Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

  • 27 april 2016
  • Število pogledov: 869

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovnem objektu Ozka ul. 1 v Slovenj Gradcu, v izmeri 82,02 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 1591 002.

V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: trgovina, pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 457,02 EUR.

Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu in velja za tekoče leto.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna najemna pogodba v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Dokumenti za prenos