Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov, morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objektov v času izvedbe potrebnih ukrepov energetske sanacije javnih objektov po vnaprej dogovorjenem načinu z javnimi partnerji, da bo delovanje uporabnikov teh objektov lahko nemoteno potekalo.

Preberi več...
Imenovanje občinske volilne komisije

Imenovanje občinske volilne komisije

Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec bo v mesecu oktobru 2016 potekel mandat. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Povabilo k oddaji ponudbe »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Predmet natečaja je izdelava logotipa posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Preberi več...
Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša Osnovne šole Šmartno, za šolsko leto 2016/2017, sklop 16, vozilo za prevoz 8 otrok (min. 8+1).

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, v izmeri 12,74 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNA STAVBA FRANCETOVA C. 11 IN GARAŽE

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo nepremičnine: poslovna stavba ID 850-459 na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, garaže ID 850-460 ter funkcionalno zemljišče parcela št. 210/0 in 212/46 obe k. o. 850 - Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 286.300,00 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MOSG ZA LETO 2016/2
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR RONKOVA ULICA 4

ZAKLJUČENO!

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora z ID znakom 850-1291-71 v izmeri 49,89 m2, ki se nahaja v mansardi poslovne stavbe KaTiCa, na naslovu Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 48.000,00 EUR.

Preberi več...
POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

POVABILO K SODELOVANJU – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITVE "SG FEST 2016"

Predmet povabila je sodelovanje pri organizaciji in izvedbi ter izvajanje gostinskih storitev na prireditvi »SG FEST«, ki bo potekala na Trgu svobode v Slovenj Gradcu dne 19. in 20. avgusta 2016. Prireditev bo uvod v praznovanje občinskega praznika MOSG.

Preberi več...
Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

Namera o prodaji zemljišč - k.o. Dobrava

ZAKLJUČENO! 

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakom 861-1055/7-0, zemljišče s parc. št. 1055/7 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem in z ID znakom 861-1063/8-0, zemljišče s parc. št. 1063/8 k.o. 861-Dobrava pri Šmartnem. Vrsta pravnega posla: Kupoprodajna pogodba Več informacij v priponki.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – JULIJ 2016

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 129/0 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2. Izklicna cena za prodajo je 92.606,38 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MOSG

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MOSG

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Mestna občina Slovenj Gradec financira številne izvajalce dejavnosti s področja kulture, športa, turizma in drugih področij z izvedbo razpisov, ki omogočajo, da izvajalci s svojimi dejavnostmi oziroma projekti in prireditvami konkurirajo za razpisana sredstva. V sferi aktivnosti društev in drugih izvajalcev pa najdemo mnoge, ki s svojimi aktivnostmi ne morejo konkurirati na omenjenih razpisih, saj njihova dejavnost ne sodi med z razpisom financirane dejavnosti. Cilj tega razpisa je prav financiranje takšnih projektov.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Pohorska c. 2 v Slovenj Gradcu, v skupni izmeri 74,52 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Celjska c. 2 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1525, v skupni izmeri 110,04 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2016

ZAKLJUČENO! 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-080 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, v skupni izmeri 21,80 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma na območju Mestne občine Slovenj Gradec. 

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 30.6.2016 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 30.6.2016 ob 10.00 uri.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

ZAKLJUČENO! 

Parkirno mesto ID znak 850-2076-083 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

ZAKLJUČENO! 

Parkirno mesto ID znak 850-2076-076 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVE NAGRADE in VRUNČEVIH PLAKET ZA LETO 2016

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVE NAGRADE in VRUNČEVIH PLAKET ZA LETO 2016

VRUNČEVO NAGRADO se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD ZA LETO 2016

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD ZA LETO 2016

1. NAZIVA ČASTNEGA OBČANA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 2. OBČINSKO NAGRADO 3. PLAKET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC NAZIV ČASTNI OBČAN Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

ZAKLJUČENO!

 Izviren otroški in mladinski prispevek. NA TEME: Čarobni fižolček (ob Mednarodnem letu stročnic) V iskanju lepšega jutri Kakšen je zame boljši svet?

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovnem objektu Ozka ul. 1 v Slovenj Gradcu, v izmeri 82,02 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 1591 002.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostori na tržnici v Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v objektu Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 151,26 m2, v kletni etaži.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec – maj 2016 Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 129/0 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2. Izklicna cena za prodajo je 92.606,38 EUR. Javna dražba bo potekala v prostorih sejne sobe MO Slovenj Gradec , v torek dne 10.05.2016 s pričetkom ob 11.00 uri . Dodatne informacije v priponkah.

Preberi več...
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v MOSG za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva. Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje najkasneje 03.05.2016 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.00 ure istega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Preberi več...
JN - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

JN - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo po odprtem postopku Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017.

Preberi več...
Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2015 za vaška vodovoda Podhomec in Troblje

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), podaja Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec naslednje.

Preberi več...
NMV - Sanacija priprave sanitarne vode v vrtcu Maistrova

NMV - Sanacija priprave sanitarne vode v vrtcu Maistrova

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb na priloženih obrazcih za »SANACIJO PRIPRAVE SANITARNE VODE V VRTCU MAISTROVA«. Dela se bodo izvajala julija 2016. Ponudbe je potrebno oddati do 13.4.2016 do 9:00 ure. 

Preberi več...
NMV - Klimatizacija - pohlajevanje športne dvorane Slovenj Gradec

NMV - Klimatizacija - pohlajevanje športne dvorane Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za KLIMATIZACIJO - POHLAJEVANJE ŠPORTNE DVORANE SLOVENJ GRADEC.Tehnične specifikacije in popis del bo predvidoma na voljo 19.4.2016. Odpiranje ponudb je predvideno 11.5.2016

Preberi več...
NMV - zamenjava oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec

NMV - zamenjava oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb na priloženih obrazcih za zamenjavo oken v Tretji osnovni šoli Sl. Gradec. Dela se bodo izvajala julija 2016. Ponudbe je potrebno oddati do 13.4.2016 do 9:00 ure.

Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Zemljišče "sotočje" s parcelno št.: 244/71 velikosti 2409m2. Izklicna cena 45 EUR/m2.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo« , neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2. Več si preberite v priloženem dokumentu.

Preberi več...
NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Celjska c. 29 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,60 m2, identifikacijska številka 850-1018-004.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 21 v Slovenj Gradcu, v izmeri 20,70 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 564 011.

Preberi več...
NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30a. člena ZJN-2. Pogajanj ni. Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Preberi več...
ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZAKLJUČENO! 

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 31.3.2016.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – p oslovni prostor v poslovni stavbi Partizanska pot 12, v izmeri 24,82 m2.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v poslovni stavbi Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, v izmeri 67,94 m2.

Preberi več...
NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

ZAKLJUČENO!

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – skladišče, stoječe na parc. št. 309/7 k. o. Slovenj Gradec, v izmeri 380 m2.

Preberi več...
RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

ZAKLJUČENO!

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Preberi več...
RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

ZAKLJUČENO! 

V Uradnem listu RS št. 15/2016 z dne 26.2.2016 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016.

Preberi več...
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja v skladu z VIII. točko XII. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, št. 352-6/2015 z dne 9.7.2015, prednostni listi upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prednostni listi upravičencev sta objavljeni na oglasni deski uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
1234567