Naročila in objave

NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

  • 21 marec 2016
  • Število pogledov: 700

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30a. člena ZJN-2. Pogajanj ni.

Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili teh navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki so navedeni v 5. točki teh navodil.

Dokumenti za prenos