Razpisi

Volontersko pripravništvo - popravek

  • 20 januar 2016
  • Število pogledov: 2523
Popravek razpisa z dnem 21.1.2016 - v prilogi.

Izbrani kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje naslednjih delovnih nalog v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve:

  • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv za področje dela referata;
  • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja dela referata;
  • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogu ukrepov s področja dela referata;
  • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji s področja dela referata;
  • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja dela referata;
  • druge naloge po odredbi vodje urada, vodje referata ali direktorja občinske uprave.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva brez sklenitve delovnega razmerja. Pripravništvo traja 10 mesecev, z možnostjo skrajšanja na 8 mesecev. Po opravljanem pripravništvu prejme pripravnik volonter potrdilo o opravljenem pripravništvu.

Prijavo s prilogami naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti kuverti, z navedbo »prijava na razpis za opravljanje volonterskega pripravništva, ne odpiraj«.

Prijava se šteje za pravočasno, če je prispela na navedeni naslov najkasneje do zadnjega dne objave razpisa oz. se šteje za pravočasno tudi, če je bila oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave razpisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o razpisu daje Tanja Jeromel (02 88 121 29), o področju dela pa mag. Natalija Knez (02 88 121 25). 

Dokumenti za prenos