Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

  • 10 junij 2016
  • Število pogledov: 1034

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom:
»Ne odpiraj – prijava na razpis-mladinski programi«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja.

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do 15. 7. 2016 do 12. ure, ali tega dne priporočeno na pošti.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:

  • Besedilo javnega razpisa;
  • Prijavne obrazce (obrazec št. 1, 2 in 3);
  • Končno poročilo za leto 2016;
  • Merila za vrednotenje prijav na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju mladine v mestni občini Slovenj Gradec.

Datum zaključka razpisa15.7.2016 11:00:00

Dokumenti za prenos