Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

 • Expand/Collapse
  • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

 • 21 marec 2014
 • Število pogledov: 1266

Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječega vrtca, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Šmartno (v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno.

Koncesija obsega :

 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s projektno nalogo in idejno zasnovo koncedenta, pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt izvedenih del, kar vse zagotovi koncesionar na svoje stroške;
 • rušenje obstoječega vrtca, gradnjo objekta, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;
 • tekoče vzdrževanje objekta, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja;
 • energetsko upravljanje objekta, pri čemer koncesionar izrecno prevzema tveganja obsega fizičnih količin porabe energentov nad porabami energije za energijski razred B2;
 • zavarovanje objekta;
 • zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom;
Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest).

Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 08.05.2014 do 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec.

Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 08.05.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2390 Slovenj Gradec.

Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 30.06.2014. Kontaktna oseba je skrbnik projekta ga. Natalija Knez.

Datum zaključka razpisa8.5.2014 12:00:00

Dokumenti za prenos