3. razvojna os in državne ceste

3. RAZVOJNA OS 2008

3. RAZVOJNA OS 2008

V skladu s pobudo ministra je Vlada RS v septembru 2008 sprejela »Sklep o začetku priprave DPN za DC od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug, na podlagi katerega so bile za obravnavan odsek pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. Na podlagi prejetih smernic so bile izdelane strokovne podlage, dopolnitev okoljskega poročila in predmetni DPN.
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2007

3. RAZVOJNA OS 2007

Po končani Študiji variant je bil predlog najustreznejše variantne rešitve decembra 2007 v mnenje in pripombe posredovan takratnim Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za upravljanje z vodami na Agenciji RS za okolje, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,...
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2006

3. RAZVOJNA OS 2006

Mestna občina Slovenj Gradec (Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja) na Ministrstvo za okolje in prostor RS pošlje smernice za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2004

3. RAZVOJNA OS 2004

Priprava DPN za državno cesto od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug se je pričela skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1;) ...
Preberi več...
123