrogle mize«, v počastitev Organizacije združenih narodov. 

Odgovor:

Vabilo za sodelovanje so se odzvali: redni profesor dr. Rudi Rizman, doc. dr. Vasilka Sancin,  dr. Darko Štrajn, dr. Žiga Vodovnik, ki je sicer v Bruslju in pa dr. Neža Kogojšek Šalamon.

Objavljeno:2015-10-21T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

10. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 10. seja občinskega sveta
Vprašanje:


Branko Smrtnik je imel vprašanje v povezavi z popravkom akta, ki ureja dograditev stanovanj. Bil je mnenja, da bi bilo potrebno akt spremenit oz. dopolnit. Pri dograditvi hiš je omenil da zazidava gre, izkoristek pa ne. V preteklosti naj bi se ta akt že spremenil, in da je  bilo možna neto površina, zdaj pa je v aktu bruto površina. Ostale občine naj bi to imele urejene. Menil je, da bi se to moralo spremenit in bi bilo posledično manj črno gradenj. 

Odgovor:


Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 2012 pristopila k izdelavi SD Odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SD PUP). Razlog za pripravo SD PUP je bil vsebinski pregled odloka in dopolnitev le-tega, da bodo določila jasna in ne bodo dopuščala nasprotujočih si razlag in uporab in s tem tudi različno uporabo (neenakopravno) obravnavo pravnih subjektov) ter posledično njihove pravne in investicijske varnosti, uskladitev z odločbo U-I-175/03, ki je zahtevala spremembo grafičnih prilog. Razlika med neto in bruto površino, ki je v vprašanju izpostavljena, se nanaša na razlago pojmov, ki so v odloku zapisani v 5 členu.  5 člen odloka je bil s sprejetjem SD PUP v celoti spremenjen. V njem so pojmi (oziroma njihov pomen), ki so uporabljeni v odloku, usklajeni z veljavnimi predpisi. Spremembe, ki so se torej pojavile pri obrazložitvi pojmov v tem členu, so posledica usklajenosti z veljavnimi predpisi in so zgolj povzete iz predpisa in na njihovo vsebino nismo mogli vplivati. Za pojem faktor izrabe parcele, velja: »faktor izrabe parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena.«  Prejšnji zapis, ki je govoril o neto parceli ni bil skladen s predpisom, zato je tudi prišlo do spremembe. Občina je kot taka dolžna pri sprejemanju svojih aktov skrbeti za zakonitost in seveda tudi usklajenost s spremembami, kar smo v konkretnem primeru tudi storili. Faktor zazidanosti in izrabe se uporabljata v kombinaciji in regulirata posege v območju. To določilo je zgolj eden izmed dejavnikov, ki vpliva na zasnovo objekta. Pri zasnovi objekta mora biti izpolnjen skupek določil in ne zgolj ta. Projektant mora poleg tega upoštevati še  pogoje, ki določajo stavbno maso, lego objekta, odmiki, velikosti objektov, itd… novogradnja pa se mora prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave znotraj enote urejanja, prav tako to velja za prizidave in nadzidave objektov. Sem pa seveda poleg vertikalnega gabarita sodi tudi volumen objekta.

Faktor izrabe in faktor zazidanosti sta sestavna dela določil, ki so zajete tudi v izvedbenih predpisih občinskih prostorskih načrtov – tudi našem, ki ga sprejemamo.  Ne samo to, nabor faktorjev se celo širi in ne zožuje. Tudi naš novi prostorski akt (OPN), ki bo poleg strateškega po novem tudi izvedbeni vsebuje ta določila: tako so v 3. členu razloženi naslednji pojmi:

-          Faktor izrabe parcele (FI),

-          Faktor odprtih javnih površin (FJP),

-          Faktor zazidanosti parcele (FZ) in

-          Faktor zelenih površin (FZP).

Sprememba odloka mora biti podprta s strokovno analizo posledic, ki bi jih imela na širši prostor, zato bi bilo potrebno izdelati strokovno podlago.  Glede na dejstvo, da smo v fazi, ko je realno pričakovati, da bomo v naslednjem letu lahko sprejeli občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil veljavne odloke, ocenjujemo, da je izdelava sprememb in dopolnitev PUP neekonomična , saj bi veljala zelo kratek čas (do sprejetja OPN). 

Objavljeno:2015-10-21T00:00:00+02:00
  Prikaži vprašanja in odgovore

9. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 9. seja občinskega sveta
Vprašanje:


Boris Raj, mag. je dejal, da je bil povabljen na sestanek vodstev ČS Štibuh in ČS Stari trg ter civilnih iniciativ teh ČS, ter nekaterih svetnikov. Tema sestanka je bila ureditev varne šolske poti Stari trg – Štibuh. Na sestanku so razpravljali o načrtih, ki jih ima Mestna občina Slovenj Gradec. Dobro je bil ocenjen projekt ureditve Muratove ulice do Kmetijske zadruge, ravno tako obnova križišča pri Kmetijski zadrugi. Veliko negodovanja pa je bilo z izbrano lokacijo postavitve mostu za pešce čez Suhodolnico. V obeh četrtnih skupnostih zbirajo podpise, da občinska uprava resno razmisli o tem načrtu. Problematično je lociranje tega mostu čez Suhodolnico. Pričakujejo, da bo most na mestu, kjer so ga sami predlagali. Most naj bi bil lociran nižje, ob pokopališču. Tako  bi lahko vsi uporabniki mostu prišli naravnost iz igrišča, preko Suhodolnice, do pokopališču in nadalje v smeri Podgorja. Povedal je, da so tem razpravljali tudi na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tudi sam je prepričan, da je predlagana varianta s strani četrtnih skupnosti najboljša. V nadaljevanju je predlagal, da  občinska uprave s strokovnimi službami zadevo prouči, ker bodo civilna iniciativa in obe dve četrtni skupnosti še najprej vztrajali pri svojem predlogu. 

Odgovor:

V zvezi s problematiko bo občinska uprava organizirala sestanek, na katerem bomo obravnavali prednosti in slabosti obeh predlaganih variant in poizkušali doseči konsenz.


Vprašanje:


Ivan Gams je imel vprašanje glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v primeru kmetije. Že na seji v spomladanskem času je predlagal, da je potrebno taka zemljišča, kjer lastnik nima namena prodati ali tržiti zemljišča po hitrem postopku vrniti v kmetijska zemljišča. Takrat je dobil odgovor od Rozalije Lužnik, da ne gre tako hitro, ker postopek ni tako preprost. Dobil je tudi informacijo oz. zagotovilo, da NUSZ za takšna zemljišča ne bo potrebno plačevati. Za takšne primere je potrebno ljudem dati informacijo zakaj so dobili isto višino plačila, kot leto poprej.

Odgovor:


Raba zemljišča je določena v planskem aktu občine, postopki spreminjanja so izredno dolgotrajni. Ker je v pripravi nov občinski prostorski plan, bomo pobude vračanja iz stavbne rabe v kmetijsko z vso skrbnostjo prostorskih načrtovalcev obravnavali in jih upoštevali povsod, kjer je to z vidika prostorskega načrtovanja smiselno. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je vezano na rabo zemljišča, ki je opredeljena v prostorskem aktu in je proaktiven element za promet z nepremičninami. V kolikor se na nepozidanem stavbnem zemljišču kmetuje, občani z pritožbo na odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uveljavljajo oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in so na tak način v dejanskem stanju v enakem položaju kot da bi zemljišče imelo status kmetijskega zemljišča.

Vprašanje:


Ivan Gams je želel pojasnilo glede sprejemanja proračuna. V proračunu naj bi bila zagotovljena finančna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Občani ne razumejo, zakaj Evropska unija ne dopušča takšno financiranje. Bil je na obisku pri svetniku iz Občine Dravograd, ki mu je zagotovil da ima njihova občina zagotovljena sredstva za izgradnjo malih čistilni naprav oz. omogoča sofinanciranje do 50% oz. 2.000 evrov.  Mnenja je bil, da so uredbe in predpisi Evropske unije tako obsežni, zato je potrebno poiskati člen, ki pa bo takšno financiranje  dopuščal.

Odgovor:


Svetniki bodo do naslednje seje občinskega sveta prejeli podrobno pravno obravnavo izpostavljene problematike.

Vprašanje:


Aleksander Hudej je imel vprašanje glede plazov na cesti. Plaz se je pojavil na cesti Podgorje – Sp. Razbor, nekje 300 metrov pred kmetijo Rdečnik. Zanimalo ga je, če bo to možno sanirati še v letošnjem letu oz. v nekem doglednem času. 

Odgovor:


Za plaz pod Rdečnikom imamo izdelan projekt, vendar v letošnjem letu ni sredstev, da bi ga sanirali. Projekt se bo dal v plan za naslednje proračunsko leto ( 2016).

Vprašanje:


Aleksander Hudej je vprašal, kako je z domom Partizanka. Ker najemnika niso dobili, je vprašal, kakšen je naslednji korak. Ali je to »zrelo« za prodajo in če je potreben sklep občinskega sveta. Če je potrebno, naj se uvrsti na dnevni red na eno izmed naslednji sej.  V objekt so vložili veliko vsoto denarja in bi bilo škoda, če bi propadel.

Odgovor:


Na javni razpis za najem Partizanskega doma ni prispela nobena ponudba. V skladu s sklepom občinskega sveta bo občina v Uradnem listu RS 18.09.2015 objavila javni poziv promotorjem za oddajo vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt ''Partizanski dom''. V kolikor na javni poziv ne bo prispela nobena vloga o zainteresiranosti, bo občinska uprava v skladu s sklepom občinskega sveta izvedla postopek prodaje Partizanskega doma.

Vprašanje:


Aleksander Hudej je spraševal kako je glede stare OŠ Podgorje. Pred leti naj bi bil sprejet sklep, da se objekt proda, a kupca ni. Vedno znova  občani opozarjajo, da gre za nevaren objekt in je možno, da se bo sam podrl. Potrebno bi bilo postaviti vsaj kakšna opozorila ali pa pripraviti nov razpis o prodaji.

Odgovor:


V zvezi s staro Osnovno šolo Podgorje je MOSG izvedla postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem in v ta namen 16.11.2012, objavila v Uradnem listu RS javno zbiranje ponudb. Izhodiščna cena je znašala 91.250,00 EUR, vendar za predmetno nepremičnino ni bilo oddanih ponudb. Stara OŠ Podgorje je vključena v pripravljajočo Strategijo upravljanja z nepremičnim premoženjem MOSG, v kateri bo tudi določen njen namen. Na podlagi ocene investicijskih vlaganj glede na stanje objekta, bo razvidno katera metoda ravnanja s premoženjem je najustreznejša oz. se bo določil vrstni red posameznih postopkov ravnanja, če prva metoda ne bo uspešna.Trenutno prostore stare Osnovne šole Podgorje  uporablja Koroški pokrajinski muzej za skladiščenje muzejskih predmetov. Podlaga za uporabo je Zakon o izvrševanju javnega interesa za kulturo –ZUJIK in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Ur. List RS 56/2002) na podlagi katerih ima muzej predmetno nepremičnino v upravljanju.

 

Vprašanje:

Franc Pečovnik je povedal da so na seji VS Pameče obravnavali tematiko  »Kmetija Hrastl«. Vaščane zanima kako daleč je tam investicija, trenutno se je zaustavilo. Investicij na tej lokaciji poteka že sedem do osem let. Vprašal je, če so seznanjeni s problematiko. Pripomnil je, da je to lokacija pri cerkvi. 
Odgovor:


Strokovne službe so z zadevo seznanjene. Aktivnosti v zvezi z rešitvijo tega problema potekajo. Sklican je sestanek s stranko in predvidevamo, da se bo problem dalo rešiti.

Vprašanje:


Franc Pečovnik, je pohvalil akcijo, ki je izpeljal Boris Raj in sicer čiščenje Japonskega dresnika. Akcijo podpira in se mu zdi prav, da so se tega lotili. Bil je mnenja, da bi bilo potrebno akcijo izvesti po vsej Mestni občini Slovenj Gradec.

Odgovor:


V Mestni občini Slovenj Gradec smo seznanjeni z navedeno problematiko - prisotnost tujerodnih invazivnih rastlin, zato smo tudi z veseljem podprli aktivnosti g. Borisa Raja in civilne družbe, ki je z organiziranjem prostovoljne delovne akcije odstranjevanja te rastline,  s tem še dodatno  osvestila javnost o prisotnosti te in drugih invazivnih tujerodnih vrstah rastlin, ki rastejo v našem okolju. Svetnik nadalje predlaga, da bi bilo potrebno podobno akcijo izvesti za vso MO Slovenj Gradec.

Prepoznavanje in osveščenost  v zvezi s temi rastlinami  je pri laični javnosti in stroki čedalje večja. Japonski dresnik je rastlina, ki najraje naseljuje zmerno vlažna rastišča, najpogosteje ob rekah in potokih. Najhitreje poseli območja, kjer je zaradi človekovega delovanja prišlo do večjih premikov zemlje. Največ ga najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov. Naselitev na brežine vodotokov pa pomeni, da  spada odstranjevanje teh rastlin pod jurisdikcijo države in kljub temu, da je to postal širši problem, se na državni ravni nameni za rešitev tega problema premalo sredstev. V tokratni uspešni prostovoljni delovni akciji smo lokalna skupnost in upravljavec voda sodelovali, vendar bo v primeru reševanja celostne problematike, ki bo trajala tudi dalj časa,  potrebno vložiti več sredstev.

 

 

Vprašanje:


Ivan Vranjek je povedal, da ga kmetje večkrat kličejo in sprašujejo kako je z gradnjo novih hlevov. Problem naj bi bil, da je praktično nemogoče pridobiti spremembo namembnosti na novih lokacijah. Porušili bi stare hleve in izgradili nove. Mnenja je bil, da tistim, ki še imajo voljo za novo gradnjo hleva, mora občina priti nasproti ali pa jim vsaj omogočiti, da bodo lahko uredili določene stvari.  Pripomnil je, da gre tukaj tudi za urejenost okolice, kmetom pa bo lažje delati v novih prostorih. 

Odgovor:


Veljavni Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Uradno prečiščeno besedilo PUP IZVEN NASELIJ – UPB1, Uradni list RS, št. 72/2012 in 66/14) omogočajo kmetom na kmetijskih zemljiščih gradnjo nezahtevnih objektov (kamor sodijo tudi hlevi do določene velikosti tlorisne površine). V kolikor pa se kmet odloči za gradnjo manj zahtevnega objekta in ne razpolaga s stavbnim zemljiščem, je pridobitev gradbenega dovoljenja vsekakor vezana na predhodno spremembo namembnosti zemljišča. Le te ni možno voditi za posamezne kmete ločeno, temveč je postopek enovit in zahteva sprejem občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki pa je zahteven in dolgotrajen postopek. V okviru sprejema OPN MOSG se zaposleni na občini še posebej trudimo, da bi bodoča namenska raba zemljišč v delu razpršene poselitve, kamor se po prostorskih predpisih uvrščajo kmetije, bila čim bolj prijazna do uporabnikov tega prostora in bi omogočala izvedbo njihovih poslovnih odločitev in razvoj kmetij.

Mestna občina Slovenj Gradec si je v okviru postopka OPN MOSG že pridobila prva mnenja na osnutek OPN. Z določenimi nosilci urejanja prostora smo se že uspeli uskladiti. Trenutno potekajo usklajevanja na področju kmetijstva. Izdelovalec akta je izdelal analizo prvega mnenja in pripravil spisek potrebnih dodatnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev ministrstva za kmetijstvo. Za nekatere predloge sprememb namenske rabe prostora bo potrebno pripraviti dodatna gradiva. Glede na velikost posega, njegovo pomembnost, namensko in dejansko rabo prostora, v katero naj bi sprememba posegla se bodo pripravile dodatne strokovne utemeljitve.

V mesecu juniju in juliju smo že pozvali pobudnike, da nam dopolnijo svoje pobude z dodatnimi gradivi. Določeno število kmetov mora predloge za potrebe kmetije obrazložiti na obrazcu »Utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije«. Za izpolnitev teh obrazcev je za našo občino pristojen Kmetijsko gozdarski zavod Celje, ki dela v polnem teku že izvaja.

V skladu z terminskim planom bo nov občinski prostorski načrt sprejet jeseni 2016.

Vprašanje:


Ivan Vranjek je imel vprašanje glede izgradnje kanalizacije in menil, da bi bilo potrebno s tem nadaljevati. Ne bi se smeli kar odločiti za male komunalne čistilne naprave. Čim večjemu številu občanom je potrebno omogočiti, da se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje. Omenil je dolino Jenine. Če se že dela vodni park, bi bilo prav, da se izgradi kanalizacija. Menil je, da bodo male komunalne čistilne naprave velik strošek in najverjetneje tudi velik zaslužek za določena podjetja. Svetniki bi morali stopiti skupaj in zahtevati, da se kanalizacija izpelje, kjer je le možno. Priklop na kanalizacije je investicija, ki se bo nekoč vračal. 

Odgovor:


Občina ima sprejeta dva operativna programa in sicer Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013 do 2017 in Program oskrbe s pitno vodo za Mestno občino Slovenj Gradec za obdobje od 2014 do 2017. V obeh dokumentih so grafično določene aglomeracije (območja) na katerih mora občina zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode ter oskrbe s pitno vodo. Aglomeracije za vsako občino določi pristojno ministrstvo za okolje in prostor. Mestna občina Slovenj Gradec svojih obvez izgradnje kanalizacijskega omrežja in omrežja za oskrbo s pitno vodo na aglomeracijah še ni izpolnila in bodo predmet investiranja v naslednjih 7 do 10 let.  V kolikor se bodo predpisi za določitev aglomeracij spremenili in bo država določila nove aglomeracije, bomo pripravili novelacije operativnih programov in jih predložili občinskemu svetu. Izven določenih aglomeracij občina ne more investirati v izgradnjo komunalne infrastrukture.

Vprašanje:


Zdravko Krajnc je povedal, da so se tudi nanj obrnili predstavniki ČS Štibuh in ČS Stari trg glede izgradnje mostu. Izrazili so želje, da bi bilo več komunikacije med njimi in občinsko upravo. Izrazili so prepričanje, da je potrebno upoštevati tudi voljo ljudi.  Potrebno bi se pogovoriti in poiskati ustrezen kompromis.

Odgovor:


V zvezi s problematiko bo občinska uprava organizirala sestanek, na katerem bomo obravnavali prednosti in slabosti obeh predlaganih variant in poizkušali doseči konsenz.

Vprašanje:


Zdravko Krajnc je opozoril  na manjkajoče ogledalo pri Novi Opremi, a tem naj bi govoril že na eni izmed prejšnjih sej. Odgovor je dobil, da ko bo asfaltiranje pri koncu se bo razmislilo o postavitvi ogledala. Občani, ki se pripeljejo iz strani Gmajne, je na križišču narisana le črta, pogled na desno pa je praktično popolnoma zakrit. 

Odgovor:


Ogledalo je že postavljeno.

Vprašanje:


Zdravko Krajnc je vprašal glede mostu na Gmajno. Na cesti čez most je zarisana rumena črta, kjer naj bi hodili pešci. Dejal je, da gre za veliko zožitev in otroci, ki prihajajo iz varne poti so v veliki nevarnosti. Predlagal je, da se ob mostu postavi manjša brv.

Odgovor:


Izvedba brvi se bo začela 9.9.2015 in se bo zaključila nekje v 3-4 tednih.

Vprašanje:


Zdravko Krajnc je opozoril na problem, ki nastaja v vaškem jedru Gmajna, saj občanom iz novo asfaltirane ceste prinaša veliko količino vode. Dejal je, da bi bilo potrebno ob koncu asfalta namestiti betonsko rešetko. 

Odgovor:


Za podrobnejšo lokacijo in ogled so se predstavniki JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o. dogovorili s svetnikom, kjer se bo podal predlog rešitve.

Vprašanje:


Zdravko Krajnc je povedal, da krajani Gmajne pričakujejo sestanek z direktorico, tema naj bi bila pobiranje »enih in drugih prispevkov«. Pričakujejo tudi nadaljevanje izgradnje kanalizacije za višje ležeče hiše. Spodnji del Gmajne pa pričakuje, da se bo direktorica oglasila pri njih in obrazložila kdaj  bodo nadaljevali izgradnjo kanalizacije pri njih. Odgovora namreč do danes niso dobili.

Odgovor:


Sestanek je sklican za 23.09.2015 ob 15.30.

Vprašanje:


Peter Pungartnik, mag., je povedal, da so na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  obravnavali problematiko varnih poti. Ukvarjali so se z varnostjo otrok in tudi voznikov in ugotovili, da je v občini veliko živih mej ob pločnikih, ki ogrožajo varnost pešcev in voznikov. Mnenja je bil, da je potrebno angažirati Medobčinsko redarstvo.

Odgovor:


Občinska uprava bo pozvala Medobčinski inšpektorat, da izvede kontrolo na terenu in primerno ukrepa.

Vprašanje:


Peter Cesar je dejal, da ga je zmotil koncert, ki je bil 08.08. 2015, ob 20.30, gostujoč pa je bil Pihalni orkester iz Hrvaške. Tega ni bilo v programu, zato ni bilo odra in stolov. Zanimalo ga je, kdo je bil organizator tega koncerta. Motilo ga je, ker nastopajoče ni nihče pozdravil, niti se jim ob koncu koncerta nihče ni zahvalil.

Odgovor:


Pihalni orkester iz Hrvaške je bil nastanjen v hotelu Vabo, saj so imeli v planu imeti 3 nastope, v Avstriji, na Ravne in v Velenju. Ker je bil  koncert na Ravnah odpovedan, so se obrnili na podjetje Vabo s prošnjo, da bi nastopali prostovoljno mimoidočim v Slovenj Gradcu.

Vprašanje:


Peter Cesar je povedal, da so v Slovenj Gradcu dobili novo trgovino Eurospin. Na lokaciji ga moti neurejenost hortikulture. Pričakuje, da se bo v prihodnje uredila hortikultura tudi pri trgovskih centrih Špar, Hofer in Lidl.

Odgovor:


Ureditvena situacija »Odloka  o ureditvenem načrtu Sotočje«, ki ga je sprejel občinski svet, vsebuje tudi zelenice in drevesa vendar ne v sklopu parkirišč, ampak posebej severno in zahodno od glavnega objekta. Objekt trgovine Eurospin je bil pred kratkim odprt in predan namenu. Menimo, da investitor, kar se tiče zelenih površin, še ni povsem končal z zunanjo ureditvijo. Neposrednega vpliva na to ali bo lastnik na zelenih površinah zasadil drevesa, grmičevje ali bo ostal zgolj pri zatravitvi, občina žal nima. Ureditev zelenih površin pri ostalih trgovskih centrih je bila prav tako določena z ureditvenimi načrti, ki jih je sprejel občinski svet. 

Vprašanje:


Peter Cesar je povedal, da se je v preteklosti na zahodnem delu občine izvedla optična napeljava. Posledica je, da so opuščeni vsi klasični telefonski priključki. Zanimalo ga je, ali lahko Mestna občina Slovenj Gradec, kot stranka, poda dopis Telekomu, da te stare vode odstrani, ker je stanje neurejeno, zapuščeno, celo nevarno. Trenutno se morajo sami lastniki zemljišč ukvarjati z problemom opuščenih vodov. 

Odgovor:


Strokovne službe bodo poslale dopis na Telekom Slovenije, da nemudoma odstranijo opuščene telefonskih drogov in nadzemeljskih vodov po izgradnji širokopasovnega omrežja. 

Vprašanje:


Peter Cesar je predlagal, da se odgovori na pobude in vprašanje podajo v krajšem obdobju in ne le na naslednji seji in sicer v roku 10 ali 14 dni. V daljšem časovnem obdobju ko ni seje, se na določene odgovore pozabi, zato je prosil da bi bili tukaj bolj ažurni. Odgovor se naj posreduje vsaj tistemu, ki je postavil vprašanje oz. pobudo, da ga bo lahko posredoval občankam in občanov.

Odgovor:


Pobudo smo upoštevali. Odgovore bomo posredovali vsem svetnikom.

Vprašanje:

Zvonka Marhat je povedala, da se je na njo obrnil občan, ki pogosto kolesari čez most pri Merkurju. Gre za lesen most, ki na vrhu ni zaščiten s pločevino. Menil je, da bi bila življenjska doba mostu daljša vsaj za 50%, če bi se na vrhu zaščitil s pločevino.

 


Odgovor:


V zvezi z zaščito ograje na mostu za kolesarje pri Merkurju s pločevino sporočam, da je bilo z g. Merzdovnikom iz Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. dogovorjeno, da se v najkrajšem možnem času opravi ogled na terenu in se izvede ustrezna sanacija oz. zaščita ograje, da se s tem prepreči nadaljnje hitro propadanje konstrukcije.

Odgovori na pobude in vprašanja do leta 2014

31. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 19. marca 2014

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 31. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 19. marca 2014.

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 31. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 19. marca 2014.


Franjo Murko je podal pobudo, da se glede informiranja javnosti v primeru naravne nesreče – žledoloma, ki je bila v mesecu februarju 2014, pripravi posebna analiza.

 • Odgovor:
  Na podlagi zahteve Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo morale lokalne skupnosti in regijske izpostave URSZR, ki nas je prizadela ujma žled, pripraviti analizo dela med naravno nesrečo, ki je tudi objavljena na naši internetni strani. Na podlagi prejetih analiz bo nato opravljena analiza dela na državnem nivoju in nato po vsej verjetnosti izdana ocena ogroženosti na podlagi katere bomo morale občine izdelati svojo oceno ogroženosti in na podlagi le te načrte za zaščito in reševanje.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec

 

Hinko Kašnik je v imenu krajanov Starega trga podal pobudo, da zaradi varnosti ponovno v nočnem času osvetlijo cerkev v Starem trgu.

 • Odgovor:
  Po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju tovrstna osvetljava cerkva in drugih objektov ni več dovoljena. Lastniki objektov morajo sami urediti osvetlitev objektov. Prav tako so v času rekonstrukcije ceste hkrati izvedli rekonstrukcijo električnih vodov, kjer dotrajan vodnik, namenjen razsvetljavi cerkve, niso nadomestili z novim, ravno iz teh razlogov. S tem, ko se je ukinila razsvetljava cerkve, je tudi razsvetljava parkirišča, ki je v privatni lasti, manjša. Pešpot mimo župnišča pa je po izvedeni investiciji dodatno osvetljena.

  Odgovor pripravil: Zvonko Kuhelnik

 

Vinko Vrčkovnik je povedal, da so na seji sveta VS Šmartno ponovno opozorili, da je potrebno urediti varno pot iz naselja Krnice do OŠ Šmartno.

 • Odgovor:
  Reševanje tematike varnih šolskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec skupaj rešujeta Oddelek za negospodarstvo ter Oddelek za gospodarstvo, kjer že pripravljajo predloge za rešitve na najbolj perečih območjih (Šmonova vas, Mislinjska Dobrava, Karnice, Gmajna, idr.).

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Vilhelm Jeseničnik je vprašal kdaj bodo na križišču v naselju S8 (pri bivši stavbi Komunale) uredilo začasno krožišče?

 • Odgovor:
  Celjska cesta je kategorizirana kot regionalna cesta I. reda, kar pomeni, da zanjo skrbi Direkcija RS za ceste. Mestna občina je že večkrat dala pobudo za ureditev krožišča na predmetni lokaciji, vendar zaradi krčenja državnega proračuna za izgradnjo in vzdrževanje cest, rekonstrukcija ni bila uvrščena v njihov program. Glede na dosedanje podatke tudi v naslednjem kratkoročnem obdobju take investicije niso predvidene. Mestna občina si bo prizadevala, da se v okviru programa rekonstrukcije Celjske ceste čimprej rekonstruira tudi predmetno križišče. Problematika bo izpostavljena že na naslednjem sestanku predstavnikov DRSC in MO Slovenj Gradec.

  Odgovor pripravil: Zvonko Kuhelnik.

 

Aleksander Hudej je vprašal kdaj bodo v Starem trgu, v zaselku proti Žančanom, zgradili kanalizacijsko omrežje?

 • Odgovor: 
  To naselje ni zajeto v aglomeraciji, kjer je obvezna izgradnja kanalizacijskega omrežja, saj, glede na tip poselitve, izgradnja omrežja ne bi bila finančno smotrna. Predvideno je, da se bo odvajanje odplak reševalo z posameznimi malimi čistilnimi napravami oz. enotno čistilno napravo za celotni zaselek.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič.

 

Nadalje je Aleksander Hudej omenil, da so nekateri občani prostovoljno sodelovali pri odpravljanju posledic žledoloma, zato je podal predlog, da se jim povrne nekaj stroškov.

 • Odgovor:
  V zvezi s postavljenim vprašanjem lahko potrdimo in vedno znova ugotavljamo, da so se ob tej naravni nesreči ponovno dokazali prostovoljni gasilci in druge podporne enote civilne zaščite, prav tako pa tudi posamezni občani, ki so prostovoljno sodelovali pri odpravi posledic žledoloma. Teh prostovoljcev je bilo na območju celotne občine najverjetneje kar precej, saj so kakšno malenkost s ceste (pa tudi kaj bolj zahtevnega) mnogi sami odstranili, da so lahko prišli po cesti do želenega cilja. V primeru resnih težav – drevo na cesti, nevarnost padca drevesa na stanovanjsko hišo… pa je center za obveščanje za odstranitev le-teh napotil ustrezno usposobljene enote. Potem ko je bilo teh zadev že preveč naenkrat, pa se je aktiviral tudi štab CZ Mestne občine Slovenj Gradec, za organizacijsko in logistično podporo. Štab Civilne zaščite je tudi izdajal potrdila občankam in občanom o neprevoznosti ceste vsem tistim, ki niso mogli v službo - za predložitev upravičenosti izostanka iz dela. Nadalje so delodajalci na občino izstavili Zahtevke za nadomestilo izgubljenega zaslužka, torej za člane PGD, ki so operativno delovali pri odpravi posledic žledoloma. MOSG je prejela s strani vseh desetih PGD-jev tudi zahtevke za povračilo stroškov izvajanja gasilske javne službe in sicer za: popravilo poškodovanih motornih žag, mečev, verig, nakup rokavic, goriva in olje za motorne žage, gorivo za gasilska vozila, ter delno tudi za manjše agregate. Za vse to pa so bili predloženi tudi računi. Nadalje so se zahtevki nanašali tudi na plačilo interventnih izvozov vozil in moštva (zneski po obstoječem pravilniku). Pri tem dodajamo, da posamezni prostovoljni gasilci, kot fizične osebe, niso prejeli nobenih sredstev in tudi nihče drug, ki je prostovoljno pomagal pri odstranitvi posledic žleda. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da imamo za vsakega operativnega člana PGD v MOSG sklenjeno zavarovanje za 100% bolniško, kot tudi za nezgodno zavarovanje za primer nesreče pri delu. Ugotavljamo, da v zvezi s podano pobudo nimamo pravne podlage za izplačilo – povračilo nastalih stroškov (občanom udarnikom, prostovoljcem) pri odpravljanju posledic žleda.

  Odgovori pripravil: Marijan Klemenc


Peter Cesar je omenil, da so na Ozarah načrtovani tudi štirje večji poslovni objekti. Ob dejstvu, da je zelo malo zanimanja za poslovne objekte, je podal pobudo, da lokacijo omenjenih štirih poslovnih objektov spremenijo v individualno pozidavo.

 • Odgovor:
  Proučili smo željo oziroma predlog in podajamo naslednji odgovor: 

- V skladu planskim dokumentom Mestne občine Slovenj Gradec je podrobna namenska raba območja, kjer gospod Cesar predlaga gradnjo individualnih stanovanjskih hiš Ps – storitvene dejavnosti (s podrobno oznako Po2 – Volkove zare UN). V podrobni pisni razlagi plana je za to območje določeno »Storitvena cona Volkove Zare, območja manjših obratov namenjenih podjetniškim iniciativam in stanovanjski gradnji.« 

Da bo akt skladen, je možno na tem območju izvesti spremembo in dopolnitev akta v skladu s prej zapisanim določilom. 

 V kolikor bi želeli na tem območju spremeniti podrobno namensko rabo (stanovanjsko območje nižje gostote) bi bilo to sicer možno, v kolikor bi bili izpolnjeni pogoji, ki jih predvideva 56.a člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10,-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), ki se glasi: 

 »(1) Sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se dopusti brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta, če: 

– je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa oziroma drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in  

– je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt.  

(2) Brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta so z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustne naslednje spremembe podrobnejše namenske rabe:  

– iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin; 

– iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin;  

– iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin; 

 – iz posebnih območij v območja zelenih površin;  

– znotraj območij in površin podrobnejše namenske rabe prostora, kadar so v občinskem prostorskem načrtu te določene podrobneje od predpisanih. 

(3) Podrobnejša namenska raba iz prejšnjega odstavka se lahko spreminja na delu območja oziroma na celotnem območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

(4) Občinski podrobni prostorski načrt po tem členu se pripravi na način in po postopku, kot ga ta zakon določa za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno s predložitvijo njegovega osnutka ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, zaradi odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. 

(5) Občina po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi katerega so nastale spremembe podrobnejše namenske rabe, te spremembe vnese v občinski prostorski načrt po postopku, kot je določen s 53.a členom tega zakona.« 

Ker v našem primeru ne gre za spremembo, ki bi bila potrebna za izvedbo občinskega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in ne za spremembo, ki bi bila skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim načrtom, če je ta sprejet kot samostojen akt, zato niso izpolnjeni pogoji, ki so pogoj, za spremembo podrobne namenske rabe po določilih 56.a člena. Tako nam ostane izdelava Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare, ki bo upoštevala podrobno namensko rabo veljavnega plana, to je umestitev objektov s poslovno stanovanjsko funkcijo. Na kakšen način bo ta pogoj upoštevan, pa bo razvidno iz strokovne podlage, ki bo sestavni del izdelave sprememb in dopolnitev akta v tem delu.

Odgovor pripravila: Rozalija Lužnik

Prikaži vprašanja in odgovore

30. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 5. februarja 2014

Pobude in vprašanja, ki so bila podana na 30. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 5. februarja 2014.

Pobude in vprašanja, ki so bila podana na 30. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 5. februarja 2014.


Peter Cesar
je omenil, da so na zemljišču pri bivši Nami odstranili nadstrešek na avtobusnem postajališču, kjer otroci čakajo na avtobusni prevoz. Zakaj so ga odstranili oziroma ali bodo uredili nadomestno lokacijo?

 • Odgovor:
  Avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču za Nama Novo je bil prestavljen na novo urejeno avtobusno postajališče za šolske prevoze v Podgorju. Skupaj z Vaško skupnostjo Podgorje in vodstvom šole smo namreč ugotavljali, da je bilo staro postajališče pri Pošti iz prometno varnostnega vidika neprimerno in smo za šolo Podgorje pri tenis dvorani uredili novo avtobusno postajališče, ki je bistveno bolj varno. Avtobusni nadstrešek, ki je bil za Nama Novo smo prestavili zaradi tega, ker se tega avtobusnega postajališče ne uporablja več za vsakodnevne šolske prevoze, ampak zgolj za občasne prevoze (npr. izlet) in za občasno postajališče za srednješolce, kateri ne izstopijo že na Celjski cesti pri starem MKC-ju. Gre torej za avtobusno postajališče, ki je v zadnjih letih v ukinjanju in se ga uporablja zgolj občasno.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec.


Vinko Vrčkovnik in Andrej Breznik sta opomnila, da je Mestna občina Slovenj Gradec sklenila koncesijsko pogodbo za izgradnjo kabelskega omrežja s podjetjem Elektro Turnšek, ki ga je pred kratkim prevzelo podjetje Telemach, sedaj pa se postavlja vprašanje relacije MOSG z novim lastnikom omrežja.

 • Odgovor:
  Podjetje Elektro Turnšek, s katerim je imela MOSG sklenjeno koncesijsko pogodbo iz začetka devetdesetih let, je izpolnilo koncesijske obveznosti do MOSG in izgradilo analogno kabelsko omrežje, ki je bilo v Slovenj Gradcu aktivno do izgradnje digitalnega omrežja, ki ga je podjetje moralo izgraditi v skladu z nacionalno direktivo o digitalizaciji TV programov. Analogno omrežje je sicer aktivno še danes, vendar ga operater ni več dolžan vzdrževati in bo postopoma ugasnilo. Trenutno še deluje in kolikor vemo, se bodo na njem izvajala le najnujnejša vzdrževalna dela za zagotavljanje slike tistim naročnikom, ki še vedno uporabljajo analogne sprejemnike za sprejem TV signala. Ker se, kot rečeno, koncesijska pogodba nanaša zgolj na delovanje analognega omrežja, ne pa tudi na delovanje digitalnega omrežja, sprememba lastnika (prej Elektro Turnšek, zdaj Telemach) nima direktne povezave s koncesijsko pogodbo. V vsakem primeru pa lahko ocenimo, da pogodbene obveznosti, ki obstajajo, prevzame od starega pač novi lastnik omrežja in bi s tem v zvezi lahko od podjetja Telemach pričakovali enako relacijo, kot smo jo imeli s podjetjem Elektro Turnšek vendar le v povezavi z analognim omrežjem, ki ga je prav tako prevzel od Turnška Telemach, ne pa tudi digitalnim. Vsekakor pa lahko, kot lokalna skupnost, novega operaterja pozovemo, da zagotavlja enako ali boljšo kakovost programske sheme, nivoja signala in tistim naročnikom, ki niso spremenili ponudnika, omogoči enako ali boljšo uporabniško izkušnjo, kot so jo imeli pri prejšnjem operaterju, na samo oblikovanje tržne cene naročnine pa žal nimamo več vpliva.

  Odgovor pripravil: Dušan Stojanovič.

 

Franjo Murko je postavil vprašanje glede najustreznejšega načina informiranja javnosti v primeru naravnih nesreč, kakršen je bil februarski žledolom.

 • Odgovor:
  V zvezi z obveščanjem javnosti v času naravne katastrofe, žledoloma, lahko na svetniško vprašanje odgovorimo s sledečim: v nedeljo, 2. februarja, je štab CZ MOSG posredoval prvo informacijo za javnost že ob 8. uri zjutraj vsem medijem, s katerimi MOSG sodeluje v informativnem smislu. Informacijo so prejele tudi vse radijske postaje, tiskani mediji, televizije, saj smo jo poslali po razširjeni e-adremi vsem elektronskim medijem in njihovim dopisnikom (vsem trem radiem: Koroškemu radiu, radiu Laser, radiu Center, TV in časopisnim dopisništvom ter uredništvu STA). Štab CZ MOSG je tega dne v razmaku dveh ur ali pogosteje, odvisno od potreb, posodabljal informacije, ki smo jih nato prav tako pošiljali na vse naslove v adremi. Na spletni strani, do katere smo povezavo poslali tudi medijem, smo stanje na območju MOSG posodabljali praktično vse dni trajanja akcije sanacije, obveščali smo o reševanju situacije, posredovali sprotna obvestila o pouku, prevoznosti cest, dostopnosti do posameznih območij, dobavi električne energije in je bila v tem času na spletni strani MOSG pravzaprav ves čas podajana realna slika aktivnosti štaba CZ, enot gasilcev in vojske ter vse ostale informacije, ki bi občane, posledično pa tudi medije, lahko zanimale. Ocenjujemo, da je z naše strani bilo opravljeno vse, da je javnost, ki v takšnih trenutkih spremlja medije ali občinski spletni portal, bila relativno dobro obveščena o dogajanju že od osme ure zjutraj. Na spletni strani si lahko ogledate celoten potek obveščanja. Nekateri mediji so naravno nesrečo že v začetku vzeli zares, nekateri pač obsega katastrofe niso povzeli v ustrezni meri že takoj v nedeljo zjutraj. Vsekakor pa so v popoldanskem času tudi elektronski in tiskani mediji na Koroškem začeli intenzivnejšo obveščevalno akcijo. V tem popoldnevu se je občankam in občanom preko radia oglasil tudi naš župan ter poveljnika občinskega in regijskega štaba CZ.

  Kot rečeno, ocenjujemo, da je bilo s strani štaba CZ MOSG obveščanje sprotno, ustrezno in korektno. Kako pa so to v svojih programih povzeli slovenski elektronski, predvsem TV mediji, na to pa žal nimamo direktnega vpliva. Nadalje je omenil, da številka 113 (Policija) v času naravnih katastrof ni pravi naslov, saj se na številki 113 oglaša predstavnik OKC Policijske uprave Celje, pravi naslov je številka 112, kjer se oglaša predstavnik Regijskega centra za obveščanje RECO. Glede informiranja slovenske javnosti o dogajanju na Koroškem lahko ocenimo, da so koroške dopisnice tiskanih medijev svoje delo opravile korektno, saj smo že od nedelje zjutraj tudi od njih dobivali vprašanja, na katera smo tudi sproti odgovarjali. 

  Odgovor pripravil: Dušan Stojanovič.

 

Aleksander Hudej je omenil, da imajo na nekaterih območjih Mestne občine Slovenj Gradec težave z GSM signalom. Predlagal je, da v spomladanskem času povabijo na ta območja strokovne službe operaterja.

 • Odgovor:
  V Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec so pripravili dopis in ga poslali operaterju.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Vilhelm Jeseničnik je že na prejšnji seji predlagal, da se na prehodu za pešce pri vrtcu na Maistrovi ulici zaradi varnosti čim prej uredi dodatna javna razsvetljava

 • Odgovor:
  Zadeva je urejena.

  Odgovor pripravil: Peter Čarf

 

Nadalje je Vilhelm Jeseničnik podal pobudo, da se zaradi žledoloma čim prej sestane komisija za hortikulturno urejanje mesta Slovenj Gradec.

 • Odgovor:
  Hortikulturna komisija je v mesecu marcu naredila dva obhoda po mestu in je odredila izvajalcu JP Komunala nujna sanacijska dela. Vrste zasaditve bodo določene s strani mestne vrtnarke ter predstavnika podjetja Omorika.

  Odgovor pripravil: Boštjan Temniker

 

Hinko Kašnik je omenil cesto za bivšo Novo opremo in predlagal, da se čim prej začne sanacija le te.

 • Odgovor:
  Cesta za bivšo tovarno Nove opreme je v planu za rekonstrukcijo v letu 2014 in bodo z deli pričeli v spomladanskem času.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič


Andrej Breznik je vprašal, če so strokovne službe že pridobile rezultate glede Rženovega mostu v Pamečah.

 • Odgovor:
  V mesecu februarju smo imeli ogled mostu s projektantom, predsednikom VS Pameče – Troblje in predstavniki VGP Drava d.d. ter se dogovorili, da je najprej potrebno most očistiti, v nadaljevanju pa bo potrebno narediti pregrado, ki bo služila za zadrževanje materiala, ki ga bodo strojno nakladali in odvažali.

  O napakah projektanta oziroma izvajalca je težko govoriti, kajti most je več let normalno funkcioniral in se material ni nalagal. Problem so vedno večji nalivi, ki ob deroči vodi s seboj prinašajo tudi večje kamenje, ki se potem nekje odložijo, v tem primeru tudi pod mostom.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič
Prikaži vprašanja in odgovore

29. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2013

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 29. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2013.

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 29. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2013.


Hinko Kašnik
je iznesel pobudo krajanov Grajske vasi, da se na državni cesti R1/227 na Grajski vasi uredi prehod za pešce.

 • Odgovor:
  Prehod za pešce na državni cesti R1/227 na Grajski vasi je bil v projektu obnove ceste prvotno predviden in kratek čas celo označen. Po podatkih Oddelka za gospodarstvo, ki je sodelovalo pri investiciji, pa je republiški inšpektor za ceste odredil njegovo odstranitev. Gre za konveksen ovinek in voznik, ki se približuje prehodu za pešce namreč ne vidi talne prometne signalizacije. Zaradi tega bi lahko prihajalo do konfliktnih situacij med pešcem in voznikom, saj pešec prehod za pešce vidi, voznik v vozilu pa ne. Odločitev inšpektorja za ceste je po našem mnenju upravičena, saj je prečkanje ceste pešcev v tem delu bolj varno brez prehoda za pešce, saj se mora v tem primeru pešec prepričati, da na cesti ni vozila. Glede otrok, ki uporabljajo navedeni dve avtobusni postajališči in pri tem prečkajo cesto, pa bi bilo potrebno opraviti terenski ogled skupaj s starši in prevoznikom, da se ugotovi možnost izvajanja prevoza brez prečkanja cesta ali možnost uporabe kakšne od pešpoti na relaciji Grajska vas – I. OŠ. Predlagamo, da se starši čim prej oglasijo pri nas in skupaj dogovorimo možne rešitve.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec.

 

Vilhelm Jeseničnik je predlagal, da se na prehodu za pešce pri vrtcu na Maistrovi ulici uredi dodatna javna razsvetljava. Nadalje je predlagal, da se javna razsvetljava uredi tudi na pokopališču v Starem trgu.

 • Odgovor:
  Vse to bodo uredili v spomladanskem času.

  Odgovor pripravil: Peter Čarf

 

Aleksander Hudej je opozoril, da je cesta od križišča Gmajna – Ozare - Stari trg v slabem stanju in predlagal, da se asfaltira makadamski del.

 • Odgovor:
  Cesta v Starem trgu je predvidena za rekonstrukcijo v letošnjem letu.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič

 

Nadalje je predlagal ureditev mostu na gozdni cesti v Velunji.

 • Odgovor:
  Predviden je ogled lokacije s strani strokovnih služb, predstavnikov vaške skupnosti ter Zavoda za gozdove RS.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič
Prikaži vprašanja in odgovore

28. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne, 29. oktobra 2013

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 28. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, 29. oktobra 2013.

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 28. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, 29. oktobra 2013.


Odgovori na vprašanja, ki so bili podani na 28. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, 29.10.2013


Aleksander Hudej je opozoril, da je sistem odvodnjavanja pri OŠ Razbor v zelo slabem stanju. Večkrat so ga že sanirali, prekopali … Kdaj si bodo strokovne službe to ogledale in pripravile predlog za sanacijo?

 • Odgovor:
  Opravili smo ogled na terenu, pri katerem smo ugotovili, da razmere niso tako kritične, izvedli pa bomo manjše posege, in sicer v spomladanskem času v okviru rednega vzdrževanja.

  Odgovor pripravil: Zvonko Kuhelnik


Aleksander Hudej je opomnil, da je na kmetiji v Spodnjem Razborju lansko leto plaz odnesel zajetje vode z črpališčem. Tega seveda zaradi obsežnosti plazu ni možno nadomestiti, je pa možnost, da se ta kmetija priključi na javni vodovod. V prejšnjem mandatu občinskega sveta so sprejeli sklep, če občani sami gradijo vodovod, jim le to sofinancira občina.

 • Odgovor:
  Lastnik kmetije iz Spodnjega Razborja se je na pobudo strokovnih služb zglasil na Komunalnem podjetju Slovenj Gradec, kjer je pridobil vse potrebne informacije za priključitev na javni vodovod. Na javni vodovod se je možno priključiti na podlagi plačila komunalnega prispevka. V kolikor bodo vsi zainteresirani pristopili k uporabi javnega vodovoda, bodo strokovne službe izdelale projekt, ki bo na podlagi plačanega komunalnega prispevka tudi izveden.

  Odgovor pripravil: Zvonko Kuhelnik

 

Aleksander Hudej je povedal, da v Velunji podjetje Nivo ureja vodotok in sicer po šoštanjski in velenjski strani. Vprašal je ali bo to podjetje vodotok uredilo tudi na območju, ki spada pod Mestno občino Slovenj Gradec?

 • Odgovor:
  Za vprašanje glede urejanja vodotoka v Velunji smo se obrnili na podjetje Nivo, ki skrbi za omenjeni vodotok in dobili odgovor, da v svojem načrtu nimajo sredstev, namenjenih za oblogo struge, ki bi ščitila cesto. Dejali so, da je to v pristojnosti lastnika ceste, torej v tem primeru MO Slovenj Gradec. Občina bo tako poskušala zagotoviti sredstva v letu 2014 in vodotok urediti.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič

 

Aleksander Hudej je še vprašal kdaj bodo sanirali most na gozdni cesti v zgornjem delu Velunje?

 • Odgovor: 
  Za odgovor glede izgradnje mostu so se obrnili na vodjo enote Zavoda za gozdove v Slovenj Gradcu g. Kunca, saj se ta most nahaja na gozdni cesti. Odgovoril je, da izgradnja mostu v teh časih, ko primanjkuje denarja za najbolj nujna vzdrževalna dela, ni smotrna in upravičena, saj gre za slepi krak gozdne ceste, ki služi izključno za komercialne zadeve (spravilo lesa). Prav tako cesta ne vodi do nobene stanovanjske hiše. Je pa čez potok speljana pot, tako da se je možno peljati čez s tovornim vozilom in traktorjem. Ocenjena vrednost del bi bila cca 40.000,00 eur z DDV. Mogoče pa bo investicijo možno izpeljati v naslednjih letih.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič


Aleksander Hudej in Vinko Vrčkovnik sta predlagala, da v Mestni občini Slovenj Gradec uredijo več ekoloških otokov za odlaganje stekla.

 • Odgovor: 
  Komunala Slovenj Gradec se na področju ravnanja z odpadki sooča s številnimi problemi, ki jih bolj ali manj uspešno rešuje. Problem ločevanja stekla se je pojavil po zagonu Koceroda, saj se je pokazalo, da razbita steklena embalaža moti proces prebiranja suhe frakcije odpadkov. Steklo je možno odlagati na ekoloških otokih, ki so v skladu s predpisi razporejeni po celotnem teritoriju njihovega delovanja ali pa ga oddati na zbirnih centrih. Generalno lahko ugotovijo, da Komunala Slovenj Gradec občanom na področju odpadkov nudi dovolj visok standard odvoza, saj večina slovenskih komunal poleg ekoloških otokov odvaža le še mokro frakcijo. Ne glede na to, pa bodo vsako pobudo občanov za dodatne zabojnike proučili in jih v primeru dejanske potrebe tudi namestili.

  Odgovor pripravil: Edvard Pušnik, direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

 

Vinko Vrčkovnik je predlagal, da si strokovne službe na območju Šmartnega ogledajo sanacijo poplav v lanskem letu, saj so potrebna popravila.

 • Odgovor:
  Po jesenskih poplavah v lanskem letu je bil izdelan operativni program sanacije vodotoka Mislinja. Po informacijah izvajalca del VGP Drava Ptuj so vsa dela izvedena po projektu in zaključena. Z navedenimi deli je zagotovljena osnovna protipoplavna varnost, dokončna sanacija vodotoka Mislinja pa je odvisna od sredstev, ki jih bo »ARSO« namenila za redno vzdrževanje vodotokov.

  Odgovor pripravil: Zvonko Kuhelnik

 

Boris Raj, mag. je predlagal, da strokovne službe rešijo problem prometnega režima pred blokom Partizanska 11 v Slovenj Gradcu.

 • Odgovor:
  V preteklosti so na Partizanski 11 že večkrat opravili oglede in skupaj z različnimi nadzornimi odbori stanovanjskega bloka dorekli določene rešitve, ki so jih tudi realizirali. Na pobudo glede dopisa občanke iz Partizanske 11, ki ni članica nadzornega odbora, so dne 20.11.2013 sklicali skupen sestanek na terenu in dorekli možnosti za izvedbo določenih rešitev v spomladanskih mesecih naslednjega leta na podlagi prejetih predračunov za izvedbo del, ki so bila predlagana.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec


Vilhelm Jeseničnik je dejal, da se v Pamečah pojavlja problem glede parkirišč pri poslovilni vežici. Ker je tam parkirišče za poslovilno vežico in parkirišče za privatne namene, občani želijo, da se med parkirišči uredi posebna bariera.

 • Odgovor:
  Vaška skupnost Pameče–Troblje je posredovala soglasje k dostopu z javnega parkirišča pri pokopališču na parkirišče v zasebni lasti. Soglasje je bilo utemeljeno z navedbo, da lastnik zasebnega parkirišča v primeru pogrebov dovoljuje parkiranje na svojem parkirišču. Zaradi tega je smotrno, da je dostop z javnega parkirišča na zasebno omogočen.

  Odgovor pripravil: David Valič


Vilhelm Jeseničnik je opozoril, da je v Odloku o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec jasno napisano, da bodo na vrtičkih postavljene predpisane utice. Na območju S8 se je pojavila nadstrešnica, ki je sicer ustrezno lepo urejena. V zvezi s tem je želel pojasnilo.

 • Odgovor:
  Postavitev omenjene nadstrešnice (rastlinjaka) je ob vednosti strokovne službe MOSG izvedel hišnik Doma starostnikov, ki je v neposredni bližini Skupnostnega urbanega vrta ob Celjski cesti. Dom starostnikov ima vrtiček za potrebe prostočasnih dejavnosti svojih oskrbovancev v najemu od zasebnega lastnika. Kljub temu smo dogovorjeni, da bodo v zimskem času streho pospravljali (enako kot vsi ostali), zato smo od Doma starostnikov zahtevali, da izvede streho rastlinjaka na takšen način, da bo mogoča demontaža strehe s spodnje strani.

  Odgovor pripravil: Boštjan Temniker

 

Vilhelm Jeseničnik je vprašal ali lahko strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec vplivajo, da se sanira ali odstrani objekt bivšega TC Zipo.

 • Odgovor:
  Objekt ZIPO je v zasebni lasti in temu primerna je tudi moč občine glede vplivanja na izboljšanje stanja. V primeru, ko je objekt v tako slabem stanju, da ogroža ljudi, lahko občina izkoristi Zakon o graditvi objektov in zahteva ukrepanje s strani pristojnega inšpektorja. Zakon o graditvi objektov namreč v svojem 154. členu (inšpekcijski ukrepi pri nevarni gradnji) govori:

  »V primeru nevarne gradnje pristojni gradbeni inšpektor ustavi gradnjo oziroma prepove uporabo takšnega objekta ter odredi, da se na objektu oziroma delu objekta v roku, ki ga določi, izvedejo nujna vzdrževalna dela, ali pa da se objekt ustrezno obnovi ali odstrani.«

  Lastniku so za parcele na kateri stoji od požara poškodovan objekt izdali več lokacijskih informacij za gradnjo objektov, kakšni pa so dejanski nameni investitorja, pa žal niso seznanjeni.

  Odgovor pripravila: Rozalija Lužnik

 

Bojan Mestek je v imenu prebivalcev Grajske vasi opozoril, da je zelo ogrožena stabilnost stebrov javne razsvetljave na njihovem območju.

 • Odgovor:
  Opravili smo ogled stebrov javne razsvetljave v Grajski vasi in ocenili, da stabilnost stebrov še ni ogrožena, zato smo sprejeli odločitev, da ponoven ogled opravimo v naslednjem letu in po potrebi stebre zamenjamo.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Jože Vrabič je omenil, da so na tržnici v Slovenj Gradcu postavili znake pešpoti in dostava na tržnico je do 9. ure. Tega se na tržnici držijo, vendar po 15. uri, ko gredo domov občinski redarji, vsa vozila premaknejo na tržnico. Občinski redar naj izvaja nadzor tudi po 15. uri.

 • Odgovor:
  Na Tržnici so se v zadnjih letih z najemniki napolnili vsi lokali, nekateri lastniški lokali so se tudi obnovili, sama ponudba storitev se je povečala, kar ima za posledico večjo število obiskovalcev. V ta namen so se odločili, da na Tržnici deloma spremenijo prometni režim in sicer so uvedli cono za pešce in o tem osebno obvestili vse lastnike in najemnike poslovnih lokalov na Tržnici. Dejstvo pa je, da posamezni najemniki občinskih lokalov prometne signalizacije niso v celoti upoštevali. Problem se poveča v popoldanskem času, ko na Tržnico zapeljejo tudi posamezna vozila obiskovalcev. Zaradi tega so bistveno povečali nadzor nad nedovoljeno vožnjo motornih vozil v peš cono in kar nekaj kršiteljev oglobili, med njimi tudi najemnike poslovnih prostorov na Tržnici. Kršitev v celoti ne bo možno preprečiti, ker peš cona ni fizično zaprta za osebna vozila. V primeru, da se bodo kršitve še nadaljevale, bodo morali Tržnico fizično zapreti za dostop z motornimi vozili z postavitvijo potopnih valjev, kot so to morali storiti na Trgu svobode.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec

 

Jurij Šumečnik je vprašal kakšni so načrti za ureditev parkirišča na pokopališču v Starem trgu?

 • Odgovor:
  Pripravili smo začasno ureditev parkirišča v asfaltni obliki. Po ponovni analizi stroškov in zavezujočega zazidalnega načrta, ki ureja območje pokopališča, smo ugotovili, da je bolj smotrno, da se pokopališče ureja v skladu z zasnovo, kot jo opredeljuje zazidalni načrt. Časovne dinamike nadaljevanja urejanja območja pokopališča in s tem tudi asfaltiranja parkirišča zaenkrat ne moremo podati.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Jurij Šumečnik je želel pojasnila glede ureditve bivšega objekta Bellevue.

 • Odgovor:
  Podajamo naslednja pojasnila:

  1. Kateri prostorski akt ureja posege na tem območju? Na območju obstoječega objekta Bellevue velja naslednji prostorski akt: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (UL RS 55/2002 in UL RS 91/2002), U-I-175/03 (Uradni list RS, št. 46/05), Sprememba in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (UL RS št. 68/2005), Tehnični popravek (Ur. list RS št. 101/08), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/2009), Odlok o razveljavitvi popravkov (Uradni list RS, št. 87/11)

  Parcela s parcelno št. 106/8 k.o. Slovenj Gradec leži v območju Sn (stanovanja nižje gostote).

  V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

  - stanovanja nižje gostote (40-80 preb./ha);
  - terciarne dejavnosti in kvartarne dejavnosti za potrebe stanovanjskega območja;
  - proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov;
  - šport in rekreacija.

  Na vseh zemljiščih, razen v območjih mestnih parkov, arheoloških parkov in obvodnega prostora, so dopustne naslednje vrste posegov:

  - za obstoječe objekte: prenova, dozidave in nadzidave objektov ter nadomestne gradnje – tako da ne presegajo gabaritov obstoječe zazidave v neposredni okolici; v primeru, ko se nadomestna gradnja izvaja na isti tlorisni površini in v enakih gabaritih, je ta možna brez soglasij sosedov; odstranitev objektov; sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so določene z namembnostjo posameznega območja urejanja, ob upoštevanju normativov za varstvo okolja;
  - dopolnilne gradnje novih objektov, ki so določene z pretežno namembnostjo posameznega območja urejanja iz 8. člena, tako da ne presegajo gabaritov obstoječe zazidave v neposredni okolici;
  - legalizacija posegov v prostor v skladu z določili tega odloka;
  - postavitve enostavnih objektov;
  - ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave ter ulična oprema, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežje in naprave za zveze);
  - vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami;
  - ureditev javnih površin;
  - postavitve spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij.

  V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je poleg naštetih vrst posegov dopustna tudi gradnja novih kmetij s spremljajočimi objekti v območjih kjer je kmetijska dejavnost značilna.

  2. Ali je bila izdana kakšna lokacijska informacija za gradnjo objekta za parcelo na kateri je zgrajen objekt Bellevue? Za parcelo s parcelno številko smo lastniku zemljišča kot potencialnemu kandidatu za odkup zemljišča izdali lokacijski informaciji za gradnjo objekta. Obe izdani lokacijski informaciji uvrščata parcelo na kateri je zgrajen objekt v območje Sn - stanovanja nižje gostote.

  3. Informacija glede vložene tožbe Mestne občine na Upravno sodišče.

  Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru je vodilo ločeni tožbi, zaradi izdaje gradbenega dovoljenja zoper gradbeno dovoljenje Upravne enote Slovenj Gradec št. 351-76/2010-70 z dne 15. 3. 2011, v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, št. 35108-388/2010-28-0641 z dne 11. 10. 2012 in o njih odločilo na sejah 21. avgusta 2013 in 18. septembra 2013. Iz sodb je razviden pravni pouk, da zoper izdano sodbo ni dovoljena pritožba (prvi odstavek 73. člena ZUS-1).

  83. člen ZUS-1 dovoljuje strankam, da vložijo revizijo zoper pravnomočno sodbo, izdano na prvi stopnji. Po pridobitvi pravnega mnenja, se občina za revizijo ni odločila.

  Odgovor pripravila: Rozalija Lužnik

 

Vilhelm Jeseničnik je izrekel kritiko glede gledališkega abonmaja v Kulturnem domu Slovenj Gradec in predlagal, da direktor kulturnega doma posreduje podatke o abonmajih.

 • Odgovor:
  Program smo sestavili premišljeno, s strogimi kriteriji. Kot novost smo v tej sezoni pripravili gostujoči gledališki abonma, v sklopu katerega si je mogoče ogledati šest odličnih predstav poklicnih gledališč v Mariboru, Celju in v Ljubljani. Žal se zaradi slabega vpisa ta abonma ne izvaja. Za ogled predstav v abonmaju Opera balet Maribor organiziramo avtobusni prevoz in je vštet v ceno abonmaja. Gledališki abonma ljubiteljskih gledaliških skupin je sestavljen v sodelovanju s Koroškim deželnim teatrom prav tako s strogimi kriteriji. Sodelujoče gledališke skupine so bile izbrane na podlagi referenc – vsi sodelujoči so prejemniki različnih priznanj, plaket in nagrad, ki se podeljujejo za gledališko dejavnost (obrazložitev v prilogi).

  LUTKOVNI ABONMA

  05. 10. – Lutkovno gledališče Velenje: Metuljček cekinček
  23. 11. – LG Velenje: Ne s peklenščki češenj zobat
  21. 12. – Peter Kus: Pojoči grad
  11. 01. – Maja Gal Štromar: Črkolandija
  15. 02. – LG Velenje: Janko in Metka
  15. 03. - Maja Gal Štromar: Cifromanija
  19. 04. – LG Velenje: Snežinka in rožica
  17. 05. – Čarodej Peter: Predstava za otroke

  CENA: 26€ (starši plačajo polovično ceno)
  VPISANIH: 109 abonentov

  WOLFOV KONCERTNI ABONMA

  17. 10. – Kvartet klarinetov Claritet
  27. 11. – Godalni quartet M.Ars
  12. 12. – Maja K. & Tanja V.& Sihana B.
  30. 01. – Duo Lorenz
  06. 02. – Duo Simič & Simič
  06. 03. – Trio Clavimerata
  24. 04. – Trio Amarilis
  15. 05. – Slowind

  CENA: 50€
  VPISANIH: 20 abonentov


  GLEDALIŠKI ABONMA

  20. 10. - KUD Zarja Trnovlje-Celje
  Carlo Goldoni: Krčmarica Mirandolina
  Režija: Vojko Belšak

  17. 11. - Gledališko društvo Kontrada Kanal
  Niccolo Machiavelli: Mandragola
  Režija: Blaž Valič

  15. 12. - KD Bohinjska Bela , Gledališče Belansko
  George Bernard Shaw : Pygmalion
  Režija: Bernarda Gašperčič

  19. 01. - Kulturno društvo Domovina Osp
  Edita Frančeškin : Življenje lepo je, dokler ...
  Režija : Edita Frančeškin

  16. 02. - KUD Valentin Kokalj Visoko pri Kranju
  Dragutin Dobričanin: Skupno stanovanje
  Režija: Herman Mubi

  16. 03. - KUD Dolomiti Dobrova
  Rene de Obaldia : Veter v vejah sasafrasa
  Režija: Franci Končan

  20. 04. – Studio A
  Emigranta
  Režija: Aleksander Čaminski

  CENA: 56€
  VPISANIH: 149 abonentov

  GOSTUJOČI GLEDALIŠKI ABONMA

  SLG CELJE
  oktober 2013 - Zbrana dela Williama Shakespeara (okrajšano) / Komedija
  februar 2014 – Naše mesto / Drama

  DRAMA MARIBOR
  november 2013 – Nočni portir / Drama
  december 2013 – Nema poroka / Komedija

  MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
  Januar 2014 – Fiziki / Satirična drama
  Marec 2014 – Samba lantana / Drama

  CENA: 150€ z avtobusnim prevozom
  VPISANIH: 6 abonentov, abonma preklican zaradi premajhnega vpisa!

  ABONMA OPERA BALET MARIBOR


  -Giacomo Puccini
  Triptih (Plašč, Sestra Angelika, Gianni Schicchi)

  -Tomaž Svete
  Granatno jabolko

  -Ferdinand Hérold/Ludwig Hertel (aranžma Jean-Michel Damase)
  Navihanka

  -Giuseppe Verdi
  Aida

  -Gioacchino Rossini
  Italijanka v Alžiru

  -Rodion Ščedrin
  Carmen

  CENA: 150€ z avtobusnim prevozom
  VPISANIH: 43 abonentov

  VEČERNI FILMSKI ABONMA
  CENA: 26€
  VPISANIH: 10 abonentov


  ŠOLSKI FILMSKI ABONMA

  CENA: 17€
  VPISANIH: 54 abonentov


  SKUPAJ VSEH VPISANIH ABONENTOV JE 385
  Obiskovalci PUM-a, OZARE, brezposelni in socialno ogroženi v dopoldanskem filmskem abonmaju niso všteti!


  PRILOGA:

  Predstavitev gledaliških skupin, ki sodelujejo v Gledališkem abonmaju Kulturnega doma Slovenj Gradec v abonmajski sezoni 2013/2014

  KRČMARICA MIRANDOLINA – KUD ZARJA Trnovlje - Celje

  Režija: Vojko Belšak

  Leta 1999 je prejel Študentsko Prešernovo nagrado za nadarjenega mladega igralca
  Srečko Centrih (Fabricio).. Linhartova plaketa , Zlata Linhartova značka
  Cvetka Jovan Jekl (Mirandolina) ... Linhartova listina
  Živko Beškovnik (Markiz pl. Forlinpopolo ) ..Zlata Linhartova značka
  Tomaž Krajnc (Kavalir pl. Rippafratta) ... njegov režijski prvenec je bil uvrščen na Državno Linhartovo srečanje 2013


  MANDRAGOLA – Gledališko društvo KONTRADA, Kanal
  Režija: Blaž Valič
  1999, 2000 je B. Valič zmagal s skupino KONČNO SPREJETI na državnem prvenstvu v improvizacijah
  2005 nagrada ZLATA PALIČICA za najboljšo moško vlogo na mednarodnem festivalu igranih predstav poklicnih gledališč za otroke za vlogo v predstavi Butalci !!! v režiji Jaše Jamnika
  2008 je na dnevih komedije v Celju prejel naslov "Komedijant večera" za vlogo Camilla Chandebisa v predstavi Bolha v ušesu.

  PYGMALION – KD Bohinjska Bela, Gledališče Belansko


  Režija: Bernarda Gašperšič

  Igralka Špela Elizabeta Soklič na 15. festivalu gorenjskih komedijantov, ki je bil med 22. in 24. junijem 2012 na Dobu pri Domžalah, za vlogo Lize prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo
  POSEBNO PRIZNANJE PO PRESOJI STROKOVNE ŽIRIJE 9. FESTIVALA KOMEDIJE V PEKRAH dobi ŠPELA ELIZABETA SOKLIČ za GOVORNO OBLIKOVANJE vloge Lize Doolittlove v »Pygmalionu« Georga Bernarda Shawa v izvedbi Kulturnega društva Bohinjska Bela, Gledališče Belansko.

  ŽIVLJENJE JE LEPO, DOKLER ... – KD Domovina, Osp


  Režija in tekst: Edita Frančeškin

  Vsakoletne nagrade Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) so najvišja priznanja, ki jih prejmejo posamezniki ali ljubiteljske kulturne ustanove in društva za kulturno in umetniško udejstvovanje in dolgoletno delo. Zlato plaketo za življenjsko delo je na podelitvi v Festivalni dvorani v Ljubljani prejela Edita Frančeškin, in sicer na področju razvijanja ljubiteljskega gledališča.

  SKUPNO STANOVANJE – KUD Valentin Kokalj, Visoko pri Kranju

  Režija: Herman Mubi

  Frenk Kranjec (ded Bogo)
  - leta 2012 na 8. festivalu komedije Pekre Frenk Kranjec prejme nagrado Komedijant festivala za vlogo Jožefa Švejka v predstavi Vstajenje Jožefa Švejka
  - leta 2013 na 16. festivalu gorenjskih komedijantov (Medobmočno srečanje gledaliških skupin Gorenjske) prejme nagrado za najboljšo moško glavno vlogo in sicer vlogo Dedija v predstavi Sobe in deda Boga v predstavi Skupno stanovanje.

  VETER V VEJAH SASAFRASA – KUD Dolomiti, Dobrova


  Režija: Franci Končan

  Avstrijski veleposlanik Erwin Kubesch je v petek, 15. januarja 2010 v svoji rezidenci režiserju Franciju Končanu izročil zlati znak za zasluge za Republiko Avstrijo na področju odrske umetnosti in za več desetletij dolgo sodelovanje z mladinskimi gledališčniki na južnem Koroškem.

  Za najboljša dela je prejel mnoga priznanja. Leta 2003 so mu za njegovo vsestransko delo na področju odrskega ustvarjanja na avstrijskem Koroškem podelili Tischlerjevo nagrado, poimenovano po dr. Jošku Tischlerju, najvišjo nagrado za zasluge za slovensko narodnostno skupnost na avstrijskem Koroškem.

  EMIGRANTA - STUDIO A


  Režija: Aleksandar Čaminski

  Decembra 2006 – Ustanovitelj in mentor stalne gledališke delavnice »Studio A« v Slovenj Gradcu. V minulem obdobju se je več kot 30 ljudi udeležilo v aktivnostih studia. Dva člana sta bila sprejeta na AGRFT – Ljubljana. Doslej so v studiu dokončali 8 produkcij. Razen rednih nastopov na Koroškem so naše predstave igrali tudi izven naše regije (Ljubljana, Maribor, Ptuj, Velenje), uvrščeni so bili v abonmajih v Slovenj Gradcu, na Vranskem in v Zrečah, itd. Svoje produkcije so izvajali na gledaliških festivalih »Državno Linhartovo srečanje« v Postojni (trikrat), »Čufarjevi dnevi« na Jesenicah in »Se dobimo pred ŠKUCem« v Ljubljani. Uresničili so tudi nekaj mednarodnih gostovanj (»Bečejski mozaik«, Novi Bečej, Srbija, 2007), »Gledališki dnevi Evropskih kultur«, Paderborn, Nemčija, 2009, ter na Umetniški univerzi (KUG) v Gradcu, 2012 v okviru manifestacije EPK Maribor 2012). Za svoje delo so dobili vrsto priznanj: 6 igralskih za glavne vloge (3 ženske in 3 moške), 3 priznanja za mentorsko delo na »Regijskih Linhartovih srečanjih« in ena nagrada za glavno žensko vlogo na Festivalu »Čufarjevi dnevi«. Produkcija »Nova ljubezen« je dobila finančno podporo in je bila uvrščena v program »EPK Maribor 2012«.

  Odgovor pripravil: Benjamin Pirnat, direktor Kulturnega doma Slovenj Gradec
Prikaži vprašanja in odgovore

27. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 3. septembra 2013

Pobude in vprašanja, ki so bila podana na 27. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 3. septembra 2013

Pobude in vprašanja, ki so bila podana na 27. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 3. septembra 2013


Aleksander Hudej je opozoril, da kljub začetku šolskega leta še vedno poteka adaptacija na OŠ Podgorje. Prav bi bilo, da pristojne službe poskrbijo za varnost.

 • Odgovor:
  Izvajalca smo posebej opozorili, da mora biti zaradi začetka šolskega leta še posebej pozoren in previden. Dodatno je moral zavarovati gradbišče in ob zaključku posameznih faz takoj odstraniti ves gradbeni material in opremo. Vsa dela, ki bi predstavljala kakršno koli tveganje za varnost otrok, je moral opravljati v popoldanskem času oz. med vikendom. Koordinator za varstvo in zdravje pri delu je pred začetkom šolskega leta še dodatno pregledal gradbišče podal ustrezna navodila. Vsa dela so v zaključni fazi in morajo biti končana do 20. 9. 2013.

  Odgovor pripravil: Tomaž Karničnik

 

Vilhelm Jeseničnik je povedal, da so delavci Komunale dne, 25. 7. 2013 ob 7.35 na Ronkovi 8 v Slovenj Gradcu pobrali v isti smetnjak vse smeti, tako suhe kot mokre. Dogodek je tudi posnet. Takšno ravnanje ni primerno in je neodgovorno, še posebej zato, ker Komunala kontrolira način odlaganja smeti, in sicer tako, da jih zložijo iz zabojnikov, fotografirajo in fotografije obesijo na oglasne deske v blokih.

 • Odgovor:
  Komunala Slovenj Gradec se na področju ravnanja z odpadki sooča s številnimi problemi, ki jih bolj ali manj uspešno rešuje. Z namenom, da bi izboljšali kvaliteto ločevanja odpadkov na izvoru, smo v poletnih mesecih pričeli s kontrolo suhe frakcije na terenu. Ugotavljamo, da so občani to sprejeli z odobravanjem, saj je glavni namen kontrole izobraževanje in ne kaznovanje. Z navedeno kontrolo se je potrdilo že znano dejstvo, da je ločevanje odpadkov v gospodinjstvih, ki živijo v enostanovanjskih hišah, zadovoljivo. Precej slabše pa je pri blokih, kjer je odgovornost posameznika zamegljena. Tako je pretežni del suhe frakcije iz tega območja neprimeren za prebiranje in se v nadaljevanju procesa meša z mokro frakcijo. Ne glede na navedeno pa imajo delavci Komunale obvezno navodilo, da tudi pri blokih pobirajo vsako frakcijo posebej. Neljuba napaka je bila ustrezno sankcionirana in se ne bo več pojavljala. Prav tako bo podjetje v prihodnje izvajalo več aktivnosti za izboljšanje ločevanja odpadkov v blokih.

  Odgovor pripravil: Edvard Pušnik, direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

 

Zdravko Krajnc je povedal, da želi občan na podeželju graditi turistični objekt, vendar to ni možno na kmetijskem zemljišču. Sicer ima tudi stavbno zemljišče, vendar je tam dvorišče, kjer takšnega objekta ne morejo umestiti. Občanom na podeželju je potrebno prisluhniti in jim pomagati iskati rešitve.

 • Odgovor:
  Stranka je imela željo izkoristiti možnost širitve stavbnega zemljišča, ki jo je dopuščal 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt-C) (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12), a je zaradi težav pri izdelavi strokovne podlage in hitre nepričakovane odločitve o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena ZPNačrt-C do končne odločitve Ustavnega sodišča (sodba U-I-43/13-8, z dne 11. 4. 2013), to možnost zamudila.

  Trenutno reševanje poteka v skladu z možnostmi, ki nam jo nudi obstoječa zakonodaja na tem področju in to je v okviru sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN) MOSG. Do strankine pobude je bilo zavzeto pozitivno stališče, kar pomeni, da bo pobuda ustrezno vključena v nadaljevanje postopka prijave OPN. V kolikor bo prišlo do sprememb zakonodaje, ki bi stranki omogočale hitrejšo rešitev, bomo stranko v skladu z obstoječo prakso o tem tudi obvestili in izvedli vse aktivnosti, ki bodo imele osnovo v materialnem predpisu.

  Odgovor pripravila: Rozalija Lužnik

 

Zdravko Krajnc je nadalje opozoril, da so starši učencev na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec zelo vznemirjeni, ker izvajalec izvaja dela na strehi.

 • Odgovor:
  Prvi razpis za sanacijo strehe Druge osnovne šole Slovenj Gradec je bil objavljen 6. 5. 2013. Ponudbe so bile bistveno višje od planiranih sredstev, zato so bile zavrnjene. Pripravili smo racionalizacijo popisov. Zaradi zahtevanih zakonskih rokov smo lahko drugi razpis objavili 21. 6. 2013. Takoj ko je potekel rok za pritožbe, je izvajalec podpisal pogodbo in začel z aktivnostmi na gradbišču. Organizacijo dela in življenja na šoli so prilagodili dani situaciji.

  Odgovor pripravil: Tomaž Karničnik

 

Peter Cesar je omenil, da so na Gmajni rekonstruirali del ceste. Na tem odcepu je tudi nova kanalizacija in jaški za meteorne vode. Na kratki razdalji je preko trideset pokrovov, ki so različnih višin. Odstopanja niso velika, vendar vozniki čutijo tresljaje. Podobno je tudi po sanaciji Ronkove ulice v Slovenj Gradcu, kjer je na razdalji 200 m več kot dvajset jaškov, prav tako različnih višin.

 • Odgovor:
  V zvezi z omenjeno problematiko glede postavitve pokrovov na jaških smo si stanje ogledali na dveh lokacijah. Ogledali smo si Ronkovo ulico in ureditev na Gmajni. Nekateri pokrovi in vodovodne kape so res nižje od nivelete asfalta. Razlog za to je preprost, in sicer, da pri pluženju ne bi prihajalo do poškodovanja okvirjev oziroma samih pokrovov. Res pa je, da so posamezni pokrovi mogoče nižji kot bi bilo potrebno, vendar nikakor ne gre za dve tretjini vgrajene infrastrukture. Za mnenje smo povprašali podjetje KOSTMANN d.o.o., ki ima izkušnje iz Avstrije, pri njih so nam prav tako potrdili, da je takšna praksa tudi v Avstriji. Seveda, še enkrat ponavljamo, da je na določenih jaških to višinsko odstopanje preveliko. V sled opozorilu, ki je bilo podano, bomo v bodoče še več pozornosti usmerili na to problematiko.

  Odgovor pripravil: Dražen Topič

 

Peter Slemenik je vprašal kdaj bodo izvedli obnovo mrliške vežice v Šmartnem? 

 • Odgovor:
  Kot je bilo že navedeno na seji sami, za mrliško vežico v Šmartnem pripravljamo projekt, saj je obseg predvidenih del tolikšen, da je potrebno za to pridobiti gradbeno dovoljenje. Obnova je predvidena v naslednjem proračunskem letu.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Hinko Kašnik se je navezal na pobudo ČS Štibuh, ki jo je iznesel na prejšnji seji in se navezuje na ekološke otoke. Zahvalil se je za odgovor, ki ga je posredoval predsedniku in članom ČS Štibuh. Ampak le-ti z odgovorom niso zadovoljni in dejstva, ki so predstavljena, naj ne bi držala. Predlagal je, da so v bodoče predsedniki obveščeni, kaj se bo v posamezni četrtni ali vaški skupnosti dogajalo.

 • Odgovor:
  Strokovne službe bodo v prihodnje poskušale še bolj sodelovati z vaškimi skupnostmi in njihovimi vodstvi, saj, kot je pravilno navedel svetnik, so oni tisti, ki dejansko najbolj poznajo svojo vaško oz. četrtno skupnost in so dejansko prvi, od katerih se lahko dobijo povratne informacije.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Peter Pungartnik, mag. je dejal, da so občani dolžni odlagati steklo v posebne zabojnike. Vendar je le-teh izjemno malo. V kolikor Komunala stekla ne bo več pobirala, mora na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec zagotoviti zadostno število zabojnikov.

 • Odgovor:
  Problem ločevanja stekla se je pojavil po zagonu Koceroda, saj se je pokazalo, da razbita steklena embalaža moti proces prebiranja suhe frakcije odpadkov. Steklo je možno odlagati na ekoloških otokih, ki so v skladu s predpisi razporejeni po celotnem teritoriju našega delovanja ali pa ga oddati na zbirnih centrih.

  Generalno lahko ugotovimo, da Komunala Slovenj Gradec občanom na področju odpadkov nudi dovolj visok standard odvoza, saj večina slovenskih komunal poleg ekoloških otokov odvaža le še mokro frakcijo. Ne glede na to pa bomo vsako pobudo občanov za dodatne zabojnike proučili in jih v primeru dejanske potrebe tudi namestili.

  Odgovor pripravil: Edvard Pušnik, direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d. o. o.

 

Vinko Vrčkovnik je opomnil, da so na mostu na kolesarski stezi pri Merkurju že pred časom ukradli samopolnilne luči. Občani opozarjajo, da je tam ponoči zelo temno. Nadalje je dejal, da je v Šmartnem od Tajhtarjevega mostu proti Tomaški vasi struga zaraščena, zato bi jo bilo nujno potrebno očistiti.

 • Odgovor:
  Luči, ki so bile nameščene na mostu pri Merkurju, so bile na sončno energijo in dokaj drage.  V letošnjem letu ni bilo planiranih finančnih sredstev za postavitev novih. Bomo pa zadevo poskušali urediti v letu 2014.

  Glede čiščenja struge pri Tajhterjevem mostu lahko zagotovimo, da bomo strugo oz. zarast očistili najkasneje do konca novembra.

  Pripravil: Dražen Topič

 

Franjo Murko je omenil, da je sanacija Suhodolnice nujna. Krajani, ki živijo ob Suhodolnici, so zelo zaskrbljeni in se bojijo večjih nalivov.

 • Odgovor:
  Dela na Suhodolnici so se začela. V letošnjem letu se bo izvedlo čiščenje zarasti in reševanje pretočnosti, v naslednjem letu pa regulacija do predvidenega obsega, ki zajema traso od mosta pri Nami do mosta pri pokopališču.

  Pripravil: David Valič
Prikaži vprašanja in odgovore

26. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 9. julija 2013

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 26. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 9. julija 2013

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 26. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 9. julija 2013


Aleksander Hudej je vprašal kdaj bodo sanirali dva udora na cesti Podgorje, od Podgorja pod kmetijo Strgar in še malo nižje. Treba bo narediti škarpo in izrazil je bojazen, da bodo z deli pričeli šele pozno v jeseni, ko se lahko pojavijo vremenske nevšečnosti.

Odgovor:
Sanacija udorov se bo začela predvidoma v mesecu septembru, saj se bo sanacija objektov financirala s strani državnega proračuna, kot odprava posledic naravne nesreče. Občina je pogodbo o financiranju že podpisala in čaka samo še na podpis ministra. Takoj po prejemu pogodbe se bodo dela začela izvajati, saj je bil postopek javnega naročanja že izpeljan in na podlagi tega izbran izvajalec.

Odgovor pripravil: David Valič

 

Jože Vrabič je opozoril, da na zaključku Gosposvetske ceste v Slovenj Gradcu pri zavijanju v levo na Celjsko cesto pogosto nastajajo zelo veliki prometni zamaški. Predlagal je, da se postavi prometni znak »obvezna smer v desno« in se lahko vozniki na krožišču pri bivši Nami obrnejo na Celjsko cesto. Vprašal je, če je to možno.

 • Odgovor:
  Predlog postavitve prometne signalizacija obvezna smer desno oziroma prepovedano zavijanje levo na priključku Gosposvetske ceste na Celjsko cesto (državna cesta R1/227) je z vidika propustnosti samega priključka neprednostne ceste sicer smiseln, vendar le v času popoldanske konice. V drugih časih se zastoji ne pojavljajo tako intenzivno. V primeru postavitve predlagane signalizacije se bo gostota prometa po Meškovi ulici po vsej verjetnosti povečala, predvsem v času konice. Na podlagi Zakona o cestah je pristojnost za postavitev prometne signalizacije na priključkih državnih cest na Direkciji Republike Slovenije za ceste. Preden se pošlje Vaš predlog za dopolnitev prometne signalizacije na DRSC bomo predlog obravnavali še na seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec.

 

Jože Vrabič je povedal, da se večkrat vozi mimo lepo urejenega Parka herojev v Slovenj Gradcu. Na zadnji svečanosti v parku so ponovno ugotavljali, da se še vedno po tem spomeniku in po grobnici vozijo skejterji. Predlagal je, da namestijo majhne nastavke in s tem skejterjem preprečijo vožnjo.

 • Odgovor:
  Problem, ki ga omenja svetnik Jože Vrabič bomo rešili s postavitvijo arhitekturne ovire v obliki konfinov, ki bodo sovpadali s spominskim obeležjem. Postavitev bomo izvedli v sklopu ureditve spomenika padlim borcem v osamosvojitveni vojni, ki bo v tem parku postavljen predvidoma do konca leta.

  Odgovor pripravil: Boštjan Temniker

 

Hinko Kašnik je iznesel pobudo ČS Legen, da se pri igrišču na Legnu uredi priključek za tekočo vodo.

 • Odgovor:
  Zadeva je bila predana JP Komunala d.o.o. in bo urejena v najkrajšem možnem času, tako da bo možno dostopati do vode za pitje in umivanje.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Hinko Kašnik je opozoril, da so predstavniki ČS Legen nezadovoljni s postopki pri izgradnji zelenih otokov. Navajajo, da niso bili dobro informirani o tem kje bodo ti otoki zgrajeni, niti jih niso pristojni vprašali za mnenje, kakšne so njihove želje ali rešitve. V kolikor je možno prosijo, da se ta dela zaustavijo in se pristojne službe nemudoma sestanejo s predstavniki četrtne skupnosti in uskladijo lokacijo zelenih otokov v tej četrtni skupnosti.

 • Odgovor:
  Predstavniki JP Komunala d.o.o. so lokacije zelenih otokov uskladili s strokovnimi službami. Oblika ekoloških otokov je enotno urejena za celotno občino. Prav tako so bili predstavniki JP Komunala na lokacijah predvidenih ekoloških otokov, tako da so bili stanovalci o lokacijah otokov seznanjeni.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Hinko Kašnik je opomnil, da so že pred časom na seji govorili o protiprašnih zaščitah na kmetijah, kjer vodijo povezovalne ceste. Zanimalo ga je ali so planirana kakšna finančna sredstva za izgradnjo teh protiprašnih zaščit ali je to le v okviru proračuna v vaških skupnostih.

 • Odgovor:
  Posebna sredstva v proračunu za namen protiprašnih zaščit niso predvidena, ampak se to ureja v sklopu proračuna vaških skupnosti.

  Odgovor pripravil: David Valič

 

Peter Cesar je omenil, da si Slovenj Gradec kot mesto kulture vsekakor zasluži lepše in bolj urejeno pokopališče. V Starem trgu pripravljajo še en del zemljišča za grobove tako za klasičen kot tudi žarni pokop. Nekatere občane zanima kako je z možnostjo mesta za raztros posmrtnih ostankov. Vprašal je ali je ta projekt možno izvesti v kratkem času. Nanj so se obrnili tudi nekateri občani, ki imajo grobove tik ob živi meji in le ta je na nekaterih mestih v zelo slabem stanju.  

 • Odgovor:
  Celovit in kvalitetno narejen ureditveni načrt (UN) mestnega pokopališča je mesto Slovenj Gradec dobilo pred dvanajstimi leti. Ker je bilo vse do letošnjega leta prostora v starem delu pokopališča dovolj, širitev po UN ni bila aktualna. Kljub temu se je v preteklosti urejanje v manjši meri izvajalo mimo UN. Šele letošnje leto je mestna občina na podlagi UN pristopila k prvi fazi večje širitve mestnega pokopališča v kateri je predvidena ureditev štirih večjih otokov, ki bodo namenjeni klasičnim in žarnim pokopom. V sklopu del, ki so ta čas ravno v izvajanju, se bodo uredile povezovalne poti z robniki, položile se bodo inštalacije za ozvočenje in razsvetljavo, položile se bodo cevi za odvod padavinske vode, zasadilo se bo drevje, uredilo se bo mesto za zbiranje odpadkov. V UN je predvidena lokacija za raztros posmrtnih ostankov locirana na skrajno zahodnem delu novega pokopališča, ki predstavlja eno od naslednjih faz širitve pokopališča, časovnica realizacije katere pa je v veliki meri odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Vse do takrat oblika take vrste pokopa v MOSG žal ne bo mogoča.

  Odgovor pripravil: Boštjan Temniker

 

Peter Cesar je omenil, da se je zaključilo Slovenjgraško poletje. Prireditve so bile dobro obiskane in z dobrim programom. Zmotilo ga je, da so avtomobili bili parkirani na Sokličevem trgu, da so bili parkirani neposredno pred spomenikom, med spomeniki, nadalje, da so tam koši za smeti, na trgu je koš za košarko in kup takih zadev. Avto od podjetja za ozvočenje je stal tik ob župnišču na pločniku in menil je, da bi morali takšne stvari odpravili. Problem parkiranja na Sokličevem trgu ni samo v času Slovenjgraškega poletja, pač pa tudi v ostalih dnevih.

 • Odgovor:
  V zvezi parkiranja osebnih vozil pri župnišču na Sokličevemu trgu gre izključno za parkiranje osebnih vozil uporabnikov župnišča oz. lastnikov zemljišča Župnijski urad Slovenj Gradec. Gre za del zemljišča parc. št. 519 v velikosti 752 m2, kjer pa je tudi del Sokličevega trga. Občinsko redarstvo na delu zasebnega zemljišča ne izreka sankcij.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec.

 

Peter Cesar je opozoril, da tabla pri železnem mostu v Slovenj Gradcu v zelo slabem stanju, pravzaprav neuporabna in menil je, da bi jo morali zamenjati.

 • Odgovor:
  Tabla se bo zamenjala.

  Odgovor pripravil: David Valič
Prikaži vprašanja in odgovore

25. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec dne, 18. junija 2013

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 25. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec dne, 18. junija 2013.

Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bili podani na 25. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec dne, 18. junija 2013.


Vilhelm Jeseničnik je vprašal kdo skrbi za semaforje, namreč na nekaterih križiščih so namestili odštevalnike, pa že kar lep čas ne delajo.

 • Odgovor:
  Mestna občina Slovenj Gradec je z odštevalniki opremila tri križišča in sicer vsa tri križišča, kjer prometni tok ni reguliran na podlagi gostote prometnega toka v križišču in kjer so časovni intervali  konstantni. Na ostalih semaforiziranih križiščih, ki so krmiljeni na podlagi prometnega toka v križišču preko induktivnih zank, zaradi previsokih stroškov investicije žal to ni mogoče, saj znaša znesek opreme štirikrakega semaforiziranega križišča okoli 10.000,00 €. Glede na to, da smo skupaj z drugim dobaviteljem in izdelovalcem odštevalnikov iz Avstrije poiskali cenovno ugodnejšo rešitev (2.500,00 € za štirikrako križišče) je slabost te rešitve v tem, da teh odštevalnikov ni možno namestiti na semaforizirana križišča, kjer je prometni tok v križišču reguliran preko induktivnih zank na podlagi same količine prometnega toka. Druga slabost oz. pomanjkljivost pa je ta, da se ti odštevalniki samodejno nastavljajo na podlagi zaznavanja izmenične električne napetosti v semaforski glavi in torej niso neposredno vezani s krmilno semaforsko omarico, kar ima za posledico njihovo občasno nekaj minutno ugašanje oz. nedelovanje. To pomeni, da je njihovo delovanje pravilno in ne pomeni, da so v okvari ali da ne delujejo, kar misli marsikateri voznik. Res pa je, da nam že od same namestitve naprej, odštevalniki v križišču pri Katici povzročajo težave v delovanju, kjer gre za težavo v programski opremi in kompatibilnosti s samo semaforsko glavo. V tem trenutku v tem križišču trije odštevalniki od štirih ne delujejo, kar pa ne pomeni, da je kakor koli oviran promet ali zmanjšana prometna varnost v samem križišču.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec

 

Aleksander Camlek je v imenu lastnikov psov predlagal, da se v bližini novega MKC postavijo koši za pasje odpadke.

 • Odgovor:
  Koš za pasje iztrebke pri MKC-ju je naročen in bo nameščen v najkrajšem možnem času.

  Odgovor pripravil: mag. Aljoša Krivec

 

Vilhelm Jeseničnik je vprašal koliko Mestno občino Slovenj Gradec stanejo prenosi sej občinskega sveta.

 • Odgovor:
  Kot je na 25. seji svetniku gospodu Jeseničniku že odgovoril župan, MOSG namenja za obveščanje javnosti o svojih aktivnostih preko lokalne televizije mesečno neto 492,00 EUR, v ta okvir pa sodijo tudi prenosi sej mestnega sveta, torej lahko odgovorimo preprosto, da direktno za prenose in snemanja sej mestnega sveta MOSG ne namenja nič oziroma je slednje zagotovljeno v okviru omenjenega zneska. MOSG namreč namenja za delovanje internega kanala oziroma Televizije Slovenj Gradec zgolj minimalni znesek, s katerim so zagotavljana sredstva, ki jih za oddajanje programa zahtevajo agencije, v okvir teh sredstev pa je zajeto tudi predvajanje in snemanje ter videomontaža občinskih prireditev, snemanje, videoobdelava in predvajanje sej občinskega sveta ter njihova priprava za objavo na internetu ter zakup in vzdrževanje spletnega prostora na portalu VIMEO.COM, kjer so seje javno dostopne, objava videostrani informativne narave za MOSG in občinski svet ter vaške in četrtne skupnosti ter javne zavode in izobraževalne ustanove.

  Odgovor pripravil: Dušan Stojanovič

 

Vilhelm Jeseničnik in Boris Raj, mag. sta predlagala, da se sanira križišče na Celjski cesti – Maistrova ulica.

  <