Javni razpisi

Javni razpis za izbiro izvajalca za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini

Javni razpis za izbiro izvajalca za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini

  • 28 januar 2014
  • Število pogledov: 749
Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer:
v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa navedba predmeta javnega naročila
 
»OBNOVA VODOOSKRBNEGA SISTEMA V MISLINJSKI DOLINI«
 
in označba
 
»NE ODPIRAJ – PONUDBA!«
 
Na hrbtni strani ovitka-kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika.