Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

  • 31 marec 2016
  • Število pogledov: 2059

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

31. marec 2016

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), podaja Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec naslednje

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

Mestna občina Slovenj Gradec opravlja notranji nadzor pitne vode na dveh vaških vodovodih Podhomec in Troblje.

Vaški vodovod Podhomec oskrbuje 75 oseb s pitno vodo, oziroma 18 stanovanjskih hiš in 5 manjših kmetij. Količina porabljene vode je 8-10 m3/dan.

Izdatnost zajetja je 36 l/min, kapaciteta vodohrana 12-15 m3. Dolžina omrežja je 1200 m, od tega je primarnega voda 900 m in sekundarnih vodov 300 m.

Notranji nadzor nad varno pitno vode, zagotavljamo na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem reprezentativnih vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod.

Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2015 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

V letu 2015 je bilo na sistemu vaškega vodovoda Podhomec, ki ga upravljamo v okviru notranjega nadzora odvzetih 9 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in za fizikalno-kemijske preiskave, od tega 4 rednih 2 občasni preiskavi in 2 preiskavi v okviru državnega monitoringa. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo  (57 %) vzorcev.

V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi ukrepi za njihovo odpravo. Pri izvedenih ukrepih je bila upoštevana stopnja prekoračitve mejne vrednosti parametra in potencialno tveganje za zdravje ljudi. 

Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v letu 2015 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa ocenjeno kot srednje.

Vaški vodovod Troblje oskrbuje 250 oseb s pitno vodo. Izdatnost zajetja je 30- l/min, kapaciteta 2 vodohranov je 80 m3. Notranji nadzor nad varno pitno vode, kar zagotavljamo na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem reprezentativnih vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod.

 

Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2015 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

V letu 2015 je bilo na sistemu vaškega vodovoda Troblje, ki ga upravljamo v okviru notranjega nadzora odvzetih 7 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in za fizikalno-kemijske preiskave, od tega 3 rednih 2 občasni preiskavi in 2 preiskavi v okviru državnega monitoringa. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo  (55,5 %) vzorcev.

Vaški vodovod Troblje ima nameščeno klorirno napravo za redno pripravo vode.

V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi ukrepi za njihovo odpravo. Pri izvedenih ukrepih je bila 7 ljudi.

Glede na rezultate analiz vzorcev vode, je bila voda v letu 2015 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa ocenjeno kot srednje.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora, kot tudi državnega monitoringa, so javni in na vpogled pri vodji HACCP na Mestni občini Slovenj Gradec.

 

Poročilo pripravila: Anita Jeseničnik

Vesna Kozlar,Direktorica občinske uprave

 

Številka: 355-0002/2016

Datum: 22.02.2016

Datum zaključka razpisa1.5.2016 0:01:00