Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017 (UlRS, št. 69/2017)

  • 11 december 2017
  • Število pogledov: 1802

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, za leto 2018.

Predmet javnega razpisa so:

1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva

2. Programi za starejše

3. Programi na področju zasvojenosti

Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 22. 1. 2018 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10.00 ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. 

Datum zaključka razpisa23.1.2018 8:00:00

Dokumenti za prenos