Naročila in objave

SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV OBRATOVANJA BANKOMATOV V NASELJIH PAMEČE IN PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU V OBDOBJU 2019-2023 (JN004005/2019-W01)

Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju. Predmet javnega naročila so storitve – »Subvencioniranje stroškov obratovanja bankomatov v naseljih Pameče in Podgorje pri Slovenj Gradcu v obdobju 2019-2023«, in sicer dodelitev finančnih sredstev izbranemu prijavitelju v obliki delnega subvencioniranja stroškov obratovanja obeh bankomatov, pri čemer bo izbrani prijavitelj v zameno dolžan nuditi brezhibne storitve, ki jih omogoča bankomat.

  • 13 junij 2019
  • Število pogledov: 1088

Občina bo zagotavljala sredstva za kritje morebitnega primanjkljaja, ki bo izbranemu prijavitelju nastajal zaradi stroškov obratovanja posameznega bankomata.

Primanjkljaj iz prejšnjega odstavka predstavlja razliko med stroški obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu, pri čemer so stroški obratovanja bankomata naslednji:

  • stroški postavitve in amortizacija bankomata,
  • stroški zavarovanja bankomata in gotovine,
  • najemnina za bankomat,
  • najemnina za telekomunikacijski priključek ADSL,
  • stroški tehničnega varovanja,
  • stroški polnjenja bankomata,
  • stroški vzdrževanja bankomata.

Prihodki obratovanja bankomata pa so prihodki od uporabe bankomata, pri čemer se upoštevajo prejete provizije s strani bank izdajateljic kartic, katerih uporabniki so opravljali dvige gotovine in vpogled v stanje na bankomatu.

Občina bo izbranemu prijavitelju zagotavljala sredstva za kritje morebitnega primanjkljaja, ki mu bo  nastajal zaradi stroškov obratovanja posameznega bankomata. Izbrani prijavitelj bo mesečno s specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja račun, izkazal višino  morebitnega   primanjkljaja, ki ga krije občina. Ne glede na navedeno bo občina primanjkljaj krila največ do višine, ki jo bo izbrani prijavitelj ponudil na razpisu, vendar največ do višine 16.000,00 EUR letno z vključenim davkom na dodano vrednost, preostalo višino primanjkljaja pa bo kril izbrani prijavitelj sam.

 

Več informacij v spodaj priloženih navodilih in razpisni dokumentaciji.

Datum zaključka razpisa8.7.2019 12:00:00

Dokumenti za prenos