3. razvojna os in državne ceste

3. RAZVOJNA OS 2013

Januar, Februar, Marec, April, Junij, Avgust, September 2013

  • 1 september 2013
  • Število pogledov: 1574

September

Za potrebe dograditve bodočega cestnega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec se je izdelala Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013, katere bistven poudarek je na umestitvi južne obvoznice in hitre ceste z napovedjo bodočih prometnih obremenitev na navedenih dveh cestah ter ostali cestni mreži na območju občine.

Priloge:

1.       Prometna študija Slovenj Gradca – PNZ.pdf 

2.       Sklepne ugotovitve

Avgust

Državni prostorski načrt za državno cesto od Velenja jug do Slovenj Gradca jug

Vlada RS je 29. 8. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. Uredba stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Območje sprejetega DPN od Velenja do Slovenj Gradca je srednji odsek severnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A1 preko Velenja, mimo Slovenj Gradca, Dravograda in somestja Ravne–Prevalje do meje z Avstrijo. 
Z DPN se načrtuje štiripasovna cesta med Velenjem in Slovenj Gradcem v dolžini približno 17,5 km, navezovalna cesta N1 v Velenju v dolžini 1,9 km ter podzemna izvedba dela daljnovoda 2 × 110 kV Dravograd–Velenje. Načrtovane so tudi vse druge potrebne ureditve ter ustrezne navezave na odsek proti avtocesti A1 ter proti Dravogradu.
Sočasno z že navedenimi načrtovanimi ureditvami se načrtujejo tudi priključki Slovenj Gradec jug, Podgorje, Gaberke, Škale, Velenje jug, počivališče Podgorje vzhod in Podgorje zahod, odstranitev obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Dravograd–Velenje, odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstveni ukrepi.

Več na tej povezavi:

http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7481/2ebae7a68d0576a5d1c43e4da908ed14/

Junij

 

Na DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani je 5. 6. 2013 potekal sestanek v zvezi z izdelavo Novelacije prometnega modela za celovito vplivno območje poteka 3. razvojne osi od Avstrije do AC A1, ki se ga je udeležil tudi župan MOSG, Andrej Čas.

Namen sestanka je bil preveriti skladnost izhodišč (prometnega omrežja) za izdelavo dveh prometnih študij, ki sta v izdelavi na območju MO Slovenj Gradec - Novelacija prometnega modela na območju 3. razvojne osi (naročnik DARS) in Prometne študije za območje mesta SG (naročnik MOSG). 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS je na vprašanje Gospodarske zbornice Slovenije Območne zbornice Koroška posredovalo informacijo o poteku prostorskega umeščanja načrtovane cestne povezave od avtoceste A1 Koper–Šentilj do meje z Republiko Avstrijo s predlaganimi strokovnimi rešitvami in možnostmi za njeno realizacijo ter informacijo o sanaciji obstoječega glavnega in regionalnega cestnega omrežja v koroški regiji.

GZS Koroška

April

V prostorih DARS-a je 17. 4. 2013 potekal sestanek v zvezi s problematiko in nadaljevanjem aktivnosti umeščanja severnega dela tretje razvojne osi v prostor, ki ga je sklical Gašpar G. Mišič, državni sekretar v Kabinetu predsednice Vlade RS.

Namen sestanka:

-           seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi umeščanja severnega dela tretje razvojne osi v prostor s poudarkom na problematiki, vezani na odsek od avtoceste A1 do načrtovanega priključka Velenje – jug,

-           dogovor o nadaljnjih aktivnostih.

Sestanka se je udeležil tudi župan MO Slovenj Gradec Andrej Čas.

Dars

 

Marec

 

Delovni sestanek za izdelavo sprememb projektnih rešitev 3. razvojne osi

http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/files/3 razvojna os-dopolnitev.docx

Februar

V začetku leta je Mestna občina Slovenj Gradec dala v izdelavo projektno nalogo »Cestno omrežje mesta Slovenj Gradec«, kjer je poudarek na umestitvi južne mestne obvoznice z idejnimi rešitvami in študijami variant priključkov na hitro cesto. Namen naloge je podati najustreznejšo idejno rešitev cestnega omrežja mesta Slovenj Gradec vključno z alternativno rešitvijo poteka 3. razvojne osi, v smislu kratkoročne oz. srednjeročne rešitve s ciljem zagotoviti ustrezne rešitve vodenja tranzitnega in tudi izvorno ciljnega prometa predvsem v južnem delu mesta.

 

Januar

PREKLIC JAVNE RAZGRNITVE ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM IZVEDLJIVE VARIANTE ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE MED AVTOCESTO A1 ŠENTILJ - KOPER IN MEJO Z REPUBLIKO AVSTRIJO TER OKOLJSKEGA POROČILA

Z Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli preklic javne razgrnitve izvedljive trase in vseh javnih obravnav.

javno naznanilo o preklicu