Naročila in objave

NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

  • 25 marec 2016
  • Število pogledov: 1059

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo.
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.
Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi, prevzemu del in prejetja računa.

Rok izvedbe:

  • Pričetek montaže: 01.08.2016
  • Dokončanje: 15.08.2016
Pogoji: Ponudnik mora biti registriran za izvajanje tovrstnih storitev

Datum zaključka razpisa6.4.2016 10:00:00

Dokumenti za prenos