Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo« , neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2. Več si preberite v priloženem dokumentu.

Preberi več...
NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Celjska c. 29 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,60 m2, identifikacijska številka 850-1018-004.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 21 v Slovenj Gradcu, v izmeri 20,70 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 564 011.

Preberi več...
NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30a. člena ZJN-2. Pogajanj ni. Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Preberi več...
ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZAKLJUČENO! 

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 31.3.2016.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – p oslovni prostor v poslovni stavbi Partizanska pot 12, v izmeri 24,82 m2.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v poslovni stavbi Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, v izmeri 67,94 m2.

Preberi več...
NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

ZAKLJUČENO!

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – skladišče, stoječe na parc. št. 309/7 k. o. Slovenj Gradec, v izmeri 380 m2.

Preberi več...
RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

ZAKLJUČENO!

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Preberi več...
RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

ZAKLJUČENO! 

V Uradnem listu RS št. 15/2016 z dne 26.2.2016 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016.

Preberi več...
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja v skladu z VIII. točko XII. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, št. 352-6/2015 z dne 9.7.2015, prednostni listi upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prednostni listi upravičencev sta objavljeni na oglasni deski uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

ZAKLJUČENO! 

Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječega vrtca, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Šmartno (v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno.

Preberi več...
1234567