Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014 – UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja

  • 18 april 2017
  • Število pogledov: 2296

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2017

za podelitev:

1. NAZIVA ČASTNEGA OBČANA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
2. OBČINSKO NAGRADO
3. PLAKET  MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAZIV ČASTNI OBČAN Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.


OBČ
INSKO NAGRADO se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za dosežke, za katere je že prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado), ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.


PLAKETO MESTNE OBČ
INE SLOVENJ GRADEC se podeli občanom, pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

-       podatke o predlagatelju,
-       natančne podatke o kandidatu,
-       utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
-       morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva o utemeljitvi.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Posamezen kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec podeli v posameznem letu eno Občinsko nagrado in največ tri plakete Mestne občine Slovenj Gradec.

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 14. julija 2017 na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

 

Razpis je v prilogi.

Datum zaključka razpisa15.7.2017 0:01:00

Dokumenti za prenos