Naročila malih vrednosti

Dobava in montaža akustične opreme za Glasbeno šolo Slovenj Gradec

Dobava in montaža akustične opreme za Glasbeno šolo Slovenj Gradec

  • 16 april 2015
  • Število pogledov: 1189

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo (obseg del razviden iz popisa del).

Ponudbo z izpolnjenimi obrazci pošljite ali oddajte v vložišču naročnika v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj! Ponudba – Dobava in montaža akustične opreme za Glasbeno šolo Slovenj Gradec« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Prosimo, da podate ponudbo do 22.04.2015, do 9.00 ure. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 22.04.2015, ob 11.00 uri.

Priloge:

1.       Ponudba (Obr. C)

2.       Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

3.       Obrazci za podizvajalca (izjava o poravnanih obveznostih, podatki o podizvajalcu, pooblastilo) - (Obr. E)

4.       Reference (Obr. F)

5.       Finančna zavarovanja (Obr. G)

6.       Vzorec gradbene pogodbe

7.       Povabilo