Naročila in objave

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

SPREMEMBA TERMINA JAVNE DRAŽBE IN PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PRIJAVE TER PLAČILA VARŠINE


Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek dne 06.12.2016, s pričetkom ob 12.00 uri.

Preberi več...
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec bo imenoval Komisijo za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 21.10. do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo 21.10.2016 ob 11.00 uri.

Preberi več...
ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec

Preberi več...
SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/1990)
POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

Javna dražba za prodajo naslednjih zemljišč: 1. zemljišče P-V, parc. št. 289/4 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 1.631m2; 2. sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišče s parc. št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 2.340m2 in zemljišče s parc. št. 289/12 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 322m2.
Preberi več...
NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

Predmet javnega naročila je oddaja del za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI in PID) za sanacijo degradiranega industrijskega območja - Nova oprema v Slovenj Gradcu.
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

Javna dražba za prodajo sklopa zemljišč, ki je sestavljen iz zemljišča P-V, ki zajema zemljišče parc. št. 289/4 v izmeri 1.631m2, k.o. 850-Slovenj Gradec in zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11 v izmeri 2.340m2 in parc. št. 289/12 v izmeri 322m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec v skupni površini 2.662m2.
Preberi več...
REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

Spoštovani! Obveščamo vas, da je strokovna komisija za ocenjevanje logotipov za javni natečaj za izdelavo logotipov posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec izbrala nagrajenca natečaja.

Preberi več...
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov, morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objektov v času izvedbe potrebnih ukrepov energetske sanacije javnih objektov po vnaprej dogovorjenem načinu z javnimi partnerji, da bo delovanje uporabnikov teh objektov lahko nemoteno potekalo.

Preberi več...
Imenovanje občinske volilne komisije

Imenovanje občinske volilne komisije

Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec bo v mesecu oktobru 2016 potekel mandat. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Povabilo k oddaji ponudbe »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Predmet natečaja je izdelava logotipa posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Preberi več...
Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša Osnovne šole Šmartno, za šolsko leto 2016/2017, sklop 16, vozilo za prevoz 8 otrok (min. 8+1).

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, v izmeri 12,74 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo nepremičnine: poslovna stavba ID 850-459 na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, garaže ID 850-460 ter funkcionalno zemljišče parcela št. 210/0 in 212/46 obe k. o. 850 - Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 286.300,00 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MOSG ZA LETO 2016/2
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

ZAKLJUČENO!

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora z ID znakom 850-1291-71 v izmeri 49,89 m2, ki se nahaja v mansardi poslovne stavbe KaTiCa, na naslovu Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 48.000,00 EUR.

Preberi več...
POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

Predmet povabila je sodelovanje pri organizaciji in izvedbi ter izvajanje gostinskih storitev na prireditvi »SG FEST«, ki bo potekala na Trgu svobode v Slovenj Gradcu dne 19. in 20. avgusta 2016. Prireditev bo uvod v praznovanje občinskega praznika MOSG.

Preberi več...
Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

ZAKLJUČENO! 

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakom 861-1055/7-0, zemljišče s parc. št. 1055/7 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem in z ID znakom 861-1063/8-0, zemljišče s parc. št. 1063/8 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem. Vrsta pravnega posla: Kupoprodajna pogodba Več informacij v priponki.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 129/0 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2. Izklicna cena za prodajo je 92.606,38 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MOSG

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MOSG

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Mestna občina Slovenj Gradec financira številne izvajalce dejavnosti s področja kulture, športa, turizma in drugih področij z izvedbo razpisov, ki omogočajo, da izvajalci s svojimi dejavnostmi oziroma projekti in prireditvami konkurirajo za razpisana sredstva. V sferi aktivnosti društev in drugih izvajalcev pa najdemo mnoge, ki s svojimi aktivnostmi ne morejo konkurirati na omenjenih razpisih, saj njihova dejavnost ne sodi med z razpisom financirane dejavnosti. Cilj tega razpisa je prav financiranje takšnih projektov.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Pohorska c. 2 v Slovenj Gradcu, v skupni izmeri 74,52 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Celjska c. 2 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1525, v skupni izmeri 110,04 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

ZAKLJUČENO! 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-080 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 30.6.2016 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 30.6.2016 ob 10.00 uri.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

ZAKLJUČENO! 

Parkirno mesto ID znak 850-2076-083 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
123456