3. razvojna os in državne ceste

DRŽAVNE CESTE

Rekonstrukcija regionalne ceste Slovenj Gradec – Pungart – predstavitev PZI

  • 3 december 2014
  • Število pogledov: 1603

Regionalna cesta RT 932/6924 Slovenj Gradec – Pungart poteka od Slovenj Gradca do Pungarta na Kopah. Spada v rang regionalnih turističnih cest in je pomembna za razvoj turizma na Kopah. Obravnavan pododsek se začne v km 2+000, kjer se naveže na predhodno rekonstrukcijo pododsek po projektni dokumentaciji in se konča  v km 3+615, kjer se naveže na deviacije regionalne ceste. Cesta poteka v ravninskem svetu deloma izven naselja, od km 2+230 do km 2+700 pa poteka cesta skozi manjši zaselek, ki sicer ni administrativno označen s krajevnimi tablami, vendar pa ima obojestransko strnjeno podzidavo. Prometne površine za pešce in kolesarjev ter cestna razsvetljava niso urejeni zaradi česa je prometna varnost pešcev in kolesarjev zaradi relativno visokih hitrosti, ki jih cesta omogoča, ogrožena. Prometna varnost pešcev in kolesarjev je ogrožena še posebej na omenjenem zaselku, kjer je promet pešcev in kolesarjev intenzivnejši kot na ostalem delu trase. V zaselku poteka šolska pot (ustavlja šolski kombi) v km 2+650 pa je ob cesti locirana cerkev Sv. Jurija. Vozišče je v zelo slabem stanju, pojavljajo se obširne mrežaste razpoke ter posedanje robov vozišča. Odvodnjavanje je slabo urejeno saj so jarki zaraščeni. Cesta poteka izven naselja vendar skozi večino odseka velja omejitev hitrosti na 50 km/h definirana s prometnimi znaki zaradi obojestranske strnjen podzidave, ki daje videz naselja. 

 

Predlog rešitve

V projektu je potrebno predvideti rekonstrukcijo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje  od km 2+000 do km 2+700, ureditev cestne razsvetljave, ureditev avtobusnega postajališča ter predstavitev in zaščito vseh komunalnih vodov. Cestno razsvetljavo se uredi skozi zaselek 2+230 do km 2+700. Poleg cestne razsvetljave je potrebno urediti tudi pripadajoče vode. V kolikor je potrebno, more projektant predvideti tudi novo priključno mesto. V zaselki ni obstoječe cestne razsvetljave. Predvideti je potrebno tudi ukrepe za umirjanje prometa, kjer je to potrebno oziroma smiselno, z namenom, da se zagotovi ustrezna prometna varnost. Na obravnavani trasi je potrebno urediti večja križišča regionalne ceste z lokalnimi cestami. Prav tako je potrebno urediti tudi vse ostale priključke na državno cesto. Obdelati in urediti je treba ustrezno odvodnjavanje vozišča in predvideti vse potrebne objekte. 

 

 

Vsaj nadaljnje aktivnosti v povezavi z  krožišči so v mirovanju vsaj do leta 2016.

1. Krožišče Šmartno – izdelana Idejna zasnova, PGD, PZI 

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec želi na cesti G1-4, odsek 1259, v km 1 + 126 m zgraditi krožno križišče. V ta namen je predhodno že izdelan projekt PGD in PZI: Rekonstrukcija križišča na cesti G1-4, odsek 1259, km 1.185. Mestna občina Slovenj Gradec je na podlagi tega projekta izvedla razgovore z lastniki prizadetih zemljišč. Ker lastniki prizadetih zemljišč niso dali soglasja k predvidenemu posegu, se je izkazal nova možnost izvedbe krožnega križišča. Predlagana je nova varianta krožnega križišča s predstavitvijo le tega v smeri proti Slovenj Gradcu za 59 m.  

Predstavitev krožnega križišča pogojuje tudi izgradnjo priključnih cest v smeri Šmartno in Homec v dolžini 120 in 160 m. Križišče se nahaja znotraj krajevnih tabel. Na tem obravnavanem cestnem odseku je dovoljena hitrost 50 km/h.

V smeri Šmartno – Slovenj Gradec je zgrajena pot za pešce in kolesarje, ki poteka pod trasi opuščene železniške proge in poteka vzporedno s cesto G1-4 na oddaljenosti 190 m od ceste G1-4. V smeri Šmartno – krožišče na cesti G1-4 je obstoječi hodnik za pešce in kolesarje širine 2,8m. V projektu je predvideno podaljšanje hodnika in ureditev prehoda za pešce in navezava na obe avtobusni postajališči.

Avtobusna postaja - v območju obstoječega križišča sta dve obstoječi avtobusni postajališči (za smer Dolič in smer Slovenj Gradec). Z izgradnjo krožnega križišča je predvidena prestavitev obeh postajališč in smiselna vključitev v promet krožnega križišča.

2.Krožišče Sele – Izdelana idejna zasnova, PGD in PZI

Za predmetni odsek je že izdelana projektna dokumentacija, ki obravnava ureditev križišča in manjkajoči del regionalne ceste 5+333, v dolž. 596 m. Do km 5+333 je rekonstrukcija ceste bila izvedena v letu 2008. Ker je v vmesnem času prišlo do spremenjenih prometnih razmer, se je investitor odločil spremeniti obstoječo projektno dokumentacijo in sicer v območju štirikratnega križišča. Predvideno štirikratno križišče se je spremenilo v krožno križišče. Študije optimalne ureditve in dimenzioniranje štirikratnega križišča na R1-227 v naselju Sele pri Slovenj Gradcu, ki jo je izdelala Fakulteta za gradbeništvo, se izvede enopasovno krožno križišče. Križišče sestavljajo naslednji kraki:

  • Reg. C. R1 -227, odsek 1423, smer Slovenj Gradec,
  • Reg. C. R1-227, odsek 1423, smer Kotlje,
  • LC 377250, smer Vrhe, Bukovska vas,
  • LC 377020, smer Sele

Obstoječe križišče je klasično štirikratno nivojsko križišče brez posebnih pasov za leve zavijalce. Glavno prometno smer predstavlja regionalna cesta R1-227/1423 Kotlje – Slovenj Gradec. Obravnavano križišče z vidika prometne varnostni, ne izpolnjuje vseh pogojev. S predlagano rekonstrukcijo se bo povečala prometna varnost. Križišče je v delu naselja Sele z redko zazidavo, na odprtem in preglednem delu ceste, zato marsikateri voznik vozi hitreje kot mu dovoljuje prometni znak, ki v območju križišča omejuje hitrost na 60 km/h. Zaradi prehitre vožnje in proznega zaznavanja križišča, prihaja do konfliktnih situacij, predvsem med vozili, ki čakajo na zavijanje na levo in tistim, ki vozijo naravnost.

 

3.Krožišče Legen (Murko)

izdelana Idejna zasnova. Z izgradnjo krožnega križišča bi se reševala problematike priklopa na glavno cesto iz Legenske strani. Sama tehnična izvedljivost projekta je težko izvedljiva zaradi semaforjev, ki so postavljeni 50. metrov nižje pri  odseku na obvoznico.  V preteklosti se je zvedlo več analiz, tudi štetje prometa. V prihodnosti je nujno potrebna rešitev.

DATOTEKE