Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

IZGRADNJA PLOČNIKA ŠMARTNO – SV. JURIJ

  • 16 marec 2018
  • Število pogledov: 2250


Popravek razpisne dokumentacije dne 30.3.2018

Prosimo da prijavitelji uporabljajo razpisno dokumentacijo z dne 30.3.2018


Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Andrej Čas, v nadaljevanju naročnik.

Naročnik vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3).

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev v skladu in na način kot ga določa ta člen.

1.1       Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je oddaja del za izgradnjo pločnika Šmartno – Sv. Jurij. Naročnik je v ta namen pripravil projektno dokumentacijo in popise del.

1.2       Rok izvedbe pogodbe (okvirni datumi)

-          priprava in objava razpisne dokumentacije do 20.3.2018

-          odpiranje ponudb                                                  do 20.4.2018

-          predlog za izbor izvajalca                                    do 18.5.2018

-          predvideni pričetek del                                        do 1.7.2018

-          predvideno dokončanje del                               do 31.12.2018


več pa v prilogah spodaj!

Datum zaključka razpisa20.4.2018 10:00:00

Dokumenti za prenos