Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT: »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT: »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

  • 23 december 2013
  • Število pogledov: 805

Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa gradbenih del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 20.01.2014 do 09:00 ure na naslov MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba V VLOŽIŠČE občine se bo štela za pravočasno.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20.01.2014 ob 10:00. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

Rok izvede: v primeru prejetih sredstev pričetek del 15. 5. 2014, rok dokončanja 20. 8. 2014. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati, da je rok za dobavo stavbnega pohištva 1. 6. 2014 in da se bo stavbno pohištvo na enoti Maistrova in enoti Legen, zaradi obratovanja vrtca, lahko menjalo samo v času dela prostih dni (soboto, nedelje), prav tako vsa GOI dela v notranjosti enote Legen in pritličnega dela enote Maistrova. V nadstropju stavbe (mansardi enote Maistrova) se bodo hrupna dela lahko izvajala izključno v popoldanskem času in v času dela prostih dni. 


Objava popravka JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT: »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC. (9. 1. 2014)

Popravek se nanaša na podaljšanje roka za oddajo in odpiranje ponudb ter rok za prejem ponudnikovih vprašanj.

Vsebinskih sprememb tudi v razpisni in ponudbeni dokumentaciji ni. Popravek se nanaša le na omenjene roke in le na formule v popisih del. Ponudbe je potrebno oddati na popravljenih popisih del.

popravek!

ROK ZA ODDAJO PONUDB: 20. 1. 2014 DO 9.00 URE.