Šolstvo, šport, kultura

Energetska sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec

  • 1 julij 2014
  • Število pogledov: 1020
Energetska sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec

Mestna občina je pristopila k projektu, ki vključuje investicijo v energetsko sanacijo in delno obnovo notranjosti enote Legen in Podgorje, energetsko sanacijo enote Maistrova, zamenjavo strešne kritine ter rekonstrukcijo starega dela mansarde. VVZ Slovenj Gradec, zaradi  zagotovitve  notranje  igralne  površine  (najmanj 3 m2 na otroka), določene  v  Pravilniku  o  normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor  in  opremo vrtca, zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ne more sprejeti  vseh vpisanih otrok. Obstoječi prostori tudi ne ustrezajo določbam omenjenega pravilnika.

 

Projekt je Mestna občina Slovenj Gradec prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013«. Projekt se skladno z razpisno dokumentacijo uvršča na vsebinsko področje Socialna infrastruktura (3.b). Sklepa o sofinanciranju  še nismo prejeli, zato je občina z rebalansom proračuna za leto 2014 zagotovila dodatna sredstva, s katerimi bomo lahko v letošnjem letu, ne glede na to ali bo projekt sofinanciran ali ne, realizirali investicijo vsaj  v obnovo mansarde, zamenjavo strehe in strešnih oken in energetsko sanacijo objekta v delu, ki se nanaša na mansardni del objekta.

 

Projekt je v zaključni fazi. Otroci so se lahko v nove prostore preselili s 1. 9. 2014, notranjost pa je bila dokončana  24. 9. 2014. Zaradi slabega vremena v poletnih mesecih, pa so dela na strehi potekala počasneje, zato se bodo nadaljevala še v jesen.

 

Prestavitev projekta »Sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec«

 

Enota Maistrova

 

Obstoječi objekt vrtca je bil zgrajen leta 1983. Leta 1989 so se dodatno izvedli mansardni prostori na delu objekta na severozahodni strani, leta 2010 pa se je izvedla nadzidava dela vrtca na jugozahodni strani. S projektom je predvidena prenova vrtca na Maistrovi ulici. Objekt bo po prenovi predstavljal energetsko učinkovit objekt, obnova obsega:

1.       Prenova mansardnih prostorov

V mansardnih prostorih je predvidena prenova in preureditev obstoječih igralnic, saniatrij in prostorov za strokovne delavce, tako da bodo prostori v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

 

Predvideno je povečanje obstoječih igralnic tako, da bodo urejen štiri igralnice. Predvidena je tudi preureditev obstoječih neustreznih sanitarij, tako da bodo skupne za dva oddelka. Predvidene so tudi preurejeni, večji prostori za strokovne delavce.

 

2.       Energetska sanacija objekta

Predvidena je nova ustrezna toplotna izolacijska fasada v kombinaciji z leseno fasado  in nova toplotna izolacija strehe ter obenem zamenjava strešne kritine.

 

Enota Legen

Objekt vrtca je montažne gradnje, zgrajen je bil leta 1974.

 

Predvidena je prenova vrtca na Legnu . Objekt bo po prenovi predstavljal energetsko učinkovit objekt, obnova obsega:

·         novo ustrezno toplotno izolacijsko fasado,

·         novo toplotno izolacijo podstrešja,

·         zamenjava tlakov v igralnicah, garderobah ter na hodniku

 

Enota Podgorje

Objekt vrtca je montažne gradnje, zgrajen je bil leta 1974. Zadnja investicija v letu 2012, ko so bile v igralnicah zamenjane talne obloge.

 

Z investicijo bo Objekt po prenovi predstavljal energetsko učinkovit objekt, predvidena so naslednja dela:

·         Obnova fasade, predvidena je nova toplotna izolacija,

·         Obnova strehe, predvidena je izolacija podstrešja s celuloznim nasutjem, preko katerega se položi paro propustna folija.

·         Obnova zunanjega stavbnega pohištva, predvidena so nova energetska varčna okna, vrata in stene, iz macesnovega lesa.

·         Obnova tlaka na hodniku pred igralnicami.

 

 

Cilji projekta:

·         Zgraditi in sanirati objekt z nizko energetsko uporabo z najsodobnješimi EKO standardi pri graditvi objektov (nizko energetska in pasivna gradnja objektov),

·         Prispevati k zmanjšanju onesnaženosti okolja in emisij toplogrednih plinov ter poučenosti prebivalcev Mestne občine Slovenj Gradec kako je mogoče zgradit objekt z zmanjšanimi vplivi na okolje

·         Povečanje notranjih igralnih površin.

 

 

Rezultat:

·         Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni ( 35 %)

·         Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije ( 2 novi zaposlitvi) in

·          388 vpisanih otrok (trenutno stanje 340)

 

MOSG je iz lastnih virov financirala obnovo igralnic v mansardni objekta, zamenjala streško kritino, strešna okna, energetsko sanirala mansardo starega dela. Vrednost investicije: 419.295,24 EUR

Izvajalec je izbran; GRADBENIŠTVO KUSTER

Nadzor: MARJAN POTNIK

Projektantski nadzor: Manja Podpečan in ARH DEKO