3. razvojna os in državne ceste

3. RAZVOJNA OS 2012

Marec, April, Maj, Oktober, November, December 2012

  • 1 december 2012
  • Število pogledov: 1167

December

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM IZVEDLJIVE VARIANTE ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE MED AVTOCESTO A1 ŠENTILJ - KOPER IN MEJO Z REPUBLIKO AVSTRIJO TER OKOLJSKEGA POROČILA

Z Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) smo prejeli dopis z javnim naznanilom in povzetkom za javnost z materialom prikaza izvedljive variante poteka hitre ceste F3b med Velenjem (priključek Hartl) in avtocesto A1 (Šentilj - Koper).

Datoteke:

Javno naznanilo 
Povzetek za javnost 

 

November

Svet Koroške regije je na 3. seji, ki je bila 12. 11. 2012, obravnaval problematiko izgradnje državne ceste AC A1 do meje z Republiko Avstrijo, na Vlado Republike Slovenije pa posredoval dopis, ki je vseboval 3 sklepe.

Strinjali so se s predlogi Ministrstva za infrastrukturo in prostor, glede priprave DPN za odsek AC med priključkom A1 in priključkom Velenje jug ter med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug. Niso pa se strinjali s predlogom DPN za odsek med priključkom Slovenj Gradec jug in Dravogradom ter z odsekom med MMP Holmec in priključkom Otiški Vrh. Zahtevali so, da se nadaljuje sprejetje DPN za odsek med priključkom Slovenj Gradec jug in Dravogradom v skladu s predvidenimi plani, da se hitra cesta umesti v prostor na odseku MMP Holmec - Otiški Vrh.

Predlogi rekonstrukcije obstoječih cest, kot alternativa hitri cesti, so bili za Svet Koroške regije nesprejemljivi.

 

Oktober

JAVNA SEZNANITEV S SPREMENJENIMI REŠITVAMI TRASE HITRE CESTE NA OBMOČJU OD PRIKLJUČKA VELENJE - JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC - JUG

16. oktobra 2012 ob 17.00 je v organizaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) v prostorih velike sejne dvorane Mestne občine Velenje potekala javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami na območju trase hitre ceste Velenje - jug, Slovenj Gradec - jug. Javne seznanitve se je poleg predstavnikov naročnika, izvajalcev in projektantov udeležilo približno 80 občank in občanov skupaj z županom in nekaterimi delavci občinske uprave. Predstavnica MZIP gospa Oven je v uvodu podala pregled opravljenega dela in postopke, ki tej seznanitvi sledijo, glavni projektant HC gospod Andrej Jan iz podjetja PNZ d.o.o. pa je argumentiral v projektu uveljavljene spremembe. Največ pozornosti sta poželi sprememba izvoza Velenje-sever in zavrnitev predloga občine o poteku trase med jezeri. Projektant je opozoril na izredno zahtevnost in visoko ceno gradnje te hitre ceste, ki je na robu oz. že izven rentabilnosti, zato kakršnekoli dodatne podražitve ali še dražje rešitve trase verjetno ne pridejo v poštev.

 

Oktober

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo vabilo na JAVNO SEZNANITEV S SPREMENJENIMI REŠITVAMI TRASE HITRE CESTE NA OBMOČJU OD PRIKLJUČKA VELENJE - JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC - JUG. Ta je potekala v času med 4. in 17. 10. 2012 v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj. Ker je do največjih sprememb načrtovanih prostorskih ureditev prišlo na območju Velenja, je bila v Velenju organizirana tudi javna obravnava, in sicer 16. 10. 2012.

Javno naznanilo je bilo objavljeno na: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Celotna dokumentacija v zvezi s seznanitvijo oz. traso HC na območju od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug je na voljo na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor na tej povezavi.

 

Oktober

PREDLOGI IN PRIPOMBE NA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA VELENJE - JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC - JUG

Mestna občina Slovenj Gradec je 15. oktobra na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Direktorat za prostor) poslala predloge in pripombe na spremenjene rešitve državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug.

V predlogih in pripombah smo se strinjali s predlaganim koridorjem, čeprav bo le-ta v letih po izgradnji lahko predstavljal za razvoj mesta vzhodno od središča veliko urbanistično oviro. Ker je gradnja štiripasovne hitre ceste od priključka Slovenj Gradec - jug do Dravograda in naprej, realno časovno odmaknjena, smo predlagali, da je potrebno v Uredbo o DPN na poteku od Podgorja do Šmartna dodati nekatere možnosti, ki omogočajo faznost oz. etapnost gradnje. Nekateri poudarki predlogov in pripomb:- da se državna cesta od Velenja do Slovenj Gradca začasno konča pred pokritim vkopom Homec in se naveže na bodoči OPN, s katerim bo predvidena južna obvozna cesta Slovenj Gradca preko Sel do Raven na Koroškem in povezava do krožišča v Šmartnem, kjer se naveže na državno cesto G1/4;

- da se del HC od predlaganega krožišča Homec v predvidenem koridorju (DPN VE – SG jug), ki se sicer ohrani, v kolikor bi bila kdaj potreba po nadaljevanju, v tej fazi ne izvede. Povečane prometne obremenitve bosta predvidoma prevzeli južna mestna obvoznica s povezavo do Raven na Koroškem in G1/4, ki se ustrezno posodobi;

- da se zaradi naravovarstveno-rekreacijskega pomena primestnega gozda Dobrava prouči možnost izvedbe pokritega vkopa dela hitre ceste na tem območju in smotrnost umestitve počivališča Dobrava.

 

Maj

Na podlagi16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS; št. 43/08-UPB, 53/2010) in v  zvezi z obravnavo osnutka Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 16. redni seji, ki je bila, 29.05.2012 sprejel naslednji

s k l e p : (št. 1.1 - 226)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec Vlado RS poziva:

1)    da zaradi že nastale zamude in nedorečenega terminskega načrta  izgradnje hitre ceste sprejme proračunsko postavko za celovito modernizacijo državnih cest na območju naše regije in navezave na A1. To utemeljujemo z naslednjimi dejstvi:

 

-       stanje državnih cest je v katastrofalnem stanju z vidika varnosti in prometne učinkovitosti

-       državne ceste prevzemajo obstoječe in naraščajoče prometne obremenitve do izgradnje hitre ceste

-       rok izgradnje hitre ceste je tudi v najbolj ugodnem scenariju časovno tako oddaljen, da bo v tem času zaradi slabe cestne infrastrukture regija razvojno nepopravljivo zaostala.

-       tudi v primeru že zgrajene hitre ceste, se bo več kot 50 % sedanjega prometa odvijalo po državnih in lokalnih cestah, zato je modernizacija neizbežna,

 

2)    da intenzivira postopke načrtovanja, umeščanja in izgradnje hitre ceste,

 

3)    da predstavi terminski načrt izgradnje hitre ceste.

 

                                                                ŽUPAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

                                                                               Andrej ČAS

 

Maj

Na podlagi16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS; št. 43/08-UPB, 53/2010) in v  zvezi z obravnavo osnutka Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 16. redni seji, ki je bila, 29.05.2012 sprejel naslednje sklepe:

s k l e p : (št. 1.2 - 227)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ugotavlja, da ima hitra cesta na kratki razdalji tri priključke, kar je neracionalno, predvsem pa prostorsko škodljivo. Predlagajo odpravo priključka Podgorje, premik priključka Slovenj Gradec jug iz sedanje lokacije na kmetijskih zemljiščih med Šmartno in Slovenj Gradcem nekoliko južno v rob Dobrovskega gozda. Tako umeščen priključek pokirva potrebe mesta in osrednjega dela doline, vključno z Mislinjo in Podgorjemč, do koder se uredi navezovalna cesta. Priključek Slovenj Gradec sever je sedaj umeščen neposredno ob rob mesta, kjer so možne poslovne cone, hkrati pa degradira veliko kmetijsko površino. V kolikor je potrebna po dodatnem priključku za Slovenj Gradec, se lahko ta pomakne severno v višino poslovne cone Noordung.

s k l e p : (št. 1.3 – 228)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ugotavlja, da potek trase hitre ceste poteka preko Legenske planote vkopano v teren – odkrit vkop. Trasa ceste se v nadaljevanju proti Dravogradu od novega nadvoza 1,4 -4 precej približa stanovanjskih hišam. Za omilitev vpliva ceste je sicer predvideno nasutje HC – PHN1 v višini 2,5 m in sicer od km 10 + 166 do km 10 + 410.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ocenjuje, da predviden omilitveni ukrep ni zadosten, zato najmanj v tem delu zahteva, da se na mestu, kjer se predvideva nasutje, to je km 10 + 166 do km 10 + 410 vpliv ceste omili s pokritim vkopom oziroma, da s preko Legenske planote zagotovi pokriti vkop. Mestna občina je že pri trasi Slovenj Gradec jug – Velenje predlagala pokriti vkop za priključkom Slovenj Gradec jug, a žal neuspešno. Sprejeli so razlago ministrstva kot utemeljen argument, da tega ni možno izvesti. Zato občinski svet pričakuje rešitev te pripombe. Samo nasutje, ki je predvideno zaradi nizke globine vkopa cesta, že tako umetno posega v ta prostor, zato menijo, da pokrit vkop ne bo imel slabšega vizualnega vpliva, bo pa bistveno omilil ostale vplive in olajšal življenje okoliškim prebivalcem na tem območju. 

s k l e p : (št. 1.4 – 229)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ne soglaša, da Mestna občina Slovenj Gradec pristojnim službam Ministrstva za infrastrukturo in prostor poda pobudo, da ponovno odpre javno razpravo osnutka Državnega prostorskega načrta za državno cesto na trasi Slovenj Gradec jug – Velenje.

 

s k l e p : (št. 1.5 – 230)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ne soglaša, da Mestna občina Slovenj Gradec pozove pristojne službe Direkcije Republike Slovenije za ceste, da kot izvajalec Državnega prostorskega načrta pripravi alternativni potek trase od predora Graška gora do Občine Dravograd in izdela nov osnutek Državnega prostorskega načrta.

                                                  ŽUPAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

                                                                       Andrej ČAS

 

April

Ministrstvo za okolje in prostor RS je objavilo javno naznanilo, s katerim je obvestilo javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec - jug do Dravograda z obvoznicami in okoljskega poročila.

Gradivo je bilo od 26. 4. do 30. 5. 2012 javno razgrnjeno na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Dravograd, javni obravnavi pa sta potekali 8. 5. 2012 ob 17.00 v MKC Slovenj Gradec in 7. 5. 2012 ob 17.00 v Dvorcu Bukovje v Dravogradu.

Na tej povezavi si lahko ogledate video predstavitev umeščenega dela DPN-ja:

http://www.youtube.com/watch?v=kGu0L4-I7EM

 

Marec

Ministrstvo za okolje in prostor RS je podalo stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila, ki je potekala v času od 10. 3. 2011 do 15. 4. 2011. V sklopu javne razgrnitve so bile organizirane 3 javne obravnave, v okviru javne razgrnitve pa je javnost imela pravico do vpogleda v javno razgrnjene dokumente in dajanja pripomb in predlogov na osnutek DPM.

http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2012/3RO_2sklop_sever_stalisca.PDF