Zapisniki sej v mandatu 2018-2022

3. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 13. 2. 2019

V sredo, 13. februarja 2019, ob 16.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 31 januar 2019
  • Število pogledov: 1094
1. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    uvodna stran

      

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4522/Osnutek-prora%C4%8Duna-MOSG-za-leto-2019


2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Sotočje;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka    Skica 1   Skica 2    Skica 3     Sklica 4     Skica 5    Skica 6    Skica 7

                                      Skica 8    Skica 9    Skica 10   Skica 11

 

3.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

     za   turizem,  šport, mladinske in socialne programe; - predlog za obravnavo po skrajšanem 

     postopku

     Osnutek odloka

 

4. Seznanitev s Poslovnim načrtom Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto

    2019;

    (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

 

5. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Vzgojno varstveni zavod Slovenj

     Gradec)

     Gradivo k tej točki 


6.  Soglasje k povišanju cene socialne oskrbe na domu v Mestni občini Slovenj Gradec, za

    obdobje od 1.3.2019 dalje;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Koroški dom starostnikov Črneče –  

    Dravograd)

    Gradivo k tej točki   


7. Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega

    načrta poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Gradivo k tej točki      Skica 1    Skica 2     Skica 3    Skica 4     Skica 5     Skica 6

                                           Skica 7     Skica 8     Skica 9    Skica 10     Skica 11


8. Informacija o postopkih glede izgradnje Tretje razvojne osi na Koroškem;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

9. Informacija o postopkih glede izgradnje Južne obvoznice v Slovenj Gradcu;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

-  Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov:

a) Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec,

     predlog sklepa

 

b) Prva osnovna šola Slovenj Gradec,

     predlog sklepa

 

c) Druga osnovna šola Slovenj Gradec,

    predlog sklepa


č) Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu,

    predlog sklepa


d) Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu,

     predlog sklepa


e) Tretja osnovna šola Slovenj Gradec,

     predlog sklepa

 

f) Glasbena šola Slovenj Gradec,

     predlog sklepa

 

g) MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec,

     predlog sklepa


h) Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,

     predlog sklepa


i) Kulturni dom Slovenj Gradec,

    predlog sklepa


j) Zdravstveni dom Slovenj Gradec,

    predlog sklepa


k) Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec,

    predlog sklepa


l) Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe »SPOTUR« Slovenj Gradec;

    predlog sklepa


m) Predlog za imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda JZ Spotur;

      predlog sklepa


n) Predloga za imenovanje predstavnika uporabnikov v Svet Knjižnice Ksaverja Meška

    Slovenj Gradec;

     predlog sklepa


o) Predloga za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD         Koroška«

     predlog sklepa  


p) Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;

     predlog sklepa


r) Soglasje k imenovanju direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Slovenj Gradec;

    predlog sklepa 


11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

12. Premoženjsko pravne zadeve;