Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014-UPB1, 81/2016), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 za podelitev ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE in ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET.

  • 22 december 2016
  • Število pogledov: 1926

ŽELEZNIKARJEVA NAGRADA se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik, skupina ali organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na področju športa, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju športa, ugleda in uveljavljanju občine.

Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

ŽELEZNIKARJEVA PLAKETA se podeli posameznikom, skupini ali organizaciji, kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.

 Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

 -       podatke o predlagatelju,
-       natančne podatke o kandidatu,
-       utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
-       morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki  predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj podeli v posameznem letu eno Železnikarjevo nagrado in največ tri Železnikarjeve plakete.

Predloge je potrebo poslati najkasneje do torka,  28. februarja 2017 na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec
Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu MOSG
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

 

Datum zaključka razpisa28.2.2017 0:01:00