Naročila in objave

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

ZAKLJUČENO! 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-080 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 30.6.2016 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 30.6.2016 ob 10.00 uri.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

ZAKLJUČENO! 

Parkirno mesto ID znak 850-2076-083 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

ZAKLJUČENO! 

Parkirno mesto ID znak 850-2076-076 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVE NAGRADE in VRUNČEVIH PLAKET ZA LETO 2016

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVE NAGRADE in VRUNČEVIH PLAKET ZA LETO 2016

VRUNČEVO NAGRADO se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD ZA LETO 2016

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD ZA LETO 2016

1. NAZIVA ČASTNEGA OBČANA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 2. OBČINSKO NAGRADO 3. PLAKET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC NAZIV ČASTNI OBČAN Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

ZAKLJUČENO!

 Izviren otroški in mladinski prispevek. NA TEME: Čarobni fižolček (ob Mednarodnem letu stročnic) V iskanju lepšega jutri Kakšen je zame boljši svet?

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovnem objektu Ozka ul. 1 v Slovenj Gradcu, v izmeri 82,02 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 1591 002.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostori na tržnici v Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v objektu Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 151,26 m2, v kletni etaži.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – maj 2016 Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 129/0 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2. Izklicna cena za prodajo je 92.606,38 EUR. Javna dražba bo potekala v prostorih sejne sobe MO Slovenj Gradec , v torek dne 10.05.2016 s pričetkom ob 11.00 uri . Dodatne informacije v priponkah.

Preberi več...
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v MOSG za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva. Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje najkasneje 03.05.2016 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.00 ure istega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Preberi več...
JN - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

JN - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo po odprtem postopku Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017.

Preberi več...
Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), podaja Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec naslednje.

Preberi več...
NMV - Sanacija priprave sanitarne vode v vrtcu Maistrova

NMV - Sanacija priprave sanitarne vode v vrtcu Maistrova

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb na priloženih obrazcih za »SANACIJO PRIPRAVE SANITARNE VODE V VRTCU MAISTROVA«. Dela se bodo izvajala julija 2016. Ponudbe je potrebno oddati do 13.4.2016 do 9:00 ure. 

Preberi več...
NMV - Klimatizacija - pohlajevanje športne dvorane Slovenj Gradec

NMV - Klimatizacija - pohlajevanje športne dvorane Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za KLIMATIZACIJO - POHLAJEVANJE ŠPORTNE DVORANE SLOVENJ GRADEC.Tehnične specifikacije in popis del bo predvidoma na voljo 19.4.2016. Odpiranje ponudb je predvideno 11.5.2016

Preberi več...
NMV - zamenjava oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec

NMV - zamenjava oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb na priloženih obrazcih za zamenjavo oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec. Dela se bodo izvajala julija 2016. Ponudbe je potrebno oddati do 13.4.2016 do 9:00 ure.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Zemljišče "sotočje" s parcelno št.: 244/71 velikosti 2409m2. Izklicna cena 45 EUR/m2.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo« , neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2. Več si preberite v priloženem dokumentu.

Preberi več...
NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Celjska c. 29 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,60 m2, identifikacijska številka 850-1018-004.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 21 v Slovenj Gradcu, v izmeri 20,70 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 564 011.

Preberi več...
NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30a. člena ZJN-2. Pogajanj ni. Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Preberi več...
ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZAKLJUČENO! 

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 31.3.2016.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – p oslovni prostor v poslovni stavbi Partizanska pot 12, v izmeri 24,82 m2.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v poslovni stavbi Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, v izmeri 67,94 m2.

Preberi več...
NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

ZAKLJUČENO!

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – skladišče, stoječe na parc. št. 309/7 k. o. Slovenj Gradec, v izmeri 380 m2.

Preberi več...
1234567