Šolstvo, šport, kultura

VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

Izgradnja vrtca na Legnu in v Podgorju (z učilnico) se izvaja v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen in Podgorje. Koncesionar je konzorcij pravnih oseb: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. in Lesoteka hiše, d.o.o.
  • 8 julij 2016
  • Število pogledov: 1797
VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

Izgradnja vrtca na Legnu in v Podgorju (z učilnico) se izvaja v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen in Podgorje. Koncesionar je konzorcij pravnih oseb: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. in Lesoteka hiše, d.o.o.

Naložba je vredna 2.226.756 EUR (brez DDV).

Koncesija storitev predstavlja:

-        rušitev obstoječega vrtca,

-        gradnja,

-        vzdrževanje,

-        zavarovanje in

-        energetsko upravljanje objekta Vrtec Legen (v nadaljevanju objekt) in

-        dajanje objekta v uporabo.

Koncesija gradenj se izvaja po modelu DBOT (model projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest po koncu koncesijske dobe).

Vrtec Legen bo predan v uporabo Vzgojno varstvenemu zavodu Slovenj Gradec s 1. 9. 2016,

Vrtec Podgorje in učilnica pa s 1. 11. 2016.

 

 

VRTEC LEGEN – GOZDNI ŠKRAT

OBJEKT

Novi vrtec bo nizkoenergijski  objekt,  ki  bo zgrajen v montažni leseni gradnji. Posebnost  vrtca je spoj dveh tlorisnih rešitev,  konvencionalno ortogonalne  proti severu  (upravno servisni prostori) in mehke  radialne  organiziranosti proti jugu (vzgojno igralni prostori).  Spoj obeh predstavlja skupni centralni prostor, ki je oblikovan in izkoriščen tako, da vrtec nima hodnikov. Bruto površina objekta znaša 632 m2, kar izhaja iz področnih predpisov  gradnje  in Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

 

Glavne nosilne  in obodne stene bodo izdelane  iz lesenih  masivnih  Xlam plošč, sekundarne predelne stene pa bodo skeletne oziroma okvirno panelne lesene izvedbe. Takšen način gradnje je časovno kratek, les kot gradbeni material pa zagotavlja najkvalitetnejšo  bivalno klimo, ki je pri razvoju in dobrem počutju otrok še posebej pomembna. Štiri svetle in prostorne igralnice se odpirajo proti jugo-zahodu.  Preplet zunanjih in notranjih prostorov omogočajo velike steklene površine  igralnic  iz katerih je omogočen direktni izhod na pokrito teraso in naprej na ostale zelene površine z igrali.  Po dve igralnici si delita en sanitarni prostor, dodatno pa sta povezani še preko  dvokrilnih vrat za možnost  izvedbe  povezljivih didaktično vzgojnih vsebin.  Skupni centralni prostor je večnamenski, saj s premično opremo omogoča izvedbo večje športne igralnice, prostora za prireditve ali v osnovi nudi prostor  za garderobo  in komunikacijo med ostalimi prostori. Del lesenih površin sten v interieru bo vidnih, za del pa je predvideno zakritje z  mavčnokartonastimi ploščami. Zaključni sloj objekta  je izveden  s kontaktno  fasado.  Na določenih mestih je kontaktna fasada nadgrajena  z vertikalnimi lesenimi  fasadnimi letvami, ki v območju nekaterih zasteklitev hkrati služijo kot leseni brisoleji. Streha objekta je ravna, kar se je glede na velikost pritličnega objekta izkazalo za estetsko  optimalno in energijsko varčno.

 

LOKACIJA

Lokacija izgradnje novega vrtca se nahaja na legenski terasi ob križišču Legenske ceste in Zidanškove ulice. Obstoječi  dvo oddelčni  vrtec  (Zidanškova ulica 39), ki  po bruto  tlorisni površini meri 348 m2, se bo za namen novogradnje  v celoti porušil. Nov štiri oddelčni vrtec bo stal  na mestu obstoječega dvo oddelčnega vrtca (parc. št. 123/56, k. o. 850), zaradi večje velikosti pa se bo za izgradnjo novega vrtca uporabilo tudi zemljišče jugovzhodno od obstoječe lokacije (del parc. št. 123/59).

 

UMESTITEV

Umestitev novega  vrtca maksimalno ohranja in izrablja danosti lokacije. Slednje pomeni, da se objekt na svoji severo-zahodni in severo-vzhodni strani maksimalno približa obema cestama, na svoji jugo-zahodni in jugo-vzhodni  pa ohrani čim večji delež zelenih, igralnih in športno rekreacijskih površin. Opisana lega in orientacija sta smotrni tudi z vidika insolacije in hrupa.

 

ZUNANJE POVRŠINE

Zunanje površine se razprostirajo jugo-vzhodno in jugo-zahodno od vrtca in se zunaj ograje, ki ograjuje zunanje površine vrtca, nadaljujejo v večjo športno rekreacijsko in hortikulturno urejeno zeleno površino.  Obstoječa  zunanja igrala vrtca se  ohranijo,  bodo pa  mikrolokacijsko prestavljena na ustreznejša mesta. Ohrani se tudi velik del obstoječih  zasaditev  drevnin in grmičevja. Povečanje zunanjih površin se bo zagotovilo s prestavitvijo ograje v bližino zunanjih meje parcele, ki je na razpolago. Poleg tobogana, gugalnic in velikega pokritega peskovnika je med zunanjimi  igrali predvidena  še  manjša plezalna  stena. Posebnost zunanje  ureditve predstavlja zatravljeni igralni hrib, ki bo prav tako prestavljen na skrajni vzhodni rob parcele.

 

VRTEC PODGORJE– ŠKRAT BUČKO

 

Lok​acija:

Objekt Vrtec Podgorje je lociran na mestu obstoječega vrtca, ki ga bo potrebno porušiti in odstraniti in je zgrajen tako da ga sestavljata dva med seboj z vetrolovom povezana objekta ( večji in manjši ), ki sta s komunikacijskim hodnikom povezana z Osnovno šolo Podgorje. Manjši objekt prevzeme delno tudi funkcije za potrebe šole in sicer učilnico za prvi razred z garderobo in sanitarijami in pisarno za ravnatelja osnovne šole.

Objekt Vrtec Podgorje bo lociran na parcelah 53/24, 53/25 in 53/26, vse K.O. 854 Podgorje, parkirne površine bodo deloma urejene v okviru gradbene parcele ( kratkotrajno parkiranje ) na jugozahodni strani ob stanovanjski ulici, deloma pa bodo v okviru javnega parkirišča ob pokopališču.

Na parcelah štev. 53/24, 53/25 in 53/26, vse K.O. 854 Podgorje,  je skladno z Lokacijsko informacijo št. 3501-0422/2015, z dne 11.11.2015. možna gradnja novega vrtca in odstranitev prvotnega objekta.

Lokacija obeh objektov – večjega in manjšega razdeli zemljišče vrtca na dva dela, ki tako tvorita dve odprti igralni površini, večjo, ki je bolj dinamičnega in hrupnega značaja in manjšo, ki je nastane med osnovno šolo in vrtcem in je bolj mirnega značaja.

 

Zasnova:

Predviden objekt Vrtec Podgorje sestavljata dva objekta, v večjem so prostori vrtca, v manjšem pa je učilnica za prvi razred z garderobo, pisarna ravnatelja osnovne šole in pa garderobe za zaposlene v vrtcu in energetski prostor s prostorom za hišnika. Objekt je zasnovan s povezovalnim hodnikom z Osnovno šolo Podgorje, ki omogoča prehajanje otrok vrtca do telovadnice zaščiteno pred vremenskimi vplivi.

 Objekt Vrtec Podgorje bo pritličen objekta in bo lesene izvedbe, deloma bo izveden z masivnimi križno lepljenimi ploščami, delno pa z lesenimi skeletnimi stenami. Zunanje stene bodo ustrezno dodatno toplotno izolirane. Fasada objekta bo izvedena kot kontaktna fasada.

Zasnova objekta temelji na sodobnih vzgojnovarstvenih principih, ki jim služi prostorska razporeditev in fleksibilna raba prostorov.

V igralnice se vstopa iz večjega skupnega prostora ( igralna krajina ) , ki je opremljen z različnimi igrali in didaktičnimi pripomočki in ki omogoča različne skupinske dejavnosti ( telovadba ) in prireditve ( nastopi, sestanki itd. ). Prostor se lahko v povezavi z igralnicami ustrezno poveča in omogoča tudi bolj množične prireditve. Fleksibilnost oblikovanja večjega ali manjšega prostora je izvedena z zastekljenimi zglobnimi -  harmonika vrati.

Igralnice imajo ustrezno urejene sanitarije, ki so skupne za po dve igralnici.

Vse igralnice so med seboj povezane.

Predvidena je možnost medsebojne povezave vseh h igralnic in možnost povezave igralnic s skupnim  igralniškim prostorom ( igralna krajina ). Takšni rabi je podrejen tudi izbor opreme, ki je v veliki meri na kolesih, tako da je opremo možno umakniti in s tem omogočiti različno rabo prostora ( skupne dejavnosti, prireditve itd. ).

Razporeditev prostorov je prilagojena lokaciji na način da so na sončno stran postavljene igralnice, ki se odpirajo na jugovzhodno stran na pokrito in zasenčeno teraso proti otroškemu igrišču. Otroci se lahko ob slabem vremenu vračajo v vrtec preko prostora za čiščenje škornjev, ki je direktno povezan z garderobami, ki so sicer locirane ob samem vstopu v objekt. Iz prostora za pranje škornjev je še dostop v zunanji WC.

Na severozahodni strani so postavljeni spremljajoči prostori vrtca ( depo, zbornica, prostor za individualno delo, garderobe, sanitarije, kuhinje itd. ).

Pri manjšem objektu sta šolska učilnica in pisarna ravnatelja orientirani proti jugozahodu, energetski prostor in prostor za hišnika pa sta na severovzhodnem delu objekta ( ogrevanje, priprava tople vode, prezračevanje, hlajenje ).

Tlorisna zasnova temelji na dveh med seboj z vetrolovom povezanih objektih, ki sta s komunikacijskim hodnikom povezana s šolo.

Tlorisne dimenzije večjega objekta ( vrtec ) so 21,10 m x 32,00 m, tlorisne dimenzije manjšega objekta

( šolska učilnica z garderobami in sanitarijami, pisarno ravnatelja osnovne šole, garderobami za zaposlene v vrtcu in energetskim prostorom za hišnika ) so 10,60 m x 13,85 m. Dimenzije povezovalnega vetrolova so 2,00 m x 4,14 m , dimenzije povezovalnega hodnika s šolo pa so 2,10 m x 2,41 m .

Dokumenti za prenos