Naročila in objave

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

  • 4 april 2016
  • Število pogledov: 1178

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva. Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje najkasneje 03.05.2016 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.00 ure istega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3, odvisno za katero področje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej izdelano ponudbo.

Datum zaključka razpisa5.5.2016 12:00:00

Dokumenti za prenos