Naročila in objave

JN - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

  • 31 marec 2016
  • Število pogledov: 1027

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo po odprtem postopku Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017.

Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do vključno 11. 5. 2016 do 9.00 ure na naslov naročnika. Prijave morajo prispeti na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec do 11. 5. 2016, do 9.00 ure (upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane v vložišče občine do 11. 5. 2016 do 9.00 ure ali prispele po pošti najpozneje 11. 5. 2016 do 9.00 ure). Rok za prejem ponudbe velja tudi za priporočeno pošto.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO 11. 5. 2016, OB 11.00 URI, V SEJNI SOBI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (prvo nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

Datum zaključka razpisa11.5.2016 9:00:00

Dokumenti za prenos